Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2021-05-24

Sammanträde 2021-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende Tyresöarkivet

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Tyresöarkivet.

2 Delårsrapport för tertial 1 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Delårsrapport för tertial 1 2021 för kultur- och fritidsnämnden med
verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med
mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos
för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden
januari – april 2021 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar
verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av
mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2021 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

3 Redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för bygglek

Diarienummer 2020/KFN 0089 009

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Godkänna redovisning gällande förutsättningar för bygglek.

Beskrivning av ärendet
Den 30 november 2020 behandlade kultur- och fritidsnämnden ett förslag från
Tyresöinitiativet om bygglek på Kringlans fritidsgård. Kultur- och
fritidsförvaltningen fick därefter av nämnden ett uppdrag att utreda frågan
vidare gällande möjligheterna att anordna en bygglek i kommunen.

Förvaltningen har nu utrett uppdraget och redovisar det för nämnden genom
bifogad bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Utredning om bygglek.pdf

4 Kulturstipendium 2021

Diarienummer 2021/KFN 0023 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kulturstipendiater för 2021 utses.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendier till förtjänta
kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. Kulturstipendierna har till
syfte att stimulera kommunens kulturella liv samt att vara uppmuntran och
stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. I budget år 2021 finns 30
000 kronor avsatta för ändamålet. Vid ansökningstidens utgång den 31 mars
2021 hade 10 ansökningar inkommit.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett de inkomna ansökningarna och
föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser 2021 års kulturstipendiat.
Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturstipendier 2021.pdf

5 Beslut om Tyresö Teaterförenings ansökan om verksamhetsbidrag 2021

Diarienummer 2021/KFN 0033 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö teaterförening beviljas 28 784 kronor i verksamhetsbidrag till att
täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har lämnat in en ansökan om 28 784 kronor i
verksamhetsbidrag för förrådsutrymmen 2021.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och
fritidsnämnden beviljar Tyresö Teaterförening 28 784 kronor i
verksamhetsbidrag för förrådsutrymmen i kulturskolans lokaler
Förvaltningen bedömer att beslutet inte kan anses påverka barn och unga och
en prövning av barnets bästa har inte genomförts.

Bilagor
Tyresö Teaterförening ansöker om 28 784 kronor i verksamhetsbidrag.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Teaterförening söker verksamhetsbidrag för
förrådsutrymme 2021.pdf

6 Beslut om Tyresö hembygdsförenings ansökan om enstaka bidrag för inglasning av Mosaiken

Diarienummer 2021/KFN 0035 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Tyresö hembygdsförenings ansökan om 64 787 kronor avslås.

Beskrivning av ärendet
Tyresö hembygdsförening har lämnat in en ansökan om 64 787 kronor i
enstaka bidrag för att bekosta inglasning av Mosaiken Teknisk sonat
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och
fritidsnämnden avslår Tyresö hembygdsförening ansökan om 64 787 kronor i
enstaka bidrag för finansiera inglasning av Mosaiken Teknisk sonat.

Ordförandeutlåtande
Efter många års hårt arbete från privatpersoner, föreningar, politiker och
tjänstemän har vi äntligen lyckats ta fram konstverket Teknisk sonat som varit
gömt i väggen de senaste 30 åren. Kommunen har bistått med medel för
blottlägga konstverket genom att riva en vägg. Men där stannar det vad
kommunen får och kan göra, kommunen får inte göra investeringar i privata
fastigheter utan detta skulle bryta mot kommunallagen. Vi kan bara uppmana
föreningen till att söka medel på annat sätt t ex genom fastighetsägaren, andra
föreningar i Tyresö och genom en insamling från Tyresös medborgare. Vi vet
att det finns ett stort intresse för konstverket och många som vill bidra.

Bilagor
Tyresö hembygdsförenings ansökan om 64 787 kronor i enstaka bidrag för
Inglasning av Mosaiken.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö hembygdsförening ansöker enstaka bidrag för
Inglasning av Mosaiken Teknisk sonat.pdf

7 Beslut om Astma och allergiföreningens ansökan om mångfaldsbidrag för lägerverksamhet för barn med allergi och astma

Diarienummer 2021/KFN 0036 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Astma- och allergiföreningens beviljas ett mångfaldsbidrag om 24 500
kronor för lägerverksamhet för fyra deltagare boende i Tyresö
kommun.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiförening i Stockholms län har lämnat in en ansökan om
24 500 kronor i mångfaldsbidrag för att genomföra sommarverksamhet för
barn

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och
fritidsnämnden beviljar Astma- och Allergiförening i Stockholms län 24 500
kronor i mångfaldsbidrag för att genomföra sommarverksamhet för barn med
allergi och astma.

