Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2023-10-23

Sammanträde 2023-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden informeras om arbetet på kulturenheten.

2 Månadsrapport september 2023

Diarienummer 2023/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten för september 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport september 2023, kultur- och fritidsförvaltningen.docx.pdf

3 Kultur- och fritidsnämndens nämnd- och förvaltningsplan 2024

Diarienummer 2023/KFN 0111 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2024-2027 med budget för 2024 beslutad av kommunfullmäktige den 21 juni 2023.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet i sin tur ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Till nämndmålen finns uppsatta indikatorer och målnivåer. Vissa saker kommer följas månadsvis och andra följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
Nämndplanen omfattar en nuläges- och omvärldsanalys. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på riskhanteringsplan och åtgärder.
Nämndplanen innehåller förslag till budget för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, för 2024.

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i nämndplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2024.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2024.pdf

4 Utvärdering av profilfritids i Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KFN 0090

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Slutredovisningen av nämnduppdraget godkänns.
2. Ordförandens förslag till inriktningsbeslut om fortsatt profilfritidsverksamhet enligt ordförandeutlåtandet antas.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att upphandla fortsatt profilfritidsverksamhet efter det att nuvarande avtal löper ut 2023-12-31, samt i enlighet med inriktningen i ordförandeutlåtandet.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen för 2023 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utvärdera den föreningsdrivna profilfritidsverksamheten och ge förslag på hur man bör gå vidare med verksamheten. Nuvarande avtal har sagts upp från och med 2024-01-01 i väntan på utvärderingen. Utvärderingen genomfördes under våren 2023 och presenteras i bifogad rapport.

Utredningen visar att profilfritids är en väl fungerande verksamhet som uppskattas av de barn som tar del av den. Profilfritids når i huvudsak barn med aktiva liv och resursstarka föräldrar, inte nämndens prioriterade målgrupper. Profilfritids innebär även att kultur- och fritidsnämnden tar på sig ansvar för en verksamhet som ersätter den fritidshemsverksamhet som barn- och utbildningsnämnden enligt reglemente har ansvar för.

Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår i bilagd tjänsteskrivelse och utredning att kultur- och fritidsnämnden slutar att finansiera profilfritids och att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar för annan verksamhet som kan leda till att tillgången till fritidsaktiviteter blir mer jämlik.

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett ordförandeutlåtande som föreslår att ett inriktningsbeslut fattas om fortsatt profilfritidsverksamhet samt att förvaltningschefen ges i uppdrag att upphandla profilfritidsverksamhet efter att nuvarande avtal löper ut 2023-12-31. Förutom detta föreslår ordföranden att slutredovisningen av uppdraget ska godkännas.

Ordförandeutlåtande
Profilfritids är en form av eftermiddags- och lovverksamhet för barn i åldrarna 9-12 år som funnits i Tyresö kommun sedan 2014, först som del av ett projekt och sedan som en del av den ordinarie verksamheten 2017. Profilfritidsär en driftform som enbart finns i Tyresö kommun och vars tanke vari att öka barnfamiljers valfrihet vad gäller eftermiddags- och lovaktiviteter. Idag är profilfritids drivet av tre av kommunens föreningar.

I nämndplanen för 2023 fick kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget av kultur och fritidsnämnden att utvärdera den föreningsdrivna profilfridsverksamheten och ge förslag på hur man bör gå vidare med verksamheten. Tanken bakom att utvärdera verksamheten var att undersöka hur pass fungerande driftformen är i nuläget och hur driftformen förhåller sig ekonomiskt till andra eftermiddags- och lovverksamheter; så som fritidshem och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb), något som bör ses som en hygienfaktor när det kommer till skattefinansierad verksamhet.

Tillsammans med styret, vill jag uttrycka vår tacksamhet gentemot kommunförvaltningen för deras utvärdering av profilfritids. Rapporten visar på att profilfritids är en välfungerande verksamhet som är mycket uppskattad av barn och vårdnadshavare som tar del av verksamheten.

Med denna information i åtanke ser vi det inte som motiverat att lägga ner verksamheten, utan förslaget från ordförande till nämnden kommer istället bli att kultur- och fritidsförvaltningen ska få i uppdrag att upphandla fortsatt profilfritidsverksamhet efter det att nuvarande avtal löper ut 2023-12-31. Inom ramen för upphandlingen ska avtalet inkludera tydliga krav som säkerställer möjligheten till insyn i verksamheten, samt att utförarna aktivt ska arbeta med att nå ökad jämställdhet och jämlikhet i dem grupper som deltar i profilfritidsverksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdrag om att utvärdera profilfritids.pdf
Rapport utvärdering av profilfritids.pdf
Ordförandeutlåtande Profilfritids.pdf

5 Justerat investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2023

Diarienummer 2023/KFN 0041 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-04-24 § 29 beslutspunkt 1 och 2 upphävs.
2. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att:
a. återställa skateparkens betongskullar,
b. uppföra cykelställ vid Trollbäckens Idrottsplats,
c. införskaffa en fyrhjuling,
d. förbättra friluftsbad,
e. anlägga Hälsans stig,
f. införskaffa nytt scenljus på Forellen,
g. anlägga fasta schackspel,
h. införskaffa spelarbås till strandplanen,
i. byta ut LED-belysning på Tyresövallen,
j. införskaffa nät till beachhandbollsplanen
3. Investeringarna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2023.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 3 000 000 kronor för att finansiera mindre omfattande investeringar. I april 2023 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra en rad investeringar för kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2023.

Förvaltningen föreslår att beslutet från april 2023 ska justeras med tillägg av tre nya uppdrag samt att av två tidigare uppdrag dras tillbaka. Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2023 ska användas till följande investeringar: återställa skateparkens betongskullar, uppföra cykelställ vid Trollbäckens Idrottsplats, införskaffa en fyrhjuling, förbättra friluftsbad, anlägga Hälsans stig, införskaffa nytt scenljus på Forellen, anlägga fasta schackspel, införskaffa spelarbås vid Strandplan, byta ut LED-belysning på Tyresövallen samt nät till beachhandbollsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag.docx.pdf
Bilaga 1. Kostnadsberäkning för förslag till investeringar (sekretess).pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 29.pdf

6 Tyresö teaterföreningen redovisar projektbidrag för Tyresöspelet

Diarienummer 2022/KFN 0114 70

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö teaterförenings redovisning godkänns.
2. Tyresö teaterförening ska betala tillbaka 128 485 kronor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening har lämnat in en redovisning av projektbidrag för Tyresöspelet. Kultur- och fritidsförvaltningen har kontrollerat redovisningen och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Tyresö teaterförening betalar tillbaka 128 485 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö teaterförenings redovisning av projektbidrag.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-11-21 § 86.pdf

7 Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2024

Diarienummer 2023/KFN 0109 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på måndagar kl.18.00.
22 jan
19 feb
18 mars
22 april
20 maj
17 juni*
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december*
*Reservdatum för brådskande ärenden

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum KFN 2024.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut kulturbidrag Tyresö Jazz Blues Club jazzkonsert- ansökt 7000 kr. Påskrivet.pdf

9 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§55 Informationsärende

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden informeras om arbetet på kulturenheten.

§56 Månadsrapport september 2023

Diarienummer 2023/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten för september 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport september 2023, kultur- och fritidsförvaltningen.docx.pdf

§57 Kultur- och fritidsnämndens nämnd- och förvaltningsplan 2024

Diarienummer 2023/KFN 0111 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar antas.

Deltar inte i beslutet
Emelie Hedberg (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Johan Carlsson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Förslaget baseras på kommunplan 2024-2027 med budget för 2024 beslutad av kommunfullmäktige den 21 juni 2023.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet i sin tur ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Till nämndmålen finns uppsatta indikatorer och målnivåer. Vissa saker kommer följas månadsvis och andra följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
Nämndplanen omfattar en nuläges- och omvärldsanalys. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på riskhanteringsplan och åtgärder.
Nämndplanen innehåller förslag till budget för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, för 2024.

