Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

4 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

5 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

6 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

7 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare *

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.

Kvalitetsenheten tog fram ett förslag till tillsynsavgifter för e-cigaretter, som arbetades in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. Samtidigt gjordes en översyn av tillsynsavgifterna för folköl och tobak. Kommunstyrelsen återremitterade förslaget den 22 augusti 2017, § 133, för översyn av självfinansieringsgraden. I ett nytt förslag till taxa har nu även avgifterna för serveringstillstånd justerats. Självfinansieringsgraden beräknas öka från 51 procent till 57 procent med den nya taxan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf
Förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §133.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

9 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott *

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 6660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd. Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

10 Svar på revisionsrapport om granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0324 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag".
2. Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag.

Beskrivning av ärendet
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens hantering av de riktade statsbidragen inom förskola, grundskola och äldreomsorgen. I och med att frågor som rör kommunens centrala hantering av statsbidragen lyfts i rapporten, svarar även kommunstyrelsen på rapporten.

Rapporten föreslår att kommunen ska ta fram rutiner för hur statsbidrag ska hanteras i budget, att riktade statsbidrag ska inkluderas i budget samt att ekonomiavdelningen ska ha en central översikt över bidragen och samordna ansvaret för dessa.

Förvaltningens svar innebär att rutiner bör tas fram i syfte att förbättra den interna kontrollen, men att vissa justeringar av praktiska skäl görs jämfört med revisionens rekommendationer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf
Missiv - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf
Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf

11 Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum

Dnr 2015/KS 0483 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö på 5 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten under 2018 avslås.

Beskrivning av ärendet
Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö ansöker om ett utökat stöd från nuvarande 2 kr till 5 kr per kommunmedborgare i Tyresö för att kunna utvidga och förbättra nyföretagarrådgivningen.

Budgetmässigt finns det inte något utrymme för ett ökat anslag till verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen avslår ansökan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för Nyföretagarcentrum.pdf

12 Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning

Dnr 2017/KSTK 0035 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2018) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som kommunen erbjuder privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med statsbidrag.

Med anledning av att Nynäshamn från och med 2018 vill ingå i det avtal för samordnad energi- och klimatrådgivning som i dagsläget finns mellan Huddinge, Haninge, Tyresö samt Salems kommuner behöver avtalet revideras med ny fördelning av personella resurser samt projektmedel.

Tekniska kontoret ser positivt på att Nynäshamn går med i samordningsarbetet inom energi- och klimatrådgivningen då det stärker det regionala arbetet och ger en ökad samsyn inom energi- och klimatarbetet. Den minskning i tid för varje kommun vad gäller personella resurser som uppstår i och med att Nynäshamn går med i avtalet vägs upp av den ökade andelen projektmedel.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning.pdf
Avtal om samordnad energi 2018.pdf

13 Redovisning av partistöd för år 2016 samt beslut om partistöd för år 2018 *

Dnr 2017/KS 0238 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kapitlet 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen ska lämnas in senast halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2016 samt beslut om partistöd 2018.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
SD -redovisning partistöd för 2016.pdf
Liberalerna - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf
Kristdemokraterna - Redovisning av användning av partistöd 2016.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Centerpartiet.pdf
Miljöpartiet - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf

14 Svar på motion om en utvecklad äldreomsorg *

Dnr 2016/KS 0365 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) lämnade in en motion den 24 november 2016 om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende. Motionen remitterades till socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Vård- och omsorgsboendet Björkbacken är byggd på 1960-talet. Viss tillbyggnad har kommit till under årens lopp men det mesta är slitet och många av lägenheterna har inte ens egen toalett. Arbetsmiljöverket har nu hittat brister i den fysiska arbetsmiljön. 75 hygienutrymmen har behov av kraftiga åtgärder men även andra åtgärder krävs, t.ex. är dörrarna för små. Bara för att åtgärda arbetsmiljöbristerna krävs en ordentlig investering om 35 Mkr och ytterligare resurser krävs för att rusta lägenheterna i övrigt. Skulle detta göras kvarstår problem som att platserna blir färre eftersom rum skulle försvinna vid en ombyggnation och att det blir dyra temporära boendelösningar som dessutom är dåliga för de äldre. Därför är en ombyggnation inget alternativ för oss inom Alliansen.

Tyresö ska på ett hållbart och realistiskt sätt, utan att ta onödiga ekonomiska risker och ha en flyttkarusell med våra äldre, erbjuda en äldreomsorg med moderna och fräscha lägenheter som förenas med en arbetsmiljö i toppklass. I fallet med Björkbacken förverkligar vi nu detta genom två nya boenden. Dels Basilikan som öppnar nästa vår, dels ett nytt boende beläget i Norra Tyresö Centrum, som också det kommer att drivas i kommunal regi.

När det är klart kommer alla Tyresös vård- och omsorgsboenden vara byggda på 2000-talet och vara bättre anpassade till dagens behov och arbetssätt.

Planerad utbyggnad av äldreomsorgen
Basilikan, Farmarstigen 2018
Norra Tyresö Centrum 2020
Fornudden ca 2020
Tyresö Strand ca 2020

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1080.pdf
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf

15 Svar på motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium *

Dnr 2016/KS 0405 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Jannice Rockstroh (S) har den 15 december 2016 lämnat in en motion om ändring av regelverk för antagning till skolor för att vårdnadshavare inte ska välja bort Sofiebergsskolan vars mellanstadium avvecklas. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §60.pdf
Motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium.pdf

Ärenden som tillkommer till kommunstyrelsen och bereds i andra organ

- Information om GDPR-projektet
- Månatlig redovisning från socialnämnden av IFO
- Nämndplan 2018 för kommunstyrelsen inklusive miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
- Svar på remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Via miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
- Beslut om investeringsprojektet Strandängarna etapp 2 återstående åtgärder
- Svar på remiss om förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029
- Svar på remiss om förslag till nationell transportplan för transportsystemet 2018-2029
- Svar på motion om träbyggnadsstrategi *

Via beredningen för medborgardialog och mångfald
- Uppföljning och nytt beslut om broddar

§162 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport oktober 2017.pdf
Månadsuppföljning september.pdf
Uppföljning skatteprognos 2018-09-28.pdf

§163 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§163_prot_20171019.pdf (164 kb)

§164 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§164_prot_20171019.pdf (164 kb)

§165 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§165_prot_20171019.pdf (164 kb)

§166 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§166_prot_20171019.pdf (164 kb)

§167 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§167_prot_20171019.pdf (164 kb)

§168 Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dnr 2017/KS 0289 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare antas.
2. Taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att gälla. Kommunen ansvarar för tillsynen av att enbart tillåtna e-cigaretter och påfyllningsbehållare säljs i handeln. Tillsammans med Polisen har kommunen också tillsyn över att handlarna följer reglerna om anmälan, egenkontroll och åldersgräns. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn.
 
Kvalitetsenheten tog fram ett förslag till tillsynsavgifter för e-cigaretter, som arbetades in i den nuvarande taxan enligt alkohollagen och tobakslagen. Samtidigt gjordes en översyn av tillsynsavgifterna för folköl och tobak. Kommunstyrelsen återremitterade förslaget den 22 augusti 2017, § 133, för översyn av självfinansieringsgraden. I ett nytt förslag till taxa har nu även avgifterna för serveringstillstånd justerats. Självfinansieringsgraden beräknas öka från 51 procent till 57 procent med den nya taxan.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt att taxan börjar gälla den 1 januari 2018.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att taxan justeras upp för att nå en högre självfinansieringsgrad. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.pdf
Förslag till taxa enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter.pdf
Jämförelse med andra kommuner 2017 taxa alkohol tobak e-cigaretter.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-08-22 §133.pdf

§169 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen.pdf

§170 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.
 
Anita Mattsson (S), Kristjan Vaigur (S) och Mats Lindblom (L) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 6660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd.  Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till ordförandeförslaget med motiveringen att socialnämnden istället får inkomma med förslag om tilläggsanslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

§171 Svar på revisionsrapport om granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag

Dnr 2017/KS 0324 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag".
2. Kommundirektören ges i uppdrag att fastställa kommunövergripande rutiner för hanteringen av riktade statsbidrag.

Beskrivning av ärendet
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens hantering av de riktade statsbidragen inom förskola, grundskola och äldreomsorgen. I och med att frågor som rör kommunens centrala hantering av statsbidragen lyfts i rapporten, svarar även kommunstyrelsen på rapporten.
 
Rapporten föreslår att kommunen ska ta fram rutiner för hur statsbidrag ska hanteras i budget, att riktade statsbidrag ska inkluderas i budget samt att ekonomiavdelningen ska ha en central översikt över bidragen och samordna ansvaret för dessa.
 
Förvaltningens svar innebär att rutiner bör tas fram i syfte att förbättra den interna kontrollen, men att vissa justeringar av praktiska skäl görs jämfört med revisionens rekommendationer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf
Missiv - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade stadsbidrag.pdf
Revisionsrapport - Granskning av hantering och rutiner avseende riktade statsbidrag.pdf

§172 Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum

Dnr 2015/KS 0483 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö på 5 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten under 2018 avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö ansöker om ett utökat stöd från nuvarande 2 kr till 5 kr per kommunmedborgare i Tyresö för att kunna utvidga och förbättra nyföretagarrådgivningen.
 
Budgetmässigt finns det inte något utrymme för ett ökat anslag till verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen avslår ansökan.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö på 5 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten under 2018.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum Nacka Värmdö Tyresö på 5 kr per invånare vad det gäller den kommunala delen av verksamheten under 2018 beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökat stöd till Nyföretagarcentrum.pdf
Ansökan om verksamhetsbidrag för Nyföretagarcentrum.pdf

§173 Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning

Dnr 2017/KSTK 0035 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Avtal om samordnad klimat- och energirådgivning (2018) godkänns i enlighet med bilagt förslag.

Beskrivning av ärendet
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som kommunen erbjuder privatpersoner, företag och organisationer. Verksamheten bedrivs med statsbidrag.

Med anledning av att Nynäshamn från och med 2018 vill ingå i det avtal för samordnad energi- och klimatrådgivning som i dagsläget finns mellan Huddinge, Haninge, Tyresö samt Salems kommuner behöver avtalet revideras med ny fördelning av personella resurser samt projektmedel.

Tekniska kontoret ser positivt på att Nynäshamn går med i samordningsarbetet inom energi- och klimatrådgivningen då det stärker det regionala arbetet och ger en ökad samsyn inom energi- och klimatarbetet. Den minskning i tid för varje kommun vad gäller personella resurser som uppstår i och med att Nynäshamn går med i avtalet vägs upp av den ökade andelen projektmedel.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av avtal om samordnad energi- och klimatrådgivning.pdf
Avtal om samordnad energi 2018.pdf

§174 Redovisning av partistöd för år 2016 samt beslut om partistöd för år 2018

Dnr 2017/KS 0238 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Partistöd för år 2018 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i fullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i kommunallagen, 2 kapitlet 11 §, ska ett politiskt parti som mottar lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
 
Redovisningen ska lämnas in senast halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2016 samt beslut om partistöd 2018.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Centerpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från C.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
SD -redovisning partistöd  för 2016.pdf
Liberalerna - redovisning av använding av partistöd 2016.pdf
Kristdemokraterna - Redovisning av användning av partistöd  2016.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Vänsterpartiet.pdf
Redovisning av använding av partistöd 2016 från Socialdemokraterna.pdf
Miljöpartiet - redovisning av använding av  partistöd 2016.pdf

§175 Svar på motion om en utvecklad äldreomsorg

Dnr 2016/KS 0365 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson (S) och Carl Johan Karlson (S) lämnade in en motion den 24 november 2016 om att kommunfullmäktige så snart som möjligt ska fatta investeringsbeslut och beslut om planering av ombyggnad avseende Björkbackens vård- och omsorgsboende. Motionen remitterades till socialnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeutlåtande
Vård- och omsorgsboendet Björkbacken är byggd på 1960-talet. Viss tillbyggnad har kommit till under årens lopp men det mesta är slitet och många av lägenheterna har inte ens egen toalett. Arbetsmiljöverket har nu hittat brister i den fysiska arbetsmiljön. 75 hygienutrymmen har behov av kraftiga åtgärder men även andra åtgärder krävs, t.ex. är dörrarna för små. Bara för att åtgärda arbetsmiljöbristerna krävs en ordentlig investering om 35 Mkr och ytterligare resurser krävs för att rusta lägenheterna i övrigt. Skulle detta göras kvarstår problem som att platserna blir färre eftersom rum skulle försvinna vid en ombyggnation och att det blir dyra temporära boendelösningar som dessutom är dåliga för de äldre. Därför är en ombyggnation inget alternativ för oss inom Alliansen.

Tyresö ska på ett hållbart och realistiskt sätt, utan att ta onödiga ekonomiska risker och ha en flyttkarusell med våra äldre, erbjuda en äldreomsorg med moderna och fräscha lägenheter som förenas med en arbetsmiljö i toppklass. I fallet med Björkbacken förverkligar vi nu detta genom två nya boenden. Dels Basilikan som öppnar nästa vår, dels ett nytt boende beläget i Norra Tyresö Centrum, som också det kommer att drivas i kommunal regi.
 
När det är klart kommer alla Tyresös vård- och omsorgsboenden vara byggda på 2000-talet och vara bättre anpassade till dagens behov och arbetssätt.
 
Planerad utbyggnad av äldreomsorgen
Basilikan, Farmarstigen 2018
Norra Tyresö Centrum 2020
Fornudden ca 2020
Tyresö Strand ca 2020

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1080.pdf
Motion om en utvecklad äldreomsorg.pdf

§176 Svar på motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium

Dnr 2016/KS 0405 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson (S) och Jannice Rockstroh (S) har den 15 december 2016 lämnat in en motion om ändring av regelverk för antagning till skolor för att vårdnadshavare inte ska välja bort Sofiebergsskolan vars mellanstadium avvecklas. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-08-23 §60.pdf
Motion om skolplats för elever från skolor med enbart lågstadium.pdf