Bilagor
Astma- och Allergiförenings ansökan om 24 500 kronor i mångfaldsbidrag för
lägerverksamhet 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om astma och allergiföreningens ansökan om
mångfaldsbidrag för lägerverksamhet för barn med allergi och astma.pdf

8 Nämndbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden för 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor för evenemanget
Vårkonsert.
2. Redo Ungdom Sportklubb beviljas 23 200 kronor för evenemanget
Dansevent.
3. ABF Södertörn beviljas 7 500 kronor för evenemanget Klimatshow.
4. Besluten 1-3 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang
som planeras äga rum under andra halvan av 2021. Tre av dessa föreningar
ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras
ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och
fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt
48 100 kronor i kulturbidrag enligt förslaget nedan.

Bilagor
Kulturbidragsansökningar hösten 2021, nämndbeslut.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden
2021.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har beviljat sammanlagt 31
425 kronor i kulturbidrag till de föreningar vars respektive totala
ansökningssumma för denna ansökningsperiod understeg 15 000 kronor, i
enlighet med delegationsordningen 2021-03-29 § 19, punkt D.4.
1. Tyresö Naturskyddsförening har beviljats 15 000 kronor för Sagornas
skog.
2. Tyresö Trädgårdssällskap har beviljats 3 000 kronor för Föreläsning
Samplaneringar med Rhododendron.
3. Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 1 500 kronor för Föreläsning
Fruktträd och bärbuskar i trädgården.
4. Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 1 800 kronor för Föreläsning
Harmoni i trädgården.
5. Konstrundan Tyresö har beviljats 13 000 kronor för Ateljérunda i
Tyresö.
6. Tyresö Hembygdsförening har beviljats 4 700 kronor för körsång vid
julmarknad.

Bilagor
Kulturbidragsansökningar hösten 2021, delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2021.pdf

10 Beslut om löpande kulturbidragsansökningar under 2021 på grund av Covid-19

Diarienummer 2021/KFN 0042 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Bidragsansökningar för kulturevenemang kan sökas löpande under
2021.

Beskrivning av ärendet
På grund av Corona har regeringen beslutat att allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige.
Detta har inneburit flertalet kulturevenemang som arrangerats av föreningar
och som sökt kulturbidrag inte har kunnat genomföras sedan våren 2020. För
att underlätta för föreningarna i Tyresö kommun att arrangera
kulturevenemang förslår kultur- och fritidsförvaltningen kultur- och
fritidsnämnden att besluta om att kulturbidrag ska gå att söka löpande under
2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag som kan sökas löpande under 2021.docx.pdf

11 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uddby gård
- Sammanställning studieförbundsbidrag
- Tillgänglighetsanpassad delegationsordning

Bilagor
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (fastställd 2021-03-29).pdf
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2020.pdf

12 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut
som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2021-05-04 § 124 Redovisning av riktade statsbidrag
2021 (Finns på insyn: www.insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-05-04)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf

§35 Informationsärende Tyresöarkivet

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Tyresöarkivet.

§36 Delårsrapport för tertial 1 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2021 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Anna Steele (C) deltar ej i beslutet med hänvisning till Centerpartiets egen budget.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2021 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
- Delårsrapport för tertial 1 2021 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Delårsrapport Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 2021 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Signerat Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 1 för 2021 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

§37 Redovisning av uppdraget om att utreda förutsättningarna för bygglek

Diarienummer 2020/KFN 0089 009

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Godkänna redovisning gällande förutsättningar för bygglek.

Beskrivning av ärendet
Den 30 november 2020 behandlade kultur- och fritidsnämnden ett förslag från Tyresöinitiativet om bygglek på Kringlans fritidsgård. Kultur- och fritidsförvaltningen fick därefter av nämnden ett uppdrag att utreda frågan vidare gällande möjligheterna att anordna en bygglek i kommunen. Förvaltningen har nu utrett uppdraget och redovisar det för nämnden genom bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
- Godkänna redovisning gällande förutsättningar för bygglek.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Signerat Tjänsteskrivelse. Utredning bygglek.pdf
Tjänsteskrivelse. Utredning om bygglek.pdf

§38 Kulturstipendium 2021

Diarienummer 2021/KFN 0023 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Sofi Lardner beviljas stipendium om 15 000 kronor för 2021.
2. Marie Tonkin beviljas stipendium om 15 000 kr för 2021.
3. Beslut 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut kulturstipendier till förtjänta kulturutövare och kulturorganisationer i kommunen. Kulturstipendierna har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv samt att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. I budget år 2021 finns 30 000 kronor avsatta för ändamålet. Vid ansökningstidens utgång den 31 mars 2021 hade 10 ansökningar inkommit.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett de inkomna ansökningarna och föreslår att kultur- och fritidsnämnden utser 2021 års kulturstipendiat.
Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Ordförandeförslag
1. X beviljas stipendium om 15 000 kronor för 2021.
2. X beviljas stipendium om 15 000 kr för 2021.
3. Beslut 1-2 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Signerat Tjänsteskrivelse. Kulturstipendier 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Kulturstipendier 2021.pdf

§39 Beslut om Tyresö Teaterförenings ansökan om verksamhetsbidrag 2021

Diarienummer 2021/KFN 0033 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö teaterförening beviljas 28 784 kronor i verksamhetsbidrag till att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Teaterförening har lämnat in en ansökan om 28 784 kronor i verksamhetsbidrag för förrådsutrymmen 2021.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Teaterförening 28 784 kronor i verksamhetsbidrag för förrådsutrymmen i kulturskolans lokaler

Förvaltningen bedömer att beslutet inte kan anses påverka barn och unga och en prövning av barnets bästa har inte genomförts.

Ordförandeförslag
1. Tyresö teaterförening beviljas 28 784 kronor i verksamhetsbidrag till att täcka hyreskostnaderna för förrådsutrymmen.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresö Teaterförening ansöker om 28 784 kronor i verksamhetsbidrag.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö Teaterförening söker verksamhetsbidrag för förrådsutrymme 2021.pdf
Signerat Tjänsteskrivelse. Tyresö Teaterförenings ansökan om verksamhetsbidrag för förrådsutrymmen 2021.pdf

§40 Beslut om Tyresö hembygdsförenings ansökan om enstaka bidrag för inglasning av Mosaiken

Diarienummer 2021/KFN 0035 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Tyresö hembygdsförenings ansökan om 64 787 kronor avslås.

Beskrivning av ärendet
Tyresö hembygdsförening har lämnat in en ansökan om 64 787 kronor i enstaka bidrag för att bekosta inglasning av Mosaiken Teknisk sonat
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden avslår Tyresö hembygdsförening ansökan om 64 787 kronor i enstaka bidrag för finansiera inglasning av Mosaiken Teknisk sonat.

Ordförandeutlåtande
Efter många års hårt arbete från privatpersoner, föreningar, politiker och tjänstemän har vi äntligen lyckats ta fram konstverket Teknisk sonat som varit gömt i väggen de senaste 30 åren. Kommunen har bistått med medel för blottlägga konstverket genom att riva en vägg. Men där stannar det vad kommunen får och kan göra, kommunen får inte göra investeringar i privata fastigheter utan detta skulle bryta mot kommunallagen. Vi kan bara uppmana föreningen till att söka medel på annat sätt t ex genom fastighetsägaren, andra föreningar i Tyresö och genom en insamling från Tyresös medborgare. Vi vet att det finns ett stort intresse för konstverket och många som vill bidra.

Ordförandeförslag
- Tyresö hembygdsförenings ansökan om 64 787 kronor avslås.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tyresö hembygdsförenings ansökan om 64 787 kronor i enstaka bidrag för Inglasning av Mosaiken.pdf
Tjänsteskrivelse. Tyresö hembygdsförening ansöker enstaka bidrag för Inglasning av Mosaiken Teknisk sonat.pdf
Signerat Tjänsteskrivelse. Beslut om Tyresö hembygdsförening ansökan om enstaka bidrag för inglasning av Mosaiken Teknisk sonat.pdf

§41 Beslut om Astma och allergiföreningens ansökan om mångfaldsbidrag för lägerverksamhet för barn med allergi och astma

Diarienummer 2021/KFN 0036 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Astma- och allergiföreningens beviljas ett mångfaldsbidrag om 24 500 kronor för lägerverksamhet för fyra deltagare boende i Tyresö kommun.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Astma- och Allergiförening i Stockholms län har lämnat in en ansökan om 24 500 kronor i mångfaldsbidrag för att genomföra sommarverksamhet för barn med allergi och astma

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Astma- och Allergiförening i Stockholms län 24 500 kronor i mångfaldsbidrag för att genomföra sommarverksamhet för barn med allergi och astma.

