Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2024-03-18

Sammanträde 2024-03-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Förstudie bouleplaner på Trollbäckens Idrottsplats

Diarienummer 2023/KFN 0040 71

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Förstudiens rekommenderade förslag godkänns som lösning på behovet av bouleplaner på Trollbäckens idrottsplats.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag.
2. Budget för detaljprojektering, enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning”, godkänns.
3. Budget för detaljprojektering medges inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
4. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet

Under 2023 godkändes en behovsanalys om boulebanor på Trollbäckens Idrottsplats, av kultur- och fritidsnämnden (KFN 2023-04-24 § 26). Kommunstyrelsen gav i samband med detta ett uppdrag om att genomföra en förstudie (KS 2023-05-09 § 73). Förstudien har analyserat olika placeringar och lösningar för bouleplaner inom Trollbäckens idrottsplats, samt konsekvenser av detta. Till förstudien hör även en ekonomisk konsekvensbeskrivning (sekretess). Rekommenderad lösning innebär att bouleplanerna får en central placering inom idrottsplatsen vid huvudentrén, som fungerar väl utifrån driftperspektiv. Rekommenderad lösning innebär att en del av parkeringsplatserna för bil vid huvudentrén behövs tas i anspråk. Då parkeringsytan är väl nyttjad föreslås dels att befintlig parkeringsyta effektiviseras samt att den idag grusbelagda ytan i väst vid Thulevägen iordningställs till en parkeringsyta för bil och cykel.

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom det rekommenderade lösningsförslaget och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudiens rekommenderade förslag som lösning på behovet av bouleplaner på Trollbäckens idrottsplats.

Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att gå vidare med projektering av detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag.

Förvaltningen föreslår även att budgeten för projektering av detaljprojektering godkänns och att budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Förstudie Boule på Trollbäckens IP 240228.docx
Förstudie Boulebanor vid Trollbäckens IP 240122.pdf
Bilaga 1 - Ytstudie 231221.pdf
Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning 240304 (sekretess).pdf
Bilaga 3 - Enklare prövning av barnets bästa boule 240122.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 73.pdf
Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73 (KD) SY.pdf
Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73 (M) SY.pdf
Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73 (SD) SY
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 26.pdf
Särskilt yttrande (M, KD) kultur-och fritidsnämnden 2023-04-24 § 26.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-04-05 § 8.pdf

2 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2024

Diarienummer 2024/KFN 0027 010

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att:
a. Införskaffa nya bryggor Kumlabadet
b. Återställa angöring till Strandbadets brygga
c. Införskaffa trygghetsbelysning runt friidrottsbanorna på Trollbäckens IP
d. Införskaffa trygghetsbelysning vid fasaden mot B-plan på Tyresövallen
e. Införskaffa två fyrhjulingar
f. Omlokalisera stängslet vid Strandplanen
g. Införskaffa modern plog och granulatsmaskin
h. Införskaffa LED-belysning till Trollbäckens IP sjuspelsplan
i. Införskaffa tre pifflboxar
2. Investeringarna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag
för 2024.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 3 000 000 kronor för att finansiera mindre omfattande investeringar. Förvaltningen har sammanställt förslag på investeringar inom ramen för samlingsanslaget 2024.

Bilagor

Bilaga 1 kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2024 (sekretess).pdf
Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2024.docx

3 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Diarienummer 2024/KFN 0022 007

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande riktlinjerna för stöd till föreningar och studieförbund (KFN 2021-03-29 §20) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar de reviderade riktlinjerna. Ändringarna framgår av bifogade riktlinjer med ändringsmarkeringar. Ändringarnas syfte beskrivs i tjänsteskrivelsen.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbundsbidrag.docx
Styrdokument. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund (med ändringsmarkeringar).docx
Styrdokument. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund (utan ändringsmarkeringar).docx

4 Svar på Tyresöinitiativ om kollo på Barnens O

Diarienummer 2023/KFN 0161 71
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
1. Förslaget om Kollo på Barnens ö för Tyresös barn och ungdomar genomförs inte.
2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet

Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att barn och ungdomar från Tyresö kommun ska kunna ska ha möjlighet att på kollo som anordnas av Stockholms stad på Barnens Ö. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinititivets webbplats och har fått 537 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett förslag från Tyresöinitiativet angående samarbete med kolloverksamheten Barnens ö för att möjliggöra deltagande för barn och unga från Tyresö.

Att skapa meningsfulla och berikande fritidsaktiviteter för ungdomar är en av de främsta prioriteringarna i kultur- och fritidsnämnden. Vi värdesätter och välkomnar alltid initiativ som syftar till att främja ungdomars välbefinnande och delaktighet. Det är viktigt att vi kontinuerligt undersöker nya möjligheter och tillvägagångssätt för att bredda det fritidsutbud som vi kan erbjuda i Tyresö. Samtidigt är det av yttersta vikt för oss att förvalta våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt och säkerställa att våra beslut gynnar så många invånare som möjligt. Därför har vi noggrant övervägt förslaget och kommit fram till att det för närvarande inte är en prioriterad satsning för oss i den styrande konstellationen.