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i nämndplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta nämnd- och förvaltningsplan 2024 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2024.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan KFN 2024.pdf

§58 Utvärdering av profilfritids i Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KFN 0090

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Slutredovisningen av nämnduppdraget godkänns.
2. Ordförandens förslag till inriktningsbeslut om fortsatt profilfritidsverksamhet enligt ordförandeutlåtandet antas.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att upphandla fortsatt profilfritidsverksamhet efter det att nuvarande avtal löper ut 2023-12-31, samt i enlighet med inriktningen i ordförandeutlåtandet.

Beskrivning av ärendet
I nämndplanen för 2023 fick kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utvärdera den föreningsdrivna profilfritidsverksamheten och ge förslag på hur man bör gå vidare med verksamheten. Nuvarande avtal har sagts upp från och med 2024-01-01 i väntan på utvärderingen. Utvärderingen genomfördes under våren 2023 och presenteras i bifogad rapport.

Utredningen visar att profilfritids är en väl fungerande verksamhet som uppskattas av de barn som tar del av den. Profilfritids når i huvudsak barn med aktiva liv och resursstarka föräldrar, inte nämndens prioriterade målgrupper. Profilfritids innebär även att kultur- och fritidsnämnden tar på sig ansvar för en verksamhet som ersätter den fritidshemsverksamhet som barn- och utbildningsnämnden enligt reglemente har ansvar för.

Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår i bilagd tjänsteskrivelse och utredning att kultur- och fritidsnämnden slutar att finansiera profilfritids och att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar för annan verksamhet som kan leda till att tillgången till fritidsaktiviteter blir mer jämlik.

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett ordförandeutlåtande som föreslår att ett inriktningsbeslut fattas om fortsatt profilfritidsverksamhet samt att förvaltningschefen ges i uppdrag att upphandla profilfritidsverksamhet efter att nuvarande avtal löper ut 2023-12-31. Förutom detta föreslår ordföranden att slutredovisningen av uppdraget ska godkännas.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Slutredovisningen av nämnduppdraget godkänns.
2. Ordförandens förslag till inriktningsbeslut om fortsatt profilfritidsverksamhet enligt ordförandeutlåtandet antas.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att upphandla fortsatt profilfritidsverksamhet efter det att nuvarande avtal löper ut 2023-12-31, samt i enlighet med inriktningen i ordförandeutlåtandet.

Ordförandeutlåtande
Profilfritids är en form av eftermiddags- och lovverksamhet för barn i åldrarna 9-12 år som funnits i Tyresö kommun sedan 2014, först som del av ett projekt och sedan som en del av den ordinarie verksamheten 2017. Profilfritidsär en driftform som enbart finns i Tyresö kommun och vars tanke vari att öka barnfamiljers valfrihet vad gäller eftermiddags- och lovaktiviteter. Idag är profilfritids drivet av tre av kommunens föreningar.

I nämndplanen för 2023 fick kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget av kultur och fritidsnämnden att utvärdera den föreningsdrivna profilfridsverksamheten och ge förslag på hur man bör gå vidare med verksamheten. Tanken bakom att utvärdera verksamheten var att undersöka hur pass fungerande driftformen är i nuläget och hur driftformen förhåller sig ekonomiskt till andra eftermiddags- och lovverksamheter; så som fritidshem och öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb), något som bör ses som en hygienfaktor när det kommer till skattefinansierad verksamhet.

Tillsammans med styret, vill jag uttrycka vår tacksamhet gentemot kommunförvaltningen för deras utvärdering av profilfritids. Rapporten visar på att profilfritids är en välfungerande verksamhet som är mycket uppskattad av barn och vårdnadshavare som tar del av verksamheten.

Med denna information i åtanke ser vi det inte som motiverat att lägga ner verksamheten, utan förslaget från ordförande till nämnden kommer istället bli att kultur- och fritidsförvaltningen ska få i uppdrag att upphandla fortsatt profilfritidsverksamhet efter det att nuvarande avtal löper ut 2023-12-31. Inom ramen för upphandlingen ska avtalet inkludera tydliga krav som säkerställer möjligheten till insyn i verksamheten, samt att utförarna aktivt ska arbeta med att nå ökad jämställdhet och jämlikhet i dem grupper som deltar i profilfritidsverksamheten.

