Din position: Hem > Tyresö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2024-04-22

Sammanträde 2024-04-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2024/KFN 0042 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturskolechefen Christina Holm informerar nämnden om kulturrådsprojektet Gränslös kulturskolans slutrapport.

2 Månadsrapport för mars 2024

Diarienummer 2024/KFN 0044 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapport för mars 2024 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport mars 2024, kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område

Diarienummer 2024/KFN 0043 10

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunen kan söka många statsbidrag, därför har kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag antagits (KS 2019-09-10 § 155) för att säkerställa att kommunen söker de statsbidrag som kommunen har möjlighet till.

Kultur- och fritidsnämnden ska informeras löpande om de delegationsbeslut som fattats kring att ansöka/rekvirera eller inte ansöka om aktuella statsbidrag.

Utöver den löpande rapporteringen ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år, enligt rutinen. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat under föregående år. Sammanställningen över vilka beslut som har fattats avseende vilka statsbidrag som sökts och inte sökts samt vilka bidrag som har rekvirerats under 2023 finns i bilagan Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2023, inklusive läsår 2023-2024.

Bilagor
Rapportering av statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2023, inklusive läsår 2023-2024.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer 2024/KFN 0003 002

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delges information om aktuella frågor inom förvaltningen.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/KFN 0002 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Bilagor
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Tyresö konstförenings föreläsning om Vermeer.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Tyresö konstförenings föreläsning om Oskar Bergman.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Mosaiken Teknisk Sonat.pdf

6 Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden

Diarienummer 2024/KFN 0001 001

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delges information om indexuppräkningen av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar år 2025.

Bilagor
Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2025.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§30 Informationsärende

Diarienummer 2024/KFN 0042 001


Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kulturskolechefen Christina Holm informerar nämnden om kulturrådsprojektet Gränslös kulturskolans slutrapport.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20240422.pdf (117 kb)

§31 Månadsrapport för mars 2024

Diarienummer 2024/KFN 0044 002


Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapport för mars 2024 redovisas för kultur- och fritidsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.

Yrkanden
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Mikael Ordenius (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Månadsrapport mars 2024, kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Särskilt yttrande (MP), kultur- och fritidsnämnden 2024-04-22 § 31.pdf

§32 Rapportering om riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område

Diarienummer 2024/KFN 0003 002


Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delges information om aktuella frågor inom förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20240422.pdf (119 kb)

§33 Information från kultur- och fritidsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/KFN 0003 002


Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delges information om aktuella frågor inom förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20240422.pdf (118 kb)

§34 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/KFN 0002 001


Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur-och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kultur-och fritidsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
Fattade delegationsbeslut redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Tyresö konstförenings föreläsning om Vermeer.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Tyresö konstförenings föreläsning om Oskar Bergman.pdf
Delegationsbeslut om redovisning av kulturbidrag, Mosaiken Teknisk Sonat.pdf

§35 Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2024

Diarienummer 2024/KFN 0001 001


Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delges information om indexuppräkningen av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar år 2025.

Ordförandeförslag
Ordförande Alexander Enkvist (L) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller det.

Bilagor
Taxor och avgifter för lokaler och anläggningar 2025.pdf

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20240422.pdf (99 kb)