Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2024-01-22

Sammanträde 2024-01-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Ulf Blomdahl informerar nämnden om Ung livsstil i Tyresö med fokus på
Kulturskolan.

2 Månadsrapport

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Månadsrapporten för november 2023 redovisas för kultur- och
fritidsnämnden.

Bilagor
Kultur- och fritid månadsrapport november 2023.pdf

3 Förstudie och startbesked för projektering av Strandskolans ombyggnation inkluderande fritidsgård

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

- Alternativ 1, godkänns som lösning på behovet av fritidsgård.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet
Strandskolans ombyggnation, i enlighet med förstudiens
rekommenderade lösningsförslag, alternativ 1.

2. Budget för projektering enligt bilaga 1 godkänns.

3. Beslut om budget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag
för beslut mellan programbeslut. Om beslut om genomförande inte tas
efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

Beskrivning av ärendet

Under 2022 gjordes en fördjupad lokalutredning kring skolorna i östra delen av
Tyresö. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att genomföra en
förstudie om att utöka Strandskolans lokaler genom en tillbyggnad (2022-10-11
§160).

Förstudien har utrett hur Strandskolans kapacitet kan utökas genom en
tillbyggnad samt möjlighet att inrymma en fritidsgård i anslutning, och har
lämnat förlag på hur behoven kan tillgodoses. Det rekommenderade förslaget
(alternativ 1) tillgodoser skolans behov av att bibehålla sin kapacitet och
tillskapar därutöver en ny mötesplats för områdets ungdomar genom att en
fritidsgård etableras. Alternativet inkluderar även en ny skolgårdsdel för äldre
elever samt utökad cykelparkering.

Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ställer
sig bakom det rekommenderade lösningsförslaget och föreslår att barn- och
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget.

Förvaltningarna föreslår också barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering av
systemhandling för projektet, i enlighet med förstudiens rekommendation,
alternativ 1 samt att budgeten för projektering godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strandskolans ombyggnation.pdf
Förstudierapport Strandskolans ombyggnation.pdf
Bilaga 1- (SEKRETESS) Ekonomisk bilaga Strandskolans ombyggnation.pdf
Bilaga 2- Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Bilaga 3- Enklare prövning av barnets bästa Strandskolan.pdf

4 Behovsanalys ytterligare en discgolfbana i kommunen

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

- Behovsanalysen för ytterligare en discgolfbana i kommunen fastställs.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Förstudie där alternativ för placering och utformning av ytterligare en
discgolfbana initieras och genomförs under 2024.

2. Kostnader för förstudien finansieras med 75 000 kronor av medel från
medelsreserven.

3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.

4. Ärendet överlämnas till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för
ytterligare en discgolfbana i kommunen. Behovet av ytterligare discgolfbana är
kopplat till kultur- och fritidsnämndens målsättning att skapa aktiviteter som
främjar folkhälsan. Discgolf är en kostnadseffektiv träningsform som behöver
stora ytor. Utmaningen är att hitta en tillräckligt stor yta som erbjuder bra
förutsättningar för att bygga en discgolfbana, som båda ligger när kommunens
befolkningskoncentrationer och som ligger så pass avskilt att det inte uppstår
konflikter med andra.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Discgolfbana.pdf
Behovsanalys Discgolfbana.pdf

5 Behovsanalys hinderbana

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

1. Behovsanalys för hinderbana fastställs.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för
hinderbana. Behovet av hinderbana är kopplat till kultur- och fritidsnämndens
målsättning att skapa aktiviteter som främjar folkhälsan. En hinderbana
bedöms som en kostnadseffektiv träningsform som erbjuder en kombination
av kondition-, styrke- och smidighetsträning. Sannolikt skulle en hinderbana i
anslutning till ett motionsspår locka nya användare.

Utredningen förespråkar att placeringen av en hinderbana bör ske så att den
anpassas till naturen. Om möjligt bör den placeras i anslutning till
Barnsjöspåret.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hinderbana.pdf
Behovsanalys Hinderbana.pdf

6 Behovsanalys placering av utegym i Tyresö kommun

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

1. Behovsanalys för placering av utegym i kommunen fastställs
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för
placering av utegym i kommunen. Behovet av ytterligare utegym är kopplat till
kultur- och fritidsnämndens målsättning att skapa aktiviteter som främjar
folkhälsan. Utegym bedöms som en kostnadseffektiv träningsform. Placeringen
av ytterligare utegym bör utgå från en placering nära befolkningskoncentrationer men också på platser där få kommunala anläggningar finns. Tre områden lyfts fram: Tyresö Centrum, på västsidan av Granängsringen samt på Brevikshalvön. Vid en upphandling genomförs bör denna ha som utgångspunkt vilken funktion kommunen önskar från gymmet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utegym.pdf
Behovsanalys Placering av utegym.pdf

7 Behovsanalys MTB-bana

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

1. Behovsanalys för MTB-bana fastställs.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för
MTB-bana. Behovet är kopplat till kultur- och fritidsnämndens målsättning att
skapa en meningsfull vardag och fritid för Tyresöbor i alla åldrar. Efter att ha
belyst ett antal perspektiv görs den sammanfattande bedömningen att det finns
bättre och mer effektiva sätt att uppnå kommunens mål på friluftsområdet än
att anlägga en MTB-bana.

Bilagor
Tjänsteskrivelse MTB-bana.docx
Behovsanalys MTB-bana 1_01.docx

8 Hemställan från Stiftelsen Tyrestaskogen

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

- Tyresö kommun ökar ersättningen till Stiftelsen Tyrestaskogen till
500 000 kronor per år, från och med 2024.

Beskrivning av ärendet

Nationalparksförvaltningen hemställer om en utökad budget från kommunerna
Haninge, Tyresö och Stockholm för att bedriva verksamhet i Tyresta
Nationalpark. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att anslagen ökas till 500
tkr per år för Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Stiftelsen Tyrestaskogen.pdf
Hemställan Siftelsen Tyrestaskogen till Stockholm Haninge och Tyresö.pdf

9 Verksamhetsbidrag Tyresö Teaterförening söker verksamhetsbidrag för hyra av kostymförråd.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

1. Tyresö Teaterföreningen beviljas 28784 kronor för hyra av
kostymförråd.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 9.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Teaterförening har lämnat in en ansökan om 28784 kronor i
verksamhetsbidrag för hyra av kostymförråd. Kultur- och fritidsförvaltningen
har berett ansökan och föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar Tyresö
Teaterförening 28784 kronor i verksamhetsstöd för hyra av kostymförråd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö Teaterförening verksamhetsbidrag.pdf

10 Information från kultur- och fritidsförvaltningen 2024

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

11 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning.
Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad
delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Ordförandebeslut Justering av Tyresöteaterförenings kulturbidrag MOMO -
påskrivet.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter kultur- och fritidsförvaltningen
2024.pdf
Bilaga 1. Beslutsattestanter kultur- och fritidsförvaltningen 2024.pdf
signerat Delegationsbeslut om Tyresö konstförening Svante Berg föreläsning
kulturbidrag (2).pdf
Signerat Delegationsbeslut om Tyresö hembygdsföreningredovisning vandring
bland fornminnen kulturbidrag.pdf
Signerat Delegationsbeslut om Tyresö konstförening Ernst Josephssons
föreläsning kulturbidrag.pdf

12 Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2024

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut
som berör nämnden.

Bilagor
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-11-29 §§ 59-68.pdf

§10 Information från kultur- och fritidsförvaltningen 2024