Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2021-09-27

Sammanträde 2021-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Delårsrapport för tertial 2 2021

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2021 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2021 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för kultur och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämnden.pdf

2 Information om Förstudie Cafe Bonza

Diarienummer 2021/KFN 0048 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En förstudie har genomförts med uppdrag att utreda hur kommunen ska använda Forellköket. Förstudien tas upp för beslut i samband med nämndsammanträdet i oktober för kultur och fritidsnämnden. I ett tidigare beslut av Kultur och fritidsnämnden 2019-01-28 §4, föreslås det att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza.
Kommunledningsutskottet remitterade ärendet till lokalgruppen för yttrande innan beslut, vars yttrande var att lokalgruppen anser att Forellköket kan vara en lämplig lösning för ungdomsverksamhet men att en övergripande utredning med syfte att samordna andra kommunala verksamheters behov bör tas fram innan beslut om investering.
Sedan våren 2019 har utredningen pågått och pausats för att invänta vidare direktiv i projektet med ett nytt kommunhus. Våren 2020 startade utredningen och mynnade ut till ett förslag till en förstudie och våren 2021 startades förstudien upp.

Bilagor
Förstudierapport Lokalisera Café Bonza i Forellköket.pdf
Tjänsteskrivelse. Information om förstudie Cafe Bonza.pdf

3 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för hösten 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har beviljat sammanlagt 14 470 kronor i kulturbidrag till de föreningar vars respektive totala ansökningssumma för denna ansökningsperiod understeg 15 000 kronor, i enlighet med delegationsordningen 2021-03-29 § 19, punkt D.4.
1. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 1 000 kronor för Jazzkonsert med Gwyn Lewis Creole Quartet.
2. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 1 000 kronor för Thomas Driving med Jazz4an.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 3 000 kronor för Terrassorkestern.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 000 kronor för Jazzkonsert med Erik Palmbergs kvartett.
5. ABF Södertörn beviljas 5 470 kronor för Affischutställning.

Bilagor
Kulturbidragsansökningar hösten 2021 delegationsbeslut.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsbeslut om enstaka kulturbidrag för hösten 2021.pdf

4 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Tryggare i Granängsringen

5 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2021-08-24 §178 Kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-08-24)
- Program Stockholmstinget 2021 (Finns på: https://kultur.sll.se/program-stockholmstinget-2021)

§56 Delårsrapport för tertial 2 2021

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2021 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2021 för kultur- och fritidsnämnden som omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2021, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Thomas Sundblad (L) föreslår att:
- Delårsrapport för tertial 2 2021 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för kultur och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Signerad Tjänsteskrivelse. Delårsrapport T2 2021 kultur- och fritid.pdf

§57 Information om Förstudie Cafe Bonza

Diarienummer 2021/KFN 0048 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En förstudie har genomförts med uppdrag att utreda hur kommunen ska använda Forellköket. Förstudien tas upp för beslut i samband med nämndsammanträdet i oktober för kultur och fritidsnämnden. I ett tidigare beslut av Kultur och fritidsnämnden 2019-01-28 §4, föreslås det att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza.

Kommunledningsutskottet remitterade ärendet till lokalgruppen för yttrande innan beslut, vars yttrande var att lokalgruppen anser att Forellköket kan vara en lämplig lösning för ungdomsverksamhet men att en övergripande utredning med syfte att samordna andra kommunala verksamheters behov bör tas fram innan beslut om investering.

Sedan våren 2019 har utredningen pågått och pausats för att invänta vidare direktiv i projektet med ett nytt kommunhus. Våren 2020 startade utredningen och mynnade ut till ett förslag till en förstudie och våren 2021 startades förstudien upp.

Bilagor
Förstudierapport Lokalisera Café Bonza i Forellköket.pdf
Tjänsteskrivelse. Information om förstudie Cafe Bonza.pdf
Signerad Tjänsteskrivelse. Information om Förstudie Café Bonza.pdf

§58 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för hösten 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har beviljat sammanlagt 14 470 kronor i kulturbidrag till de föreningar vars respektive totala ansökningssumma för denna ansökningsperiod understeg 15 000 kronor, i enlighet med delegationsordningen 2021-03-29 § 19, punkt D.4.
1. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 1 000 kronor för Jazzkonsert med Gwyn Lewis Creole Quartet.
2. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 1 000 kronor för Thomas Driving med Jazz4an.
3. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 3 000 kronor för Terrassorkestern.
4. Tyresö Jazz & Blues Club beviljas 4 000 kronor för Jazzkonsert med Erik Palmbergs kvartett.
5. ABF Södertörn beviljas 5 470 kronor för Affischutställning.

Bilagor
Kulturbidragsansökningar hösten 2021 delegationsbeslut.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsbeslut om enstaka kulturbidrag för hösten 2021.pdf
Signerad tjänsteskrivelse. Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för hösten 2021.pdf

§59 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Tryggare i Granängsringen

Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20210927.pdf (112 kb)

§60 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2021-08-24 §178 Kultur- och naturpedagogiskt centrum i Alby friluftsområde (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-08-24)
- Program Stockholmstinget 2021 (Finns på: https://kultur.sll.se/program-stockholmstinget-2021)

Beslut/Protokollsutdrag
§60_prot_20210927.pdf (94 kb)