Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-10-17

Sammanträde 2018-10-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om läget i projektet Attraktiva Alby

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Styrgruppen för projektet Attraktiva Alby informerar vid sammanträdet om läget för projektet.

2 Information om nya ishallen i Norra Tyresö centrum

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsenheten informerar muntligt vid sammanträdet om nya ishallen i Norra Tyresö centrum.

3 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Pizzeria San Remo Handelsbolag på Pizzeria San Remo, Strömfallsvägen 5

Dnr 2018/KS 0205 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Pizzeria San Remo Handelsbolag, 969787-1003, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Pizzeria San Remo, Strömfallsvägen 5.
2. Serveringstiderna är 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Pizzeria San Remo Handelsbolag, 969787-1003, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Pizzeria San Remo, Strömfallsvägen 5. Ansökan gäller servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 22:00 både inomhus och på uteserveringen.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.

Bilagor
181004 Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Pizzeria San Remo.pdf

4 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet oktober 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om köp av räntetaksoption.pdf
181009 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

5 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

6 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

7 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.

8 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.

9 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.

10 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

11 Socialnämndens återrapportering om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fortsatt återrapportering från socialnämnden om planen för sänkt kostnadsnivå för budget i balans ska ske tertialvis. Nästa återrapport ska ske i samband med verksamhetsberättelsen för 2018.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att rapporteringen fortsättningsvis sker tertialvis.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Socialnämndens återrapportering för plan för hållbar ekonomi.pdf

12 Återrapportering av uppdraget demokratiprao

Dnr 2018/KS 0052 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Redovisningen av uppdraget noteras.
2. Demokratiprao och förvaltningarnas alternativa förslag ska övervägas i kommunikationschefens utredning om dialogverktyg för utvecklad dialog med ungdomar och fler mötesplatser.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottet har 2018-02-22 gett kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett program för demokratiprao för elever i grundskolan och gymnasiet i Tyresö kommuns kommunala förvaltning för att följa hur beslut bereds och fattas i praktiken.

Förvaltningens förslag är att uppdraget om demokratiprao ska övervägas i kommunikationschefens utredning om dialogverktyg för utvecklad dialog med ungdomar och fler mötesplatser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Demokratiprao.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §32.pdf

13 Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019

Dnr 2018/KS 0126 005

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Förfrågan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019.pdf

14 Äskande från kultur- och fritidsnämnden för att starta en fritidsbank/sportotek i Tyresö

Dnr 2018/KS 0305 71

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-09-24 § 71.pdf

15 Medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund

Dnr KSM2018-1543-431

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens beslut 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund upphävs.
2. Avgiften för medlemskapet inom Svealands kustvattenvårdsförbund finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har tidigare under året ansökt om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund. Effekterna av utträdet ger kunskapsbrist över miljöstatus i de lokala kustvattnen kring Tyresö som kustvattenvårdsförbundet årligen provtar, analyserar och ingår i den samlade kartläggningen av hela Svealandskustens miljösituation. Tyresåns vattenvårdsförbund, som Tyresö kommun är medlem i, är stödjande medlem i kustvattenvårdsförbundet och genererar små medel till förbundets verksamhet.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fortsatt medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund ger kommunen angelägen kustvattendata. Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen upphäver beslutet från 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund från och med utgången av 2018. Medlemskapet i förbundet föreslår förvaltningen finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Medlemskap i SKVVF.pdf

16 Revidering av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder *

Dnr 2018/KS 0273 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i det gemensamma reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.

Innehållet i förslaget till det reviderade gemensamma reglementet är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till det gemensamma reglementet.

De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.
1. I 2 § första stycket föreslås en reglering som avser varje nämnds ansvar såsom anställningsmyndighet för sina respektive frågor för det fall personal inom en förvaltning arbetar för flera nämnder.
2. I 17 § första stycket föreslås en kompletterande lydelse som anger att nämnden får utse en annan ledamot som ersättare för det fall ordförande eller annan i presidiet närvarar vid möte men ändå är förhindrad att fullgöra uppdraget som ordförande. Ett exempel på en sådan situation är när ordförande inte kan närvara vid justering av protokollet.
3. I 18 § föreslås att fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd istället för att det anges ett specifikt antal i reglementet. Detta överensstämmer även med fullmäktiges beslut den 14 juni 20108 om ny nämndorganisation, se 62 § i fullmäktiges protokoll.
4. I 25 § första stycket föreslås en reglering som återspeglar den praxis som redan nu råder, det vill säga att protokoll ska föras av mötesordförande från majoriteten och justeras av en person från oppositionen eller vice versa.
5. I 30 § första stycket föreslås att fullmäktige beslutar om vilka utskott och/eller beredningar som ska finnas inom den kommunala organisationen, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.
6. I 30 § andra stycket föreslås att mandatperioden för ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare inom utskott och beredningar är ett år räknat från och med den 1 januari till och med den 31 december, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente i Tyresö kommun.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig. juni 2018.pdf

17 Revidering av kommunstyrelsens reglemente *

Dnr 2018/KS 0272 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kommunstyrelsen är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till kommunstyrelsens reglemente.

De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.
1. I 6 § första stycket punkterna 4-5 föreslås en kompletterande lydelse med anledning av att en ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. I 7§ första stycket punkterna 8-12 föreslås ett förtydligande vad avser kommunstyrelsens bemyndigande från fullmäktige vad avser initiativtagande, samråd, granskning, antagande och upphävande av detaljplaner samt att ge beslut om planbesked.
3. I 17 § berörs i förslaget endast ansvaret för uppgifter enligt lotterilagen. Ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig. juni 2018.pdf

18 Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden *

Dnr 2018/KS 0300 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i äldre- och omsorgsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Reglemente äldre- och omsorgsnämnden.pdf

19 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden *

Dnr 2018/KS 0295 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i fullmäktige innebär att en arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

20 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden *

Dnr 2018/KS 0278 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019

Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

21 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden *

Dnr 2018/KS 0287 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i kultur- och fritidsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kultur- och fritidsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. Vissa ändringar som föreslås är endast av redaktionell karaktär.

De materiella förändringar som föreslås är följande.
1. I 1 § första stycket föreslås en generell lydelse om att nämnden har att följa tillämplig lagstiftning och annan författning samt att nämnden utgör myndighet i förhållande till nämndens uppgifter.
2. I 1 § tredje stycket föreslås ytterligare precisering av prioriterade målgrupper för nämnden i form av unga som upplever utanförskap, personer med funktionsnedsättningar samt personer som är nyanlända i Sverige.
3. I 2 § första stycket fjärde punkten föreslås en kompletterande lydelse avseende nämndens ansvar för kultur att förvalta, underhålla och utveckla kommunens konstinnehav.
4. I 3 § första stycket tredje och fjärde punkterna föreslås kompletterande lydelser avseende nämndens ansvar för fritidsverksamhet att ombesörja bokning av kommunens lokaler samt ombesörja skötsel och drift av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.
5. § 4 i nuvarande version av reglementet för nämnden utgår eftersom beslutanderätt enligt lotterilagen åvilar kommunstyrelsen och kommer att ingå i kommunstyrelsens reglemente.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf

22 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden *

Dnr 2018/KS 0288 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för barn- och utbildningsnämnden är av redaktionell karaktär med undantag för att den reglering som avser individutskott utgår, eftersom ett sådant utskott inte finns inom nämnden. I övrigt föreslås inte några materiella förändringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf

23 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden *

Dnr 2018/KS 0289 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för byggnadsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i byggnadsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för byggnadsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.

Vissa ändringar är dels redaktionella, dels återfinns lydelse i det gemensamma reglementet och har tagits bort i förslaget till reviderat reglemente.

De materiella förändringar som föreslås är följande:
1. Den tidigare förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem har upphört. 1 § andra stycket punkt fyra har med anledning av detta omformulerats. Dessutom finns ett gränssnitt gentemot de uppgifter som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för vilka undantas från nämndens ansvar.
2. Lydelsen i nuvarande 1 § sjätte strecksatsen i nämndens reglemente utgår med anledning av att ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i sin helhet överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
3. I 1 § andra stycket punkt sex föreslås ett förtydligande vad avser namnsättning av gator, vägar, parkvägar, broar, torg, parker och andra allmänna platser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för byggnadsnämnden.pdf
Reglemente för byggnadsnämnden.pdf

24 Revidering av reglemente för valnämnden *

Dnr 2018/KS 0298 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för valnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i valnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för valnämnden är endast av redaktionell karaktär och några innehållsmässiga förändringar föreslås inte.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för valnämnden.pdf
Reglemente för valnämnden.pdf

25 Revidering av reglemente för krisledningsnämnden *

Dnr 2018/KS 0304 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för krisledningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i krisledningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.

Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för krisledningsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.

De materiella förändringar som föreslås är dels ett förtydligande i 7 § om att val av ersättare får göras om ordförande eller annan i presidiet inte kan tjänstgöra eller har förhinder såväl tillfälligt som under lång tid, dels utgår nuvarande
10-11 §§ då dessa regleringar anges i det gemensamma reglementet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för krisledningsnämnden.pdf
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf

26 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning *

Dnr 2018/KS 0317 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i och med den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018. Det är i princip uteslutande redaktionella ändringar som har företagits där laghänvisningar har korrigerats. Därutöver har arbetsordningen gåtts igenom och jämförts med Sveriges kommuners och landstings (SKL) förslag till arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar. Utifrån denna jämförelse har smärre justeringar och förtydliganden gjorts. Viss information har stått på två ställen och har då tagits bort på ena stället.

I sak är det inga förändringar vad gäller kommunfullmäktiges arbetssätt förutom att det i § 11 har lagts till att kommunfullmäktiges presidium samlas dagen före fullmäktigesammanträdet för genomgång av ärenden samt inkomna motioner, interpellationer och frågor samt att det i 36 § har lagts till att presidiet bereder revisorernas budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun.pdf
Arbetsordning Kommunfullmäktige med synliga ändringar.pdf

27 Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter

Dnr 2018/KS 0299 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Aktuella och pågående ärenden i de upphörande nämnderna socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förs över till de nya nämnderna arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2019.

Beskrivning av ärendet
Arkivlagen föreskriver att när en myndighet upphör ska arkivet och alla allmänna handlingar överlämnas till arkivmyndigheten. För att den kommunala verksamheten ska kunna fortlöpa föreslås kommunstyrelsen besluta att pågående ärenden ska flyttas över till de nya nämnderna från och med 1/1 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter.pdf

28 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019 *

Dnr 2018/KS 0306 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras.
2. Bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
3. Timarvode till förtroendevalda höjs till 200 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller från och med den 1 januari 2019.
4. Bilaga 3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av beslutet.
5. Beslut 3 och 4 gäller under förutsättning att fullmäktige antar beslut 1 och 2 ovan.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal ändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 2019-01-01. Samtidigt föreslås timarvodet för 2019 uppräknas enligt de nya bestämmelserna under förutsättning att kommunfullmäktige antar bestämmelserna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf

29 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun *

Dnr 2018/KS 0307 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Bestämmelser om lokalt partistöd föreslås i detta ärende revideras. Det rör sig om redaktionella ändringar med anledning av den nya kommunallagen och ett förtydligande av partiernas eget ansvar att lämna redovisningar av partistöd inom föreskriven tid.

Rätten till partistöd är enligt lagen kopplat till om partiet är representerat i fullmäktige. Kommunen har möjlighet att trappa ner stödet vid så kallade "tomma stolar", det vill säga om det inte längre finns några kandidater kvar när en ledamot i fullmäktige avsäger sig sin plats. Stödet får som längst utgå under ett kalenderår efter det att representationen upphörde.

Det finns krav i lagen på att partierna ska redovisa hur partistödet används. Avsikten med partiernas redovisning är inte att kommunstyrelsen ska göra en materiell prövning av redovisningen, om stödet använts ändamålsenligt. Dock blir rapporten offentlig vilket gör att kommunmedborgare får insyn i hur partistödet använts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun med ändringsmarkeringar.pdf

30 Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019 *

Dnr 2018/KS 0188 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2019 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.

Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisning för 2017 föreslås att fullmäktige fattar beslut om att utbetala partistöd till samtliga berörda partier enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av kommunlat partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd - Liberalerna.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet.docx.pdf
Redovisnimng av kommunlat partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd till Kristdemokraterna Tyresö 2017.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
2017 Centerpartiet Redovisning av partistöd i Tyresö kommun.docx.pdf
C-Budget2018.docx.pdf
C-Resultat-Balans-2017.docx.pdf

31 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2018-2022 *

Dnr 2018/KS 0316 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att

1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.

2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under tidigare mandatperiod. En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet. Chefen för kommunkansliet föreslås få delegation att hantera ansökningarna i enlighet med de förutsättningar som fullmäktige har beslutat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2018-2022.pdf

32 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0297 20

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. Minsta omfattning för en anställning för en politisk sekreterare är 15 procent av en heltidstjänst.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.

Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen 4 kap. 33 § framgår att kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda förtroendevalda i det politiska arbetet. I detta ärende föreslås att kommunen under mandatperioden 2019-2022 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Samtliga politiska sekreterare placeras i kommunstyrelseförvaltningen.

Lönen föreslås till 38 700 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från och med den 1 januari nästkommande år.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.pdf

§156 Information om läget i projektet Attraktiva Alby

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Styrgruppen för projektet Attraktiva Alby informerar vid sammanträdet om läget för projektet.
Beslut/Protokollsutdrag
§156_prot_20181017.pdf (165 kb)

§157 Information om nya ishallen i Norra Tyresö centrum

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Fastighetsenheten informerar muntligt vid sammanträdet om nya ishallen i Norra Tyresö centrum.
Beslut/Protokollsutdrag
§157_prot_20181017.pdf (165 kb)

§158 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Pizzeria San Remo Handelsbolag på Pizzeria San Remo, Strömfallsvägen 5

Dnr 2018/KS 0205 013
 
Kommunledningsutskottets beslut
1. Pizzeria San Remo Handelsbolag, 969787-1003, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Pizzeria San Remo, Strömfallsvägen 5.
2. Serveringstiderna är 11.00 - 22.00 både inomhus och på uteserveringen.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.
 
Beskrivning av ärendet
Pizzeria San Remo Handelsbolag, 969787-1003, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Pizzeria San Remo, Strömfallsvägen 5. Ansökan gäller servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 22:00 både inomhus och på uteserveringen.
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att serveringstillstånd kan beviljas.
 
Bilagor
181004 Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd Pizzeria San Remo.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§158_prot_20181017.pdf (155 kb)

§159 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet oktober 2018

Dnr 2018/KS 0026 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut om köp av räntetaksoption.pdf
181009 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

§160 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.
 
Bilagor
Ekonomisk rapport oktober 2018.pdf

§161 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2018/KS 0021 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§161_prot_20181017.pdf (165 kb)

§162 Information om mottagande av nyanlända

Dnr 2018/KS 0022 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor vad gäller mottagande av nyanlända föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§162_prot_20181017.pdf (165 kb)

§163 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2018/KS 0023 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella lokalförsörjningsfrågor föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§163_prot_20181017.pdf (165 kb)

§164 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2018/KS 0024 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom IT och digitalisering föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§164_prot_20181017.pdf (165 kb)

§165 Information om HR-frågor

Dnr 2018/KS 0025 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§165_prot_20181017.pdf (165 kb)

§166 Socialnämndens återrapportering om plan för sänkt kostnadsnivå för budget i balans

Dnr 2017/KS 0472 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Fortsatt återrapportering från socialnämnden om planen för sänkt kostnadsnivå för budget i balans ska ske tertialvis. Nästa återrapport ska ske i samband med verksamhetsberättelsen för 2018.
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017 fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Kommunstyrelsen ska få en rapport varje kvartal tills planen är genomförd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att rapporteringen fortsättningsvis sker tertialvis.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Socialnämndens återrapportering för plan för hållbar ekonomi.pdf

§167 Återrapportering av uppdraget demokratiprao - ärendet utgår

§168 Bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019

Dnr 2018/KS 0126 005
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Nordiska museet beviljas ett bidrag på 500 000 kronor för 2019 till underhåll av Tyresö slottspark och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
2. Vid eventuell förnyad ansökan för kommande år ska en redovisning av åtgärder bifogas.
3. Bidraget finansieras inom gemensam verksamhet.
 
Beskrivning av ärendet
Nordiska museet har kommit in med en ansökan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019. Bidraget ska användas till parkens skötsel och underhåll och öppethållande av de publika toaletterna.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Nordiska museet.pdf
Förfrågan om bidrag till underhåll av Tyresö slottspark 2019.pdf

§169 Äskande från kultur- och fritidsnämnden för att starta en fritidsbank/sportotek i Tyresö

Dnr 2018/KS 0305 71
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra uppdraget om sportotek enligt kommunstyrelsens ordförandeutlåtande.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet om att öppna ett sportotek som nämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige genom en bifallen motion 2016-05-19 § 119. Nämnden äskar 1 000 000 kronor för att täcka investerings- och driftkostnader för att öppna och driva en fritidsbank.
 
