Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2023-11-27

Sammanträde 2023-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ulf Blomdahl informerar nämnden om Ung livsstil i Tyresö med fokus på Kulturskolan.

2 Månadsrapport föroktober 2023

Diarienummer 2023/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten för oktober 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport oktober 2023 kultur- och fritidsförvaltningen.pdf

3 Behovsanalys friluft- och spontananläggningar

Diarienummer 2023/KFN 0014 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Behovsanalys för frilufts- och spontananläggningar fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för frilufts- och spontananläggningar. Det är den fjärde och sista behovsanalysen i en serie för att skapa en överblick över behovet av anläggningar på kultur- och fritidsområdet. Analysen utgår från kommunens och nämndens mål, kommunens förutsättningar och befolkningsprognos, undersökningar med mera. I behovsanalysen kartläggs olika aktiviteter och förutsättningarna för att bedriva dessa i Tyresö beskrivs. I vissa fall föreslås att kultur- och fritidsnämnden skal gå vidare med utredning av specifika behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys.pfd
Behovsanalys frilufts- och spontananläggningar.pfd

4 Avtal och upphandling av profilfritids

Diarienummer 2023/KFN 0090

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Befintliga avtal för profilfritis förlängs för perioden 2024-01-02 - 2024-06-30.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att upphandla profilfritidsverksamhet med avsedd avtalsstart 2024-07-01.
3. Beslut 1-2 ersätter kultur och fritidsnämndens beslut 2023-10-23 §58 punkt 3 vad det gäller tidpunkten för när den upphandlade avtalen ska träda i kraft.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-10-23 §58 att profilfritidsverksamhet ska upphandlas efter att nuvarande avtal löper ut 2023-12-31 så att profilfritids även fortsättningsvis ska finnas i Tyresö kommun. Efter närmare samråd med upphandlingsenheten så har det visat sig att det inte går att säkerställa att det går att upphandla profilfritidsverksamhet med uppstart 2024-01-01. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att befintliga avtal för profilfritis tillfälligt förlängs för perioden 2024-01-02 - 2024-06-30. Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningen att ta fram ett kvalitativt upphandlingsunderlag, möjliggöra för barnen som idag går på profilfritids att gå kvar vårterminen ut, samt förbättra förutsättningarna för föreningar att lämna in anbud och planera verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Avtal och upphandling av profilfritids.pfd
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-10-23 § 58.pdf

5 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda hur verksamheten kan ta del av projektpengar från den Europeiska unionen

Diarienummer 2023/KFN 0126 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Slutredovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag om att utreda hur verksamheten kan ta del av projektpengar från den Europeiska unionen. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nämnduppdraget i tjänsteskrivelsen nedan. Utredningens slutsats är att det finns pengar att söka men det kräver egna insatser.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av nämnduppdraget

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämnduppdrag om att utreda möjligheten till EU-medel.pfd
Bilaga 1 Europeisk Ungdom Tillsammans.pfd
Bilaga 2 Erasmusackreditering på ungdomsområdet.pfd
Bilaga 3 Erasmus Programme Guide2023_sv.pdf
Bilaga 4. Prövning av barnets bästa. Nämnduppdrag om att utreda möjligheten att söka EU-medel.pfd

6 Konstrundan Tyresö ansöker projektbidrag om 25000 kr för omarbetning av informationsplattform/hemsida

Diarienummer 2023/KFN 0128 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Föreningen Konstrundans ansökan om 25000 kronor för omarbetning av informationsplattform/hemsida avslås.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Konstrundan Tyresö har lämnat in en ansökan om 25000 kronor i projektbidrag för omarbetning av informationsplattform/hemsida. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan.

Då föreningen ansöker om ett belopp under delegationsbeloppsgränsen har kulturchefen enligt beslutanderätt i ärendet. Men förvaltningen överlämnar i detta fall beslutanderätten till nämnden för att få tydlighet i hur nämnden anser att kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund bör tolkas i det här fallet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Föreningen Konstrundan Tyresö ansökan projektbidrag.pfd
Konstrundan Tyresö.pdf

7 Kulturbidrag för arrangemang vår 2024. Tyresö musikklassers föräldraförening TMF, Musikal

Diarienummer 2023/KFN 0117 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Tyresö musikklassers föräldraförening beviljas 42500 kronor för arbete och uppsättning av musikal.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö musikklassers föräldraförening har lämnat in en ansökan om 42500 kronor i kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för att sätta upp en musikal.

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö musikklassers föräldraförening 42500 kronor i kulturbidrag för enstaka arrangemang för att genomföra en musikal våren 2024.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö musikklassers föräldrarförening ansökan om kulturarr.pfd
Ansökan Tyresö musikklasser.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Ordförandebeslut Investering resultattavla Forellhallen osignerad.pfd
Delegationsbeslut om samverkansavtal mellan kulturskolan i Tyresö kommun och kulturskolan i Haninge kommun.pdf
Samverkansavtal för kulturskolan i Tyresö kommun och Haninge kommun 19 okt 2023.pfd
Bilaga till avtal - anvisningar om samverkan inom kulturskolan 19 okt 2023.pfd
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang januari-juni 2024.pfd
Delegationsbeslut om Kören Mamsellernas redovisning av kulturbidrag för vårkonsert.pdf
Delegationsbeslut om tyreös trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag.pfd

9 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

10 Meddelanden

Diarienummer 2023/KFN 0048 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 143.pdf
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2023.pdf
Bilaga 1 statsbidrag 2023.pdf
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-10-11 §§ 48-58.pdf

§64 Informationsärende - Ärendet utgår

§65 Månadsrapport för oktober 2023

Diarienummer 2023/KFN 0004 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten för oktober 2023 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport oktober 2023 kultur- och fritidsförvaltningen.pdf

§66 Behovsanalys friluft- och spontananläggningar

Diarienummer 2023/KFN 0014 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Behovsanalys för frilufts- och spontananläggningar fastställs.

Deltar inte i beslutet
Emelie Hedberg (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för frilufts- och spontananläggningar. Det är den fjärde och sista behovsanalysen i en serie för att skapa en överblick över behovet av anläggningar på kultur- och fritidsområdet. Analysen utgår från kommunens och nämndens mål, kommunens förutsättningar och befolkningsprognos, undersökningar med mera. I behovsanalysen kartläggs olika aktiviteter och förutsättningarna för att bedriva dessa i Tyresö beskrivs. I vissa fall föreslås att kultur- och fritidsnämnden skal gå vidare med utredning av specifika behov.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa behovsanalys för frilufts- och spontananläggningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys.pdf
Behovsanalys frilufts- och spontananläggningar.pdf

§67 Avtal och upphandling av profilfritids

Diarienummer 2023/KFN 0090

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Befintliga avtal för profilfritis förlängs för perioden 2024-01-02 - 2024-06-30.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att upphandla profilfritidsverksamhet med avsedd avtalsstart 2024-07-01.
3. Beslut 1-2 ersätter kultur och fritidsnämndens beslut 2023-10-23 §58 punkt 3 vad det gäller tidpunkten för när den upphandlade avtalen ska träda i kraft.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-10-23 §58 att profilfritidsverksamhet ska upphandlas efter att nuvarande avtal löper ut 2023-12-31 så att profilfritids även fortsättningsvis ska finnas i Tyresö kommun. Efter närmare samråd med upphandlingsenheten så har det visat sig att det inte går att säkerställa att det går att upphandla profilfritidsverksamhet med uppstart 2024-01-01. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att befintliga avtal för profilfritis tillfälligt förlängs för perioden 2024-01-02 - 2024-06-30. Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningen att ta fram ett kvalitativt upphandlingsunderlag, möjliggöra för barnen som idag går på profilfritids att gå kvar vårterminen ut, samt förbättra förutsättningarna för föreningar att lämna in anbud och planera verksamheten.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Befintliga avtal för profilfritis förlängs för perioden 2024-01-02 - 2024-06-30.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att upphandla profilfritidsverksamhet med avsedd avtalsstart 2024-07-01.
3. Beslut 1-2 ersätter kultur och fritidsnämndens beslut 2023-10-23 §58 punkt 3 vad det gäller tidpunkten för när den upphandlade avtalen ska träda i kraft.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Emelie Hedberg (M) anmäler ett särskilt yttrande, se bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Avtal och upphandling av profilfritids.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-10-23 § 58.pdf