Vi är medvetna om att det idag redan finns en rad aktiviteter och möjligheter till fritidsengagemang för barn och unga under sommarmånaderna, både genom kommunen och det rika föreningslivet i Tyresö. Kommunens eget dagskollo under sommaren fortsätter att utvecklas för att kunna erbjuda ännu mer meningsfulla och varierade aktiviteter för våra ungdomar.

Jag vill dock betona att vi är öppna för fler förslag från Tyresöinitiativet och andra aktörer i framtiden. Vi välkomnar alltid nya idéer och ser fram emot att arbeta tillsammans med kommunmedborgarna för att skapa en ännu mer levande och inkluderande fritidsmiljö för alla i Tyresö.

Bilagor

Tyresöinitiativ- Kollo på barnens ö.pdf
Ordförandeutlåtande - Tyresöintitativ- Barnens Ö.docx

5 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

6 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning.
Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad
delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor

Delegationsbeslut om Tyresö Schackklubbs ansökan om enstaka bidrag för Tyresö Open 2024.docx.pdf
Delegationsbeslut om Tyresö Kompisar ansökan om 1000 kronor i verksamhetsbidrag.pdf
Delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2024.docx.pdf

§24 Förstudie bouleplaner på Trollbäckens Idrottsplats

Diarienummer 2023/KFN 0040 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Förstudiens rekommenderade förslag godkänns som lösning på behovet av bouleplaner på Trollbäckens idrottsplats.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag.
 2. Budget för detaljprojektering, enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning”, godkänns.
 3. Budget för detaljprojektering medges inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
 4. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

 

Beskrivning av ärendet

Under 2023 godkändes en behovsanalys om boulebanor på Trollbäckens Idrottsplats, av kultur- och fritidsnämnden (KFN 2023-04-24 § 26). Kommunstyrelsen gav i samband med detta ett uppdrag om att genomföra en förstudie (KS 2023-05-09 § 73). Förstudien har analyserat olika placeringar och lösningar för bouleplaner inom Trollbäckens idrottsplats, samt konsekvenser av detta. Till förstudien hör även en ekonomisk konsekvensbeskrivning (sekretess). Rekommenderad lösning innebär att bouleplanerna får en central placering inom idrottsplatsen vid huvudentrén, som fungerar väl utifrån driftperspektiv. Rekommenderad lösning innebär att en del av parkeringsplatserna för bil vid huvudentrén behövs tas i anspråk. Då parkeringsytan är väl nyttjad föreslås dels att befintlig parkeringsyta effektiviseras samt att den idag grusbelagda ytan i väst vid Thulevägen iordningställs till en parkeringsyta för bil och cykel.

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig bakom det rekommenderade lösningsförslaget och föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudiens rekommenderade förslag som lösning på behovet av bouleplaner på Trollbäckens idrottsplats.

Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att gå vidare med projektering av detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag. Förvaltningen föreslår även att budgeten för projektering av detaljprojektering godkänns och att budgeten läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att förstudiens rekommenderade förslag godkänns som lösning på behovet av bouleplaner på Trollbäckens idrottsplats.

Vidare föreslår ordföranden att kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra detaljprojektering för projektet, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag.
 2. Budget för detaljprojektering, enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning”, godkänns.
 3. Budget för detaljprojektering medges inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet.
 4. Effekter på kommande driftsbudget för kultur- och fritidsnämnden enligt ”Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning” ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår då projektet färdigställs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Förstudie Boule på Trollbäckens IP 240228.pdf

Förstudie Boulebanor vid Trollbäckens IP 240122.pdf

Bilaga 1 - Ytstudie 231221.pdf

Bilaga 2 - Ekonomisk konsekvensbeskrivning 240304 (sekretess).pdf

Bilaga 3 - Enklare prövning av barnets bästa boule 240122.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-05-09 § 73.pdf

Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73 (KD) SY.pdf

Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73 (M) SY.pdf

Kommunstyrelsen 2023-05-09 § 73 (SD) SY.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 26.pdf

Särskilt yttrande (M, KD) kultur-och fritidsnämnden 2023-04-24 § 26.pdf

Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-04-05 § 8.pdf

§25 Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2024

Diarienummer 2024/KFN 0027 010

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att:
  A. Införskaffa nya bryggor Kumlabadet
  B. Återställa angöring till Strandbadets brygga
  C. Införskaffa trygghetsbelysning runt friidrottsbanorna på Trollbäckens IP
  D. Införskaffa trygghetsbelysning vid fasaden mot B-plan på Tyresövallen
  E. Införskaffa två fyrhjulingar
  F. Omlokalisera stängslet vid Strandplanen
  G. Införskaffa modern plog och granulatsmaskin
  E. Införskaffa LED-belysning till Trollbäckens IP sjuspelsplan
  F. Införskaffa tre pifflboxar
 2. Investeringarna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2024.

