Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2020-04-27

Sammanträde 2020-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Ekonomisk rapport

Dnr 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF mars 2020.pdf

2 Bidrag till studieförbunden med anledning av coronapandemin

Dnr 2020/KFN 0043

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Studieförbundsbidraget avseende verksamhet 2020 ska även baseras på studiecirklar som genomförs på distans. Även studiecirklar som genomförs även om alla deltagare inte är uppkopplade samtidigt, s.k. asynkron verksamhet godkänns.

Beskrivning av ärendet
Folkbildningsrådet har uppmärksammat att coronapandemin påverkar studieförbundens verksamhet i hög grad och folkbildningsrådets styrelse har fattat beslut om en dispens för att möjliggöra utökad verksamhet på distans.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur - och fritidsnämnden beslutar att studieförbundsbidrag för studiecirklar under 2020 även ska utgå för verksamhet på distans inklusive asynkron verksamhet på distans där inte alla deltagare behöver vara uppkopplade samtidigt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.Bidrag till studieförbunden med anledning av coronapandemin.pdf

3 Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19

Dnr 2020/KFN 0044

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari - 31 juni 2020 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
2. Om liknande restriktioner för att minska smittspridningen av Covid 19 fortsätter att påverka föreningarnas verksamhet under hösten ska lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 31 december 2020 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
3. Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1-2.
4. Nybildade föreningar under 2020 omfattas inte av besluten.

Beskrivning av ärendet
Föreningarna i Tyresö kommun ställer in verksamheter och aktiviteter för att minska smittspridningen av Covid 19. Detta innebär att det lokala aktivitetsstödet blir lägre än föregående år.

Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden kompenserar föreningarna genom att besluta att lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari - 31 juni 2020 ska baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019. Om liknande restriktioner kvarstår under hösten så föreslår förvaltningen att lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 31 december 2020 också ska baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019. Endast föreningar som i övriga avseenden uppfyller kraven för att beviljas lokalt aktivitetsstöd föreslås omfattas av besluten (dessa krav är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund). Föreningar som bildats under 2020 föreslås inte omfattas av besluten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19.pdf

4 Förändrad avgift för hyreskostnad för DVD filmer på biblioteket

Dnr 2020/KFN 0032 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bibliotekstaxan revideras och börjar gälla från och med 1 januari 2021.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Biblioteket tar ut en avgift (25 kronor per vecka) för lån/hyra av DVD.

Idag finns det möjlighet för bibliotek att tillhandahålla streamingtjänster för film, något som efterfrågas av kommuninvånare, men streamingtjänsten går inte att förena med att biblioteket tar ut en avgift för lån/hyra av film.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att biblioteket upphör med avgiften för
lån/hyra av DVD för att kunna erbjuda streamingtjänst för film som en del av
bibliotekets digitala medieutbud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Förändrad avgift för hyreskostnad för DVD filmer på biblioteket.pdf
Prövning av barnets bästa. Förändrad avgift för hyreskostnad för DVD filmer på biblioteket.pdf
Biblioteksavgifter 2020-2021.pdf

5 Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar

Dnr 2020/KFN 0037 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner.

2. Ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang.

3. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme.

4. Avgift för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort.

5. Avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall.

6. De reviderade avgifterna (beslut 1-5) i taxor och avgifter för lokaler och anläggningar börjar gälla 1 januari 2021 och justeras därefter årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) enligt beslut (KF 2016-0616 §139 punkt 13).

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar och föreslår att en ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner samt att en ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang. Förvaltningen föreslår även att avgiften för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme samt att avgiften för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort. Slutligen föreslår förvaltningen att avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall.

Utöver föreslagna ändringar ovan justeras taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) enligt beslut (KF 2016-0616 §139 punkt 13).

I bilaga Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2021 framgår de föreslagna
beloppen för nya, reviderade samt indexuppräknade taxor och avgifter för 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2021.pdf

6 Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område

Dnr 2020/KFN 0039 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen kan söka många statsbidrag, därför har kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag antagits (KS 2019-09-10 § 155) för att säkerställa att
kommunen söker de statsbidrag som kommunen har möjlighet till.

Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats kring att ansöka/rekvirera eller inte ansöka om aktuella statsbidrag.

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år, enligt rutinen. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat under föregående år.

Sammanställningen över vilka beslut som har fattats avseende vilka statsbidrag som sökts/inte sökts samt vilka bidrag som har rekvirerats under 2019 finns i bilagan Rapportering av stadsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2019.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts med hänvisning till att beslutet om att notera återrapporteringen inte bedöms påverka barn.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens
område 2019.pdf
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2019
(Ink. läsår 19-20).pdf

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltnin gen.
- Uddby Gård

8 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 42 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021 (Finns på insyn:
https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 53 Närvarorätt vid sammanträden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -kf/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 50 Dispens från reservatsföreskrift för förbättringar och omdragning av ridspåren i Alby naturreservat (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -kf/protokoll?date=2020-03-31)
- Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 43 Sammanställning av statsbidrag (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-03-31)

§31 Ekonomisk rapport

Dnr 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning KoF mars 2020.pdf

§32 Bidrag till studieförbunden med anledning av coronapandemin

Dnr 2020/KFN 0043

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Studieförbundsbidraget avseende verksamhet 2020 ska även baseras på studiecirklar som genomförs på distans. Även studiecirklar som genomförs även om alla deltagare inte är uppkopplade samtidigt, s.k. asynkron verksamhet godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Folkbildningsrådet har uppmärksammat att coronapandemin påverkar
studieförbundens verksamhet i hög grad och folkbildningsrådets styrelse har fattat beslut om en dispens för att möjliggöra utökad verksamhet på distans.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att studieförbundsbidrag för studiecirklar under 2020 även ska utgå för verksamhet på distans inklusive asynkron verksamhet på distans där inte alla deltagare behöver vara uppkopplade samtidigt.

Ordförandeförslag
–  Studieförbundsbidraget avseende verksamhet 2020 ska även baseras på
studiecirklar som genomförs på distans. Även studiecirklar som genomförs även om alla deltagare inte är uppkopplade samtidigt, s.k. asynkron verksamhet godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse.Bidrag till studieförbunden med anledning av coronapandemin.pdf

§33 Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19

Dnr 2020/KFN 0044

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1.  Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari  - 30 juni 2020 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
2.  Om liknande restriktioner för att minska smittspridningen av Covid 19 fortsätter att påverka föreningarnas verksamhet under hösten ska lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 31 december 2020 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
3.  Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1-2. 
4.  Nybildade föreningar under 2020 omfattas inte av besluten.
 
Beskrivning av ärendet
Föreningarna i Tyresö kommun ställer in verksamheter och aktiviteter för att minska smittspridningen av Covid 19. Detta innebär att det lokala aktivitetsstödet blir lägre än föregående år.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden kompenserar föreningarna genom att besluta att lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari - 30 juni 2020 ska baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019. Om liknande restriktioner kvarstår under hösten så föreslår förvaltningen att lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 31 december 2020 också ska baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande p eriod 2019.  Endast föreningar som i övriga avseenden uppfyller kraven för att beviljas lokalt aktivitetsstöd föreslås omfattas av besluten (dessa krav är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund). Föreningar som bildats under 2020 föreslås inte omfattas av besluten.
 
Ordförandeförslag
1.  Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari  - 30 juni 2020 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
2.  Om liknande restriktioner för att minska smittspridningen av Covid 19 fortsätter att påverka föreningarnas verksamhet under hösten ska lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 31 december 2020 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
3.  Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1-2. 
4.  Nybildade föreningar under 2020 omfattas inte av besluten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19.pdf

§34 Förändrad avgift för hyreskostnad för DVD filmer på biblioteket

Dnr 2020/KFN 0032 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1.  Bibliotekstaxan revideras och börjar gälla från och med 1 januari 2021.
2.  Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.
 
Beskrivning av ärendet
Biblioteket tar ut en avgift  (25 kronor per vecka) för lån/hyra av DVD.
 
