Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2020-01-27

Sammanträde 2020-01-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Revidering av nämndplan 2020

Dnr 2019/KFN 0057 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Reviderad nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur-
och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritid och fritidsgårdar
antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 om revideringar i
kommunplan 2020-2022 med budget för 2020. För verksamhetsområdet bibliotek,
kultur, fritid och fritidsgårdar innebär det en ökning av ramen med 800 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden övertar ansvaret för naturguidning från
Funktionshindersrådet från 2020. Medel motsvarande 200 tkr flyttas från
verksamhetsområde gemensam verksamhet till bibliotek, kultur och fritid.

En teknisk justering mellan kultur- och fritid och grundskolan som avser kostnad för
städning av idrottshallar. Tidigare har grundskolan betalat hela kostnaden och haft
anslag för detta, från och med 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden betala sin
andel av städningen. Därför förs 435 tkr i ram från grundskolan till kultur- och
fritidsnämnden.

Tekniska justeringar gällande kapitaltjänstkostnader har också ändrats som
påverkar verksamhetsområdet.

Med andeldning av detta beslut har förvaltningen sammanställt en reviderad
nämndplan. Förändringarna är markerade med gult och avser avsnitt resurser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av nämndplan 2020.pdf
Reviderad nämndplan KFN 2020.pdf

2 Delegationsordning

Dnr 2020/KFN 0006 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett
utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att
besluta enligt KL 7 kap. 5-8 §§.

Enligt kommunallagen 6 kap. 40 § bestämmer nämnden i vilken ordning och på
vilket sätt samt när beslut som fattats enligt delegationsuppdrag skall anmälas till
nämnden.

En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har
rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.

Genom en omorganisation i kommunen kommer kultur- och fritidssektorn bli en
egen förvaltning den 13 januari 2020. Omorganisationen kommer innebära att
sektorchefen för kultur- och fritidssektorn blir förvaltningschef för kultur - och
fritidsförvaltningen. Förvaltningen föreslår därför ändringar i delegationsordningen
som innebär att delegation till sektorchef ändras till förvaltningschef.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till reviderad
delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning KFN.pdf
Delegationsordning KFN 2020 reviderad.pdf

3 Redovisning av nämnduppdrag att genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp

Dnr 2019/KFN 0100 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa fick i nämnplanen 2019 i uppdrag av kultur - och
fritidsnämnden att genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp.
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag på hur uppdraget ska
genomföras i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår att kultur- och fritidsnämnden
godkänner redovisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdrag att genomföra
informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp.pdf

4 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2020/KFN 0007 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige,
kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordföranden har
beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för
kultur- och fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för
perioden 2012 till och med 2019 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag 2020.pdf

5 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

6 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2019

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningarna noteras.
2. 6000 kronor betalas ut till Tyresökören för Från Bach till tango.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden
genom nedan bifogade bilagor.

- Tyresökören beviljades 16 000 kronor för att genomföra arrangemanget från Bach
till tango (2019-05-20 § 49) men på grund av att föreningen redovisar kostnader
om 17 000 kronor och intäkter om 11 000 kronor, så kommer mellanskillnaden om 6
000 kronor betalas ut till föreningen.

Bilagor
Lions i Trollbäcken redovisar kulturbidrag för konsert i Trollbäckens Kyrka.pdf
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Blues Connection.pdf
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Jazzsångtävling med Erik
Linders Trio.pdf
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Saxarus med Stickans
Gubbar.pdf
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Spicy Advice Ragtime
Band.pdf
Tyresö Konstförenings redovisning av kulturbidrag för Banksy och
konstmarknaden.pdf
Tyresö Konstförenings redovisning av kulturbidrag för Fotografi, dokumentation eller
konstnärlig gestaltning.pdf
Tyresö Naturskyddsförenings redovisning av kulturbidrag för Sagornas skog.pdf
Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Konsten att odla sin egen
mat.pdf
Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Odla på växternas
villkor.pdf
Tyresökören redovisning av kulturbidrag för Från Bach till tango.pdf
ABF Södertörn redovisar kulturbidrag för Björn Wiman om världens största
nyhet.pdf

7 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:

Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 96 Val till nämnder och Tyresö bostäders
styrelse 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?
date=2019-11-21)

Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 99 Biblioteksplan för perioden 2020-2024
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-11-21)

Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 98 Komplettering och justering av kommunplan
2020-2022 med budget för 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-
kf/protokoll?date=2019-11-21)

Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 100 Strategi för Tyresös parker och närnatur
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-11-21)

Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 119 Svar på motion om kulturhus till Tyresö
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-12-12)

Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 118 Svar på motion angående
multisportanläggning i Tyresö (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -
kf/protokoll?date=2019-12-12)

Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 206 Strategidagar 2020 (Finns på insyn:
https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12#agenda-18)

Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 2 Lokalförsörjningsplan 2020-2032 (Finns på
insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-01-07)

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om beslut fattade med stöd av kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut om bestlutsattestanter 2020.pdf

§1 Revidering av nämndplan 2020

Dnr 2019/KFN 0057 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Reviderad nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 om revideringar i kommunplan 2020-2022 med budget för 2020. För verksamhetsområdet bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar innebär det en ökning av ramen med 800 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden övertar ansvaret för naturguidning från Funktionshindersrådet från 2020. Medel motsvarande 200 tkr flyttas från
verksamhetsområde gemensam verksamhet till bibliotek, kultur och fritid.

En teknisk justering mellan kultur- och fritid och grundskolan som avser kostnad för städning av idrottshallar. Tidigare har grundskolan betalat hela kostnaden och haft anslag för detta, från och med 2020 kommer kultur- och fritidsnämnden betala sin andel av städningen. Därför förs 435 tkr i ram från grundskolan till kultur- och fritidsnämnden.

Tekniska justeringar gällande kapitaltjänstkostnader har också ändrats som påverkar verksamhetsområdet.

Med andeldning av detta beslut har förvaltningen sammanställt en reviderad
nämndplan. Förändringarna är markerade med gult och avser avsnitt resurser.

Ordförandeförslag
Reviderad nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9 Bibliotek kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av nämndplan 2020.pdf
Reviderad nämndplan KFN 2020.pdf

§2 Delegationsordning

Dnr 2020/KFN 0006 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt KL 7 kap. 5-8 §§.

Enligt kommunallagen 6 kap. 40 § bestämmer nämnden i vilken ordning och på
vilket sätt samt när beslut som fattats enligt delegationsuppdrag skall anmälas till
nämnden.

En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.

Genom en omorganisation i kommunen kommer kultur- och fritidssektorn bli en egen förvaltning den 13 januari 2020. Omorganisationen kommer innebära att sektorchefen för kultur- och fritidssektorn blir förvaltningschef för kultur - och fritidsförvaltningen. Förvaltningen föreslår därför ändringar i delegationsordningen som innebär att delegation till sektorchef ändras till förvaltningschef.

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller
ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår
ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning KFN.pdf
Delegationsordning KFN 2020 reviderad.pdf

§3 Redovisning av nämnduppdrag att genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp

Dnr 2019/KFN 0100 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa fick i nämnplanen 2019 i uppdrag av kultur - och
fritidsnämnden att genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp. Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat förslag på hur uppdraget ska
genomföras i bifogad tjänsteskrivelse och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen.

Ordförandeförslag
Redovisningen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller
ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår
ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av nämnduppdrag att genomföra informationsinsatser om Tyresös kulturhistoriska torp.pdf

§4 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2020/KFN 0007 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt kultur- och fritidsnämndens ordföranden har beslutat att uppdra kultur- och fritidsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden årligen i januari och augusti. Ärendebalansen för perioden 2012 till och med 2019 redovisas i bilaga.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista över pågående uppdrag 2 020.pdf

§5 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

– Förreningskonferensen
– Den nya kultur- och fritidsförvaltningen.
– Funkisfestival (10 februari)
– Kommande invigning av nya maskinhallen i Alby
– Söndagsöppna bibliotek

§6 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2019

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningarna noteras.
2. 6000 kronor betalas ut till Tyresökören för Från Bach till tango.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.
- Tyresökören beviljades 16 000 kronor för att genomföra arrangemanget från Bach till tango (2019-05-20 § 49) men på grund av att föreningen redovisar kostnader om 17 000 kronor och intäkter om 11 000 kronor, så kommer mellanskillnaden om 6 000 kronor betalas ut till föreningen.

Ordförandeförslag
1. Redovisningarna noteras.
2. 6000 kronor betalas ut till Tyresökören för Från Bach till tango.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden avslår ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Lions i Trollbäcken redovisar kulturbidrag för konsert i Trollbäckens Kyrka.pdf
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Blues Connection.pdf
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Jazzsångtävling med Erik Linders Trio.pdf
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Saxarus med Stickans Gubbar.pdf
Tyresö Jazz & Blues Clubs redovisning av kulturbidrag för Spicy Advice Ragtime Band.pdf
Tyresö Konstförenings redovisning av kulturbidrag för Banksy och konstmarknaden.pdf
Tyresö Konstförenings redovisning av kulturbidrag för Fotografi, dokumentation eller konstnärlig gestaltning.pdf
Tyresö Naturskyddsförenings redovisning av kulturbidrag för Sagornas skog.pdf
Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Konsten att odla sin egen mat.pdf
Tyresö Trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag för Odla på växternas villkor.pdf
Tyresökören redovisning av kulturbidrag för Från Bach till tango.pdf
ABF Södertörn redovisar kulturbidrag för Björn Wiman om världens största nyhet.pdf

§7 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 96 Val till nämnder och Tyresö bostäders styrelse 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-11-21)

Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 99 Biblioteksplan för perioden 2020-2024 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-11-21)

Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 98 Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-11-21)

Kommunfullmäktige 2019-11-21 § 100 Strategi för Tyresös parker och närnatur
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-11-21)

Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 119 Svar på motion om kulturhus till Tyresö
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-12-12)

Kommunfullmäktige 2019-12-12 § 118 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso  kf/protokoll?date=2019-12-12)

Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 206 Strategidagar 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2019-11-12#agenda-18)

Kommunstyrelsen 2020-01-07 § 2 Lokalförsörjningsplan 2020-2032 (Finns på
insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/dagordning?date=2020-01-07)

§8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om beslut fattade med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut om bestlutsattestanter 2020.pdf