Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kommunhuset

1 Information från upphandlingsenheten

Information från upphandlingsenheten

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingschefen informerar vid sammanträdet om upphandlingsverksamheten.

2 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

3 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

4 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

5 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

6 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

7 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

8 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2018

Dnr 2017/KSP 0040 003

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till kommunledningsutskottet om kommunens inriktning vid löneöversyn, vilken beskriver kommunens lönepolitiska ställningstaganden inför 2018 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversyn.pdf
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2018.pdf

9 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott *

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 6660 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd. Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens verksamhet för år 2017. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2017 utgick ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §170.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

10 Revidering av ramar inom kommunplan 2018 *

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:

a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Beskrivning av ärendet
Prognoserna per september 2017 visar på betydande underskott inom socialnämndens verksamhetsområden. En analys av orsaker och ekonomistyrningseffekter visar att vissa underskott även kan förväntas under 2018, särskilt inom individ och familjeomsorgen (IFO). Därför föreslås IFO tillföras ytterligare 8,0 mnkr 2018 för att undvika underskott. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ökningen finansieras genom:

- Minskning 2018 av anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
- Minskning av äldreomsorgens budget med 4,6 mnkr.
- Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
- Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering ramar kommunplan 2018.pdf

11 Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2018

Dnr 2017/KS 0393 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun har arbetats fram. Under 2018 föreslås Tyresö kommun och polisen arbeta för att öka den upplevda tryggheten i kommunen på platser med exempelvis stor genomströmning, olika trafikmiljöer och mörka platser. Detta ska göras genom aktiviteter inom två olika områden beskrivna i Medborgarlöftet. Tyresö kommun ansvarar för sina löften och polisen för sina, även om båda parter samverkar.

Medborgarlöftet gäller från och med den 1 januari 2018 - 31 december 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte.pdf
Medborgarlöfte 2018.pdf

12 Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering

Dnr 2017/KS 0394 61

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommun ingår överenskommelsen om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.

Beskrivning av ärendet
Under 2017 utlyste Delegationen för unga till arbete, DUA, medel avseende överenskommelser om fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet. Tyresö kommun beviljades tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner medel för att utarbeta en fördjupad lokal överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen rörande nyanlända. Under hösten har ett gemensamt kartläggnings- och analysarbete genomförts i de tre kommunerna, vilket har mynnat ut i föreslagen överenskommelse om samverkan. I överenskommelsen föreslår parterna att fokus ska ligga på tre yrkesspår för etablering inom branscherna barnomsorg, vård- och omsorg samt tak/betong och träarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.pdf
Överenskommelse Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.pdf
Rapport Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.pdf

13 Svar på remiss om förslag till kulturstategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KS 0352 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på förslaget till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen på remiss från Stockholms läns landsting. Utvecklingsförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till remissvar. Förvaltningarnas bedömning är att strategin kan fungera som stöd för såväl lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Den tar upp frågeområden och processer som är aktuella och relevanta för Tyresö, och länkar väl in i kommunens nyantagna översiktsplan och riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Det är bra att strategin kopplats tydligt till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och dess fyra målområden så att det blir en del av den regionala utvecklingen.

Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen antar utvecklingsförvaltningens skrivelse som svar på Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 §71.pdf
Remiss - Förslag till kulturstategi för Stockholmsregionen.pdf

14 Information om Breviksmaren

Information om Breviksmaren

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chefen för avdelningen miljö- och trafik informerar om parkeringsfrågor vid Breviksmaren.

15 Svar på motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja *

Dnr 2017/KS 0185 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun upprättar en handlingsplan för att ersätta palmolja, och gå över till certifierad palmolja där ersättning inte är möjlig.

Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till svar på motionen som beskriver hur kommunen arbetar vad gäller palmolja och föreslår att utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att ersätta palmolja.pdf
Motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja.pdf

16 Svar på motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram *

Dnr 2017/KS 0225 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som poängterar vikten av att arbeta övergripande och strategiskt med miljöfrågorna och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen (handling under utarbetande).

Bilagor
Motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.pdf

17 Svar på motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018 *

Dnr 2017/KS 0163 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun inrättar ett parlamentariskt miljömålsråd efter valet 2018 för att stärka det lokala miljö- och klimatarbetet.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som understryker vikten av att miljöfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamheten och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om miljömålsråd.pdf
Motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018.pdf

18 Svar på motion om ökad kameraövervakning i Tyresö *

Dnr 2017/KS 0268 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kameraövervakning i Tyresö med förslag om:

- att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
- att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som utredningen anser särskilt drabbade.

Motionen remitterades till kommunledningsutskottet. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse arbetet inom området säkerhet och trygghet och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad kameraövervakning.pdf
Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
2017/KS 0356 12, 2017-10-19, leasing av skurmaskiner
2017/KS 0046 11, 2017-11-02, kommunal borgen

Bilagor
Delegationsbeslut om leasing av skurmaskiner.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf

§177 Information från upphandlingsenheten

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Upphandlingschefen informerar vid sammanträdet om upphandlingsverksamheten.

Beslut/Protokollsutdrag
§177_prot_20171123.pdf (162 kb)

§178 Ekonomisk information

Dnr 2017/KS 0003 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichefen föredrar aktuella frågor om kommunens ekonomi.

Bilagor
Ekonomisk rapport november 2017.pdf
Risklista 2017-10-31.pdf
Månadsuppföljning oktober.pdf
Konsultkostnad 2017 per 2017-10-31.pdf

§179 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2017/KS 0004 005

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§179_prot_20171123.pdf (162 kb)

§180 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2017/KS 0005 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§180_prot_20171123.pdf (162 kb)

§181 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2017/KS 0006 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§181_prot_20171123.pdf (162 kb)

§182 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2017/KS 0243 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§182_prot_20171123.pdf (162 kb)

§183 Information om HR-frågor

Dnr 2017/KS 0007 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§183_prot_20171123.pdf (162 kb)

§184 Kommunens inriktning vid löneöversyn 2018

Dnr 2017/KSP 0040 003

Kommunledningsutskottets beslut
- Kommunens inriktning vid löneöversyn 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram förslag till kommunledningsutskottet om kommunens inriktning vid löneöversyn, vilken beskriver kommunens lönepolitiska ställningstaganden inför 2018 års löneöversyn. Inriktningen är i hög grad kopplad till de ställningstaganden och utgångspunkter som återfinns i tecknade lönekollektivavtal mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och berörda arbetstagarorganisationer. En viktig utgångspunkt är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Av detta följer att lönen ska vara individuell och differentierad utifrån verksamhetens mål och medarbetarens måluppfyllelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens inriktning vid löneöversyn.pdf
Kommunens inriktning vid löneöversyn 2018.pdf

§185 Socialnämndens anhållan om tillåtet underskott

Dnr 2017/KS 0317 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslog i sitt ärende för delår 2 2017 att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige besluta att ett underskott med 28 132 tkr (varav flyktingmottagande 10 666 tkr) för individ- och familjeomsorgen, 1733 för Omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt 3623 tkr för äldreomsorgen tillåts.
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att under första kvartalet 2018 redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans, och att planen ska redovisas till kommunstyrelsen kvartalsvis till dess att den är genomförd.  Kommunstyrelsen tog dock inte vid sammanträdet ställning till socialnämndens förslag om att tillåta underskott.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen inom socialnämndens verksamhet för år 2017. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2017 utgick ärendet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett underskott med 36 300 tkr (varav flyktingmottagande 13 500 tkr) för individ- och familjeomsorgen tillåts för 2017 inom socialnämndens verksamhet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar i första hand att socialnämnden istället får inkomma med förslag om tilläggsanslag. I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) förstahandsyrkande och finner att kommunledningsutskottet avslår det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-10-19 §170.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2017 för Tyresö kommun socialnämnden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-10-03 §172.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-09-27 § 1077.pdf

§186 Revidering av ramar inom kommunplan 2018

Dnr 2017/KS 0186 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 revideras genom att:
 
a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.
 
Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i ovan beslut.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Prognoserna per september 2017 visar på betydande underskott inom socialnämndens verksamhetsområden. En analys av orsaker och ekonomistyrningseffekter visar att vissa underskott även kan förväntas under 2018, särskilt inom individ och familjeomsorgen (IFO). Därför föreslås IFO tillföras ytterligare 8,0 mnkr 2018 för att undvika underskott.  Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ökningen finansieras genom:
 
- Minskning 2018 av anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
- Minskning av äldreomsorgens budget med 4,6 mnkr.
- Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
- Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1. reviderar budgetramarna för 2018 inom Kommunplan 2018-2020 genom att:
 
a) Individ- och familjeomsorgen tillförs en utökad ram om 8,0 mnkr.
b) Anslaget för omställningskostnader för Fornuddens skola minskas med 1,4 mnkr till 3,6 mnkr.
c) Äldreomsorgens budget minskas med 4,6 mnkr.
d) Omställningskostnader för äldreomsorgen beräknad till 5,5 mnkr särredovisas centralt.
e) Gemensam verksamhets demografiuppräkning justeras från 2 procent till 1 procent, och ramen sänks med 1,0 mnkr.
f) Förskoleverksamhetens ram sänks med 1,0 mnkr.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar i första hand återremiss för att analysera effekter och konsekvenser som en budgetförändring skulle få för de olika verksamheterna. Marie Åkesdotter (MP) stödjer återremissyrkandet. I andra hand yrkar Anita Mattsson (S) bifall till förslag 1 a) och avslag till 1 b) -1 f) samt ändringsyrkar att revideringen av ramar finansieras enligt det socialdemokratiska budgetalternativet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller yrkandet om återremittering och finner att kommunledningsutskottet avslår det.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 1 a) och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 1 b) -1 f). Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) ändringsyrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslag 1 b) -1 f).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av ramar kommunplan 2018.pdf

§187 Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2018

Dnr 2017/KS 0393 30

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Medborgarlöftet mellan polisen och Tyresö kommun 2018 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun har arbetats fram. Under 2018 föreslås Tyresö kommun och polisen arbeta för att öka den upplevda tryggheten i kommunen på platser med exempelvis stor genomströmning, olika trafikmiljöer och mörka platser. Detta ska göras genom aktiviteter inom två olika områden beskrivna i Medborgarlöftet. Tyresö kommun ansvarar för sina löften och polisen för sina, även om båda parter samverkar.
 
