Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-03-26

Sammanträde 2018-03-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende

Dnr 2018/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jenny Gardbrant (Kanslichef på kommunstyrelseförvaltningen) informerar kultur- och fritidsnämnden om den nya kommunallagen.

2 Ekonomiskrapport

Dnr 2018/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomiskrapport per februari 2018.pdf

3 Beslut om ytterligare investeringsmedel till Parkourpark Wättinge

Dnr 2016/KFN 0060 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Investeringsmedel för parkourparken beviljas med ytterligare 500 000 kronor.

2. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018.

3. Ökade driftkostnader så som kapitaltjänstkostnader, skötsel och underhåll hanteras inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie budgetram.

Beskrivning av ärendet
Den 25 april 2016 §34 fattade kultur- och fritidsnämnden ett beslut att investera 1 miljon kronor till parkourparken i Wättinge. Ytterligare 300 000 kronor tillsköts från Wättingestråket exploateringsmedel. För att täcka de beräknade kostnaderna så bidrog även Stockholms idrottsförbund med en lika stor del, dvs 1,3 miljoner kronor. Anbuden för att bygga parkourparken i Wättinge överskrider beslutad investeringsbudget på 2,6 miljoner med 500 000 kronor. För att genomföra projektet måste ytterligare medel tillskjutas.

Utvecklingsförvaltningen föreslår därför kultur- och fritidsnämnden att besluta om att bevilja ytterligare 500 000 kronor i investeringsmedel till bygge av parkourparken. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018. Ökade driftkostnader så som kapitaltjänstkostnader, skötsel och underhåll föreslås hanteras inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie budgetram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om ytterligare investeringsmedel till Parkourpark Wättinge.pdf

4 Förening Smart International ansöker om projektbidrag för välgörenhetsgala med artistuppbåd

Dnr 2018/KFN 0020 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förening Smart International får ett projektbidrag på 9 945 kronor för att arrangera en välgörenhetsgala med artistuppbåd till stöd för Smart Internationals förebyggande arbete. Pengarna tas från medel till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Förening Smart International ansöker om 23 000 kronor för att arrangera en välgörenhetsgala med artistuppbåd till stöd för Smart Internationals drogförebyggande arbete bland barn i tredje världen. Bidraget ska gå till kostnader för lokal, ljud- och ljustekniker samt resekostnader för medverkande artister. Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Smart International 9 945 kronor till kostnader för lokalhyra.

I sin ansökan skriver föreningen att de avser att se till att utvecklingsförvaltningen i Tyresö får maximal uppmärksamhet och "cred" på scenen och i massmedia såsom galans främsta samverkanspartner/huvudsponsor. Utvecklingsförvaltningen vill dock förtydliga att Tyresö kommun inte ingått något sponsoravtal eller något samverkansavtal med föreningen. Det ekonomiska stöd som galan får är ett projektbidrag. Föreningen får inte använda Tyresö kommuns logotype i marknadsföringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Förening Smart International ansöker om projektbidrag för välgörenhetsgala med artistuppbåd.pdf
Projektbidragsansökan. Smart international. Välgörenhetsgala.pdf

5 Tyresö skeppslag ansöker om projektbidrag för seglarskola 2018

Dnr 2018/KFN 0021 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö skeppslags ansökan om ett projektbidrag på 32 000 kronor för att arrangera Tyresö Skeppslags seglarskola 2018 avslås.

Beskrivning av ärendet
Tyresö skeppslag ansöker om att ett bidrag på 32 000 kronor till seglarskola för barn och unga. I regelverket för föreningsstöd är målsättningen att bidrag till föreningar är ett stöd som ska stimulera nyskapande och utveckling av verksamheten. Inför 2017 utvecklade Tyresö skeppslag sitt läger och beviljades då ett projektbidrag riktat till lön för unga ledare. Seglarskolan har dessförinnan genomförts under många år och kan inte längre anses vara ett projekt.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan.

Bilagor
Projektbidragsansökan. Tyresö skeppslag. Seglarläger 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Projektbidrag. Tyresö Skeppslag.pdf

6 Svar på motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer *

Dnr 2017/KFN 0047 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders B H Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresö pensionärer. Motionen remitterades av kommunstyrelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunala pensionärsrådet för förslag till besvarande.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Bilagor
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer.pdf

7 Integrationsstrategin

Dnr 2018/KFN 0030 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remissen om integrationsstrategin.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. En integrationsstrategi arbetades fram av utvecklingsförvaltningen som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antog. Nämnden föreslog därefter kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-02-06 § 23 och beslutade att remittera förslaget till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara en egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier.