Yrkanden
Emelie Hedberg (M) bifaller ordförandeförslaget.
Johan Carlsson (SD) bifaller ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Emelie Hedberg (M) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Redovisning av uppdrag om att utvärdera profilfritids.pdf
Rapport utvärdering av profilfritids.pdf
Ordförandeutlåtande Profilfritids.pdf

§59 Justerat investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2023

Diarienummer 2023/KFN 0041 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-04-24 § 29 beslutspunkt 1 och 2 upphävs.
2. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att:
a) återställa skateparkens betongskullar,
b) uppföra cykelställ vid Trollbäckens Idrottsplats,
c) införskaffa en fyrhjuling,
d) förbättra friluftsbad,
e) anlägga Hälsans stig,
f) införskaffa nytt scenljus på Forellen,
g) anlägga fasta schackspel,
h) införskaffa spelarbås till strandplanen,
i) byta ut LED-belysning på Tyresövallen,
j) införskaffa nät till beachhandbollsplanen
3. Investeringarna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2023.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 3 000 000 kronor för att finansiera mindre omfattande investeringar. I april 2023 fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra en rad investeringar för kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2023.

Förvaltningen föreslår att beslutet från april 2023 ska justeras med tillägg av tre nya uppdrag samt att av två tidigare uppdrag dras tillbaka. Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2023 ska användas till följande investeringar: återställa skateparkens betongskullar, uppföra cykelställ vid Trollbäckens Idrottsplats, införskaffa en fyrhjuling, förbättra friluftsbad, anlägga Hälsans stig, införskaffa nytt scenljus på Forellen, anlägga fasta schackspel, införskaffa spelarbås vid Strandplan, byta ut LED-belysning på Tyresövallen samt nät till beachhandbollsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2023-04-24 § 29 beslutspunkt 1 och 2 upphävs.
2. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att:
a) återställa skateparkens betongskullar,
b) uppföra cykelställ vid Trollbäckens Idrottsplats,
c) införskaffa en fyrhjuling,
d) förbättra friluftsbad,
e) anlägga Hälsans stig,
f) införskaffa nytt scenljus på Forellen,
g) anlägga fasta schackspel,
h) införskaffa spelarbås till strandplanen,
i) byta ut LED-belysning på Tyresövallen,
j) införskaffa nät till beachhandbollsplanen
3. Investeringarna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för år 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan till kultur- och fritidsnämnden om bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Justering av investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag.docx.pdf
Bilaga 1. Kostnadsberäkning för förslag till investeringar (sekretess).pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 29.pdf

§60 Tyresö teaterföreningen redovisar projektbidrag för Tyresöspelet

Diarienummer 2022/KFN 0114 70

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö teaterförenings redovisning godkänns.
2. Tyresö teaterförening ska betala tillbaka 128 485 kronor.

Beskrivning av ärendet
Tyresö teaterförening har lämnat in en redovisning av projektbidrag för Tyresöspelet. Kultur- och fritidsförvaltningen har kontrollerat redovisningen och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att Tyresö teaterförening betalar tillbaka 128 485 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Tyresö teaterförenings redovisning godkänns.
2. Tyresö teaterförening ska betala tillbaka 128 485 kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö teaterförenings redovisning av projektbidrag.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-11-21 § 86.pdf

§61 Sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden 2024

Diarienummer 2023/KFN 0109 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kultur- och fritidsnämnden för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen.
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på måndagar kl.18.00.
22 jan
19 feb
18 mars
22 april
20 maj
17 juni*
26 augusti
23 september
21 oktober
18 november
16 december*
*Reservdatum för brådskande ärenden

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden under 2024 enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum KFN 2024.pdf

§62 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut kulturbidrag Tyresö Jazz Blues Club jazzkonsert- ansökt 7000 kr. Påskrivet.pdf

§63 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.