Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-09-24

Sammanträde 2018-09-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Informationsärende - kulturskolan, fritidsgårdarna och Nackanätverket

Dnr 2018/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inger Lundin (avdelningschef för kulturskola och fritidsgårdar) informerar kultur- och fritidsnämnden om kulturskolan, fritidsgårdarna och Nackanätverket.

2 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2018/KFN 0039 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KFN Aug 2018.pdf
Delår Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning.pdf

3 Omprioritering av investeringsbeslut Attraktiva Alby

Dnr 2018/KFN 0065 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. 2- och 4 kilometerspåret i Alby friluftsområde förses med ny beläggning och ny belysning. Investeringen finansieras med resterande investeringsmedel avsatta i kommunplanens investeringsprogram 2019 för Alby friluftsområde, Utveckling ny vision.

2. Beslutet ersätter de ännu inte genomförda investeringsbesluten, som kultur- och fritidsnämnden fattat under följande sammanträden: 2015-10-19 § 79, 2016-03-21 § 16, 2017-03-20 § 15.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanens investeringsprogram har det avsatts 11 miljoner kronor för investeringar i Alby friluftsområde, Utveckling ny vision. Under åren 2014-2017 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om investeringar i Albyområdet som delvis avsåg att finansieras med dessa investeringsmedel (KFN 2015-10-19 § 79, KFN 2016-03-21 § 16, KFN 2017-03-20 § 15).

En del av dessa investeringar genomfördes åren 2014-2017. Sammanlagt har knappt en miljon av investeringsmedlen förbrukats. I och med projekteringen av ny beläggning och ny belysning till 2- och 4 kilometerspåret framkom det att kostnaden för detta beräknas uppgå till den summa som i dagsläget återstår av investeringsmedlen avsatta för Alby friluftsområde, Utveckling ny vision.

Utvecklingsförvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden beslutar att beläggningen och belysningen på 2- och 4 kilometerspåret ska bytas ut och finansieras med de investeringsmedel som återstår för Alby friluftsområde, Utveckling ny vision. Ett sådant beslut ersätter de ännu inte genomförda investeringsbesluten, som kultur- och fritidsnämnden fattat under följande sammanträden: 2015-10-19 § 79, 2016-03-21 § 16, 2017-03-20 § 15.

Bilagor
KFN 2015-10-19 § 79.pdf
KFN 2016-03-21 § 16.pdf
KFN 2017-03-20 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse. Omprioritering av investeringsbeslut Attraktiva Alby.pdf

4 Redovisning av nämnduppdraget etableringsplan utegym

Dnr 2018/KFN 0072 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Uppdragsredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ett Tyresöinitativ om att anlägga ett utegym vid Amaryllisparken inkom våren 2017. Kultur- och fritidsnämnden besvarade Tyresöinitiativet den 12 juni 2017 med att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för var kommande utegym ska anläggas fram till 2035 samt ta fram kostnader för investeringar och drift för utegymmen.

Kultur- och fritidsnämnden antog den 21 maj 2018 utvecklingsförvaltningen förslag gällande prioriteringsordning och lösningsförslag för kultur- och fritidsanläggningar till lokalförsörjningsplan 2019. I planen framgår att nämnden önskar prioritera följande tre nya utegym.

Tyresövallen 2020 - ingår i utvecklingen av Norra Tyresö Centrum
Brevik 2021
Mellanbergsvägen/Skogshöjden 2022

Ett utegym kostar cirka 400 000 kronor. Avskrivningstiden beräknas till 10 år. Men en årlig underhållskostnad på 20 000 kronor blir den årliga kostnaden för underhåll och drift 60 000 kronor per utegym.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdraget etableringsplan utegym.pdf

5 Slutredovisning av ordförandeuppdrag om simskola för nyanlända

Dnr 2018/KFN 0070 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Uppdragsredovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen redovisar ordförandeuppdraget Simskola för nyanlända för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av ordförandeuppdrag om simskola för nyanlända.pdf

6 Redovisning av nämnduppdraget att utreda förutsättningarna för att starta ett "Sportotek" i Tyresö *

Dnr 2018/KFN 0045 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kultur- och fritidsnämndens budgetram inför 2019 utökas med
1 000 000 kronor för att täcka investerings- och driftskostnaderna för att öppna och driva en Fritidsbank.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen (2016-05-19 §119).

Utvecklingsförvaltningen har utrett frågan och anser att Tyresö kommun ska ansluta sig till Fritidsbankens koncept, snarare än att öppna ett "sportotek". Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar uppdragsredovisningen samt att kultur- och fritidsnämndens budgetram inför 2019 utökas med 1 000 000 kronor för att täcka investerings- och driftskostnaderna för att öppna och driva en Fritidsbank.

Ordförandeutlåtande
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del utav uppdragsredovisningen om att öppna ett Sportotek i Tyresö. Ambitionsnivån i motionen är hög vilket gör att kostnaden för att driva ett Sportotek eller som förvaltningen vitsordar en Fritidsbank, blir för hög för den budgetram som kultur- och fritidsnämnden har tilldelats för 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdraget att utreda förutsättningarna för att starta ett Sportotek i Tyresö.pdf

7 Redovisning av kultur- och idrottsgalan 2018

Dnr 2017/KFN 0072 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av Kultur- och idrottsgalan 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresös åttonde Kultur- och idrottsgala redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Summering av Kultur- & Idrottsgala Tyresö 2018.pdf

8 Kultur- och idrottsgalan 2019

Dnr 2018/KFN 0076

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö kultur- och idrottsgala genomförs fredagen den 15 mars 2019.
2. Projektbidrag på max 210 000 kronor beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.

Beskrivning av ärendet
Tyresös nionde Kultur- och idrottsgala föreslås att hållas den 15 mars 2019. Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och galan syftar till att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur och idrottsgalan 2019.pdf

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdragslistan
- Bidragslistan

Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

10 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2018

Dnr 2017/KFN 0107 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Redovisningarna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö konstförening redovisar föredraget Konsten i tunnelbanan.
- Tyresö Finska förening redovisar arrangemanget Morsdagsfirande
- Kören Mamsellerna redovisar arrangemanget Vårkonsert

Bilagor
Tyresö konstförening Redovisning av kulturbidrag Föredrag konsten i tunnelbanan 2018KN4112.pdf
Finska föreningen Redovisning av kulturbidrag Morsdagsfirande 2018KN4165 korrigerad.pdf
Kören Mamsellerna Redovisning av kulturbidrag VT 2018 Vårkonsert 2018KN4216.pdf

11 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-08-21 §134 Årlig sammanställning av riktade statsbidrag (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-08-21)

- Kommunstyrelsen 2018-08-21 §§141 Dispens från grundbesättning av djur på Uddby gård (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-08-21)

§66 Informationsärende - kulturskolan, fritidsgårdarna och Nackanätverket

Dnr 2018/KFN 0001 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Inger Lundin (avdelningschef för kulturskola och fritidsgårdar) informerar kultur- och fritidsnämnden om kulturskolan, fritidsgårdarna och Nackanätverket.
Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20180924.pdf (153 kb)

§67 Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Dnr 2018/KFN 0039 10
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Ekonomisk uppföljning KFN Aug 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning.pdf
Delår Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf

§68 Omprioritering av investeringsbeslut Attraktiva Alby

Dnr 2018/KFN 0065 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. 2- och 4 kilometerspåret i Alby friluftsområde förses med ny beläggning och ny belysning. Investeringen finansieras med resterande investeringsmedel avsatta i kommunplanens investeringsprogram 2019 för Alby friluftsområde, Utveckling ny vision.
 
2. Beslutet ersätter de ännu inte genomförda investeringsbesluten, som kultur- och fritidsnämnden fattat under följande sammanträden: 2015-10-19 § 79, 2016-03-21 § 16, 2017-03-20 § 15.
 
Beskrivning av ärendet
I kommunplanens investeringsprogram har det avsatts 11 miljoner kronor för investeringar i Alby friluftsområde, Utveckling ny vision. Under åren 2014-2017 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om investeringar i Albyområdet som delvis avsåg att finansieras med dessa investeringsmedel (KFN 2015-10-19 § 79, KFN 2016-03-21 § 16, KFN 2017-03-20 § 15).
 
En del av dessa investeringar genomfördes åren 2014-2017. Sammanlagt har knappt en miljon av investeringsmedlen förbrukats. I och med projekteringen av ny beläggning och ny belysning till 2- och 4 kilometerspåret framkom det att kostnaden för detta beräknas uppgå till den summa som i dagsläget återstår av investeringsmedlen avsatta för Alby friluftsområde, Utveckling ny vision.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden beslutar att beläggningen och belysningen på 2- och 4 kilometerspåret ska bytas ut och finansieras med de investeringsmedel som återstår för Alby friluftsområde, Utveckling ny vision. Ett sådant beslut ersätter de ännu inte genomförda investeringsbesluten, som kultur- och fritidsnämnden fattat under följande sammanträden: 2015-10-19 § 79, 2016-03-21 § 16, 2017-03-20 § 15.
 
Bilagor
KFN 2015-10-19 § 79.pdf
KFN 2016-03-21 § 16.pdf
KFN 2017-03-20 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse. Omprioritering av investeringsbeslut Attraktiva Alby.pdf

§69 Redovisning av nämnduppdraget etableringsplan utegym

Dnr 2018/KFN 0072 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Uppdragsredovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
 Ett Tyresöinitativ om att anlägga ett utegym vid Amaryllisparken inkom våren 2017. Kultur- och fritidsnämnden besvarade Tyresöinitiativet den 12 juni 2017 med att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för var kommande utegym ska anläggas fram till 2035 samt ta fram kostnader för investeringar och drift för utegymmen.
 
Kultur- och fritidsnämnden antog den 21 maj 2018 utvecklingsförvaltningen förslag gällande prioriteringsordning och lösningsförslag för kultur- och fritidsanläggningar till lokalförsörjningsplan 2019. I planen framgår att nämnden önskar prioritera följande tre nya utegym.
 
Tyresövallen 2020 - ingår i utvecklingen av Norra Tyresö Centrum
Brevik 2021
Mellanbergsvägen/Skogshöjden 2022
 
Ett utegym kostar cirka 400 000 kronor. Avskrivningstiden beräknas till 10 år. Men en årlig underhållskostnad på 20 000 kronor blir den årliga kostnaden för underhåll och drift 60 000 kronor per utegym.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdraget etableringsplan utegym.pdf

§70 Slutredovisning av ordförandeuppdrag om simskola för nyanlända

Dnr 2018/KFN 0070 71
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Uppdragsredovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen redovisar ordförandeuppdraget Simskola för nyanlända för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av ordförandeuppdrag om simskola för nyanlända.pdf

§71 Redovisning av nämnduppdraget att utreda förutsättningarna för att starta ett "Sportotek" i Tyresö

Dnr 2018/KFN 0045 71
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kultur- och fritidsnämndens budgetram inför 2019 utökas med 1 000 000 kronor för att täcka investerings- och driftskostnaderna för att öppna och driva en Fritidsbank.
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Karin Ljung (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att öppna ett sportotek. I motionen föreslås att kommunens utvecklingsförvaltning tar initiativ till och öppnar ett sportotek.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som föreslog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen skulle anses besvarad och att utvecklingsförvaltningen ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett sportotek i Tyresö. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen (2016-05-19 §119).
 
Utvecklingsförvaltningen har utrett frågan och anser att Tyresö kommun ska ansluta sig till Fritidsbankens koncept, snarare än att öppna ett "sportotek". Utvecklingsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar uppdragsredovisningen samt att kultur- och fritidsnämndens budgetram inför 2019 utökas med 1 000 000 kronor för att täcka investerings- och driftskostnaderna för att öppna och driva en Fritidsbank.
 
Ordförandeutlåtande
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del utav uppdragsredovisningen om att öppna ett Sportotek i Tyresö. Ambitionsnivån i motionen är hög vilket gör att kostnaden för att driva ett Sportotek eller som förvaltningen vitsordar en Fritidsbank, blir för hög för den budgetram som kultur- och fritidsnämnden har tilldelats för 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdraget att utreda förutsättningarna för att starta ett Sportotek i Tyresö.pdf

§72 Redovisning av kultur- och idrottsgalan 2018

Dnr 2017/KFN 0072 70
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningen av Kultur- och idrottsgalan 2018 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresös åttonde Kultur- och idrottsgala redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
 
Bilagor
Summering av Kultur- & Idrottsgala Tyresö 2018.pdf

§73 Kultur- och idrottsgalan 2019

Dnr 2018/KFN 0076
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö kultur- och idrottsgala genomförs fredagen den 15 mars 2019.
2. Projektbidrag på max 210 000 kronor beviljas. Eventuellt tillkommande sponsorbidrag avräknas från denna summa.
 
Särskilt yttrande
Johanna Schaub (S) lämnar in ett särskilt yttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresös nionde Kultur- och idrottsgala föreslås hållas den 15 mars 2019. Tyresö har ett mycket rikt och aktivt föreningsliv och galan syftar till att uppmärksamma föreningslivet, uppmuntra ledare, aktiva och andra som bidrar med goda insatser.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur och idrottsgalan 2019.pdf

§74 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/KFN 0002 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdragslistan
- Bidragslistan
 
Bilagor
Bidragslista KFN 2018.pdf
KFN uppdrag.pdf

§75 Redovisning av kulturarrangemang genomförda våren 2018

Dnr 2017/KFN 0107 70
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Redovisningarna godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.
 
- Tyresö konstförening redovisar föredraget Konsten i tunnelbanan.
- Tyresö Finska förening redovisar arrangemanget Morsdagsfirande
- Kören Mamsellerna redovisar arrangemanget Vårkonsert
 
Bilagor
Tyresö konstförening Redovisning av kulturbidrag Föredrag konsten i tunnelbanan 2018KN4112.pdf
Finska föreningen Redovisning av kulturbidrag Morsdagsfirande 2018KN4165 korrigerad.pdf
Kören Mamsellerna Redovisning av kulturbidrag VT 2018 Vårkonsert 2018KN4216.pdf

§76 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/KFN 0003 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunstyrelsen 2018-08-21 §134 Årlig sammanställning av riktade statsbidrag (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-08-21)
 
- Kommunstyrelsen 2018-08-21 §§141 Dispens från grundbesättning av djur på Uddby gård (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-08-21)
Beslut/Protokollsutdrag
§76_prot_20180924.pdf (154 kb)