Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2022-03-21

Sammanträde 2022-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Projekt KOKO, kommunkoreograf
Föredragande: Riisa Löfström, enhetschef Bergfotens fritidsgård och Louise Nilsson, kultursamordnare

2 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per 28 februari 2022 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport KFN februari 2022.pdf

3 Behovsanalys kultur- och fritidsnämnden inför kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/KFN 0019 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9, inför kommunplanen 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023. (Se bilaga)

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsnämndens behovsanalys inför kommunplan 2023.pdf
Behovsanalys kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf

4 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2022

Diarienummer 2022/KFN 0014 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Sandplan för handboll och volleyboll anläggs.
2. Bryggor vid fyra av kommunens bad byts ut.
3. Uteklassrum för naturskolan och grillplatser i Alby iordningsställs.
4. Vandringsled och information om Gammelströmsfortet, södra fronten iordningställs.
5. Beslut 1-4 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2022.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000 000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. Förvaltningen har sammanställt förslag på investeringar inom ramen för samlingsanslaget 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, samlingsanslag kultur- och fritidsnämnden 2022.pdf

5 Nämndbeslut om Tyresö Musikklassers ansökan om kulturbidrag för musikal

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö Musikklasser Föräldraförening beviljas 85 000 kronor för Musikal.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Musikklasser Föräldraförening har lämnat in en kulturbidragsansökning för ett arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2022. Tyresö Musikklasser Föräldraförening ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökning behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Musikklasser Föräldraförening 85 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra Musikal för årskurs 8-9.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresö Musikklassers ansökan om kulturbidrag för musikal.pdf
Kompl ansökan om kulturbidrag TMF 2022.pdf
Tyresö Musikklasser Föräldraförening ansöker om 85 000 kronor i kulturbidrag för Musikal.pdf

6 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras muntligt om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i april
- Personal
- Tryggare Granängsringen
- Tyresöfestivalen 3 september
- Tyrestabron, entré Tyresta
- Rapport från sportlovet
- Målfonferens 23 maj

§29 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om Projekt KOKO, kommunkoreograf
Föredragande: Riisa Löfström, enhetschef Bergfotens fritidsgård.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§30 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per 28 februari 2022 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport KFN februari 2022.pdf

§31 Behovsanalys kultur- och fritidsnämnden inför kommunplanen 2023

Diarienummer 2022/KFN 0019 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Behovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9, inför kommunplanen 2023 fastställs.
Anna Steele (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Anna Steele (C) lämnar ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2023, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2023. (Se bilaga)

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer behovsanalys för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 9, inför kommunplanen 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsnämndens behovsanalys inör kommunplan 2023.pdf
Behovsanalys kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf

§32 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2022

Diarienummer 2022/KFN 0014 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Sandplan för handboll och volleyboll anläggs.
2. Bryggor vid fyra av kommunens bad byts ut.
3. Uteklassrum för naturskolan och grillplatser i Alby iordningsställs.
4. Vandringsled och information om Gammelströmsfortet, södra fronten iordningställs.
5. Beslut 1-4 finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2022.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 1 000 000 kronor för att finansiera åtgärder vid fritidsanläggningar. Förvaltningen har sammanställt förslag på investeringar inom ramen för samlingsanslaget 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner de föreslagna beslutspunkterna 1-5.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, samlingsanslag kultur- och fritidsnämnden 2022.pdf

§33 Nämndbeslut om Tyresö Musikklassers ansökan om kulturbidrag för musikal

Diarienummer 2021/KFN 0055 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö Musikklasser Föräldraförening beviljas 85 000 kronor för Musikal.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Musikklasser Föräldraförening har lämnat in en kulturbidragsansökning för ett arrangemang som planeras äga rum under första halvan av 2022. Tyresö Musikklasser Föräldraförening ansöker om belopp som överstiger 15 000 kronor vilket gör att deras ansökning behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö Musikklasser Föräldraförening 85 000 kronor i kulturbidrag för att genomföra Musikal för årskurs 8-9.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner de föreslagna beslutspunkterna 1-2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Tyresö Musikklassers ansökan om kulturbidrag för musikal.pdf
Kompl ansökan om kulturbidrag TMF 2022.pdf
Tyresö Musikklasser Föräldraförening ansöker om 85 000 kronor i kulturbidrag för Musikal.pdf

§34 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras muntligt om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i april
- Personal
- Tryggare Granängsringen
- Tyresöfestivalen 3 september
- Entré Tyresta, Tyrestabron
- Rapport från sportlovet
- Målfonferens 23 maj

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.