Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2022-04-25

Sammanträde 2022-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om:

Gränslös kulturskola för äldre elever
Föredragande: Christina Holm, kulturskolechef

Samverkan
Föredragande: Inger Lundin, förvaltningschef och Petra Rolfsdotter Ericsson, enhetschef biblioteket

2 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per 31 mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport mars 2022 KFN.pdf

3 Behovsanalys kulturlokaler

Diarienummer 2022/KFN 0023 70

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden
- Behovsanalysen för kulturlokaler fastställs.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalysen är tänkt som en utgångspunkt vid planering och prioritering av lokaler för kultur och en fördjupning av förvaltningens årliga anläggnings- och lokalbehovsanalys.
Behovsanalysen sammanfattar de olika behoven inom kulturskola, bibliotek, scenkonst och konsthall.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys kulturlokaler.pdf
Behovsanalys- kulturlokaler.pdf

4 Årssammanställning statsbidrag 2021 kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2021/KFN 0029 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats avseende ansökan, beslut och rekvirering om aktuella statsbidrag. Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år enligt rutinen. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämndens har hanterat under föregående år.
Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens aprilsammanträde. Sammanställning ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf
Årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf

5 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Diarienummer 2022/KFN 0022 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning
Tyresö Trädgårdssällskap beviljades 1 500 kronor, KFN 2021-11-29 § 81, för föreläsningen "Låt det blomma från tidigt vår till sen höst". Evenemanget genomfördes 2022-02-15.
Då intäkterna blivit större än planerat, enligt den inkomna redovisningen, kommer inte hela bidragsbeloppet betalas ut. Förvaltningschefen har på delegation godkänt redovisningen och en utbetalning på 440 kronor.

Bilagor
Tyresö Trädgårdssällskap, redovisar kulturbidrag för Föreläsning Låt det blomma från tidig vår till sen höst.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/KFN 0024 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ny attestlista, delegationsbeslut enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt C1, gäller från och med den 1 april 2022.

Bilagor
Attestlista, kultur- och fritidsnämnden gäller fr.o.m. 220401.pdf

7 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Kommande händelser i april/maj
- Personal
- Uddby gård

8 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2022/KFN 0003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf

§35 Informationsärende

Diarienummer 2022/KFN 0001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om:

Gränslös kulturskola för äldre elever
Föredragande: Christina Holm, enhetschef kulturskolan

Samverkan
Föredragande: Inger Lundin, förvaltningschef och Petra Rolfsdotter Ericsson, enhetschef biblioteket

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20220425.pdf (151 kb)

§36 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KFN 0009 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per 31 mars redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport mars 2022 KFN.pdf

§37 Behovsanalys kulturlokaler

Diarienummer 2022/KFN 0023 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Behovsanalysen för kulturlokaler fastställs.

Reservation
Erkki Vesa (M), för den moderata gruppen, och Anna Steele (C) lämnar en gemensam skriftlig reservation.

Beskrivning av ärendet
Behovsanalysen är tänkt som en utgångspunkt vid planering och prioritering av lokaler för kultur och en fördjupning av förvaltningens årliga anläggnings- och lokalbehovsanalys.

Behovsanalysen sammanfattar de olika behoven inom kulturskola, bibliotek, scenkonst och konsthall.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att fastställa behovsanalysen för kulturlokaler.

Yrkande
Erkki Vesa (M), för den moderata gruppen, yrkar avslag.
Anna Steele (C) yrkar avslag.
Johan Carlsson (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller avslagsyrkandena.
Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, behovsanalys kulturlokaler.pdf
Behovsanalys- kulturlokaler.pdf

§38 Årssammanställning statsbidrag 2021 kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2022/KFN 0029 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats avseende ansökan, beslut och rekvirering om aktuella statsbidrag. Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år enligt rutinen. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämndens har hanterat under föregående år.

Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens aprilsammanträde. Sammanställning ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf
Årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf

§39 Redovisning av genomförda kulturarrangemang

Diarienummer 2022/KFN 0022 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning
Tyresö Trädgårdssällskap beviljades 1 500 kronor, KFN 2021-11-29 § 81, för föreläsningen "Låt det blomma från tidigt vår till sen höst". Evenemanget genomfördes 2022-02-15.

Då intäkterna blivit större än planerat, enligt den inkomna redovisningen, kommer inte hela bidragsbeloppet betalas ut. Förvaltningschefen har på delegation godkänt redovisningen och en utbetalning på 440 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tyresö Trädgårdssällskap, redovisar kulturbidrag för Föreläsning Låt det blomma från tidig vår till sen höst.pdf

§40 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/KFN 0024 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ny attestlista, delegationsbeslut enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2021-11-29 § 74, punkt C1, gäller från och med den 1 april 2022

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Attestlista, kultur- och fritidsnämnden gäller fr.o.m. 220401.pdf

§41 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/KFN 0002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Kommande händelser i april/maj
- Personal
- Uddby gård

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§41_prot_20220425.pdf (131 kb)

§42 Meddelanden och beslut som berör nämnden

Diarienummer 2022/KFN 0003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår kultur- och fritidsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf