Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-09-19

Sammanträde 2018-09-19

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Svar på revisionsrapport om granskning av upphandling, inköp och avtalshantering

Dnr 2018/KS 0247 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av upphandling, inköp och avtalshantering.

Beskrivning av ärendet
För kommunrevisorernas räkning har EY genomfört en granskning av upphandling, inköp och avtalshantering för att att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas ändamålsenlighet i Tyresö kommun. Bedömningen är att arbetet till övervägande del är ändamålsenligt, så gäller även de styrande dokumenten. Dock visar granskningen att riktlinjen inte tillämpas fullt ut. Revisorerna lämnar tre rekommendationer och önskar svar från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med kommentarer till de tre rekommendationerna och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsrapport - Grankning av uppphandling, inköp och avtalshantering.pdf

3 Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete

Dnr 2018/KS 0248 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av korruptionsförebyggande arbete.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av Tyresö kommuns korruptionsförebyggande arbete. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och andra oegentligheter i verksamheten. Revisorernas sammanfattande bedömning är att det i huvudsak bedrivs ett ändamålsenligt förebyggande arbete, men att vissa brister förekommer och ger kommunstyrelsen ett antal rekommendationer.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf

4 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

5 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

6 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor inklusive delrapportering av uppdraget om förvaltningslokaler föredras vid sammanträdet.

7 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

8 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

9 Lokalt kollektivavtal om flexibel årsarbetstid inom Tyresö kommun

Dnr 2018/KSP 0013 012

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Lokalt kollektivavtal om flexibel årsarbetstid inom Tyresö kommun antas som lokalt kollektivavtal.

Beskrivning av ärendet
Det lokala kollektivavtal som föreslås antas har förhandlats fram mellan Tyresö kommun och Lärarförbundet. Avtalet syftar till att ersätta tidigare avtal om flexibel årsarbetstid mellan parterna från 2001-11-21.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - antagande av lokalt kollektivavtal om flexibel årsarbetstid Lärarförbundet.pdf
Lokalt kollektivavtal om flexibel årsarbetstid LF fr o m 190101.pdf

10 Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde *

Dnr 2018/KS 0274 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2018-08-20 §§ 27-31, antas:
2. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
3. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
4. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
5. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
6. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
7. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2019.

Förbundet avser återkomma senare under hösten vad gäller taxor för tillsyn enligt strålskyddslagen samt eventuella taxor för alkohol- och tobakstillsynen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2018-08-20 omedelbar just.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer.pdf

11 Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund *

Dnr 2018/KS 0208 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att ta över myndighetsutövningen enligt alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för de medlemskommuner som så önskar, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förbundsordningens § 6 ändras genom likalydande beslut i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 20180820.pdf

12 Rapportering av ordförandeuppdrag om stödköp av svenskt kött

Dnr 2018/KS 0262 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen av uppdraget noteras.
2. Ökade inköp av svenskt kött inom ramen för gällande avtal godkänns under perioden 2018-10-01 - 2019-03-31.
3. Merkostnaderna finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet har 2018-08-08 beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att utifrån de avtal Tyresö kommun har undersöka möjligheten att öka inköpen av svenskt kött.

Förvaltningens förslag är att stödköp av svenskt kött godkänns under perioden 2018-10-01- 2019-03-31. Därefter får behovet beaktas i samband med ny upphandling som ska gälla från 2019-04-01. Merkostnaderna beräknas till 500 tkr vilket finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget om ökade inköp av svenskt kött.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §123.pdf

13 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018

Dnr 2018/KS 0281 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 195 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2018.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,08 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2018.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvodet och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 195 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 3,08 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2018 respektive den 1 april 2018.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2018.pdf

14 Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning *

Dnr 2017/KS 0519 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om försök med arbetstidsförkortning i syfte att minska sjukskrivningstal och förstärka möjligheterna till nyrekrytering. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.

HR-avdelningen har utifrån den inkomna motionen sett över och tagit del av ett antal av de försök till arbetstidsförkortning som genomförts samt tagit del av relevant forskning inom området. Vidare har potentiella effekter av ett införande av arbetstidsförkortning analyserats. Utifrån relevant forskning och erfarenheter från tidigare försök till arbetstidsförkortningar i liknande organisationer kan konstateras förhållandevis kraftiga kostnadsökningar som inte kunnat motiveras med andra positiva effekter.

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är därmed att Tyresö kommun i dagsläget bör avstå från att införa ett försök med arbetstidsförkortning.

Bilagor
Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning.pdf
Motion om att Tyresö kommun genomför ett försök med arbetstidsförkortning.pdf

15 Svar på motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner *

Dnr 2018/KS 0070 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att Tyresö kommun skyndsamt ska ta fram rutiner för att minska läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, anses besvarad.
2. Motionens andra attsats om att Tyresö kommun ska utreda omfattningen av läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, samt planerade nya anläggningar, anses besvarad.
3. Motionens tredje attsats om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för åtgärder som kan minimera läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, inklusive ombyggnad av planer, reinvesteringar, och åtgärder i omgivningen kring planerna t.ex. i vattenflöden och avlopp, anses besvarad.
4. Motionens fjärde attsats om att Tyresö kommun ska avvakta med att bygga nya konstgräsplaner till dess att kunskapen i kommunen är tillräcklig om hur man ska bygga, och vilka upphandlingskrav man ska ställa, för att det inte ska ske läckage av mikroplaster, avslås.
5. Motionens femte attsats om att Tyresö kommun ska avstå från att bygga konstgräsplaner på platser som är särskilt känsliga för naturmiljön, om det visar sig att det inte går att säkerställa nära noll läckage av mikroplaster från dessa planer, anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda problemet med läckage av mikroplaster från kommunens befintliga konstgräsplaner samt ta fram rutiner och en handlingsplan för att minimera läckage i framtiden. Miljöpartiets ledamöter föreslår också att Tyresö kommun avstår från att anlägga ytterligare konstgräsplaner till dess att läckage går att undvika.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens förslag 1-3 samt 4 besvarade samt att avslå förslag 4.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-08-27 § 56.pdf
Motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner.pdf

16 Svar på motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö *

Dnr 2018/KS 0155 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson och Martin Nilsson från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om behovet av analys av införande av marknadshyror i Tyresö. Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att frågan inte ligger inom den kommunala kompetensen samt att en analys av konsekvenserna innan ett förslag föreligger inte är ett effektivt resursutnyttjande. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om marknadshyror.pdf
Motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö.pdf

§137 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.
 
Bilagor
Ekonomisk rapport september 2018.pdf

§138 Svar på revisionsrapport om granskning av upphandling, inköp och avtalshantering

Dnr 2018/KS 0247 016
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av upphandling, inköp och avtalshantering.
 
Beskrivning av ärendet
För kommunrevisorernas räkning har EY genomfört en granskning av upphandling, inköp och avtalshantering för att att bedöma upphandlingarnas regelefterlevnad och rutinernas ändamålsenlighet i Tyresö kommun. Bedömningen är att arbetet till övervägande del är ändamålsenligt, så gäller även de styrande dokumenten.  Dock visar granskningen att riktlinjen inte tillämpas fullt ut. Revisorerna lämnar tre rekommendationer och önskar svar från kommunstyrelsen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med kommentarer till de tre rekommendationerna och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning upphandling inköp och avtalshantering.pdf
Revisionsrapport - Grankning av uppphandling, inköp och avtalshantering.pdf

§139 Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete

Dnr 2018/KS 0248 016
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av korruptionsförebyggande arbete.
 
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av Tyresö kommuns korruptionsförebyggande arbete. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och kommunens nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och andra oegentligheter i verksamheten. Revisorernas sammanfattande bedömning är att det i huvudsak bedrivs ett ändamålsenligt förebyggande arbete, men att vissa brister förekommer och ger kommunstyrelsen ett antal rekommendationer.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar med kommentarer till revisorernas rekommendationer och föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete.pdf
Revisionsskrivelse - Grankning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf
Revisionsrapport - Granskning av korruptionsförebyggande arbete Tyresö kommun.pdf

§140 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§140_prot_20180919.pdf (164 kb)

§141 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§141_prot_20180919.pdf (164 kb)

§142 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor inklusive delrapportering av uppdraget om förvaltningslokaler föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§142_prot_20180919.pdf (164 kb)

§143 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§143_prot_20180919.pdf (164 kb)

§144 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§144_prot_20180919.pdf (164 kb)

§145 Lokalt kollektivavtal om flexibel årsarbetstid inom Tyresö kommun

Dnr 2018/KSP 0013 012
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Lokalt kollektivavtal om flexibel årsarbetstid inom Tyresö kommun antas som lokalt kollektivavtal.
 
Beskrivning av ärendet
Det lokala kollektivavtal som föreslås antas har förhandlats fram mellan Tyresö kommun och Lärarförbundet. Avtalet syftar till att ersätta tidigare avtal om flexibel årsarbetstid mellan parterna från 2001-11-21.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse - antagande av lokalt kollektivavtal om flexibel årsarbetstid Lärarförbundet.pdf
Lokalt kollektivavtal om flexibel årsarbetstid LF fr o m 190101.pdf

§146 Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2018/KS 0274 12
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2018-08-20 §§ 27-31, antas:
2. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
3. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
4. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
5. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
6. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
7. Samtliga taxor enligt a-e ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2019.
 
Förbundet avser återkomma senare under hösten vad gäller taxor för tillsyn enligt strålskyddslagen samt eventuella taxor för alkohol- och tobakstillsynen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2019 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2018-08-20 omedelbar just.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 27 taxa animaliska biprodukter.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 28 taxa inom livsmedelsområdet.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 29 taxa enligt miljöbalken.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 30 taxa receptfria läkemedel.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer tjänsteskrivelse.pdf
2018-08-20 § 31 taxa sprängämnesprekursorer.pdf

§147 Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Dnr 2018/KS 0208 005
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2019-01-01.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.
 
Beskrivning av ärendet
För att möjliggöra för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att ta över myndighetsutövningen enligt alkohollag, tobakslag och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för de medlemskommuner som så önskar, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förbundsordningens § 6 ändras genom likalydande beslut i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 20180820.pdf

§148 Rapportering av ordförandeuppdrag om stödköp av svenskt kött

Dnr 2018/KS 0262 012
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisningen av uppdraget noteras.
2. Ökade inköp av svenskt kött inom ramen för gällande avtal godkänns under perioden 2018-10-01 - 2019-03-31.
3. Merkostnaderna finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet har 2018-08-08 beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att utifrån de avtal Tyresö kommun har undersöka möjligheten att öka inköpen av svenskt kött.
 
Förvaltningens förslag är att stödköp av svenskt kött godkänns under perioden 2018-10-01- 2019-03-31. Därefter får behovet beaktas i samband med ny upphandling som ska gälla från 2019-04-01. Merkostnaderna beräknas till 500 tkr vilket finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens budget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget om ökade inköp av svenskt kött.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-08-08 §123.pdf

§149 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018

Dnr 2018/KS 0281 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 195 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller med retroaktivitet från och med den 1 januari 2018.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,08 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med den 1 april 2018.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva timarvodet och årsarvodet till förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås att timarvodet höjs till 195 kronor per timme och att årsarvodet höjs med 3,08 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2018 respektive den 1 april 2018.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018.pdf
Bilagor 1 2 3 - timarvode och årsarvode 2018.pdf

§150 Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning

Dnr 2017/KS 0519 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om försök med arbetstidsförkortning i syfte att minska sjukskrivningstal och förstärka möjligheterna till nyrekrytering. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.
 
HR-avdelningen har utifrån den inkomna motionen sett över och tagit del av ett antal av de försök till arbetstidsförkortning som genomförts samt tagit del av relevant forskning inom området. Vidare har potentiella effekter av ett införande av arbetstidsförkortning analyserats. Utifrån relevant forskning och erfarenheter från tidigare försök till arbetstidsförkortningar i liknande organisationer kan konstateras förhållandevis kraftiga kostnadsökningar som inte kunnat motiveras med andra postiva effekter.
 
Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är därmed att Tyresö kommun i dagsläget bör avstå från att införa ett försök med arbetstidsförkortning.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Svar på motion om försök med arbetstidsförkortning.pdf
Motion om att Tyresö kommun genomför ett försök med arbetstidsförkortning.pdf

§151 Svar på motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner

Dnr 2018/KS 0070 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att Tyresö kommun skyndsamt ska ta fram rutiner för att minska läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, anses besvarad. 
2. Motionens andra attsats om att Tyresö kommun ska utreda omfattningen av läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, samt planerade nya anläggningar, anses besvarad.
3. Motionens tredje attsats om att Tyresö kommun ska ta fram en handlingsplan för åtgärder som kan minimera läckaget av mikroplast från befintliga konstgräsplaner, inklusive ombyggnad av planer, reinvesteringar, och åtgärder i omgivningen kring planerna t.ex. i vattenflöden och avlopp, anses besvarad.
4. Motionens fjärde attsats om att Tyresö kommun ska avvakta med att bygga nya konstgräsplaner till dess att kunskapen i kommunen är tillräcklig om hur man ska bygga, och vilka upphandlingskrav man ska ställa, för att det inte ska ske läckage av mikroplaster, avslås.
5. Motionens femte attsats om att Tyresö kommun ska avstå från att bygga konstgräsplaner på platser som är särskilt känsliga för naturmiljön, om det visar sig att det inte går att säkerställa nära noll läckage av mikroplaster från dessa planer, anses besvarad.
 
Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.
 
Särskilt yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C) hänvisar till särskilt yttrande i kultur- och fritidsnämnden 2018-08-27 § 56 (bilaga).
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Mikael Ordenius och Lilian Nylinder från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda problemet med läckage av mikroplaster från kommunens befintliga konstgräsplaner samt ta fram rutiner och en handlingsplan för att minimera läckage i framtiden. Miljöpartiets ledamöter föreslår också att Tyresö kommun avstår från att anlägga ytterligare konstgräsplaner till dess att läckage går att undvika. 
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens förslag 1-3 samt 5 besvarade samt att avslå förslag 4.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens förslag 1-3 samt 5 besvarade samt att avslå förslag 4.
 
Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-08-27 § 56.pdf
Motion angående läckage av mikroplast från konstgräsplaner.pdf

§152 Svar på motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö

Dnr 2018/KS 0155 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson och Martin Nilsson från Socialdemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om behovet av analys av införande av marknadshyror i Tyresö. Motionen remitterades till kommunledningsutskottet för förslag till besvarande.
 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att frågan inte ligger inom den kommunala kompetensen samt att en analys av konsekvenserna innan ett förslag föreligger inte är ett effektivt resursutnyttjande. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på motion om marknadshyror.pdf
Motion angående behovet av analys av införandet av marknadshyror i Tyresö.pdf

§153 Nya LSS-bostäder i Strand och Hanviken

Dnr 2017KSM0606 301
 
Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Investeringsmedel för LSS bostäder utökas med:
9 800 000 kronor för LSS Hanviken till 29 800 000 kronor.
7 700 000 kronor för LSS Strand 27 700 000 kronor.
3. Investeringen kommer att generera en preliminärt tillkommande hyra till Socialförvaltningen med;
432 930 kronor/år för LSS Hanviken.  Preliminär total hyreskostnad blir 1 732 930 kronor/år för boendet
307 794 kronor/år för LSS Strand. Preliminär total hyreskostnad blir
1 607 794 kronor för boendet
Hyran idag för Granbacken är  515 400 kronor som försvinner i samband med rivningen.
4. Investeringen finansieras vid behov med lån.  Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.
 
Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades investeringsmedel om 40 miljoner kronor för två gruppbostäder. Förslagen är nu detaljprojekterade. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. För LSS Hanviken handlar det om ökad omfattning av geotekniska undersökningar av markförhållanden, ökade kostnader för framtagande av kvalitetsprogram i detaljplaneärende samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge. För LSS Strand handlar det om ökad omfattning av geotekniska samt miljötekniska undersökningar av markförhållanden, behov av fastighetsreglering samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.
 
Ny investeringsbudget är;
29 800 000 kronor för LSS Hanviken
27 700 000 kronor för LSS Strand
 
Det ger en preliminär hyreskostnad på;
1 732 930 kronor/år för LSS Hanviken
1 607 794 kronor/år för LSS Strand
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Nya LSS bostäder Strand och Hanviken.pdf

§154 Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård

Dnr 2017KSM0371 301
 
Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Investeringsmedel för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård utökas med 4 500 000 kronor till 24 500 000 kronor.
3. Investeringen kommer att genera en preliminär hyra med 1 513 924 kronor/år som fördelas mellan gata park och fritid.
4. Investeringen finansieras vid behov med lån.  Upplåningen ryms inom befintlig låneram. Frågan om utökat driftanslag för verksamheten ska prövas i arbetet med kommunplan 2020.
 
Beskrivning av ärendet
I kommunplan 2017 beslutades om investeringsmedel om 20 miljoner kronor för ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.
 
Förslaget är nu detaljprojekterat. På grund av oförutsedda förutsättningar har projektkostnaden ökat. Det handlar om svåra geotekniska förhållanden samt ökad entreprenadkostnad på grund av rådande marknadsläge.
 
Ny investeringsbudget är 24 500 000 kronor. Investeringen bedöms som högprioriterad, då arbetsmiljön för de anställda brister.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Ny maskinhall och personalutrymmen på Alby friluftsgård.pdf

§155 Övrig fråga

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP) ställer en fråga om rösträkningen i valet till riksdagen. Chefen för kommunkansliet besvarar frågan.
Beslut/Protokollsutdrag
§155_prot_20180919.pdf (164 kb)