Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2021-10-25

Sammanträde 2021-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Ärende 1 Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Fornuddshallen.

2 Delredovisning av förstudie om rackethall och utomhusbanor

Ärende 2 Diarienummer 2021/KFN 0049 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Mars 2018 fick kommundirektören i uppdrag: från kommunledningsutskottet 2018-03-21 § 62, Att utreda racketsporternas framtid i Tyresö i syfte att ta fram förutsättningarna för en upprustning av nuvarande hall och utomhusbanor eller placering och finansiering för ny hall och samlad lokalisering av utomhusbanorna. Under 2021 har en del av förstudie för rackethall och utomhusbanor genomförts. Resultatet visar att rackethallen lämpar sig bäst vid nuvarande läge men att utomhusbanorna är värda att samla vid Fårdala. Ägarmodellen för rackethallen är i behov av att utredas vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om delredovisning för förstudie rackethall och utomhusbanor.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Förstudie rackethall och utomhusbanor.pdf
Bilaga 1. Delredovisning av förstudie för rackethall och utomhusbanor.pdf

3 Månadsrapport

Ärende 3 Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport kultur- och fritid september.pdf

4 Förstudie Café Bonza

Ärende 4 Diarienummer 2021/KFN 0050 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café Bonza enligt alternativ 1, godkänns.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café Bonza enligt alternativ 1 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår lokalen färdigställs.c

Beskrivning av ärendet
En förstudie har genomförts med uppdrag att utreda hur kommunen ska använda Forellköket. I ett tidigare beslut av Kultur och fritidsnämnden 2019-01-28 §4, föreslås det att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza.
Kommunledningsutskottet remitterade ärendet till lokalgruppen för yttrande innan beslut. Lokalgruppen ansåg att Forellköket kunde vara en lämplig lösning för ungdomsverksamhet, men att en övergripande utredning med syfte att samordna andra kommunala verksamheters behov borde tas fram innan beslut om investering fattas.
Det förslag till beslut som nu föreslås innebär att lokalisera ungdomsverksamheten Café Bonza till Forellköket som anpassas för detta ändamål .

Bilagor
Förstudierapport Lokalisera Café Bonza i Forellköket.pdf
Tjänsteskrivelse. Förstudie Cafe Bonza.pdf

5 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämnden samlingsanslag för 2021

Ärende 5 Diarienummer 2021/KFN 0052 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Utrustning för rörlig bild införskaffas.
2. En ny ljudanläggning på Tyresövallen införskaffas.
3. Förslaget till beslut finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2021.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000 000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. Förvaltningen redovisar utfallet hittills av samlingsanslaget och förslag på ytterligare användning avseende införskaffande av utrustning för rörlig bild och ny ljusanläggning på Tyresövallen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samlingsanslag 2021.pdf

6 Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2022

Ärende 6 Diarienummer 2021/KFN 0051 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden under 2022:
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start klockan 18:00.
24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
29 augusti
26 september
24 oktober
28 november
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdatumen

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum KFN.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för hösten 2021

Ärende 7 Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har beviljat sammanlagt 4500 kronor i kulturbidrag till Tyresö Konstförening för Carin Rech föreläser om utställningen - Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde, i enlighet med delegationsordningen 2021-03-29 § 19, punkt D.4.
- Tyresö Konstförening beviljas 4 500 kronor för Carin Rech föreläser om utställningen - Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse. Delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021.pdf
Bilaga. Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för hösten 2021.pdf

8 Information från förvaltningschefen

Ärende 8 Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Digital verksamhet.
- Återstart av verksamheter.
- LOK-stöd granskning.

9 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Ärende 9 Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2021-10-05 §234 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-10-05)
- Kommunstyrelsen 2021-10-05 §232 Digital signering av protokoll (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-10-05)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 232.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf

§61 Informationsärende

Diarienummer 2021/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Fornuddshallen.

Beslut/Protokollsutdrag
§61_prot_20211025.pdf (112 kb)

§62 Delredovisning av förstudie om rackethall och utomhusbanor

Diarienummer 2021/KFN 0049 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I Mars 2018 fick kommundirektören i uppdrag: från kommunledningsutskottet 2018-03-21 § 62, Att utreda racketsporternas framtid i Tyresö i syfte att ta fram förutsättningarna för en upprustning av nuvarande hall och utomhusbanor eller placering och finansiering för ny hall och samlad lokalisering av utomhusbanorna. Under 2021 har en del av förstudie för rackethall och utomhusbanor genomförts. Resultatet visar att rackethallen lämpar sig bäst vid nuvarande läge men att utomhusbanorna är värda att samla vid Fårdala. Ägarmodellen för rackethallen är i behov av att utredas vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om delredovisning för förstudie rackethall och utomhusbanor.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Förstudie rackethall och utomhusbanor.pdf
Bilaga 1. Delredovisning av förstudie för rackethall och utomhusbanor.pdf

§63 Månadsrapport

Diarienummer 2021/KFN 0014 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport kultur- och fritid september.pdf

§64 Förstudie Café Bonza

Diarienummer 2021/KFN 0050 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café Bonza enligt alternativ 1, godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café Bonza enligt alternativ 1 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår lokalen färdigställs.

Erkki Vesa (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Per Lindén (KD) hade yrkat till att bordlägga ärendet om han hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
En förstudie har genomförts med uppdrag att utreda hur kommunen ska använda Forellköket. I ett tidigare beslut av Kultur och fritidsnämnden 2019-01-28 §4, föreslås det att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza.

Kommunledningsutskottet remitterade ärendet till lokalgruppen för yttrande innan beslut. Lokalgruppen ansåg att Forellköket kunde vara en lämplig lösning för ungdomsverksamhet, men att en övergripande utredning med syfte att samordna andra kommunala verksamheters behov borde tas fram innan beslut om investering fattas.

Det förslag till beslut som nu föreslås innebär att lokalisera ungdomsverksamheten Café Bonza till Forellköket som anpassas för detta ändamål.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar om att:
1. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café Bonza enligt alternativ 1, godkänns.
Samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att:
2. Behovet av underhållsrenovering med verksamhetsanpassning för Café Bonza enligt alternativ 1 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för kultur- och fritidsförvaltningen ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår lokalen färdigställs.

Yrkande
Anna Steele (C) yrkar på bordläggning av ärendet och i det fallet att yrkandet faller deltar hon inte i beslutet.

Erkki Vesa (M) yrkar på bordläggning av ärendet och i det fallet att yrkandet faller deltar de tjänstgörande moderaterna inte i beslutet.
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag, därefter frågar ordföranden om ärendet ska bordläggas.

Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Förstudierapport Lokalisera Café Bonza i Forellköket.pdf
Tjänsteskrivelse. Förstudie Cafe Bonza.pdf

§65 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämnden samlingsanslag för 2021

Diarienummer 2021/KFN 0052 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Utrustning för rörlig bild införskaffas.
2. En ny ljudanläggning på Tyresövallen införskaffas.
3. Förslaget till beslut finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2021.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000 000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. Förvaltningen redovisar utfallet hittills av samlingsanslaget och förslag på ytterligare användning avseende införskaffande av utrustning för rörlig bild och ny ljusanläggning på Tyresövallen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar om att:
1. Utrustning för rörlig bild införskaffas.
2. En ny ljudanläggning på Tyresövallen införskaffas.
3. Förslaget till beslut finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samlingsanslag 2021.pdf

§66 Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2022

Diarienummer 2021/KFN 0051 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden under 2022:
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden förläggs till måndagar med start klockan 18:00.
24 januari
21 februari
21 mars
25 april
23 maj
29 augusti
26 september
24 oktober
28 november

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdatumen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om att:
- Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2022 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum KFN.pdf

§67 Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för hösten 2021

Diarienummer 2020/KFN 0088 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen har beviljat sammanlagt 4500 kronor i kulturbidrag till Tyresö Konstförening för Carin Rech föreläser om utställningen - Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde, i enlighet med delegationsordningen 2021-03-29 § 19, punkt D.4.
- Tyresö Konstförening beviljas 4 500 kronor för Carin Rech föreläser om utställningen - Ett eget rum på Prins Eugens Waldemarsudde.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse. Delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsbeslut om kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för hösten 2021.pdf
Bilaga. Anmälan av delegationsbeslut om kulturbidrag för hösten 2021.pdf

§68 Information från förvaltningschefen

Diarienummer 2021/KFN 0004 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Digital verksamhet.
- Återstart av verksamheter.
- LOK-stöd granskning.

Beslut/Protokollsutdrag
§68_prot_20211025.pdf (112 kb)

§69 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2021/KFN 0005 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2021-10-05 §234 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-10-05)
- Kommunstyrelsen 2021-10-05 §232 Digital signering av protokoll (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2021-10-05)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 232.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 234.pdf

§70 Behovsanalys för C-planen på Tyresövallen

Diarienummer 2021/KFN 0053

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Behovsanalys för C-plan på Tyresövallen fastställs.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
3. Förstudie av C-plan på Tyresövallen initieras.
4. Kostnader för förstudien finansieras med upp till 100 000 kronor av medel från medelreserven 2022.
5. Kommundirektören utser förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att en förstudie initieras för att tillgodose behoven som uppfylldes av tidigare C-plan, d.v.s. en 7- spelsplan och en konstfrusen isbana för spontanverksamhet i anslutning till Tyresövallen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mikael Ordenius (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar om att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Behovsanalys för C-plan på Tyresövallen fastställs.
Samt föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att:
3. Förstudie av C-plan på Tyresövallen initieras.
4. Kostnader för förstudien finansieras med upp till 100 000 kronor av medel från medelreserven 2022.
5. Kommundirektören utser förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen till beställare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Behovsanalys C-plan.pdf
Bilaga 1. Prövning av barnets bästa C-plan.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalys för C-planen på Tyresövallen.pdf