Medborgarlöftet gäller från och med den 1 januari 2018 - 31 december 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medborgarlöfte mellan polisen och Tyresö kommun 2018.pdf
Medborgarlöfte 2018.pdf

§188 Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering

Dnr 2017/KS 0394 61

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tyresö kommun ingår överenskommelsen om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.

Beskrivning av ärendet
Under 2017 utlyste Delegationen för unga till arbete, DUA, medel avseende överenskommelser om fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet. Tyresö kommun beviljades tillsammans med Haninge och Nynäshamns kommuner medel för att utarbeta en fördjupad lokal överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen rörande nyanlända. Under hösten har ett gemensamt kartläggnings- och analysarbete genomförts i de tre kommunerna, vilket har mynnat ut i föreslagen överenskommelse om samverkan. I överenskommelsen föreslår parterna att fokus ska ligga på tre yrkesspår för etablering inom branscherna barnomsorg, vård- och omsorg samt tak/betong och träarbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om fördjupad samverkan för nyanländas etablering.pdf
Överenskommelse Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.pdf
Rapport Fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.pdf

§189 Svar på remiss om förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen

Dnr 2017/KS 0352 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på förslaget till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen på remiss från Stockholms läns landsting. Utvecklingsförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till remissvar. Förvaltningarnas bedömning är att strategin kan fungera som stöd för såväl lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Den tar upp frågeområden och processer som är aktuella och relevanta för Tyresö, och länkar väl in i kommunens nyantagna översiktsplan och riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Det är bra att strategin kopplats tydligt till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och dess fyra målområden så att det blir en del av den regionala utvecklingen.
 
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen antar utvecklingsförvaltningens skrivelse som svar på Stockholms läns landstings förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 §71.pdf
Remiss - Förslag till kulturstategi för Stockholmsregionen.pdf

§190 Information om Breviksmaren

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Chefen för avdelningen miljö- och trafik informerar om parkeringsfrågor vid Breviksmaren.

Beslut/Protokollsutdrag
§190_prot_20171123.pdf (162 kb)

§191 Svar på motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja

Dnr 2017/KS 0185 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun upprättar en handlingsplan för att ersätta palmolja, och gå över till certifierad palmolja där ersättning inte är möjlig.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till svar på motionen som beskriver hur kommunen arbetar vad gäller palmolja och föreslår att utskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Kristjan Vaigur (S) yrkar att kommunledningsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Anna Lund (KD) yrkar att kommunledningsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) och Kristjan Vaigurs (S) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anna Lunds (KD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) och Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att ersätta palmolja.pdf
Motion om att Tyresö kommun antar en handlingsplan för att ersätta palmolja.pdf

§192 Svar på motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram

Dnr 2017/KS 0225 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som poängterar vikten av att arbeta övergripande och strategiskt med miljöfrågorna och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om miljöprogram.pdf
Motion om att Tyresö kommun tar fram ett miljöprogram.pdf

§193 Svar på motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018

Dnr 2017/KS 0163 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Peter Söderlund från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:
 
- Tyresö kommun inrättar ett parlamentariskt miljömålsråd efter valet 2018 för att stärka det lokala miljö- och klimatarbetet.
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar som understryker vikten av att miljöfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamheten och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunledningsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Kristjan Vaigur (S) yrkar återremiss med motiveringen att beredningen av ärendet ska avvakta kommundirektörens utredning om den framtida politiska organisationen.
 
Anna Lund (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar att kommunledningsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Kristjan Vaigurs (S) återremissyrkande och finner att kommunledningsutskottet avslår det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anna Lunds (KD) och Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller Anna Lunds (KD) och Ulrica Riis-Pedersens (C) yrkande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att inrätta ett miljömålsråd.pdf
Motion om inrättande av ett miljömålsråd efter valet 2018.pdf

§194 Svar på motion om ökad kameraövervakning i Tyresö

Dnr 2017/KS 0268 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad kameraövervakning i Tyresö med förslag om:
 
- att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet.
- att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som utredningen anser särskilt drabbade.
 
Motionen remitterades till kommunledningsutskottet. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse arbetet inom området säkerhet och trygghet och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad kameraövervakning.pdf
Motion om ökad kameraövervakning i Tyresö.pdf

§195 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2017/KS 0008 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
2017/KS 0356 12, 2017-10-19, leasing av skurmaskiner
2017/KS 0046 11, 2017-11-02, kommunal borgen
2017/KS 0356 12, 2017-11-20, leasing av kaffemaskiner

Bilagor
Delegationsbeslut om leasing av skurmaskiner.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen.pdf
Delegationsbeslut om leasing av kaffemaskiner.pdf