Idag finns det möjlighet för bibliotek att tillhandahålla streamingtjänster för film, något som efterfrågas av kommuninvånare, men streamingtjänsten går inte att förena med att biblioteket tar ut en avgift för lån/hyra av film.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att biblioteket upphör med avgiften för lån/hyra av DVD för att kunna erbjuda streamingtjänst för film som en del av
bibliotekets digitala medieutbud.

Ordförandeförslag
1.  Bibliotekstaxan revideras och börjar gälla från och med 1 januari 2021.
2.  Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Förändrad avgift för hyreskostnad för DVD filmer på biblioteket.pdf
Prövning av barnets bästa. Förändrad avgift för hyreskostnad för DVD filmer på biblioteket.pdf
Biblioteksavgifter 2020-2021.pdf

§35 Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar

Dnr 2020/KFN 0037 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1.  Ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner.
 
2.  Ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang.
 
3.  Avgift för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme.
 
4.  Avgift för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort. 
 
5.  Avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall.
 
6.  De reviderade avgifterna (beslut 1-5) i taxor och avgifter för lokaler och
anläggningar börjar gälla 1 januari 2021 och justeras därefter årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV).
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över taxor o ch avgifter för att hyra lokaler och anläggningar och föreslår att en ny avgift införs för hyra av halva
fotbollsplaner samt att en ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang. Förvaltningen föreslår även att avgiften för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme samt att avgiften för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort. Slutligen föreslår förvaltningen att avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall.
 
Utöver föreslagna ändringar ovan justeras taxor och avgifter för att hyra lokaler och anläggningar årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV).
 
I bilaga Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2021 framgår de föreslagna beloppen för nya, reviderade samt indexuppräknade taxor och avgifter för 2021. 

Ordförandeförslag
1.  Ny avgift införs för hyra av halva fotbollsplaner.
 
2.  Ny avgift införs för hyra av hela fotbollsplaner för evenemang.
 
3.  Avgift för fest och tillfälle för hyra av Alby friluftsgård och skolans matsalar ersätts med en avgift per timme.
 
4.  Avgift för fest och tillfälle för hyra av Kvarnhjulet tas bort.
 
5.  Avgiften för antalet personer som övernattar i klassrum eller idrottshall och tillkommande serviceavgift ersätts med en avgift för hyra av klassrum eller idrottshall.
 
6.  De reviderade avgifterna (beslut 1-5) i taxor och avgifter för lokaler och
anläggningar börjar gälla 1 januari 2021 och justeras därefter årligen med det årliga prisindexet för kommunal verksamhet (PKV).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2021.pdf

§36 Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område

Dnr 2020/KFN 0039 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunen kan söka många statsbidrag, därför har kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag antagits (KS 2019-09-10 § 155) för att säkerställa att
kommunen söker de statsbidrag som kommunen har möjlighet till.
 
Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats kring att ansöka/rekvirera eller inte ansöka om aktuella statsbidrag.
 
Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år, enligt rutinen. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat under föregående år.
 
Sammanställningen över vilka beslut som har fattats avseende vilka statsbidrag som sökts/inte sökts samt vilka bidrag som har rekvirerats under 2019 finns i
bilagan Rapportering av stadsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2019.
 
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
En prövning av barnets bästa har inte genomförts med hänvisning till att beslutet om att notera återrapporteringen inte bedöms påverka barn. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens
område 2019.pdf.pdf
Tjänsteskrivelse. Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens
område 2019.pdf
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2019
(Ink. läsår 19-20).pdf

§37 Information från förvaltningschefen

Dnr 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom fö rvaltningen.  
-  Förtydligande av beslut från föregående nämnd (KFN 2020-03-30 § 22) 
-  Uddby Gård
-  Aktuella läget på förvaltningen med anledning av Coronapandemin

§38 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:
 
-  Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 42 Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-03-31)
-  Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 53 Närvarorätt vid sammanträden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -kf/protokoll?date=2020-03-31)
-  Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 50 Dispens från reservatsföreskrift för förbättringar och omdragning av ridspåren i Alby naturreservat (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -kf/protokoll?date=2020-03-31)
-  Kommunstyrelsen 2020-03-31 § 43 Sammanställning av statsbidrag (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-03-31)