Ordförandeförslag
1. Astma- och allergiföreningens beviljas ett mångfaldsbidrag om 24 500 kronor för lägerverksamhet för fyra deltagare boende i Tyresö kommun.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Astma- och Allergiförenings ansökan om 24 500 kronor i mångfaldsbidrag för lägerverksamhet 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om astma och allergiföreningens ansökan om mångfaldsbidrag för lägerverksamhet för barn med allergi och astma.pdf
Signerat Tjänsteskrivelse. Astma-och allergiföreningens ansökan om mångfaldsbidrag för sommarverksamhet för barn med allergi och astma.pdf

§42 Nämndbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden för 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor för evenemanget Vårkonsert.
2. Redo Ungdom Sportklubb beviljas 23 200 kronor för evenemanget Dansevent.
3. ABF Södertörn beviljas 7 500 kronor för evenemanget Klimatshow.
4. Besluten 1-3 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Jäv
Katarina Helling (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Anita Jonsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Johan Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som planeras äga rum under andra halvan av 2021. Tre av dessa föreningar ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökningar behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar sammanlagt 48 100 kronor i kulturbidrag enligt förslaget nedan.

Ordförandeförslag
1. Kören Mamsellerna beviljas 17 400 kronor för evenemanget Vårkonsert.
2. Redo Ungdom Sportklubb beviljas 23 200 kronor för evenemanget Dansevent.
3. ABF Södertörn beviljas 7 500 kronor för evenemanget Klimatshow.
4. Besluten 1-3 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Yrkande
Johan Carlsson (SD) yrkar avslag till beslutspunkt 3 om att ABF Södertörn beviljas 7 500 kronor för evenemanget Klimatshow.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller Johan Carlssons (SD) avslagsyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämndbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2021.pdf
Signerad Tjänsteskrivelse. Delegationsbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2021.pdf
Kulturbidragsansökningar hösten 2021, nämndbeslut.pdf

§43 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Jäv
David Westius (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Anita Jonsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Anja Eklund (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefen för kultur, friluft och föreningsstöd har beviljat sammanlagt 31 425 kronor i kulturbidrag till de föreningar vars respektive totala ansökningssumma för denna ansökningsperiod understeg 15 000 kronor, i enlighet med delegationsordningen 2021-03-29 § 19, punkt D.4.
1. Tyresö Naturskyddsförening har beviljats 15 000 kronor för Sagornas skog.
2. Tyresö Trädgårdssällskap har beviljats 3 000 kronor för Föreläsning Samplaneringar med Rhododendron.
3. Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 1 500 kronor för Föreläsning Fruktträd och bärbuskar i trädgården.
4. Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 1 800 kronor för Föreläsning Harmoni i trädgården.
5. Konstrundan Tyresö har beviljats 13 000 kronor för Ateljérunda i Tyresö.
6. Tyresö Hembygdsförening har beviljats 4 700 kronor för körsång vid julmarknad.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för andra ansökningsperioden 2021.pdf
Kulturbidragsansökningar hösten 2021, delegationsbeslut.pdf

§44 Beslut om löpande kulturbidragsansökningar under 2021 på grund av Covid-19

Diarienummer 2021/KFN 0042 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Bidragsansökningar för kulturevenemang kan sökas löpande under 2021.

Beskrivning av ärendet
På grund av Corona har regeringen beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige.
Detta har inneburit flertalet kulturevenemang som arrangerats av föreningar och som sökt kulturbidrag inte har kunnat genomföras sedan våren 2020. För att underlätta för föreningarna i Tyresö kommun att arrangera kulturevenemang förslår kultur- och fritidsförvaltningen kultur- och fritidsnämnden att besluta om att kulturbidrag ska gå att söka löpande under 2021.

Ordförandeförslag
- Bidragsansökningar för kulturevenemang kan sökas löpande under 2021.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Kulturbidrag som kan sökas löpande under 2021.docx.pdf
Signerat Tjänsteskrivelse, Kulturbidragsansökningar löpande under 2021 på grund av covid-19.pdf

§45 Anmälan av delegationsbeslut om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2021

Diarienummer 2021/KFN 0044 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Det anmälda delegationsbeslutet noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om det delegationsbeslut som kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef har fattat med stöd av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-03-29 § 19, punkt C2, om att rekvirera statsbidrag för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Syftet är att:
* stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen
* utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter,
* stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

Bilagor
Rekvisition Socialstyrelsen för statsbidrag för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsbeslut om att rekvirera statsbidrag.pdf
Signerat Tjänsteskrivelse. Delegationsbeslut om att rekvirera statsbidrag.pdf

§46 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
Uddby gård

Sammanställning studieförbundsbidrag
Tillgänglighetsanpassad delegationsordning

Bilagor
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (fastställd 2021-03-29).pdf
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden (fastställd 2021-03-29).pdf
Studieförbundsbidrag för verksamhet 2020.pdf

§47 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2021-05-04 § 124 Redovisning av riktade statsbidrag 2021 (Finns på insyn: www.insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-05-04)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf