Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2022-12-21

Sammanträde 2022-12-21

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora samt digitalt

1 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2022

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. (Handlingar under utarbetande)

2 Lönekartläggning 2022

Diarienummer 2022/KSP 0046

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser genomfört en lönekartläggning avseende 2022 års löner. Kartläggningen har utgått ifrån den viktning och värdering av tio olika faktorer (bestående av utbildning, ansvar, arbetsledning, psykisk och fysisk arbetsmiljö m. fl.) som varit densamma sedan 2014 och som tar sin utgångspunkt i kommunens lönepolitiska inriktning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lönekartläggning 2022.pdf
Lönekartlägging 2022 Tyresö kommun inkl bilagor.pdf

3 Information om resultat i medarbetarundersökningen 2022

Diarienummer 2022/KSP 0045 20

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2022 års medarbetarundersökning som främst utgår ifrån frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) visar på en högre svarsfrekvens än förra året. Samtliga förvaltningar hamnar i godkänd nivå gällande OSA-index. Det totala resultatet för vårt jämförbara OSA-index är 69 vilket är en knapp ökning från förra året men fortfarande klart bättre än andra kommuner där index sammanlagt är 56.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om resultat i medarbetarundersökningen 2022.pdf

4 Förgäves och förstudiekosnader i bokslutet 2022

Diarienummer 2022/KS 0323

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inför bokslutet 2022 kommer förgäveskostnader om 3,7 mnkr, kostnader för förstudier i investeringsprojekt om 9,5 mnkr samt vissa driftskostnader om 0,4 mnkr som felaktigt bokats som investeringsutgifter tas upp i resultaträkningen för 2022. I samband med bokslutet 2021 klargjordes vid dialog med revisorerna att både förgäveskostnader och kostnader för förstudier ska belasta resultaträkningen. Totalt belopp är 13,5 mnkr

Bilagor
Förgäves- och förstudiekostnader i bokslutet 2022.pdf

5 Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035

Diarienummer 2022/KS 0320

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2023-2035 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2023.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2023-2035. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
Förslag prioritering nya uppdrag 2023.pdf

6 Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storsthlm

Diarienummer 2022/KS 0338

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommun är positiv till att Storsthlm övergår till en alternativ avgiftsmodell som baseras direkt på befolkningsstorlek.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått en remiss från Storsthlm om en alternativ modell för medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Eventuella synpunkter ska skickas till Storsthlm senast den 1 februari 2023.

Storsthlm har tagit fram underlag som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och statsbidrag, och en modell kopplad till invånarantal. Vidare ges en överblick över avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande medlemsförbund i Skåne och Göteborg samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Majoriteten av medlemskommunerna, 21 av 26, får en lägre avgift med den nya modellen. Ett tak skulle även finnas i ny modell.

Förslaget till alternativ avgiftsmodell baserat på invånarantal innebär en lägre avgift för Tyresö kommun på omkring 93 tkr (baserat på 2022 års avgift).

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tyresö kommuns svar på remiss om alternativ avgiftsmodell.pdf
a MISSIV alternativ avgiftsmodell.pdf
b PM alt avgiftsmodell - länets kommunstyrelser.pdf
c Avgifter andra relevanta organisationer.pdf
d Medlemsavg per kommun.pdf

7 Svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsanvarig för kommunen

Diarienummer 2020/KS 0149 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björkesten från Centerpartiet i Tyresö Kommun har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om en tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för kommunens invånare.

Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeutlåtande
Centerpartiet skriver i motionen att "det måste vara en självklarhet att varje kommunal verksamhet eller aktivitet är tillgänglig för alla tyresöbor". Det är en uppfattning vi instämmer med helt och hållet. Att se över hur vi kan säkra tillgängligheten för alla kommuninvånare är centralt och en förutsättning för ett samhälle som håller ihop. Därför avsatte vi också pengar för ett sådant arbete i kommunplanen för 2022 och 2023. Målsättningen om ett tillgängligt samhälle är något vi och Centerpartiet delar fullt ut.

Funktionshinderpolitiken rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Inte någon människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

I Tyresö kommun ska alla ha rätt att ta del av och delta i samhället på lika villkor. För personer med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som begränsar eller försvårar deltagande och tillgänglighet på lika villkor. För att identifiera, förhindra och undanröja hinder krävs att hela den kommunala verksamheten arbetar kontinuerligt med att beakta funktionsrättsperspektivet i sitt dagliga arbete.

Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2023-2024 som antogs av kommunstyrelsen i november månad. Tillgänglighetsplanen är ett styrdokument med syftet att ge stöd åt den kommunala verksamheten att ta fram och upprätthålla ett strategisk och långsiktigt arbete mot ökad tillgänglighet och delaktighet utifrån ett funktionsrättsperspektiv.

I denna motion föreslås att inrätta en tillgänglighetsansvarig tjänsteperson med uppgift att säkra tillgängligheten för kommunens invånare.

I tjänsteutlåtandet till motionen har förvaltningen redogjort för hur Tyresö kommun idag arbetar med att säkerställa en god tillgänglighet. Utöver de insatser för att öka tillgängligheten i kommunen som kommunen idag arbetar med, är en central del i utvecklingsarbetet att bättre utnyttja den kompetens kommunen redan idag har tillgång till genom Kommunala funktionshinderrådet.

Under våren 2022 har ett internt arbete för att förbättra dialogen med rådet och de olika förvaltningarna påbörjats. Kommunen har också ansökt om och fått beviljat stöd från Delaktighetsboosten som är en satsning från länsstyrelsen för att bistå kommuner med att förbättra sitt tillgänglighetsarbete. Ambitionen är att stödet från länsstyrelsen ska stötta kommunen i den påbörjade förändringsprocessen med tillgänglighetsplanen och hitta bättre dialogformer mellan råd och förvaltningar för att nyttja rådet som remissinstans i tidigt skede. Till detta hör även behoven av en mer dynamisk en mer dynamisk process i samband med framtagandet av kommande tillgänglighetsplaner.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.
Anita Mattsson, ordförande för kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet.

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse tillgänglighetsansvarig.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-10-26 § 57.pdf
3. Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Tidigare Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen (2).pdf
Yttrande Kommunala funktionshindersrådet 2022-03-25.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 31.pdf

8 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2022/KS 0086 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf