Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-02-26

Sammanträde 2018-02-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Information om Tyresövallen och ishallen

Dnr 2018/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stefan Fridén (Fritidskonsulent) informerar kultur- och fritidsnämnden om Tyresövallen och ishallen.

2 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2017

Dnr 2018/KFN 0006 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse 2017 KFN.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 KFN.pdf

3 Teater Najkit ansöker om projektbidrag för att arrangera en musikal

Dnr 2018/KFN 0012 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Najkit får ett projektbidrag på 20 000 kronor för att arrangera en musikal med Disneytema. Pengarna tas från medel till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Teater Najkit har ansökt om 20 000 kronor i projektbidrag från kultur- och fritidsnämnden för att arrangera en musikal med Disneytema.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Teater Najkit 20 000 kronor.

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Teater Najkit. Musikal.pdf
Tjänsteskrivelse. Teater Najkit ansöker om projektbidrag för musikal med Disneytema.pdf

4 Tyresö teaterförening ansöker om projektbidrag för att hylla Sven Lionells minne

Dnr 2018/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö teaterförening får ett projektbidrag på 29 000 kronor för att arrangera en föreställning till Sven Lionells minne. Pengarna tas från medel till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening har ansökt om 29 000 kronor i projektbidrag från kultur- och fritidsnämnden för att under perioden 10-25 mars 2018
hylla Sven Lionells minne med nio föreställningar på Nyfors, Kvarnhjulet.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö teaterförening 29 000 kronor.

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Tyresö teaterförening. Till Svens minne.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö teaterförening ansöker om projektbidrag för hylla Sven Lionells minne.pdf

5 Hantverksgårdens vänner ansöker om verksamhetsbidrag för 2018

Dnr 2018/KFN 0016 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Hantverksgårdens vänner får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2018.
Pengarna tas från medel till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Hantverksgårdens vänner ansöker om ett verksamhetsbidrag på
10 000 kronor för år 2018.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att Hantverksgårdens vänner beviljas
10 000 kronor i verksamhetsbidrag.

Bilagor
Hantverksgårdens vänner Ansökan om verksamhetsbidrag 2018.pdf

6 Kulturbidrag våren 2018 - nämndbeslut

Dnr 2017/KFN 0094 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresökören beviljas 17 600 kronor i kulturbidrag för att genomföra arrangemanget musikal.

Beskrivning av ärendet
Kulturbidrag om 110 300 kronor har hittills beviljats för arrangemang som planeras äga rum under våren 2018 (Kultur och fritidsnämnden 2017-12-11 §98 samt §99).

Tyresökören har lämnat in en ansökan om 17 600 kronor i kulturbidrag för att arrangera en musikalkonsert under våren 2018.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 17 600 kronor.

Bilagor
Kulturbidragsansökan. Tyresökören. Musikalkonsert 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag våren 2018 nämndbeslut (Tyresökören).pdf

7 Brännpunkten korpförening ansöker om projektbidrag för att arrangera Gladiatorerna

Dnr 2018/KFN 0014 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Brännpunkten korpförening får ett projektbidrag på 9 400 kronor för att arrangera Gladiatorerna. Pengarna tas från medel till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Brännpunkten korpförening har ansökt om 10 900 kronor i projektbidrag från kultur- och fritidsnämnden för att anordna Gladiatorerna för barn och unga under sportlovet.

Kostnader för arrangemanget är beräknade till 18 900 kronor och intäkterna 9 500 kronor (om 300 barn deltar). För att täcka alla kostnader för arrangemanget saknas 9 400 kronor. Utvecklingsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Brännpunkten får ett bidrag på 9 400 kronor.

Bilagor
Projektbidragsansökan. Brännpunkten. Gladiatorerna.pdf
Tjänsteskrivelse. Brännpunkten korpförening ansöker om projektbidrag för att arrangera Gladiatorerna.pdf

8 Svar på motion om Tyresövallen *

Dnr 2017/KFN 0130 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen, i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen klubbstuga.

Utvecklingsförvaltningen förslår att motionens första att-sats om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen, i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.

Utvecklingsförvaltningen förslår att motionens andra att-sats om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna skall kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Bilagor
Motion om Tyresövallen.pdf
Svar på motion om Tyresövallen.pdf

9 Tyresöinitiativ om informationsskylt vid Krusboda torp

Dnr 2018/KFN 0008 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om informationsskylt vid Krusboda torp genomförs och finansieras med medel från kultur- och biblioteks driftsbudget.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att förse platsen där Krusboda torp låg med en informationsskylt med fotografier på torpet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Förslaget från Tyresöinitiativet att sätta upp en informationsskylt på platsen där Krusboda torp låg tycker jag att vi ska verkställa. Att värna om Tyresös historia genom att upplysa om platsen med fotografi och historik genom en informationsskylt tydliggör platsens betydelse.

I dagsläget kan det vara svårt att förstå att det är en plats med historisk betydelse eftersom marken är igenväxt och resterna av Krusbodatorpet knappt syns. I väntan på att platsen ska iordningställas till en historisk mötesplats med parkrum i naturmiljö och sittplatser är en informationsskylt en bra bit på vägen.

Bilagor
Tyresöinitiativ om informationsskylt vid Krusboda torp.pdf

10 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2018

Dnr 2017/KFN 0043 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens möte den 1 oktober ersätts av ett möte den 24 september.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 1 oktober föreslås flyttas till den 24 september.

11 Verksamhetsplaner 2018

Dnr 2018/KFN 0007 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har med utgångspunkt i kommunplanen och nämndplanen tagit fram verksamhetsplaner för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden; Fritid och friluft, Kultur och bibliotek och Kulturskola fritidsgårdar.

Planerna innehåller mål och beskriver de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna har godkänts av förvaltningschefen och delges kultur- och fritidsnämnden för information under detta ärende.

Bilagor
Verksamhetsplan fritid och friluft.pdf
Verksamhetsplan kultur och bibliotek.pdf
Verksamhetsplan kulturskola och fritidsgårdar.pdf

12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdragslistan
- Bidragslistan
- Bibliotekets öppettider

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

13 Redovisning av kulturarrangemang genomförda hösten 2017

Dnr 2017/KFN 0093 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Finska föreningens kulturbidrag för att arrangera konsert med Nina Åkerman justeras från 20 000 kronor till 15 200 kronor.
2. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2017 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Finska föreningen redovisar arrangemanget Sångarens testamente samt konsert i Bollmoradalens kyrka.
- Hantverksgårdens vänner redovisar arrangemanget Öppen verkstad.
- Tyresökören redovisar arrangemanget Julkonsert.
- Tyresö Jazz Blues Club redovisar arrangemangen Konserter.
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget En lisa för själen 2017.
- Tyresö konstförening redovisar arrangemanget Svensk modernism.
- Tyresö konstrundan redovisar arrangemanget Konstrundan.
- Tyresö hembygdsförening redovisar arrangemanget Julmarknad.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Finska föreningen. Konsert med Nina Åkerman.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Finska föreningen. Sångarens testamente 2017.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Hantverksgårdens vänner. Ullens egenskaper 2017.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresökören. Julkonsert 2017.pdf
Redovisning kulturbidrag. Tyresö Jazz Blues Club. Konserter 2017.pdf
Redovisning kulturbidrag. Tyresö trädgårdssällskap. En lisa för själen 2017.pdf
Redovisning kulturbidrag.Tyresö konstförening. Svensk modernism.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Konstrundan Tyresö.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö hembygdsförening. Julmarknad.pdf

14 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-01-09 §8 Lokalförsörjningsplan 2018-2030 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2018-01-09)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §8 Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf

§1 Information om Tyresövallen och ishallen

Dnr 2018/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stefan Fridén (Fritidskonsulent) och Björn Hellqvist (projektledare) informerar kultur- och fritidsnämnden om Tyresövallen och ishallen.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20180226.pdf (153 kb)

§2 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2017

Dnr 2018/KFN 0006 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse 2017 för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse 2017 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2017 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse 2017 KFN.pdf
Verksamhetsberättelse 2017 KFN.pdf

§3 Teater Najkit ansöker om projektbidrag för att arrangera en musikal

Dnr 2018/KFN 0012 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Teater Najkit får ett projektbidrag på 20 000 kronor för att arrangera en musikal med Disneytema. Pengarna tas från medel till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Teater Najkit har ansökt om 20 000 kronor i projektbidrag från kultur- och fritidsnämnden för att arrangera en musikal med Disneytema.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Teater Najkit 20 000 kronor.

