Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2020-10-26

Sammanträde 2020-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2020/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om lokalbokning och föreningsaktivitet under 2020.

2 Månadsrapport

Diarienummer 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport kultur- och fritidsnämnden september.pdf

3 Preliminär nämndplan 2021

Diarienummer 2020/KFN 0083 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområdena verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 § 48 om budgetförutsättningar 2021.

I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar. Den preliminära nämndplanen innehåller dessutom en SWOT- analys innehållande styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nämndens verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige kommer besluta om kommunplan 2021-2024 den 19 november 2020.

Slutgiltiga nämndplaner med budgetar och nämndmål för 2021 ska fastställas senast december 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Preliminär nämndplan 2021. Undertecknad.pdf
Tjänsteskrivelse KFN preliminär nämndplan.pdf
Kultur- och fritidsnämnden preliminär nämndplan 2021.pdf

4 Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för trygghet och säkerhet

Diarienummer 2020/KFN 0078 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Förslaget till reviderade riktlinjer för trygghet och säkerhet antas och ersätter de riktlinjer för trygghet och säkerhet som antogs av kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10 § 55

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har med anledning av organisationsförändringen 2020 reviderat riktlinjerna för trygghet och säkerhet. Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter bedrivs enligt kommunens handlingsplan. Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation och förebyggande säkerhetsarbete, samt anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdaterat och anpassat riktlinjer för trygghet och säkerhet så att de stämmer överens med den nya förvaltningsorganisationen. Förvaltningen föreslår att förslaget till reviderade riktlinjer för trygghet och säkerhet antas och ersätter de riktlinjer för trygghet och säkerhet som antogs av kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10 § 55. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningen bedömer att revideringen av riktlinjerna inte anses påverka barn-
och unga, därför har ingen prövning av barnets bästa gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för trygghet och säkerhet. Undertecknad.pdf
Kultur- och fritidsförvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf
Tjänsteskrivelse.Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf

5 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/KFN 0071 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Stefan Vallin, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnar Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Undertecknad.pdf
Tjänsteskrivelse.Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf

6 Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2021

Diarienummer 2020/KFN 0077 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden under 2021:

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start klockan 18:00.
• 25 januari
• 22 februari
• 29 mars
• 26 april
• 24 maj
• 30 augusti
• 27 september
• 25 oktober
• 29 november

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdatumen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2021. Undertecknad.pdf
Tjänsteskrivelse.Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2021.docx

7 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2019

Diarienummer 2019/KFN 0006 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar Kören Mamsellernas korrigerade redovisning. 2. Kören Mamsellerna ska betala tillbaka 3730 kronor till kommunen.
3. Besluten ovan ersätter kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut 2020-03-02 § 25 samt 2018-11-26 § 93.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.

Kören Mamsellerna har upptäckt ett fel i den redovisning som kultur- och fritidsnämnden noterade 2020-03-02 § 25.

I den redovisning föreningen skickade in under våren hade de angett kostnader för tre musiker men det var endast två musiker som deltog.

Föreningen kommer därför att betala tillbaka 3 730 kronor.

Bilagor
Kören Mamsellernas Korrigering av redovisning 2019.pdf

8 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2020

Diarienummer 2020/KFN 0009 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2020 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.

Fritidschefen fattade ett delegationsbeslut om att bevilja Tyresökören 5200 kronor för att arrangera en föreläsning med Lena Cronquist (2019-11-25 § 96) men på grund av att föreningen redovisar ett överskott på 200 kronor kommer 5000 kronor betalas ut till föreningen.

Bilagor
Tyresö konstförenings redovisning av kulturbidrag för Föreläsning Lena Cronqvist 2020.pdf

9 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby Gård
- Ridspåren
- Förstudie om digitalt arkiv över Tyresös kulturhistoria

Bilagor
Förstudie. Kulturarvsarkiv.pdf

10 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Diarienummer 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
Kommunfullmäktige 2020-09-10 § 59 Avsägelser och fyllnadsval (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/dagordning?date=2020-09-10)
Kommunstyrelsen 2020-09-15§ 135, Omprövning av beslut om närvarorätt vid
nämndsammanträden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -ks/dagordning?date=2020-09-15)

§65 Informationsärende

Diarienummer 2020/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om lokalbokning och föreningsaktivitet under 2020.

§66 Månadsrapport

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport kultur- och fritidsnämnden september.pdf

§67 Preliminär nämndplan 2021

Diarienummer 2020/KFN 0083 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras
Erkki Vesa (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområde bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 § 48 om budgetförutsättningar 2021.

I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar. Den preliminära nämndplanen innehåller dessutom en SWOT- analys innehållande styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nämndens verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige kommer besluta om kommunplan 2021-2024 den 19 november 2020.

Slutgiltiga nämndplaner med budgetar och nämndmål för 2021 ska fastställas senast december 2021.

Yttrande
Erkki Vesa (M) lämnar in ett särskilt yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse KFN preliminär nämndplan.pdf
Tjänsteskrivelse. Preliminär nämndplan 2021. Undertecknad.pdf
Preliminär nämndplan 2021.pdf

§68 Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för trygghet och säkerhet

Diarienummer 2020/KFN 0078 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Förslaget till reviderade riktlinjer för trygghet och säkerhet antas och ersätter de riktlinjer för trygghet och säkerhet som antogs av kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10 § 55

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har med anledning av organisationsförändringen 2020 reviderat riktlinjerna för trygghet och säkerhet. Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter bedrivs enligt kommunens handlingsplan. Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation och förebyggande säkerhetsarbete, samt anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdaterat och anpassat riktlinjer för trygghet och säkerhet så att de stämmer överens med den nya förvaltningsorganisationen. Förvaltningen föreslår att förslaget till reviderade riktlinjer för trygghet och säkerhet antas och ersätter de riktlinjer för trygghet och säkerhet som antogs av kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10 § 55.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningen bedömer att revideringen av riktlinjerna inte anses påverka barn- och unga, därför har ingen prövning av barnets bästa gjorts.

Ordförandeförslag
Förslaget till reviderade riktlinjer för trygghet och säkerhet antas och ersätter de riktlinjer för trygghet och säkerhet som antogs av kultur- och fritidsnämnden 2019-06-10 § 55 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för trygghet och säkerhet. Undertecknad.pdf
Kultur- och fritidsförvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf
Tjänsteskrivelse.Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för trygghet och säkerhet.pdf

§69 Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/KFN 0071 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Stefan Vallin, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnar Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
1. Stefan Vallin, utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnar Sam Norryd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Undertecknad.pdf
Tjänsteskrivelse.Dataskyddsombud till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden.pdf

§70 Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2021

Diarienummer 2020/KFN 0077 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden under 2021:

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start klockan 18:00.
• 25 januari
• 22 februari
• 29 mars
• 26 april
• 24 maj
• 30 augusti
• 27 september
• 25 oktober
• 29 november

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdatumen.

Ordförandeförslag
Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2021. Undertecknad.pdf
Tjänsteskrivelse.Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2021.pdf

§71 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2019

Diarienummer 2019/KFN 0006 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar Kören Mamsellernas korrigerade redovisning.
2. Kören Mamsellerna ska betala tillbaka 3730 kronor till kommunen.
3. Besluten ovan ersätter kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut 2020-03-30 § 25 samt 2018-11-26 § 93.

Jäv
Katarina Helling (S) delar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2019 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.

Kören Mamsellerna har upptäckt ett fel i den redovisning som kultur- och fritidsnämnden noterade 2020-03-02 § 25.

I den redovisning föreningen skickade in under våren hade de angett kostnader för tre musiker men det var endast två musiker som deltog.
Föreningen kommer därför att betala tillbaka 3 730 kronor.

Ordförandeförslag
1. Kultur- och fritidsnämnden noterar Kören Mamsellernas korrigerade redovisning.
2. Kören Mamsellerna ska betala tillbaka 3730 kronor till kommunen.
3. Besluten ovan ersätter kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut 2020-03-30 § 25 samt 2018-11-26 § 93.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kören Mamsellernas Korrigering av redovisning 2019.pdf

§72 Redovisning av genomförda kulturarrangemang 2020

Diarienummer 2020/KFN 0009 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturarrangemang som genomfördes 2020 redovisas för kultur- och fritidsnämnden genom nedan bifogade bilagor.

Fritidschefen fattade ett delegationsbeslut om att bevilja Tyresökören 5200 kronor för att arrangera en föreläsning med Lena Cronquist (2019-11-25 § 96) men på grund av att föreningen redovisar ett överskott på 200 kronor kommer 5000 kronor betalas ut till föreningen.

Bilagor
Tyresö konstförenings redovisning av kulturbidrag för Föreläsning Lena Cronqvist 2020.pdf

§73 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2020/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby Gård
- Biblioteksstatistik
- Ridspåren
- Förstudie om digitalt arkiv över Tyresös kulturhistoria
- Cykelställ

Bilagor
Förstudie. Kulturarvsarkiv.pdf

§74 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Diarienummer 2020/KFN 0003 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
Kommunfullmäktige 2020-09-10 § 59 Avsägelser och fyllnadsval (Finns på
insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/dagordning?date=2020-09-10)
Kommunstyrelsen 2020-09-15§ 135, Omprövning av beslut om närvarorätt vid
nämndsammanträden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -ks/dagordning?date=2020-09-15)