§68 Redovisning av nämnduppdrag om att utreda hur verksamheten kan ta del av projektpengar från den Europeiska unionen

Diarienummer 2023/KFN 0126 10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Slutredovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag om att utreda hur verksamheten kan ta del av projektpengar från den Europeiska unionen. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nämnduppdraget i tjänsteskrivelsen nedan.

Utredningens slutsats är att det finns pengar att söka men det kräver egna insatser.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner slutredovisningen av nämnduppdraget

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att slutredovisningen av uppdraget godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämnduppdrag om att utreda möjligheten till EU-medel.pdf
Bilaga 1 Europeisk Ungdom Tillsammans.pdf
Bilaga 2 Erasmusackreditering på ungdomsområdet.pdf
Bilaga 3 Erasmus+ Programme Guide2023_sv.pdf
Bilaga 4. Prövning av barnets bästa. Nämnduppdrag om att utreda möjligheten att söka EU-medel.pdf

§69 Konstrundan Tyresö ansöker projektbidrag om 25000 kr för omarbetning av informationsplattform/hemsida

Diarienummer 2023/KFN 0128 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Föreningen Konstrundans ansökan om 25000 kronor för omarbetning av informationsplattform/hemsida avslås.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Konstrundan Tyresö har lämnat in en ansökan om 25000 kronor i projektbidrag för omarbetning av informationsplattform/hemsida. Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan.

Då föreningen ansöker om ett belopp under delegationsbeloppsgränsen har kulturchefen enligt beslutanderätt i ärendet. Men förvaltningen överlämnar i detta fall beslutanderätten till nämnden för att få tydlighet i hur nämnden anser att kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund bör tolkas i det här fallet.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningen Konstrundans ansökan om 25000 kronor för omarbetning av informationsplattform/hemsida avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Föreningen Konstrundan Tyresö ansökan projektbidrag.pdf
Konstrundan Tyresö.pdf

§70 Kulturbidrag för arrangemang vår 2024. Tyresö musikklassers föräldraförening TMF, Musikal

Diarienummer 2023/KFN 0117 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Tyresö musikklassers föräldraförening beviljas 42500 kronor för arbete och uppsättning av musikal.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet
Tyresö musikklassers föräldraförening har lämnat in en ansökan om 42500 kronor i kulturbidrag för enstaka kulturarrangemang för att sätta upp en musikal.
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö musikklassers föräldraförening 42500 kronor i kulturbidrag för enstaka arrangemang för att genomföra en musikal våren 2024.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. Tyresö musikklassers föräldraförening beviljas 42500 kronor för arbete och uppsättning av musikal.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Tyresö musikklassers föräldrarförening ansökan om kulturarr.pdf
Ansökan Tyresö musikklasser.pdf

§71 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/KFN 0003 003

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Ordförandebeslut Investering resultattavla Forellhallen.pdf
Delegationsbeslut om samverkansavtal mellan kulturskolan i Tyresö kommun och kulturskolan i Haninge kommun.pdf
Samverkansavtal för kulturskolan i Tyresö kommun och Haninge kommun 19 okt 2023.pdf
Bilaga till avtal - anvisningar om samverkan inom kulturskolan 19 okt 2023.pdf
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang januari-juni 2024.pdf
Delegationsbeslut om Kören Mamsellernas redovisning av kulturbidrag för vårkonsert.pdf
Delegationsbeslut om tyreös trädgårdssällskaps redovisning av kulturbidrag.pdf

§72 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§73 Meddelanden

Diarienummer 2023/KFN 0048 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 143.pdf
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2023.pdf
Bilaga 1 statsbidrag 2023.pdf
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-10-11 §§ 48-58.pdf