Deltar inte i beslutet

Hampus Degramo (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Per Lindén (KD) deltar inte i beslutet.

 

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ett årligt samlingsanslag om 3 000 000 kronor för att finansiera mindre omfattande investeringar. Förvaltningen har sammanställt förslag på investeringar inom ramen för samlingsanslaget 2024.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att:

 1. Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att:
  A. Införskaffa nya bryggor Kumlabadet
  B. Återställa angöring till Strandbadets brygga
  C. Införskaffa trygghetsbelysning runt friidrottsbanorna på Trollbäckens IP
  D. Införskaffa trygghetsbelysning vid fasaden mot B-plan på Tyresövallen
  E. Införskaffa två fyrhjulingar
  F. Omlokalisera stängslet vid Strandplanen
  G. Införskaffa modern plog och granulatsmaskin
  E. Införskaffa LED-belysning till Trollbäckens IP sjuspelsplan
  F. Införskaffa tre pifflboxar
 2. Investeringarna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag för 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Investeringsbeslut om kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2024.pdf

Bilaga 1 kultur- och fritidsnämndens samlingsanslag 2024 (sekretess).pdf

§26 Revidering av kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund

Diarienummer 2024/KFN 0022 007

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Kultur- och fritidsnämndens reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas. 

Deltar inte i beslutet

Hampus Degramo (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.

Per Lindén (KD) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över de gällande riktlinjerna för stöd till föreningar och studieförbund (KFN 2021-03-29 §20) och föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar de reviderade riktlinjerna. Ändringarna framgår av bifogade riktlinjer med ändringsmarkeringar. Ändringarnas syfte beskrivs i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att de reviderade riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund antas. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbundsbidrag.pdf

Styrdokument. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund (utan ändringsmarkeringar).pdf

Styrdokument. Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för stöd till föreningar och studieförbund (med ändringsmarkeringar).pdf

§27 Svar på Tyresöinitiativ om kollo på Barnens Ö

Diarienummer 2023/KFN 0161 71

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Förslaget om Kollo på Barnens ö för Tyresös barn och ungdomar genomförs inte.
 2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet

Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att barn och ungdomar från Tyresö kommun ska kunna ska ha möjlighet att på kollo som anordnas av Stockholms stad på Barnens Ö. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinititivets webbplats och har fått 537 röster. Kultur- och fritidsnämnden har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeförslag

Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

 1. Förslaget om Kollo på Barnens ö för Tyresös barn och ungdomar genomförs inte.
 2. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Ordförandeutlåtande

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett förslag från Tyresöinitiativet angående samarbete med kolloverksamheten Barnens ö för att möjliggöra deltagande för barn och unga från Tyresö.

Att skapa meningsfulla och berikande fritidsaktiviteter för ungdomar är en av de främsta prioriteringarna i kultur- och fritidsnämnden. Vi värdesätter och välkomnar alltid initiativ som syftar till att främja ungdomars välbefinnande och delaktighet. Det är viktigt att vi kontinuerligt undersöker nya möjligheter och tillvägagångssätt för att bredda det fritidsutbud som vi kan erbjuda i Tyresö. Samtidigt är det av yttersta vikt för oss att förvalta våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt och säkerställa att våra beslut gynnar så många invånare som möjligt. Därför har vi noggrant övervägt förslaget och kommit fram till att det för närvarande inte är en prioriterad satsning för oss i den styrande konstellationen.

Vi är medvetna om att det idag redan finns en rad aktiviteter och möjligheter till fritidsengagemang för barn och unga under sommarmånaderna, både genom kommunen och det rika föreningslivet i Tyresö. Kommunens eget dagskollo under sommaren fortsätter att utvecklas för att kunna erbjuda ännu mer meningsfulla och varierade aktiviteter för våra ungdomar.

Jag vill dock betona att vi är öppna för fler förslag från Tyresöinitiativet och andra aktörer i framtiden. Vi välkomnar alltid nya idéer och ser fram emot att arbeta tillsammans med kommunmedborgarna för att skapa en ännu mer levande och inkluderande fritidsmiljö för alla i Tyresö.

Yrkanden

Johan Carlsson (SD) yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur tyresöinitiativet om kollo på Barnen Ö skulle kunna genomföras samt göra en kostnadsuppskattning av detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer därefter frågan om kultur- och fritidsnämnden bifaller Johan Carlssons (SD) yrkande.

Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor

Tyresöinitiativ- Kollo på barnens ö.pdf

Ordförandeutlåtande - Tyresöintitativ- Barnens Ö.pdf

§28 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2023/KFN 0002 002

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

§29 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 • Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning.
Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att
nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad
delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor

Delegationsbeslut om Tyresö Schackklubbs ansökan om enstaka bidrag för Tyresö Open 2024.docx.pdf

Delegationsbeslut om Tyresö Kompisar ansökan om 1000 kronor i verksamhetsbidrag.pdf

Delegationsbeslut om Föreningen Sörmlandsledens ansökan om verksamhetsbidrag för 2024.docx.pdf