Utvecklingsförvaltningen har bistått kommundirektören i detta ärende och förslaget har nu kompletterats och förtydligats enligt kommunstyrelsens beslut. Det nya förslaget behandlades i kommunledningsutskottet 2018-02-22 § 18 och har nu remitterats till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar senast 29 mars.

Förslaget till integrationsstrategin är framtaget och har processats av utvecklingsförvaltningen som arbetar för både gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen har därför inga ytterligare synpunkter till ärendet.

Bilagor
Integrationsstrategi.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om integrationsstrategi.pdf

8 Tyresöinitiativ om anläggning/ skyltning av mountainbikestigar

Dnr 2018/KFN 0027 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana.

2. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra var stigcykling kan ske.

3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om anläggning/skyltning av mountainbikestig. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 139 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Mountainbikecyklingen på stig ökar och detta medför att allt fler cyklister cyklar på stigar i naturområden i Tyresö kommun. Stigcykling är en relativt ny företeelse i skogarna som ska samsas med övrigt friluftsliv och motionerande. För att skydda stora naturvärden behöver de stigar som är tillåtna att cykla på göras tydliga eventuellt genom skyltning.

Avdelningen fritid och friluft har den 25 januari, tillsammans med kommunekolog, representanter från trafik och miljö, träffat den nybildade föreningen Tyresö cykelklubb. Föreningen framförde vid detta möte önskemål om att kommunen kan anlägga en mountainbikebana för träning för främst barn och unga. Önskemålen från föreningen överensstämmer väl med förslagsställarens förslag. Utfallet från mötet blev att cykelföreningen ska ta fram förslag på var de tycker att en mountainbikebana kan anläggas. Detta förslag ska presenteras för kommunens tjänstemän under mars månad.

Bilagor
Tyresöinitiativ om anläggning och skyltning av mountainbikestigar.pdf

9 Tyresöinitiativ om ytterligare en lokal för gymnastikverksamhet

Dnr 2018/KFN 0023 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken i syfte att ta fram ett förslag till en finansiering av en ny gymnastikhall och därefter se över om det finns en passande markyta.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att Tyresökommun ska bistå Tyresögymnastiken med stöd för att anlägga ytterligare en lokal för gymnastikverksamhet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 952 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Tyresögymnastiken har en verksamhet som attraherar många av Tyresös barn och ungdomar. Det är en av Tyresös största föreningar och en förening som växer. Det finns ett behov av en ytterligare gymnastikhall för att ge alla aktiva en möjlighet till att utvecklas inom idrotten. I de samtal som kommunen haft med Tyresögymnastikens företrädare har det framkommit önskemål om att få tillgång till en markyta för att bygga en ny gymnastikhall på och en önskan om ekonomiskt stöd, vilket även förslagsställaren föreslår.

Ett första steg är att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken i syfte att ta fram ett förslag till en finansiering av en ny gymnastikhall och därefter se över om det finns en passande markyta.

Bilagor
Förslag från Tyresöinitiativet - Ytterligare en lokal för gymnastikverksamhet.pdf

10 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolansregi *

Dnr 2018/KFN 0026 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen noteras.
2. Beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-10-26 § 102 att ge Utvecklingsförvaltingen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi. Sedan dess har intervjuer med representanter från bibliotek och kulturskolor i Stockholms län genomförts och ett förslag arbetats fram. Vi föreslår en breddning av begreppet skrivarskola med inriktning mot digitalt berättande. Kulturskolan har redan den kompetensen inom kollegiet och möjlighet att starta redan under höstterminen 2018. Kostnaden beräknas till 125 000 kronor/år inklusive material.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Utreda möjligheten att starta en skrivar- författarskola i Kulturskolansregi.pdf

11 Behovsanalys för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2018/KFN 0024 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna. Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.

Utvecklingsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Bilagor
Behovsanalys bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf

12 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Bidragslistan
- Uppdragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

13 Delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1, fattat följande beslut:

- Beviljat Sörmlandsleden 8 000 kronor i verksamhets- och skötselbidrag för 2018. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.

