Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-03-04

Sammanträde 2019-03-04

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Utbildning av förtroendevalda: Nämndspecifik fördjupning

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden får fördjupad information om biblioteket och Attraktiva Alby 2.0. Detta är en del av utbildningen av förtroendevalda för mandatperioden 2018-2022.

2 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2018

Dnr 2019/KFN 0014 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

3 Teaterföreningen ansöker om projektbidrag för Tyresöspelet

Dnr 2019/KFN 0016 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö teaterförening beviljas ett projektbidrag om 75 000 kronor. Utbetalning av bidraget sker efter att projektet är redovisat. Medel tas från bidrag till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har sökt ett projektbidrag om 75 000 kronor till uppsättningen av Tyresöspelet 15 - 17 mars 2019. Likt 2016 sätts föreställningen upp i Bollmoradalens kyrka. Totalt räknar teaterföreningen med en omsättning 222 500 kronor. Förutom det sökta bidraget från kultur- och fritidsnämnden bidrar kyrkan med 100 000 kronor och ABF med 3 500 kronor. Dessutom räknar föreningen med att intäkter för sålda biljetter kommer uppgå till 44 500 kronor. Beräknade kostnader för arvoden är 140 450 kronor. Övriga kostnader 82 050 kronor.

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja en projektbidrag om 75 000 kronor som ska täcka kostnaderna för uppsättningen exklusive arvoden. Utbetalning av bidraget sker efter att projektet är redovisat. Medel tas från bidrag till nämndens förfogande.

Bilagor
Teaterföreningen ansökan om projektbidrag för Tyresöspelet.pdf
Tjänsteskrivelse. Teaterföreningen ansöker om projektbidrag för Tyresöspelet.pdf

4 Tyresö basket ansöker om projektbidrag för Projekt TJUGO22

Dnr 2019/KFN 0015 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Tyresö Basket får ett projektbidrag på 33 700 kronor för att genomföra projekt Tjugo22. Pengarna tas från statsbidraget för etablering och inkludering av nyanlända.

Beskrivning av ärendet
Tyresö basket önskar under våren starta upp ett projektet Projekt Tjugo22 i Forellhallen med syftet att erbjuda främst de nyanlända barn och ungdomar en meningsfull fritid att genom fysisk aktivitet öka individens självkänsla, självkännedom och på så sätt utveckla och lära sig det svenska språket. Total beräknad kostnad för projektet är 77 600 kronor. Stockholmsidrotten bidrar med 40 000 kronor till projektet. För att täcka alla kostnader i projektet ansöker Projektet Tjugo22 om ett projektbidrag om 33 700 kronor.
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Basket ett projektbidrag om 33 700 kronor.

Bilagor
Tyresö basket ansöker om projektbidrag för projket tjugo22.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö baskets ansökan om projektbidrag till Projekt Tjugo22.pdf

5 Tyresöinitiativ om utegym vid strandbadet

Dnr 2018/KFN 0089 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att undersöka om utegym vid strandbadet kan samordnas med arbetet att initiera genomförandet av cafébyggnad vid strandbadet.

2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga ett utegym vid strandbadet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 71 röster.

Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns, vilket är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun har idag fem utegym, fyra stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i Alby friluftsområde, i Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs Wättingestråket, intill Barnsjöslingans motionsspår. Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare tre utegym som lämpligast anläggs i anslutning till löpslingor eller idrottscentrum. Kultur- och fritidsnämnden tog den 21 maj 2018 beslut om att prioritera att anlägga utegym på följande tre platser: Tyresövallen, Brevik och Mellanbergsvägen/Skogshöjden.

Det är ett bra förslag att anlägga ett utegym vid Strandbadet. Strandbadet med dess närhet till vatten och möjlighet rekreation är ett attraktivt besöksmål för alla i hela kommunen.

När Lokalförsörjningsplan 2019-2031 fastställdes av kommunstyrelsen (2019-01-08 § 10 3.i) gavs kommunens strategiska lokalgrupp i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd initiera genomförandet av cafébyggnad vid strandbadet. Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att föreslå att utegym vid strandbadet samordnas med det arbete som redan planerar att utföras vid strandbadet och att utegym läggs till i beställningen av cafébyggnad vid strandbadet.

Ett utegym kostar uppskattningsvis 400 000 kronor att anlägga och därefter 61 000 kronor/år i kapitalkostnader (baserat på 10 års avskrivningstid), besiktning, skötsel och underhåll. Jag anser inte att samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden bör avsättas för denna investering, utan vill i första hand ge förvaltningen för liv och hälsa i uppdrag att undersöka möjligheten att samordna utegym vid strandbadet med det arbete som redan planeras utföras vid strandbadet i form av cafébyggnad, och att medel äskas gemensamt för hela den investeringen.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om fattade delegationsbeslut:
- Hantverksgårdens vänner har ansökt om 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2019. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2019-01-28 § 3, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Hantverksgårdens vänner 10 000 kronor. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.

- Sörmlandsleden har ansökt om 8 000 kronor i verksamhet- och skötselbidrag för 2019. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2019-01-28 § 3, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Sörmlandsleden 8 000 kronor. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.

Bilagor
Delegationsbeslut om verksamhets- och skötselbidrag. Sörmlandsleden 2019.pdf
Delegationsbeslut om verksamhetsbidrag. Hantverksgårdens vänner 2019.pdf
Hantverkgårdens vänners ansökan om verksamhetsbidrag 2019.pdf
Sörmlandsledens ansökan om verksamhets- och skötselbidrag 2019.pdf

7 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Bidragslistan
- Lokalförsörjningsplanen
- Planen för utbildning

Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

8 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

- Tyresö Jazz och Blues Club redovisar arrangemanget Konserter
- Lions club Tyresö redovisar arrangemanget julkonsert
- Tyresö hembygdsförening redovisar arrangemanget körsång vid julmarknad
- Tyresö konstförening redovisar arrangemanget Föredrag C-J De Geer
- Lions club Trollbäcken redovisar arrangemanget höstkonsert
- Hanverksgårdens vänner redovisar arrangemanget föredrag. Föreningen beviljades 20 000 kronor för att genomföra arrangemanget men på grund av att redovisade kostnader för arrangemanget avviker från uppgivna kostnader i ansökan betalas endast redovisade kostnader á 18 500 kronor ut.

Bilagor
Hanverksgårdens vänner. Redovisning kulturbidrag samt komplettering.pdf
Lions club Trollbäcken 2019 Redovisning kulturbidrag.pdf
Lions club Tyresö redovisar kulturbidraget Julkonsert.pdf
Tyresö hembygdsförenings redovisning kulturbidrag. Körsång vid julmarknad.pdf
Tyresö konstförening redovisning kulturbidrag höst 2018 Föredrag C-J De Geer.pdf
Tyresö Jazz och Blues Club Redovisning av kulturbidrag hösten 2018 Konserter.pdf

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)

- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 12 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)

§14 Utbildning av förtroendevalda: Nämndspecifik fördjupning

Dnr 2019/KFN 0002 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden får fördjupad information om biblioteket och Attraktiva Alby 2.0. Detta är en del av utbildningen av förtroendevalda för mandatperioden 2018-2022.
Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20190304.pdf (152 kb)

§15 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2018

Dnr 2019/KFN 0014 003
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2018 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.
2. De två särskilda uppdragen från kommunplanen 2015-2018 avseende fortsatt genomförande av den planerade Albyutvecklingen och Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark fortsätter 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt verksamhetsberättelse 2018 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2018 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.
 
Bilagor
Verksamhetsberättelse 2018 KFN utskick.pdf
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse KFN.pdf

§16 Teaterföreningen ansöker om projektbidrag för Tyresöspelet

Dnr 2019/KFN 0016 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö teaterförening beviljas ett projektbidrag om 75 000 kronor. Utbetalning av bidraget sker efter att projektet är redovisat. Medel tas från bidrag till nämndens förfogande.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har sökt ett projektbidrag om 75 000 kronor till uppsättningen av Tyresöspelet 15 - 17 mars 2019. Likt 2016 sätts föreställningen upp i Bollmoradalens kyrka. Totalt räknar teaterföreningen med en omsättning 222 500 kronor. Förutom det sökta bidraget från kultur- och fritidsnämnden bidrar kyrkan med 100 000 kronor och ABF med 3 500 kronor. Dessutom räknar föreningen med att intäkter för sålda biljetter kommer uppgå till 44 500 kronor. Beräknade kostnader för arvoden är 140 450 kronor. Övriga kostnader 82 050 kronor.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja en projektbidrag om 75 000 kronor som ska täcka kostnaderna för uppsättningen exklusive arvoden. Utbetalning av bidraget sker efter att projektet är redovisat. Medel tas från bidrag till nämndens förfogande.
 
Bilagor
Teaterföreningen ansökan om projektbidrag för Tyresöspelet.pdf
Tjänsteskrivelse. Teaterföreningen ansöker om projektbidrag för Tyresöspelet.pdf

§17 Tyresö basket ansöker om projektbidrag för Projekt TJUGO22

Dnr 2019/KFN 0015 007
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö Basket får ett projektbidrag på 37 600 kronor för att genomföra projekt Tjugo22. Pengarna tas från statsbidraget för etablering och inkludering av nyanlända.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö basket önskar under våren starta upp ett projektet Projekt Tjugo22 i Forellhallen med syftet att erbjuda främst de nyanlända barn och ungdomar en meningsfull fritid att genom fysisk aktivitet öka individens självkänsla, självkännedom och på så sätt utveckla och lära sig det svenska språket. Total beräknad kostnad för projektet är 77 600 kronor. Stockholmsidrotten bidrar med 40 000 kronor till projektet. För att täcka alla kostnader i projektet ansöker Projektet Tjugo22 om ett projektbidrag om 37 600 kronor.
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Basket ett projektbidrag om 33 700 kronor.
 
Ordförandeförslag
Tyresö Basket får ett projektbidrag på 37 600 kronor för att genomföra projekt Tjugo22. Pengarna tas från statsbidraget för etablering och inkludering av nyanlända.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bevilja Tyresö Basket 37 600 kronor i projektbidrag.
 
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bevilja förvaltningens förslag om att bevilja Tyresö Basket 33 700 kronor i projektbidrag.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Tyresö Basket beviljas ett projektbidrag om 37 600 kronor.
 
Bilagor
Tyresö basket ansöker om projektbidrag för projket tjugo22.pdf
Tjänsteskrivelse.  Tyresö baskets ansökan om projektbidrag till Projekt Tjugo22.pdf

§18 Tyresöinitiativ om utegym vid strandbadet

Dnr 2018/KFN 0089 009
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att undersöka om utegym vid strandbadet kan samordnas med arbetet att initiera genomförandet av cafébyggnad vid strandbadet.
 
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
 
Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga ett utegym vid strandbadet. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats i 90 dagar och har under den tiden fått 71 röster.
Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.
 
Ordförandeutlåtande
Trenden i samhället är att allt fler rör på sig utomhus och att allt fler tränar på de utegym som finns, vilket är en mycket positiv utveckling. Tyresö kommun har idag fem utegym, fyra stockgym och ett kroppsviktsgym. De är placerade i Alby friluftsområde, i Fornuddsparken, vid Strandskolan och längs Wättingestråket, intill Barnsjöslingans motionsspår.  Kommunens vilja är att fram till 2035 investera i ytterligare tre utegym som lämpligast anläggs i anslutning till löpslingor eller idrottscentrum. Kultur- och fritidsnämnden tog den 21 maj 2018 beslut om att prioritera att anlägga utegym på följande tre platser: Tyresövallen, Brevik  och Mellanbergsvägen/Skogshöjden.
 
Det är ett bra förslag att anlägga ett utegym vid Strandbadet. Strandbadet med dess närhet till vatten och möjlighet rekreation är ett attraktivt besöksmål för alla i hela kommunen.
 
När Lokalförsörjningsplan 2019-2031 fastställdes av kommunstyrelsen (2019-01-08 § 10 3.i) gavs kommunens strategiska lokalgrupp i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd initiera genomförandet av cafébyggnad vid strandbadet. Jag föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att föreslå att utegym vid strandbadet samordnas med det arbete som redan planerar att utföras vid strandbadet och att utegym läggs till i beställningen av cafébyggnad vid strandbadet.
 
Ett utegym kostar uppskattningsvis 400 000 kronor att anlägga och därefter 61 000 kronor/år i kapitalkostnader (baserat på 10 års avskrivningstid), besiktning, skötsel och underhåll. Jag anser inte att samlingsanslaget för kultur- och fritidsnämnden bör avsättas för denna investering, utan vill i första hand ge förvaltningen för liv och hälsa i uppdrag att undersöka möjligheten att samordna utegym vid strandbadet med det arbete som redan planeras att utföras vid strandbadet i form av cafébyggnad, och att medel äskas gemensamt för hela den investeringen. 
 
Bilagor
Förslag från Tyresöinitiativet om utegym vid Strandbadet.pdf

§19 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om fattade delegationsbeslut:
- Hantverksgårdens vänner har ansökt om 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2019. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2019-01-28 § 3, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Hantverksgårdens vänner 10 000 kronor. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.
- Sörmlandsleden har ansökt om 8 000 kronor i verksamhet- och skötselbidrag för 2019. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2019-01-28 § 3, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Sörmlandsleden 8 000 kronor. Pengarna tas från medel till nämndens förfogande.
 
Bilagor
Delegationsbeslut om verksamhets- och skötselbidrag. Sörmlandsleden 2019.pdf
Delegationsbeslut om verksamhetsbidrag. Hantverksgårdens vänner 2019.pdf
Hantverkgårdens vänners ansökan om verksamhetsbidrag 2019.pdf
Sörmlandsledens ansökan om verksamhets- och skötselbidrag 2019.pdf

§20 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen. 
 
- Bidragslistan
- Lokalförsörjningsplanen
- Planen för utbildning
 
Bilagor
Bidragslista KFN 2019.pdf

§21 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes hösten 2018 redovisas för kultur- och fritidsnämnden. 
 
- Tyresö Jazz och Blues Club redovisar arrangemanget Konserter
- Lions club Tyresö redovisar arrangemanget julkonsert
- Tyresö hembygdsförening redovisar arrangemanget körsång vid julmarknad
- Tyresö konstförening redovisar arrangemanget Föredrag C-J De Geer
- Lions club Trollbäcken redovisar arrangemanget höstkonsert
- Hanverksgårdens vänner redovisar arrangemanget föredrag. Föreningen beviljades 20 000 kronor för att genomföra arrangemanget men på grund av att redovisade kostnader för arrangemanget avviker från uppgivna kostnader i ansökan betalas endast redovisade kostnader á 18 500 kronor ut.
 
Bilagor
Hanverksgårdens vänner. Redovisning kulturbidrag samt komplettering.pdf
Lions club Trollbäcken 2019 Redovisning kulturbidrag.pdf
Lions club Tyresö redovisar kulturbidraget  Julkonsert.pdf
Tyresö hembygdsförenings redovisning kulturbidrag. Körsång vid julmarknad.pdf
Tyresö konstförening redovisning kulturbidrag höst 2018 Föredrag C-J De Geer.pdf
Tyresö Jazz och Blues Club Redovisning av kulturbidrag hösten 2018 Konserter.pdf

§22 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 7 Särskilda uppdrag i kommunplan 2015-2018 som ej genomförts (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
- Kommunfullmäktige 2019-01-24 § 12 Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-01-24)
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20190304.pdf (153 kb)