Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2020-03-02

Sammanträde 2020-03-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende - Tillsammans för Granängsringen och fritidsgårdarnas verksamhet

Dnr 2020/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om tillsammans för Granängsringen och
fritidsgårdarnas verksamhet.

2 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2019

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och
fritidsgårdar 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av
verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2019 för kultur - och
fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.
Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2019 i
kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom
det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera
risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts och bedöms inte relevant i
samband med verksamhetsberättelsen.

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2019 KFN.pdf
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse KFN.pdf
Besöksstatistik biblioteken 2019.pdf

3 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2020

Dnr 2020/KFN 0008 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. En paddelbana ska anläggas i kommunen.
2. Informationsskyltar ska produceras och placeras vid ett tiotal av Tyresö
kommuns kulturhistoriska torp.
3. Förvaltningen får i uppdrag att se över behovet av ny tekniskutrustning i
idrottshallarna, Nyfors och i biblioteket i Tyresö centrum samt att genomföra
angelägna förbättringsåtgärder.
4. Beslut 1-3 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år
2020.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000 000
kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. I tjänsteskrivelsen har
förvaltningen sammanställt information om tänkbara investeringar som skulle kunna
finansieras med samlingsanslaget för 2020.

Ordförandeutlåtande
Padel är Sveriges snabbast växande sport och vi har därför valt att avsätta pengar
för en till utepadelbana. Vi uppskattar kostnaderna till samma som förra året när
den första utepadelbanan beslutades och uppfyller de prioriterade områdena
spontanidrott och breddning av utbudet i kommunen. Banorna kommer vara
obokningsbara vilket främjar spontanidrott och kan vi bygga dessa banor i närheten
av den Fritidsbank vi öppnar i år så kan det vara lätt att låna rack och bollar för att
spela. Vi tror även att padelbanorna ökar vuxennärvaron i de områdena som vi
anlägger planerna vid då det är en uppskattad idrott även för äldre.

Den andra investeringen är skyltar till den informationsinsats gällande torp som vi
har utrett i nämnden. Dessa skyltar kommer likna den vi satte upp vid fd. Krusboda
gård efter ett Tyresöinitiativ som efterfrågat det. Tyresös kommunmedborgare visar
ett stort intresse över kommunens lokalhistoria och det här blir ett sätt att både
sprida den kunskapen och uppmuntra till en spontan promenad/rörelse.

Den sista investeringen vi vill göra för detta år är att uppdatera de ljudanläggningar
som finns i de kommunala anläggningarna och lokaler som vi ansvarar för.
Förvaltningen kommer utreda behovet och föreslå vad som ska bytas ut och
uppgraderas inom den givna budgetramen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag
för 2020.pdf

4 Uppdrag att utreda framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård

Dnr 2020/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda
framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård i enlighet med bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har lämnat ett förslag om att
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen ska uppdras att utreda
framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård.

I bifogad bilaga föreslår ordföranden att förvaltningen ska utreda:
- vilka konsekvenser det får för förvaltningens enheter om gymnasiesärskolan
utökas,
- hur förvaltningen kan tillgodose individer med större vårdbehov inom
korttidstillsynen,
- kostnader för korttidstillsynen för förvaltningens enheter (både interna och
externa placeringar),
- vilka lokaler som kan vara lämpliga för den utökade verksamheten (i samråd med
kommunens lokalstrateg och förvaltningschefen för barn- och
utbildningsförvaltningen).

Bilagor
Uppdrag att utreda framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård.pdf

5 Teaterföreningens ansökan om projektbidrag för not- och textbok

Dnr 2019/KFN 0103

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö teaterförening beviljas 51 120 kronor i projektbidrag.
2. Beslutet finansieras med medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har sökt ett projektbidrag om 51 120 kronor till framtagande
av en not- och textbok om Tyresöspelen. Boken kommer även innehålla andra alster
av Sven Lionell och Elisabeth Sellergren.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja ett
projektbidrag om 51 120 kronor. Beslutet föreslås finansieras med medel till
nämndens förfogande.

