Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2021-02-22

Sammanträde 2021-02-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2020

Diarienummer 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2020 med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2020. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse KFN.pdf
Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf

2 Remiss av utkast till Strategi för friluftsliv i Stockholms län

Diarienummer 2020/KFN 0120

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remissen om utkast till ”Strategi för friluftsliv i Stockholms län”.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Stockholm har remitterat förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms län till Tyresö kommun som har inbjudits att lämna synpunkter på utkastet senast den 26 februari 2021.

Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftlivspolitiken i samverkan med skogsstyrelsen, kommuner och andra aktörer. För att stärka samordningen, skapa forum för samverkan och förverkliga regerings friluftspolitik har en friluftlivsstrategi tagits fram i samverkan med länets aktörer.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beskrivit sina synpunkter på förslaget till strategin i skrivelsen nedan och föreslår att denna skrivelse antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remissen om utkast till ”Strategi för friluftsliv i Stockholms län”.

Bilagor
Remiss utkast till Strategi för friluftsliv i Stockholms län.pdf
Brev om remiss från Länsstyrelsen Stockholm.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Svar på remiss om utkast till Strategi för friluftsliv i
Stockholms län.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om utkast till Strategi för friluftsliv i Stockholms län.pdf

3 Tyresöinitiativ om permanent streetbasketplan

Diarienummer 2021/KFN 0017 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresöinitiativ om permanent streetbasketplan avslås.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativ om permanent streetbasketplan. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 65 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Jag delar förslagsställarens åsikter om att basket är en viktigt sport i Tyresö, men ser ett problem i att anlägga permanent basketplan vid skateparken. Förra året genomfördes en markarbeten som gjorde ytan mellan parkourparken och padelplanen mer jämn och vi anlade konstgräs från Tyresövallens A-plan där. För ett par år sedan köpte fritidsgården in en mobil plan med hårt platsgolv och korgar som är anpassade för utomhusbruk, men de gick tyvärr sönder förra året och kunde inte användas på ett korrekt sätt. Det var långa leveranstider på reservdelar för att laga anläggningen men ambitionen är att till denna vår/sommar åter lägga anlägga den mobila planen på den utpekade ytan.

Därför anser jag att vi ska avslå detta Tyresöinitiativ om att anlägga en permanent streetbasketplan. I framtida utveckling av Wättingestråket finns det utpekade ytor nedanför gymnasiet för aktivitet och när planeringen för det området börjar så ska förvaltningen ta med detta Tyresöinitiativ i beaktning när de prioriterar användningsytor.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Permanent streetbasketplan.pdf

4 Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19

Diarienummer 2020/KFN 0044 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari - 30 juni 2021 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
2. För förening som under perioden 1 januari - 30 juni 2021 rapporterat in fler deltagtillfällen än 2019 utgår ett bidrag motsvarande 2021 års deltagarnivå.
3. Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1 och 2.
4. Nybildade föreningar under 2020 eller 2021 omfattas inte av besluten.

Beskrivning av ärendet
Föreningarna i Tyresö kommun har sedan våren 2020 ställt in verksamheter och aktiviteter för att minska smittspridningen av Covid 19. Detta innebär att det lokala aktivitetsstödet även våren 2021 blir lägre än föregående år. Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden kompenserar föreningarna genom att besluta att lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari - 30 juni 2021 ska baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019. Endast föreningar som i övriga avseenden uppfyller kraven för att beviljas lokalt aktivitetsstöd föreslås omfattas av besluten (dessa krav är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund). Föreningar som bildats under 2020 eller 2021 föreslås inte omfattas av besluten.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse. Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19.pdf
Tjänsteskrivelse. Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19.pdf

5 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
• Uddby gård
• Corona
• Förlängd säsong
• Biblioteket
• Snö- och isspår

6 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Skrivelse som Dreviken snöisbana (se bilaga)
- Skrivelse från Naturskyddsföreningen Tyresö om trafiken vid Uddby gård (se bilaga)
- Kommunfullmäktige 2021-01-28 §14 Svar på motion om tillgänglig konst för alla (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-01-28)
- Kommunfullmäktige 2021-01-28 §15 Svar på motion om dansbana i Gimmersta hage (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-01-28)

Bilagor
Skrivelse från Elisabeth Nagy till kultur- och fritidsnämnden. Dreviken sjöisbana 20 kmblir en snutt på 6,5 km.pdf
Skrivelse från Naturskyddsföreningen Tyresö om trafiken vid Uddby gård.pdf

§11 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2020

Diarienummer 2020/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2020 med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2020. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Ordförandeförslag
Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 2020 med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse KFN.pdf
Verksamhetsberättelse KFN 2020.pdf

§12 Remiss av utkast till Strategi för friluftsliv i Stockholms län

Diarienummer 2020/KFN 0120

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remissen om utkast till ”Strategi för friluftsliv i Stockholms län”.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen Stockholm har remitterat förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms län till Tyresö kommun som har inbjudits att lämna synpunkter på utkastet senast den 26 februari 2021.

Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med friluftlivspolitiken i samverkan med skogsstyrelsen, kommuner och andra aktörer. För att stärka samordningen, skapa forum för samverkan och förverkliga regerings friluftspolitik har en friluftlivsstrategi tagits fram i samverkan med länets aktörer.

Kultur- och fritidsförvaltningen har beskrivit sina synpunkter på förslaget till strategin i skrivelsen nedan och föreslår att denna skrivelse antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remissen om utkast till ”Strategi för friluftsliv i Stockholms län”.

Ordförandeförslag
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse antas som kultur- och fritidsnämndens svar på remissen om utkast till ”Strategi för friluftsliv i Stockholms län”.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Remiss utkast till Strategi för friluftsliv i Stockholms län.pdf
Brev om remiss från Länsstyrelsen Stockholm.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Svar på remiss om utkast till Strategi för friluftsliv i
Stockholms län.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på remiss om utkast till Strategi för friluftsliv i Stockholms län.pdf

§13 Tyresöinitiativ om permanent streetbasketplan

Diarienummer 2021/KFN 0017 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresöinitiativ om permanent streetbasketplan avslås.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativ om permanent streetbasketplan. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 65 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande
Jag delar förslagsställarens åsikter om att basket är en viktigt sport i Tyresö, men ser ett problem i att anlägga permanent basketplan vid skateparken. Förra året genomfördes en markarbeten som gjorde ytan mellan parkourparken och padelplanen mer jämn och vi anlade konstgräs från Tyresövallens A-plan där. För ett par år sedan köpte fritidsgården in en mobil plan med hårt platsgolv och korgar som är anpassade för utomhusbruk, men de gick tyvärr sönder förra året och kunde inte användas på ett korrekt sätt. Det var långa leveranstider på reservdelar för att laga anläggningen men ambitionen är att till denna vår/sommar åter lägga anlägga den mobila planen på den utpekade ytan.

Därför anser jag att vi ska avslå detta Tyresöinitiativ om att anlägga en permanent streetbasketplan. I framtida utveckling av Wättingestråket finns det utpekade ytor nedanför gymnasiet för aktivitet och när planeringen för det området börjar så ska förvaltningen ta med detta Tyresöinitiativ i beaktning när de prioriterar användningsytor.

Ordförandeförslag
1. Tyresöinitiativ om permanent streetbasketplan avslås.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresöinitiativ till nämnd - Permanent streetbasketplan.pdf

§14 Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19

Diarienummer 2020/KFN 0044 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari - 30 juni 2021 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
2. För förening som under perioden 1 januari - 30 juni 2021 rapporterat in fler deltagtillfällen än 2019 utgår ett bidrag motsvarande 2021 års deltagarnivå.
3. Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1 och 2.
4. Nybildade föreningar under 2020 eller 2021 omfattas inte av besluten.

Beskrivning av ärendet
Föreningarna i Tyresö kommun har sedan våren 2020 ställt in verksamheter och aktiviteter för att minska smittspridningen av Covid 19. Detta innebär att det lokala aktivitetsstödet även våren 2021 blir lägre än föregående år. Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden kompenserar föreningarna genom att besluta att lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari - 30 juni 2021 ska baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019. Endast föreningar som i övriga avseenden uppfyller kraven för att beviljas lokalt aktivitetsstöd föreslås omfattas av besluten (dessa krav är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund). Föreningar som bildats under 2020 eller 2021 föreslås inte omfattas av besluten.

Ordförandeförslag
1. Lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 januari - 30 juni 2021 baseras på den verksamhet som låg till grund för det lokala aktivitetsstöd som betalades ut till föreningen under motsvarande period 2019.
2. För förening som under perioden 1 januari - 30 juni 2021 rapporterat in fler deltagtillfällen än 2019 utgår ett bidrag motsvarande 2021 års deltagarnivå.
3. Endast föreningar som uppfyller övriga krav för att beviljas lokalt aktivitetsstöd, som är fastställda i kultur och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund, omfattas av beslut 1 och 2.
4. Nybildade föreningar under 2020 eller 2021 omfattas inte av besluten.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse. Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19.pdf
Tjänsteskrivelse. Kompensation för minskat lokalt aktivitetsstöd på grund av Covid 19.pdf

§15 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
• Uddby gård
• Corona
• Förlängd säsong
• Biblioteket
• Snö- och isspår

§16 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Skrivelse som Dreviken snöisbana (se bilaga)
- Skrivelse från Naturskyddsföreningen Tyresö om trafiken vid Uddby gård (se bilaga)
- Kommunfullmäktige 2021-01-28 §14 Svar på motion om tillgänglig konst för alla (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-01-28)
- Kommunfullmäktige 2021-01-28 §15 Svar på motion om dansbana i Gimmersta hage (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2021-01-28)

Bilagor
Skrivelse från Elisabeth Nagy till kultur- och fritidsnämnden. Dreviken sjöisbana 20 kmblir en snutt på 6,5 km.pdf
Skrivelse från Naturskyddsföreningen Tyresö om trafiken vid Uddby gård.pdf