Bilagor
Sörmlandsledens ansöker om verksamhets- och skötselbidrag för 2018.pdf
Delegationsbeslut Sörmlandsleden.pdf

14 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2018

Dnr 2017/KFN 0107 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö konstförening redovisar arrangemanget Föredrag om fotografi.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö konstförening. Föredrag om fotografi.pdf

15 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/KFN 0029 12

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

- Tyresö kommun har ansökt om statsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfria lovaktiviteter för barn 6-15 år.
- Tyresö kommun har ansökt om statsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år.

16 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-02-06 §26 Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-02-06)

- Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 15 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-02-22)

- Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 17 Svar på motion om träffpunkter för äldre (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-02-22)

§15 Informationsärende

Dnr 2018/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jenny Gardbrant (Kanslichef på kommunstyrelseförvaltningen) informerar kultur- och fritidsnämnden om den nya kommunallagen.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20180326.pdf (154 kb)

§16 Ekonomiskrapport

Dnr 2018/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för februari redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomiskrapport per februari 2018.pdf

§17 Beslut om ytterligare investeringsmedel till Parkourpark Wättinge

Dnr 2016/KFN 0060 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Investeringsmedel för parkourparken beviljas med ytterligare 500 000 kronor.
 
2. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018.
 
3. Ökade driftkostnader så som kapitaltjänstkostnader, skötsel och underhåll hanteras inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie budgetram.

Beskrivning av ärendet
Den 25 april 2016 §34 fattade kultur- och fritidsnämnden ett beslut att investera 1 miljon kronor till parkourparken i Wättinge. Ytterligare 300 000 kronor tillsköts från Wättingestråket exploateringsmedel. För att täcka de beräknade kostnaderna så bidrog även Stockholms idrottsförbund med en lika stor del, dvs 1,3 miljoner kronor. Anbuden för att bygga parkourparken i Wättinge överskrider beslutad investeringsbudget på 2,6 miljoner med 500 000 kronor. För att genomföra projektet måste ytterligare medel tillskjutas.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår därför kultur- och fritidsnämnden att besluta om att bevilja ytterligare 500 000 kronor i investeringsmedel till bygge av parkourparken. Investeringsmedel tas från kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för investeringar för 2018. Ökade driftkostnader så som kapitaltjänstkostnader, skötsel och underhåll föreslås hanteras inom kultur- och fritidsnämndens ordinarie budgetram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om ytterligare investeringsmedel till Parkourpark Wättinge.pdf

§18 Förening Smart International ansöker om projektbidrag för välgörenhetsgala med artistuppbåd

Dnr 2018/KFN 0020 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Förening Smart International får ett projektbidrag på 9 945 kronor för att arrangera en välgörenhetsgala med artistuppbåd till stöd för Smart Internationals förebyggande arbete. Pengarna tas från medel till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Jäv
Ajda Asgari (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Mikael Ordenius (MP) anmäler en skriftlig reservation mot beslutet. Reservationen är inte inlämnad i tid för justering.
 
Johanna Schaub (S) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Förening Smart International ansöker om 23 000 kronor för att arrangera en välgörenhetsgala med artistuppbåd till stöd för Smart Internationals drogförebyggande arbete bland barn i tredje världen. Bidraget ska gå till kostnader för lokal, ljud- och ljustekniker samt resekostnader för medverkande artister. Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Smart International 9 945 kronor till kostnader för lokalhyra.
 
I sin ansökan skriver föreningen att de avser att se till att utvecklingsförvaltningen i Tyresö får maximal uppmärksamhet och "cred" på scenen och i massmedia såsom galans främsta samverkanspartner/huvudsponsor. Utvecklingsförvaltningen vill dock förtydliga att Tyresö kommun inte ingått något sponsoravtal eller något samverkansavtal med föreningen. Det ekonomiska stöd som galan får är ett projektbidrag. Föreningen får inte använda Tyresö kommuns logotype i marknadsföringen.

Yrkande
Johanna Schaub (S) yrkar att föreningen Smart International beviljas ett projektbidrag på 23 000 kronor, för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Mikael Ordenius (MP) stödjer Johanna Schaubs (S) yrkande att föreningen Smart International beviljas ett projektbidrag på 23 000 kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget att bevilja föreningen Smart International ett projektbidrag på 9 945 kronor.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Johanna Schaubs (S) yrkande att bevilja föreningen Smart International ett projektbidrag på 23 000 kronor.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen Smart International ett projektbidrag på 9 945 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Förening Smart International ansöker om projektbidrag för välgörenhetsgala med artistuppbåd.pdf
Projektbidragsansökan. Smart international. Välgörenhetsgala.pdf

§19 Tyresö skeppslag ansöker om projektbidrag för seglarskola 2018

Dnr 2018/KFN 0021 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö skeppslags ansökan om ett projektbidrag på 32 000 kronor för att arrangera Tyresö Skeppslags seglarskola 2018 avslås.

Reservation
Johanna Schaub (S) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Mikael Ordenius (MP) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Gunilla Andersson (V) hade bifallit Johanna Schaubs (S) yrkande om återremiss, om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö skeppslag ansöker om att ett bidrag på 32 000 kronor till seglarskola för barn och unga. I regelverket för föreningsstöd är målsättningen att bidrag till föreningar är ett stöd som ska stimulera nyskapande och utveckling av verksamheten. Inför 2017 utvecklade Tyresö skeppslag sitt läger och beviljades då ett projektbidrag riktat till lön för unga ledare. Seglarskolan har dessförinnan genomförts under många år och kan inte längre anses vara ett projekt.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan.

Yrkande
Johanna Schaub (S) yrkar att ärendet återremitteras till utvecklingsförvaltningen för ytterligare handläggning, för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet skall avgöras på dagens sammanträde och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Johanna Schaubs (S) yrkande om återremiss.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget att avslå Tyresö skeppslags projektbidragsansökan.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Tyresö skeppslags projektbidragsansökan.

Bilagor
Projektbidragsansökan. Tyresö skeppslag. Seglarläger 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Projektbidrag. Tyresö Skeppslag.pdf

§20 Svar på motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer

Dnr 2017/KFN 0047 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Särskilt yttrande
Johanna Schaub (S) anmäler en skriftlig röstförklaring, för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Anders B H Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresö pensionärer. Motionen remitterades av kommunstyrelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunala pensionärsrådet för förslag till besvarande.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yrkande
Johanna Schaub (S) yrkar bifall till motionen för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning, med hänvisning till den motion angående inrättande av träffpunkter för äldre som socialdemokraterna lämnade in till kommunfullmäktige 25 januari 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget att avslå motionen.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Johanna Schaubs (S) yrkande att bifalla motionen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå motionen.

Bilagor
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om att utöka de öppna träffpunkterna för pensionärer.pdf

§21 Integrationsstrategin

Dnr 2018/KFN 0030 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remissen om integrationsstrategin.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. En integrationsstrategi arbetades fram av utvecklingsförvaltningen som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antog. Nämnden föreslog därefter kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-02-06 § 23 och beslutade att remittera förslaget till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara en egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier.
 
Utvecklingsförvaltningen har bistått kommundirektören i detta ärende och förslaget har nu kompletterats och förtydligats enligt kommunstyrelsens beslut. Det nya förslaget behandlades i kommunledningsutskottet 2018-02-22 § 18 och har nu remitterats till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar senast 29 mars.
 
Förslaget till integrationsstrategin är framtaget och har processats av utvecklingsförvaltningen som arbetar för både gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen har därför inga ytterligare synpunkter till ärendet.

Bilagor
Integrationsstrategi.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om integrationsstrategi.pdf

§22 Tyresöinitiativ om anläggning/ skyltning av mountainbikestigar

Dnr 2018/KFN 0027 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana.
 
2. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra var stigcykling kan ske.
 
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om anläggning/skyltning av mountainbikestig.

Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 139 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Mountainbikecyklingen på stig ökar och detta medför att allt fler cyklister cyklar på stigar i naturområden i Tyresö kommun. Stigcykling är en relativt ny företeelse i skogarna som ska samsas med övrigt friluftsliv och motionerande. För att skydda stora naturvärden  behöver de stigar som är tillåtna att cykla på göras tydliga eventuellt genom skyltning.
 
Avdelningen fritid och friluft har den 25 januari, tillsammans med kommunekolog, representanter från trafik och miljö, träffat den nybildade föreningen Tyresö cykelklubb. Föreningen framförde vid detta möte önskemål om att kommunen kan anlägga en mountainbikebana för träning för främst barn och unga. Önskemålen från föreningen överensstämmer väl med förslagsställarens förslag. Utfallet från mötet blev att cykelföreningen ska ta fram förslag på var de tycker att en mountainbikebana kan anläggas. Detta förslag ska presenteras för kommunens tjänstemän under mars månad.