Ordförandeutlåtande
Det är angeläget att det redan under 2019 inrättas en form av Sportotek. Detta bör kunna inrättas i en mindre skala inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Verksamheten bör kunna bedrivas i befintliga lokaler och med befintlig personal. Utrustning för utlåning kan erhållas genom sponsring eller att medborgare skänker utrustning som de ej längre behöver. Lokalbehovet som beslutats av nämnden kommer behandlas i lokalförsörjningsplanen.
 
Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra uppdraget om sportotek enligt ordförandeutlåtandet.
 
Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-09-24 § 71.pdf

§170 Medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund

Dnr KSM2018-1543-431
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens beslut 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund upphävs.
2. Avgiften för medlemskapet inom Svealands kustvattenvårdsförbund finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har tidigare under året ansökt om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund. Effekterna av utträdet ger kunskapsbrist över miljöstatus i de lokala kustvattnen kring Tyresö som kustvattenvårdsförbundet årligen provtar, analyserar och ingår i den samlade kartläggningen av hela Svealandskustens miljösituation. Tyresåns vattenvårdsförbund, som Tyresö kommun är medlem i, är stödjande medlem i kustvattenvårdsförbundet och genererar små medel till förbundets verksamhet.
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fortsatt medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund ger kommunen angelägen kustvattendata. Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen upphäver beslutet från 2018-03-14 § 51 om utträde ur Svealands kustvattenvårdsförbund från och med utgången av 2018. Medlemskapet i förbundet föreslår förvaltningen finansieras inom stadsbyggnadsförvaltningens budget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Medlemskap i Svealands kustvattenvårdsförbund.pdf

§171 Revidering av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder

Dnr 2018/KS 0273 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i det gemensamma reglementet träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade gemensamma reglementet är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till det gemensamma reglementet.
 
De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.
1. I 2 § första stycket föreslås en reglering som avser varje nämnds ansvar såsom anställningsmyndighet för sina respektive frågor för det fall personal inom en förvaltning arbetar för flera nämnder.
2. I 17 § första stycket föreslås en kompletterande lydelse som anger att nämnden får utse en annan ledamot som ersättare för det fall ordförande eller annan i presidiet närvarar vid möte men ändå är förhindrad att fullgöra uppdraget som ordförande. Ett exempel på en sådan situation är när ordförande inte kan närvara vid justering av protokollet.
3. I 18 § föreslås att fullmäktige väljer och fastställer antalet kommunalråd istället för att det anges ett specifikt antal i reglementet. Detta överensstämmer även med fullmäktiges beslut den 14 juni 20108 om ny nämndorganisation, se 62 § i fullmäktiges protokoll.
4. I 25 § första stycket föreslås en reglering som återspeglar den praxis som redan nu råder, det vill säga att protokoll ska föras av mötesordförande från majoriteten och justeras av en person från oppositionen eller vice versa.
5. I 30 § första stycket föreslås att fullmäktige beslutar om vilka utskott och/eller beredningar som ska finnas inom den kommunala organisationen, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.
6. I 30 § andra stycket föreslås att mandatperioden för ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare inom utskott och beredningar är ett år räknat från och med den 1 januari till och med den 31 december, vilket innebär att detta även gäller för utskott och beredningar som ligger under kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av gemensamt reglemente i Tyresö kommun.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig.  juni 2018.pdf

§172 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Dnr 2018/KS 0272 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med kommunkansliets förslag.
2. Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Förslaget har utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) reviderade utgåva av underlag till reglemente för kommunstyrelsen och det gemensamma reglementet för nämnder.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kommunstyrelsen är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. De största skillnaderna är redaktionella och följer i tillämpliga delar SKL:s struktur för att underlätta för läsaren att kunna tillgodogöra sig SKL:s kommentarer. Vissa lydelser som återfinns i kommunens nuvarande version, men som inte finns med i SKL:s förslag, har infogats i kommunkansliets förslag till kommunstyrelsens reglemente.
 
De huvudsakliga förändringarna utöver vad som anges ovan och vad avser innehåll är följande.
1. I 6 § första stycket punkterna 4-5 föreslås en kompletterande lydelse med anledning av att en ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. I 7§ första stycket punkterna 8-12 föreslås ett förtydligande vad avser kommunstyrelsens bemyndigande från fullmäktige vad avser initiativtagande, samråd, granskning, antagande och upphävande av detaljplaner samt att ge beslut om planbesked.
3. I 17 § berörs i förslaget endast ansvaret för uppgifter enligt lotterilagen. Ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens reglemente.pdf
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
SKL Reglemente för styrelse och nämnder - slutlig.  juni 2018.pdf

§173 Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden

Dnr 2018/KS 0300 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för äldre- och omsorgsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag med redaktionella ändringar med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
2. Bestämmelserna i äldre- och omsorgsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en äldre- och omsorgsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Reglemente äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§174 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2018/KS 0295 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag med redaktionella ändringar med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
2. Bestämmelserna i arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i fullmäktige innebär att en arbetsmarknads- och socialnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Reglemente arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§175 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr 2018/KS 0278 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas i enlighet med kommunkansliets förslag med redaktionella ändringar med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
2. Bestämmelserna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom, reviderat och tagit fram reglementen för de nya nämnderna. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd inrättas från och med den 1 januari 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf

§176 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 2018/KS 0287 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag med redaktionella ändringar med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
2. Bestämmelserna i kultur- och fritidsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för kultur- och fritidsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version. Vissa ändringar som föreslås är endast av redaktionell karaktär.
 
De materiella förändringar som föreslås är följande.
1. I 1 § första stycket föreslås en generell lydelse om att nämnden har att följa tillämplig lagstiftning och annan författning samt att nämnden utgör myndighet i förhållande till nämndens uppgifter.
2. I 1 § tredje stycket föreslås ytterligare precisering av prioriterade målgrupper för nämnden i form av unga som upplever utanförskap, personer med funktionsnedsättningar samt personer som är nyanlända i Sverige.
3. I 2 § första stycket fjärde punkten föreslås en kompletterande lydelse avseende nämndens ansvar för kultur att förvalta, underhålla och utveckla kommunens konstinnehav.
4. I 3 § första stycket tredje och fjärde punkterna föreslås kompletterande lydelser avseende nämndens ansvar för fritidsverksamhet att ombesörja bokning av kommunens lokaler samt ombesörja skötsel och drift av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.
5. § 4 i nuvarande version av reglementet för nämnden utgår eftersom beslutanderätt enligt lotterilagen åvilar kommunstyrelsen och kommer att ingå i kommunstyrelsens reglemente.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.pdf

§177 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2018/KS 0288 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag med redaktionella ändringar med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
2. Bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för barn- och utbildningsnämnden är av redaktionell karaktär med undantag för att den reglering som avser individutskott utgår, eftersom ett sådant utskott inte finns inom nämnden. I övrigt föreslås inte några materiella förändringar.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf

§178 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Dnr 2018/KS 0289 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för byggnadsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag med redaktionella ändringar med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
2. Bestämmelserna i byggnadsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för byggnadsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.
 
Vissa ändringar är dels redaktionella, dels återfinns lydelse i det gemensamma reglementet och har tagits bort i förslaget till reviderat reglemente.
 
De materiella förändringar som föreslås är följande:
1. Den tidigare förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem har upphört. 1 § andra stycket punkt fyra har med anledning av detta omformulerats. Dessutom finns ett gränssnitt gentemot de uppgifter som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för vilka undantas från nämndens ansvar.
2. Lydelsen i nuvarande 1 § sjätte strecksatsen i nämndens reglemente utgår med anledning av att ansvar för uppgifter som avser alkohollag, tobakslag, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i sin helhet överflyttas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
3. I 1 § andra stycket punkt sex föreslås ett förtydligande vad avser namnsättning av gator, vägar, parkvägar, broar, torg, parker och andra allmänna platser.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för byggnadsnämnden.pdf
Reglemente för byggnadsnämnden.pdf

§179 Revidering av reglemente för valnämnden

Dnr 2018/KS 0298 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för valnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag med redaktionella ändringar med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
2. Bestämmelserna i valnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen. Bestämmelserna i förslaget till det reviderade reglementet för valnämnden är endast av redaktionell karaktär och några innehållsmässiga förändringar föreslås inte.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för valnämnden.pdf
Reglemente för valnämnden.pdf

§180 Revidering av reglemente för krisledningsnämnden

Dnr 2018/KS 0304 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reglementet för krisledningsnämnden revideras i enlighet med kommunkansliets förslag med redaktionella ändringar med anledning av redan angivna uppgifter i det gemensamma reglementet.
2. Bestämmelserna i krisledningsnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av fullmäktiges beslut den 14 juni 2018 om ny nämndorganisation inom Tyresö kommun har kommunkansliet gått igenom och reviderat gällande reglementen.
 
