Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2023-09-25

Sammanträde 2023-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden informeras om fritid-och friluftsenheten.

2 Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2023

Diarienummer 2023/KFN 0100 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Delårsrapport för tertial 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens målområden gällande medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi är gröna. De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs enligt plan. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs. Ytterligare åtgärder för att hantera risken kopplat till förseningar i ishallsbygget har vidtagits. Ispisten i den gamla ishallen åtgärdas så isen kan upprätthållas under säsongen.

Några viktiga händelser under delåret är att bron över Nyforsviken har invigts. Verksamheterna haft omfattande verksamhet inför sommaren och under sommarlovet, från säkerhetsdyk vid badplatser till dagkollo och sommarcafé. Ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen innebar att anpassad grundskola hade sin avslutningsbal på Bergfoten.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 9 250 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf
Bilaga 1. Politiskt uppdrag Att arbeta kommungemensamt.pdf
Bilaga 2. Politiskt uppdrag Strategisk kompetensförsörjning.pdf
Bilaga 3. Politiskt uppdrag Likvärdig förskola och skola.pdf
Bilaga 4. Politiskt uppdrag Omsorg för äldre och funktionsnedsatta.pdf
Bilaga 5. Politiskt uppdrag Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet.pdf
Bilaga 6. Politiskt uppdrag En meningsfull vardag och fritid för alla.pdf
Bilaga 7. Politiskt uppdrag Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning.pdf
Bilaga 8. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf
Bilaga 9. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf
Bilaga 10. Politiskt uppdrag Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö.pdf
Bilaga 11. Tabell uppföljning politiska uppdrag.pdf

3 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö konstförenings redovisning av kulturbidrag.pdf

4 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§52 Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 2023

Diarienummer 2023/KFN 0100 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.
2. Bilaga 1-11 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2023 för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens målområden gällande medarbetare, kvalitet, leverans och ekonomi är gröna. De politiska prioriteringarna och aktiviteterna i tillgänglighetsplanen genomförs enligt plan. Åtgärderna i riskhanteringsplanen genomförs. Ytterligare åtgärder för att hantera risken kopplat till förseningar i ishallsbygget har vidtagits. Ispisten i den gamla ishallen åtgärdas så isen kan upprätthållas under säsongen.

Några viktiga händelser under delåret är att bron över Nyforsviken har invigts. Verksamheterna haft omfattande verksamhet inför sommaren och under sommarlovet, från säkerhetsdyk vid badplatser till dagkollo och sommarcafé. Ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen innebar att anpassad grundskola hade sin avslutningsbal på Bergfoten.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 9 250 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att det läggs till en beslutspunkt om att notera bilaga 1-11. Ordföranden föreslår att kultur-och fritidsnämnden beslutar att:
1. Delårsrapport för tertial 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden med verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.
2. Bilaga 1-11 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslagets beslutspunkt 1 och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Ordföranden ställer frågan om kultur-och fritidsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslagets beslutspunkt 2 och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2023 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 kultur-och fritidsförvaltningen 2023.pdf
Bilaga 1. Politiskt uppdrag Att arbeta kommungemensamt.pdf
Bilaga 2. Politiskt uppdrag Strategisk kompetensförsörjning.pdf
Bilaga 3. Politiskt uppdrag Likvärdig förskola och skola.pdf
Bilaga 4. Politiskt uppdrag Omsorg för äldre och funktionsnedsatta.pdf
Bilaga 5. Politiskt uppdrag Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet.pdf
Bilaga 6. Politiskt uppdrag En meningsfull vardag och fritid för alla.pdf
Bilaga 7. Politiskt uppdrag Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning.pdf
Bilaga 8. Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö.pdf
Bilaga 9. Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.pdf
Bilaga 10. Politiskt uppdrag Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö.pdf
Bilaga 11. Tabell uppföljning politiska uppdrag.pdf

§53 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut om Tyresö konstförenings redovisning av kulturbidrag.pdf

§54 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.