Bilagor
Tyresö teaterförenings ansökan om 51 120 kronor i projektbidrag för Tyresöspelet i
ord och ton.pdf
Tjänsteskrivelse. Teaterföreningens ansökan om projektbidrag för Tyresöspelet i ord
och ton.pdf

6 Kulturstipendier 2020

Dnr 2020/KFN 0016 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kulturstipendiater för 2020 utses.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområdet gemensamt
kulturverksamhet.

Beskrivning av ärendet
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendier till förtjänta
kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. Kulturstipendierna har till syfte
att stimulera kommunens kulturella liv samt att vara uppmuntran och stöd åt
kulturellt verksamma personer i kommunen. I budget år 2020 finns 30 000 kronor
avsatta för ändamålet. Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2020 hade 3
ansökningar inkommit.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett de inkomna ansökningarna och föreslår att
kultur- och fritidsnämnden utser 2020 års kulturstipendiat.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområdet
gemensamt kulturverksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturstipendier 2020.pdf

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Enhetsplaner
- Feriejobb
- Avtal om fritidsbank
- Söndagsöppet på biblioteken

8 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2019

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningarna noteras.
2. 6500 kronor betalas ut till Tyresökören för Julkonsert.
3. 5500 kronor betalas ut till Tyresö Hembygdsförening för Traditionell julmarknad.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden
genom nedan bifogade bilagor.
- Tyresökören beviljades 8000 kronor för att genomföra arrangemanget Julkonsert
(2019-05-20 § 49) men på grund av att föreningen redovisar ett överskott på 1500
kronor kommer 6500 kronor betalas ut till föreningen.
- Tyresö Hembygdsförening beviljades 6000 kronor för att genomföra
arrangemanget Traditionell julmarknad (2019-06-10 § 56) men på grund av att
föreningen redovisar ett överskott på 500 kronor kommer 5500 kronor betalas ut till
föreningen.

Bilagor
ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Spoken word -kväll med Niklas
Mesaros 2019.pdf
Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för Julkonsert.pdf
Tyresö konstförenings redovisning av kulturbidrag för Konstens makt magi och
motstånd.pdf
Konstrundan Tyresö redovisning av kulturbidrag för Konstrundan i Tyresö under
Kultur i Höstmörkret.pdf
Tyresö hembygdsföreningens redovisning av kulturbidrag för Traditionell julmarknad
2019.pdf

9 Anmälan om delegationsbeslut om Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2020

Dnr 2020/KFN 0027 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Sörmlandsleden har ansökt om 8 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2020.
Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur - och
fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020-01-26 § 2, punkt D1, fattat
beslut om att bevilja Sörmlandsleden 8 000 kronor. Pengarna tas från medel till
nämndens förfogande.

Bilagor
Föreningen Sörmlandsledens ansökan om 8 000 kronor verksamhetsbidrag för
2020.pdf
Delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag
för 8 000 kronor 2020.pdf

§9 Informationsärende - Tillsammans för Granängsringen och fritidsgårdarnas verksamhet

Dnr 2020/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om tillsammans för Granängsringen och fritidsgårdarnas verksamhet.

§10 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2019

Dnr 2019/KFN 0005 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2019 för kultur - och
fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2019 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts och bedö ms inte relevant i
samband med verksamhetsberättelsen.

Ordförandeförslag
Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2019 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2019 KFN.pdf
Tjänsteskrivelse. Verksamhetsberättelse KFN.pdf
Besöksstatistik biblioteken 2019.pdf

§11 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2020

Dnr 2020/KFN 0008 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. En paddelbana ska anläggas i kommunen.
2. Informationsskyltar ska produceras och placeras vid ett tiotal av Tyresö kommuns kulturhistoriska torp.
3. Förvaltningen får i uppdrag att se över behovet av ny tekniskutrustning i idrottshallarna, Nyfors och i biblioteket i Tyresö centrum samt att genomföra angelägna förbättringsåtgärder.
4. Beslut 1-3 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2020.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000 000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. I tjänsteskrivelsen har förvaltningen sammanställt information om tänkbara investeringar som skulle kunna finansieras med samlingsanslaget för 2020.

Ordförandeutlåtande
Padel är Sveriges snabbast växande sport och vi har därför valt att avsätta pengar för en till utepadelbana. Vi uppskattar kostnaderna till samma som förra året när den första utepadelbanan beslutades och uppfyller de prioriterade områdena spontanidrott och breddning av utbudet i kommunen. Banorna kommer vara obokningsbara vilket främjar spontanidrott och kan vi bygga dessa banor i närheten av den Fritidsbank vi öppnar i år så kan det vara lätt att låna rack och bollar för att spela. Vi tror även att padelbanorna ökar vuxennärvaron i de områdena som vi anlägger planerna vid då det är en uppskattad idrott även för äldre.

Den andra investeringen är skyltar till den informationsinsats gällande torp som vi har utrett i nämnden. Dessa skyltar kommer likna den vi satte upp vid fd. Krusboda gård efter ett Tyresöinitiativ som efterfrågat det. Tyresös kommunmedborgare visar ett stort intresse över kommunens lokalhistoria och det här blir ett sätt att både sprida den kunskapen och uppmuntra till en spontan promenad/rörelse.

Den sista investeringen vi vill göra för detta år är att uppdatera de ljudanläggningar som finns i de kommunala anläggningarna och lokaler som vi
ansvarar för. Förvaltningen kommer utreda behovet och föreslå vad som ska bytas ut och uppgraderas inom den givna budgetramen.

Ordförandeförslag
1. En paddelbana ska anläggas i kommunen.
2. Informationsskyltar ska produceras och placeras vid ett tiotal av Tyresö kommuns kulturhistoriska torp.
3. Förvaltningen får i uppdrag att se över behovet av ny tekniskutrustning i idrottshallarna, Nyfors och i biblioteket i Tyresö centrum samt att genomföra angelägna förbättringsåtgärder.
4. Beslut 1-3 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2020.pdf

§12 Uppdrag att utreda framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård

Dnr 2020/KFN 0031 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård i enlighet med bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har lämnat ett förslag om att förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen ska uppdras att utreda
framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård.

I bifogad bilaga föreslår ordföranden att förvaltningen ska utreda:
- vilka konsekvenser det får för förvaltningens enheter om gymnasiesärskolan utökas,
- hur förvaltningen kan tillgodose individer med större vårdbehov inom korttidstillsynen,
- kostnader för korttidstillsynen för förvaltningens enheter (både interna och externa placeringar),
- vilka lokaler som kan vara lämpliga för den utökade verksamheten (i samråd med kommunens lokalstrateg och förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen).

Ordförandeförslag
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård i enlighet med bifogad bilaga.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Uppdrag att utreda framtida behov gällande Bergfotens fritidsgård.pdf

§13 Teaterföreningens ansökan om projektbidrag för not- och textbok

Dnr 2019/KFN 0103

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö teaterförening beviljas 51 120 kronor i projektbidrag.
2. Beslutet finansieras med medel till nämndens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har sökt ett projektbidrag om 51 120 kronor till framtagande av en not- och textbok om Tyresöspelen. Boken kommer även innehålla andra alster av Sven Lionell och Elisabeth Sellergren.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att bevilja ett projektbidrag om 51 120 kronor. Beslutet föreslås finansieras med medel till nämndens förfogande.

Ordförandeförslag
1. Tyresö teaterförening beviljas 51 120 kronor i projektbidrag.
2. Beslutet finansieras med medel till nämndens förfogande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresö teaterförenings ansökan om 51 120 kronor i projektbidrag för Tyresöspelet i ord och ton.pdf
Tjänsteskrivelse. Teaterföreningens ansökan om projektbidrag för Tyresöspelet i ord och ton.pdf

§14 Kulturstipendier 2020

Dnr 2020/KFN 0016 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Mélanie Baker Hörnstein beviljas kulturstipendium om 15 000 kronor för 2020.
2. Amandine Coget beviljas kulturstipendium om 15 000 kronor för 2020.
3. Beslut 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområdet bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Beskrivning av ärendet
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendie r till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. Kulturstipendierna har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv samt att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. I budget år 2020 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Vid ansökningstidens utgång den 31 januari 2020 hade 3 ansökningar inkommit.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett de inkomna ansökningarna och föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser 2020 års kulturstipendiat.