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Teater Najkit. Musikal.pdf
Tjänsteskrivelse. Teater Najkit ansöker om projektbidrag för musikal med Disneytema.pdf

§4 Tyresö teaterförening ansöker om projektbidrag för att hylla Sven Lionells minne

Dnr 2018/KFN 0013 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö teaterförening får ett projektbidrag på 29 000 kronor för att arrangera en föreställning till Sven Lionells minne. Pengarna tas från medel till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening har ansökt om 29 000 kronor i projektbidrag från kultur- och fritidsnämnden för att under perioden 10-25 mars 2018
hylla Sven Lionells minne med nio föreställningar på Nyfors, Kvarnhjulet.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö teaterförening 29 000 kronor.

Bilagor
Ansökan om projektbidrag. Tyresö teaterförening. Till Svens minne.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö teaterförening ansöker om projektbidrag för hylla Sven Lionells minne.pdf

§5 Hantverksgårdens vänner ansöker om verksamhetsbidrag för 2018

Dnr 2018/KFN 0016 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Hantverksgårdens vänner får 10 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2018. Pengarna tas från medel till kultur- och
fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Hantverksgårdens vänner ansöker om ett verksamhetsbidrag på
10 000 kronor för år 2018.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att Hantverksgårdens vänner beviljas
10 000 kronor i verksamhetsbidrag.

Bilagor
Hantverksgårdens vänner Ansökan om verksamhetsbidrag 2018.pdf

§6 Kulturbidrag våren 2018 - nämndbeslut

Dnr 2017/KFN 0094 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresökören beviljas 17 600 kronor i kulturbidrag för att genomföra arrangemanget musikal.

Beskrivning av ärendet
Kulturbidrag om 110 300 kronor har hittills beviljats för arrangemang som planeras äga rum under våren 2018 (Kultur och fritidsnämnden 2017-12-11 §98 samt §99).

Tyresökören har lämnat in en ansökan om 17 600 kronor i kulturbidrag för att arrangera en musikalkonsert under våren 2018.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 17 600 kronor.

Bilagor
Kulturbidragsansökan. Tyresökören. Musikalkonsert 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag våren 2018 nämndbeslut (Tyresökören).pdf

§7 Brännpunkten korpförening ansöker om projektbidrag för att arrangera Gladiatorerna

Dnr 2018/KFN 0014 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Brännpunkten korpförening får ett projektbidrag på 9 400 kronor för att arrangera Gladiatorerna. Pengarna tas från medel till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Brännpunkten korpförening har ansökt om 10 900 kronor i projektbidrag från kultur- och fritidsnämnden för att anordna Gladiatorerna för barn och unga under sportlovet.

Kostnader för arrangemanget är beräknade till 18 900 kronor och intäkterna 9 500 kronor (om 300 barn deltar). För att täcka alla kostnader för arrangemanget saknas 9 400 kronor. Utvecklingsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Brännpunkten får ett bidrag på 9 400 kronor.

Bilagor
Projektbidragsansökan. Brännpunkten. Gladiatorerna.pdf
Tjänsteskrivelse. Brännpunkten korpförening ansöker om projektbidrag för att arrangera Gladiatorerna.pdf

§8 Svar på motion om Tyresövallen

Dnr 2017/KFN 0130 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen, i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Reservation
Karin Ljung (S) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen klubbstuga.

Utvecklingsförvaltningen förslår att motionens första att-sats om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen, i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.

Utvecklingsförvaltningen förslår att motionens andra att-sats om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna skall kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget att motionens första att-sats om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen, i samarbete med berörda föreningar, ska anses besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Karin Ljungs (S) yrkande om bifall till motionens första att-sats om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen, i samarbete med berörda föreningar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att motionens första att-sats om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen, i samarbete med berörda föreningar, ska anses besvarad.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget att motionens andra att-sats om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Karin Ljungs (S) yrkande om bifall till motionens andra att-sats om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att motionens andra att-sats om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Bilagor
Motion om Tyresövallen.pdf
Svar på motion om Tyresövallen.pdf

§9 Tyresöinitiativ om informationsskylt vid Krusboda torp

Dnr 2018/KFN 0008 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget om informationsskylt vid Krusboda torp genomförs och finansieras med medel från kultur- och biblioteks driftsbudget.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att förse platsen där Krusboda torp låg med en informationsskylt med fotografier på torpet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått fler än 50 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Förslaget från Tyresöinitiativet att sätta upp en informationsskylt på platsen där Krusboda torp låg tycker jag att vi ska verkställa. Att värna om Tyresös historia genom att upplysa om platsen med fotografi och historik genom en informationsskylt tydliggör platsens betydelse.

I dagsläget kan det vara svårt att förstå att det är en plats med historisk betydelse eftersom marken är igenväxt och resterna av Krusbodatorpet knappt syns. I väntan på att platsen ska iordningställas till en historisk mötesplats med parkrum i naturmiljö och sittplatser är en informationsskylt en bra bit på vägen.

Bilagor
Tyresöinitiativ om informationsskylt vid Krusboda torp.pdf

§10 Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2018

Dnr 2017/KFN 0043 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämndens möte den 1 oktober ersätts av ett möte den 24 september.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 1 oktober föreslås flyttas till den 24 september.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20180226.pdf (153 kb)

§11 Verksamhetsplaner 2018

Dnr 2018/KFN 0007 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har med utgångspunkt i kommunplanen och nämndplanen tagit fram verksamhetsplaner för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden; Fritid och friluft, Kultur och bibliotek och Kulturskola fritidsgårdar.

Planerna innehåller mål och beskriver de aktiviteter som behövs för att nå målen. Planerna har godkänts av förvaltningschefen och delges kultur- och fritidsnämnden för information under detta ärende.

Bilagor
Verksamhetsplan fritid och friluft.pdf
Verksamhetsplan kultur och bibliotek.pdf
Verksamhetsplan kulturskola och fritidsgårdar.pdf

§12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdragslistan
- Bidragslistan
- Bibliotekets öppettider

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

§13 Redovisning av kulturarrangemang genomförda hösten 2017

Dnr 2017/KFN 0093 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Finska föreningens kulturbidrag för att arrangera konsert med Nina Åkerman justeras från 20 000 kronor till 15 200 kronor.
2. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2017 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Finska föreningen redovisar arrangemanget Sångarens testamente samt konsert i Bollmoradalens kyrka.
- Hantverksgårdens vänner redovisar arrangemanget Öppen verkstad.
- Tyresökören redovisar arrangemanget Julkonsert.
- Tyresö Jazz Blues Club redovisar arrangemangen Konserter.
- Tyresö trädgårdssällskap redovisar arrangemanget En lisa för själen 2017.
- Tyresö konstförening redovisar arrangemanget Svensk modernism.
- Tyresö konstrundan redovisar arrangemanget Konstrundan.
- Tyresö hembygdsförening redovisar arrangemanget Julmarknad.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Finska föreningen. Konsert med Nina Åkerman.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Finska föreningen. Sångarens testamente 2017.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Hantverksgårdens vänner. Ullens egenskaper 2017.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresökören. Julkonsert 2017.pdf
Redovisning kulturbidrag. Tyresö Jazz Blues Club. Konserter 2017.pdf
Redovisning kulturbidrag. Tyresö trädgårdssällskap. En lisa för själen 2017.pdf
Redovisning kulturbidrag.Tyresö konstförening. Svensk modernism.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Konstrundan Tyresö.pdf
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö hembygdsförening. Julmarknad.pdf

§14 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-01-09 §8 Lokalförsörjningsplan 2018-2030 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2018-01-09)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-01-09 §8 Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf