Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-11-25

Sammanträde 2019-11-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om naturskolan.

2 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF okt 2019.pdf

3 Tyresöinitiativ om oisolerat ridhus på Uddby gård

Dnr 2019/KFN 0080 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget avslås.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga oisolerat ridhus
på Uddby gård. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har
fått 227 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och
lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga ett oisolerat ridhus
och ger fler Tyresöbor möjlighet att utöva ridsport. Förslaget har varit publicerat på
Tyresöinitiativets webbplats och har fått 227 röster. I det arrendeavtal som
kommunen har avseende Uddby gård anges vilka ändamålen med gården är. I det
anges bl.a. dessa ändamål visningsgård med nötkreatur, får, getter, grisar, höns,
hästar samt åkerbruk. Gårdens unika odlingslandskap med dess mycket stora natur
- och kulturvärden ska bibehållas. Verksamheten ska stimulera besökare vad gäller
naturvårds - och kretsloppstänkande. Allmänhetens möjlighet till friluftsliv och
rekreation ska gynnas. Jordbruket kan kombineras med annan publik verksamhet
som cafe, gårdsbutik, gårdsbageri, gårdsmuseum och mindre hantverk.
Ovanstående är de huvudsakliga ändamålen på Uddby gård. Det anges vidare att
uthyrningsverksamhet av hästboxar i stallet ska bedrivas. Antalet hästboxar är
maximerade till 15. Förslagsställaren anger vidare att Tyresö kommun planerar en
ombyggnad av Fårdala gård och att det ursprungliga planen var också ett nytt
ridhus, men ridhuset prioriteras nu bort, vilket stämmer i sak då de
investeringsmedel som avsatts till Fårdala ridanläggning endast räckte till stall och
personalbyggnader. I kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsanalys prioriteras
utbyggnad av Fårdala ridanläggning. Att bygga ett ridhus vid Fårdala ridanläggning
är därmed även fortsatt prioriterat, när det finns en ekonomisk möjlighet, framför
ett ridhus på Uddby gård.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Oisolerat ridhus på Uddby gård.pdf

4 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana samt tydliggöra var stigcykling kan ske.

Dnr 2018/KFN 0027 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Förslaget om anläggning/skyltning av MTB-stiger i Tyresöinitiativet avslås.
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav den 26 mars 2018 förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna att anlägga en mountainbikebana och tydliggöra var stigcykling kan
ske.

Bakgrunden var ett förslag från Tyresöinitiativet. Förslagsställarens föreslog
anläggning/skyltning av MTB-stigar där de olika stigarna har olika svårighetsgrader
som passar nybörjare till mer avancerade cyklister. Förvaltningen har i dialog med
Tyresö cykelklubb, där förslagsställaren är medlem i, tittat på två alternativa platser
att anlägga en enklare mountainbikebana. De två områdena är Alby
friluftsområde/naturreservat och området i närheten av Barnsjön längs med
Wättingestråket. Efter undersökning framkom det att Alby friluftsområde inte är en
lämplig plats stigcykling. Förvaltningen har lämnat förslag på dragning av en bana
vid Barnsjön. Tyresö cykelklubb har inte återkopplat runt detta. Förvaltningen anser
därför att en anläggning av en mountainbikebana. inte är aktuellt.

Stigcykling i Tyresö kommun får ske där det är tillåtet enligt allemansrätten och
naturreservatens föreskrifter. Eftersom det inte finns en anlagd mountainbikebana
behöves inte ytterligare skyltning.

Ordförandeutlåtande
Cykling i alla dess former engagerar kommunens medborgare, antingen via
Tyresöinitiativ eller via direktkontakt med mig. Det Tyresöinitiativ som ligger till
grund för den fortsatta utredningen kom från två engagerade cyklister i den
nystartade cykelklubben. Av olika anledningar har förvaltningen inte kommit
vidare i ärendet. Att vi nu tar beslut att inte anlägga en led för stigcykling ska inte
ses som att frågan är beslutad och död. Om cykelklubben återkommer med nya
idéer kommer förvaltningen lyssna och i den fortsatta utvecklingen av
Wättingestråket finns det tankar kring stigcyk ling även om det är ett par år fram i
tiden tills det är aktuellt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stigcykling, mountainbikebana.pdf

5 Nämndbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden för 2020

Dnr 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö Konståkning beviljas 26 000 kronor för vårshow.
2. Tyresökören beviljas 16 000 kronor för vårkonsert.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 18 300 kronor för fyra konserter.
4. Tyresö Musikklassers Förening beviljas 50 000 kronor för en musikal.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tolv kulturbidragsansökningar för arrangemang som
planeras äga rum under första halvan av 2020. Fyra av dessa föreningar ansöker
om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas
av kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och
fritidsnämnden beviljar sammanlagt 110 300 kronor i kulturbidrag enligt förslaget
nedan.

Tyresö Konståkning ansöker om 26 000 kr för en vårshow i Tyresö Ishall efter
avslutad träning och tävlingssäsong. Bidraget ska täcka kostnaderna för
uppsättningen av vårshowen exklusive arvoden.

Tyresökören ansöker om 16 000 kr för en vårkonsert i Bollmoradalens kyrka med
klassisk inriktning.

Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 18 300 kronor för fyra konserter fördelat enligt
nedan.

2 800 kronor för Konsert med Gwyn Lewi
5 500 kronor för konsert med Erik Kjellber Quatett
4 500 kronor för konsert med Mandy´s Blues Seven
5 500 kronor för Terrassorkester med dans

Tyresö Musikklassers förening ansöker om 50 000 kronor för en musikal.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2019 nämndärende.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansökan om 2 800 kronor i kulturbidrag för Konsert med
Gwyn Lewi.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansökan om 4 500 kronor i kulturbidrag för Konsert med
Mandy´s Blue Seven.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansökan om 5 500 kronor i kulturbidrag för Konsert med
Erik Kjellberg Quartett.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansökan om 5 500 kronor i kulturbidrag för Terrassorkester
med dans.pdf
Tyresö Konståknings anöskan om 26 000 kronor i kulturbidrag för Vårshow 2020.pdf
Tyresö Musiklsassers ansökan om 50 000 kronor i kulturbidrag för Musikal 2020.pdf
Tyresökörens ansökan om 16 000 kronor i kulturbidrag för Vårkonsert.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden för 2020

Dnr 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tolv kulturbidragsansökningar för arrangemang som
planeras äga rum under första halvan av 2020. Tre av dessa föreningar ansöker om
belopp som understiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar har
behandlats av enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd, med stöd av kultur-
och fritidsnämndens delegationsordning (2019-04-29 § 35, punkt D1).
Följande kulturbidrag har beviljats för arrangemang som planeras äga rum under
första halvan av 2020:
- Tyresö hembygdsförening beviljas 5 700 kronor för Körsång vid
Valborgsmässofirande.
- Tyresö konstförening beviljas 5 200 kronor för Föreläsning om Lena Cronqvist.
- Tyresö trädgårdssällskap beviljas 3 000 kronor för Föreläsning Branta sluttningar.
- Tyresö trädgårdssällskap beviljas 4 500 kronor för Föreläsning Fleråriga
grönsaker bättre för klimat och hälsa.
- Tyresö trädgårdssällskap beviljas 1 400 kronor för Föreläsning Harmoni i
trädgården.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag ansökningsperiod hösten 2019.pdf
Tyresö Hembygdsförenings ansökan om 5 700 kronor i kulturbidrag för Körsång vid
Valborgsfirande.pdf
Tyresö konstförenings ansökan om 5 200 kronor i kulturbidrag för Föreläsning Lena
Cronqvist.pdf
Tyresö Trädgårdssällskaps ansökan om 3 000 kronor i kulturbidrag för
FöreläsningBranta sluttningar.pdf
Tyresö trädgårdssällskaps ansökan om 4 500 kronor i kulturbidrag för Föredrag
klimat och hälsa.pdf
Tyresö Trädgårdssälskaps ansökan om 1 400 kronor i kulturbidrag för Föreläsning
Harmoni i trädgården.pdf

7 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2019 redovisas för kultur- och
fritidsnämnden.
- Tyresökören redovisar evenemanget Melodikrysset. Föreningen beviljades 18 000
kronor för att genomföra Förklädd gud. På grund av att föreningens körledare
slutade vid årsskiftet kunde de inte genomföra den planerade konserten. Med ny
körledare genomförde föreningen istället en annan konsert av mindre omfattning än
den planerade. Detta meddelades förvaltningen för Liv och hälsa innan
evenemangets genomförande. Redovisat belopp för Melodikrysset är 4 500 kronor.

Bilagor
Tyresökören redovisning kulturbidrag vår 2019 2019KN3473.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av kultur - och
fritidsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut om idépengsansökan för fem konstverk.pdf
Idépeng.pdf

9 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Avtal om profilfritids med Tyresö handboll.

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-10-24 § 75 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall
och maskinhall på Fårdala gård (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-
kf/protokoll?date=2019-10-24)
- Kommunfullmäktige 2019-10-24 § 82 Revidering av bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-
kf/protokoll?date=2019-10-24)

§91 Informationsärende

Dnr 2019/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om naturskolan.

§92 Ekonomiskrapport

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF okt 2019.pdf

§93 Tyresöinitiativ om oisolerat ridhus på Uddby gård

Dnr 2019/KFN 0080 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Förslaget avslås.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att anlägga oisolerat ridhus på Uddby gård. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 227 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Ordförandeutlåtande
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att bygga ett oisolerat ridhus och ger fler Tyresöbor möjlighet att utöva ridsport. Förslaget har varit
publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 227 röster.

I det arrendeavtal som kommunen har avseende Uddby gård anges vilka ändamålen med gården är. I det anges bl.a. dessa ändamål visningsgård med
nötkreatur, får, getter, grisar, höns, hästar samt åkerbruk. Gårdens unika
odlingslandskap med dess mycket stora natur - och kulturvärden ska bibehållas.
Verksamheten ska stimulera besökare vad gäller naturvårds - och
kretsloppstänkande. Allmänhetens möjlighet till friluftsliv och rekreation ska
gynnas. Jordbruket kan kombineras med annan publik verksamhet som cafe,
gårdsbutik, gårdsbageri, gårdsmuseum och mindre hantverk. Ovanstående är de
huvudsakliga ändamålen på Uddby gård. Det anges vidare att
uthyrningsverksamhet av hästboxar i stallet ska bedrivas. Antalet hästboxar är
maximerade till 15.

Förslagsställaren anger vidare att Tyresö kommun planerar en ombyggnad av
Fårdala gård och att det ursprungliga planen var också ett nytt ridhus, men
ridhuset prioriteras nu bort, vilket stämmer i sak då de investeringsmedel som
avsatts till Fårdala ridanläggning endast räckte till stall och personalbyggnader.

I kultur- och fritidsnämndens lokalbehovsanalys prioriteras utbyggnad av Fårdala ridanläggning. Att bygga ett ridhus vid Fårdala ridanläggning är därmed även fortsatt prioriterat, när det finns en ekonomisk möjlighet, framför ett ridhus på Uddby gård.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Oisolerat ridhus på Uddby gård.pdf

§94 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana samt tydliggöra var stigcykling kan ske.

Dnr 2018/KFN 0027 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Förslaget om anläggning/skyltning av MTB-stigar i Tyresöinitiativet avslås.
3. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden gav den 26 mars 2018 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana och tydliggöra var stigcykling kan ske.

Bakgrunden var ett förslag från Tyresöinitiativet. Förslagsställarens föreslog
anläggning/skyltning av MTB-stigar där de olika stigarna har olika svårighetsgrader som passar nybörjare till mer avancerade cyklister. Förvaltningen har i dialog med Tyresö cykelklubb, där förslagsställaren är medlem i, tittat på två alternativa platser att anlägga en enklare mountainbikebana. De två områdena är Alby friluftsområde/naturreservat och området i närheten av Barnsjön längs med Wättingestråket. Efter undersökning framkom det att Alby friluftsområde inte är en lämplig plats stigcykling. Förvaltningen har lämnat förslag på dragning av en bana vid Barnsjön. Tyresö cykelklubb har inte återkopplat runt detta. Förvaltningen anser därför att en anläggning av en mountainbikebana inte är aktuellt.

Stigcykling i Tyresö kommun får ske där det är tillåtet enl igt allemansrätten och
naturreservatens föreskrifter. Eftersom det inte finns en anlagd mountainbikebana behövs inte ytterligare skyltning.

Ordförandeutlåtande
Cykling i alla dess former engagerar kommunens medborgare, antingen via
Tyresöinitiativ eller via direktkontakt med mig. Det Tyresöinitiativ som ligger till
grund för den fortsatta utredningen kom från två engagerade cyklister i den
nystartade cykelklubben. Av olika anledningar har förvaltningen inte kommit vidare i ärendet. Att vi nu tar beslut att inte anlägga en led för stigcykling ska inte ses som att frågan är beslutad och död. Om cykelklubben återkommer med nya idéer kommer förvaltningen lyssna och i den fortsatta utvecklingen av Wättingestråket finns det tankar kring stigcykling även om det är ett par år fram i tiden tills det är aktuellt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stigcykling, mountainbikebana.pdf

§95 Nämndbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden för 2020

Dnr 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö Konståkning beviljas 26 000 kronor för vårshow.
2. Tyresökören beviljas 16 000 kronor för vårkonsert.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 18 300 kronor för fyra konserter.
4. Tyresö Musikklassers Förening beviljas 50 000 kronor för en musikal.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tolv kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2020. Fyra av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 110 300 kronor i kulturbidrag enligt förslaget nedan.

Tyresö Konståkning ansöker om 26 000 kr för en vårshow i Tyresö Ishall efter avslutad träning och tävlingssäsong. Bidraget ska täcka kostnaderna för uppsättningen av vårshowen exklusive arvoden.

Tyresökören ansöker om 16 000 kr för en vårkonsert i Bollmoradalens kyrka med klassisk inriktning.

Tyresö Jazz & Blues Club ansöker om 18 300 kronor för fyra konserter fördelat enligt nedan.

2 800 kronor för Konsert med Gwyn Lewi
5 500 kronor för konsert med Erik Kjellber Quatett
4 500 kronor för konsert med Mandy´s Blues Seven
5 500 kronor för Terrassorkester med dans

Tyresö Musikklassers förening ansöker om 70 000 kronor för en musikal och beviljas 50 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kulturbidrag hösten 2019 nämndärende.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansökan om 2 800 kronor i kulturbidrag för Konsert med Gwyn Lewi.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansökan om 4 500 kronor i kulturbidrag för Konsert med Mandy´s Blue Seven.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansökan om 5 500 kronor i kulturbidrag för Konsert med Erik Kjellberg Quartett.pdf
Tyresö Jazz & Blues Club ansökan om 5 500 kronor i kulturbidrag för Terrassorkester med dans.pdf
Tyresö Konståknings anöskan om 26 000 kronor i kulturbidrag för Vårshow 2020.pdf
Tyresökörens ansökan om 16 000 kronor i kulturbidrag för Vårkonsert.pdf
Tyresö Musiklsassers ansökan om 70 000 kronor i kulturbidrag för Musikal 2020.pdf

§96 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för första ansökningsperioden för 2020

Dnr 2019/KFN 0078 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in tolv kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2020. Tre av dessa föreningar ansöker om belopp som understiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar har behandlats av enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd, med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning (2019-04-29 § 35, punkt D1).
Följande kulturbidrag har beviljats för arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2020:
- Tyresö hembygdsförening beviljas 5 700 kronor för Körsång vid Valborgsmässofirande.
- Tyresö konstförening beviljas 5 200 kronor för Föreläsning om Lena Cronqvist.
- Tyresö trädgårdssällskap beviljas 3 000 kronor för Föreläsning Branta sluttningar.
- Tyresö trädgårdssällskap beviljas 4 500 kronor för Föreläsning Fleråriga grönsaker bättre för klimat och hälsa.
- Tyresö trädgårdssällskap beviljas 1 400 kronor för Föreläsning Harmoni i trädgården.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag ansökningsperiod hösten 2019.pdf
Tyresö Hembygdsförenings ansökan om 5 700 kronor i kulturbidrag för Körsång vid Valborgsfirande.pdf
Tyresö konstförenings ansökan om 5 200 kronor i kulturbidrag för Föreläsning Lena Cronqvist.pdf
Tyresö Trädgårdssällskaps ansökan om 3 000 kronor i kulturbidrag för
FöreläsningBranta sluttningar.pdf
Tyresö trädgårdssällskaps ansökan om 4 500 kronor i kulturbidrag för Föredrag
klimat och hälsa.pdf
Tyresö Trädgårdssälskaps ansökan om 1 400 kronor i kulturbidrag för
Föreläsning Harmoni i trädgården.pdf

§97 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes våren 2019 redovisas för kultur- och
fritidsnämnden.
- Tyresökören redovisar evenemanget Melodikrysset. Föreningen beviljades 18 000 kronor för att genomföra Förklädd gud. På grund av att föreningens körledare slutade vid årsskiftet kunde de inte genomföra den planerade konserten. Med ny körledare genomförde fö reningen istället en annan konsert av mindre omfattning än den planerade. Detta meddelades förvaltningen för Liv och hälsa innan evenemangets genomförande. Redovisat belopp för Melodikrysset är 4 500 kronor.

Bilagor
Tyresökören redovisning kulturbidrag vår 2019 2019KN3473.pdf

§98 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av kultur - och fritidsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut om idépengsansökan för fem konstverk.pdf
Idépeng.pdf

§99 Information från sektorchef

Dnr 2019/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Avtal om profilfritids med Tyresö handboll.

§100 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/KFN 0007 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-10-24 § 75 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall och maskinhall på Fårdala gård (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-10-24)
- Kommunfullmäktige 2019-10-24 § 82 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-10-24)
- Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 206 Strategidagar 2020 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-11-12)