Bilagor
Tyresöinitiativ om anläggning och skyltning av mountainbikestigar.pdf

§23 Tyresöinitiativ om ytterligare en lokal för gymnastikverksamhet

Dnr 2018/KFN 0023 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken i syfte att ta fram ett förslag till en finansiering av en ny gymnastikhall och därefter se över om det finns en passande markyta.
 
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Jäv
Erkki Vesa (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att Tyresökommun ska bistå Tyresögymnastiken med stöd för att anlägga ytterligare en lokal för gymnastikverksamhet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 952 röster.
 
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Tyresögymnastiken har en verksamhet som attraherar många av Tyresös barn och ungdomar. Det är en av Tyresös största föreningar och en förening som växer. Det finns ett behov av en ytterligare gymnastikhall för att ge alla aktiva en möjlighet till att utvecklas inom idrotten. I de samtal som kommunen haft med Tyresögymnastikens företrädare har det framkommit önskemål om att få tillgång till en markyta för att bygga en ny gymnastikhall på och en önskan om ekonomiskt stöd, vilket även förslagsställaren föreslår.
 
Ett första steg är att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag  att fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken i syfte att ta fram ett förslag till en finansiering av en ny gymnastikhall och därefter se över om det finns en passande markyta.

Bilagor
Förslag från Tyresöinitiativet - Ytterligare en lokal för gymnastikverksamhet.pdf

§24 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolansregi

Dnr 2018/KFN 0026 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen noteras.
2. Beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-10-26 § 102 att ge Utvecklingsförvaltingen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi. Sedan dess har intervjuer med representanter från bibliotek och kulturskolor i Stockholms län genomförts och ett förslag arbetats fram. Vi föreslår en breddning av begreppet skrivarskola med inriktning mot digitalt berättande. Kulturskolan har redan den kompetensen inom kollegiet och möjlighet att starta redan under höstterminen 2018. Kostnaden beräknas till 125 000 kronor/år inklusive material.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Utreda möjligheten att starta en skrivar- författarskola i Kulturskolansregi.pdf

§25 Behovsanalys för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2018/KFN 0024 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna. Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.
 
Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
 
Utvecklingsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022.

Bilagor
Behovsanalys bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf

§26 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Bidragslistan
- Uppdragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

§27 Delegationsbeslut 2018

Dnr 2018/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1, fattat följande beslut:

- Beviljat Sörmlandsleden 8 000 kronor i verksamhets- och skötselbidrag för 2018. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.  
- Beviljat Susanne Hellevik 5 000 kronor som pris för Årets ledare 2017. 
- Bevilja Hanna Brandt 3 000 kronor som pris för Årets unga ledare 2017.
- Bevilja Tyresö Hanviken Hockey 5 000 kronor som pris för Årets idrottsprestation 2017.
- Bevilja Jenny Puronne 5 000 kronor som pris för Årets kulturpersonlighet 2017.
- Bevilja Marko Ahola 5 000 kronor som pris för Årets eldsjäl 2017.
- Bevilja Tyresö FF 7 000 kronor som pris för Årets idrottsförening 2017.
- Bevilja Richard Svennberg 5 000 kronor som pris för Årets insats för personer med en funktionsnedsättning 2017.
- Bevilja Tyresö Jazz & Blues club 7 000 kronor som pris för Årets kulturförening 2017.
- Bevilja Erik Linder 5 000 kronor som pris i Juryns val 2017.
- Bevilja Tyresö handboll 5 000 kronor som pris i Juryns val 2017.

Bilagor
Sörmlandsledens ansöker om verksamhets- och skötselbidrag för 2018.pdf
Delegationsbeslut Sörmlandsleden.pdf
Delegationsbeslut om pris i kultur- och idrottsgalan.pdf

§28 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2018

Dnr 2017/KFN 0107 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
 
- Tyresö konstförening redovisar arrangemanget Föredrag om fotografi.

Bilagor
Redovisning av kulturbidrag. Tyresö konstförening. Föredrag om fotografi.pdf

§29 Redovisning av statsbidrag

Dnr 2018/KFN 0029 12

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
-  Tyresö kommun har ansökt om statsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfria lovaktiviteter för barn 6-15 år.

- Tyresö kommun har ansökt om statsbidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20180326.pdf (155 kb)

§30 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunstyrelsen 2018-02-06 §26 Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-02-06)
 
- Kommunfullmäktige 2018-02-22 § 15 Justering av taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2018 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-02-22)
 
- Kommunfullmäktige 2018-02-22  § 17 Svar på motion om träffpunkter för äldre (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-02-22)

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20180326.pdf (155 kb)