Förslagen till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområdet bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Ordförandeförslag
1. Mélanie Baker Hörnstein beviljas kulturstipendium om 15 000 kronor för 2020.
2. Amandine Coget beviljas kulturstipendium om 15 000 kronor för 2020.
3. Beslut 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområdet bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturstipendier 2020.pdf

§15 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Enhetsplaner
- Feriejobb
- Avtal om fritidsbank
- Söndagsöppet på biblioteken

§16 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2019

Dnr 2019/KFN 0006 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Redovisningarna noteras.
2. 6500 kronor betalas ut till Tyresökören för Julkonsert.
3. 5500 kronor betalas ut till Tyresö Hembygdsförening för Traditionell julmarknad.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.
- Tyresökören beviljades 8000 kronor för att genomföra arrangemanget Julkonsert (2019-05-20 § 49) men på grund av att föreningen redovisar ett överskott på 1500 kronor kommer 6500 kronor betalas ut till föreningen.
- Tyresö Hembygdsförening beviljades 6000 kronor för att genomföra arrangemanget Traditionell julmarknad (2019-06-10 § 56) men på grund av att föreningen redovisar ett överskott på 500 kronor kommer 5500 kronor betalas ut till föreningen.

Ordförandeförslag
1. Redovisningarna noteras.
2. 6500 kronor betalas ut till Tyresökören för Julkonsert.
3. 5500 kronor betalas ut till Tyresö Hembygdsförening för Traditionell julmarknad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
ABF Södertörns redovisning av kulturbidrag för Spoken word -kväll med Niklas
Mesaros 2019.pdf
Tyresökörens redovisning av kulturbidrag för Julkonsert.pdf
Tyresö konstförenings redovisning av kulturbidrag för Konstens makt magi och
motstånd.pdf
Konstrundan Tyresö redovisning av kulturbidrag för Konstrundan i Tyresö under Kultur i Höstmörkret.pdf
Tyresö hembygdsföreningens redovisning av kulturbidrag för Traditionell julmarknad 2019.pdf

§17 Anmälan om delegationsbeslut om Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2020

Dnr 2020/KFN 0027 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Sörmlandsleden har ansökt om 8 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2020. Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har med stöd av kultur - och
fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2020-01-26 § 2, punkt D1, fattat beslut om att bevilja Sörmlandsleden 8 000 kronor. Pengarna tas från medel till
nämndens förfogande.

Bilagor
Föreningen Sörmlandsledens ansökan om 8 000 kronor verksamhetsbidrag för 2020.pdf
Delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 8 000 kronor 2020.pdf

§18 Information om Uddby gård

Dnr 2020/KFN 0034 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende

2. Informationen om ärendet Översyn av arrendekontrakt Uddby gård
(Dnr 2020/KS 0060 012) noteras.

3. Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt informeras om driften och skötseln av Uddby gård utifrån aktuellt arrendekontrakt, under ärendet Information från förvaltningschefen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen och kultur- och fritidsnämndens ordförande informerar nämnden om ärendet Översyn av arrendekontrakt Uddby gård (Dnr 2020/KS 0060 012).

Yrkande
Johanna Björksten (C) yrkar att Information om Uddby gård tas upp som ett
extra ärende.

Johanna Björksten (C) yrkar att kultur- och fritidsnämnden under kommande
nämndsammanträden ska informeras om driften och skötseln av Uddby gård utifrån aktuellt arrendekontrakt, under ärendet Information från förvaltningschefen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden vill bifalla Johanna Björkstens (C) yrkanden.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller Johanna Björkstens (C) yrkanden.