Innehållet i förslaget till det reviderade reglementet för krisledningsnämnden är till största delen detsamma som i kommunens nuvarande version.
 
De materiella förändringar som föreslås är dels ett förtydligande i 7 § om att val av ersättare får göras om ordförande eller annan i presidiet inte kan tjänstgöra eller har förhinder såväl tillfälligt som under lång tid, dels utgår nuvarande
10-11 §§ då dessa regleringar anges i det gemensamma reglementet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för krisledningsnämnden.pdf
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf

§181 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Dnr 2018/KS 0317 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun antas.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås revideras i och med den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018. Det är i princip uteslutande redaktionella ändringar som har företagits där laghänvisningar har korrigerats. Därutöver har arbetsordningen gåtts igenom och jämförts med Sveriges kommuners och landstings (SKL) förslag till arbetsordning för fullmäktige, ett underlag för lokala bedömningar. Utifrån denna jämförelse har smärre justeringar och förtydliganden gjorts. Viss information har stått på två ställen och har då tagits bort på ena stället.
 
I sak är det inga förändringar vad gäller kommunfullmäktiges arbetssätt förutom att det i § 11 har lagts till att kommunfullmäktiges presidium samlas dagen före fullmäktigesammanträdet för genomgång av ärenden samt inkomna motioner, interpellationer och frågor samt att det i 36 § har lagts till att presidiet bereder revisorernas budget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.pdf
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun.pdf
Arbetsordning Kommunfullmäktige med synliga ändringar.pdf

§182 Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter

Dnr 2018/KS 0299 008
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Aktuella och pågående ärenden i de upphörande nämnderna socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förs över till de nya nämnderna arbetsmarknads- och socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Arkivlagen föreskriver att när en myndighet upphör ska arkivet och alla allmänna handlingar överlämnas till arkivmyndigheten. För att den kommunala verksamheten ska kunna fortlöpa föreslås kommunstyrelsen besluta att pågående ärenden ska flyttas över till de nya nämnderna från och med 1/1 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Hantering av arkiv efter upphörda myndigheter.pdf

§183 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019

Dnr 2018/KS 0306 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun revideras enligt kommunkansliets förslag med tillägg av indexering för icke-indexerade delar i bilaga 3.
2. Bestämmelserna träder i kraft 2019-01-01.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 200 kronor per timme. Det nya timarvodet gäller från och med den 1 januari 2019.
2. Bilaga 3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av beslutet.
3. Beslut 3 och 4 gäller under förutsättning att fullmäktige antar beslut 1 och 2 ovan.
 
Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och ett antal ändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 2019-01-01. Samtidigt föreslås timarvodet för 2019 uppräknas enligt de nya bestämmelserna under förutsättning att kommunfullmäktige antar bestämmelserna.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf

§184 Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun

Dnr 2018/KS 0307 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderade bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun antas.
 
Beskrivning av ärendet
Bestämmelser om lokalt partistöd föreslås i detta ärende revideras. Det rör sig om redaktionella ändringar med anledning av den nya kommunallagen och ett förtydligande av partiernas eget ansvar att lämna redovisningar av partistöd inom föreskriven tid.
 
Rätten till partistöd är enligt lagen kopplat till om partiet är representerat i fullmäktige. Kommunen har möjlighet att trappa ner stödet vid så kallade "tomma stolar", det vill säga om det inte längre finns några kandidater kvar när en ledamot i fullmäktige avsäger sig sin plats. Stödet får som längst utgå under ett kalenderår efter det att representationen upphörde.
 
Det finns krav i lagen på att partierna ska redovisa hur partistödet används. Avsikten med partiernas redovisning är inte att kommunstyrelsen ska göra en materiell prövning av redovisningen, om stödet använts ändamålsenligt. Dock blir rapporten offentlig vilket gör att kommunmedborgare får insyn i hur partistödet använts.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun med ändringsmarkeringar.pdf

§185 Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019

Dnr 2018/KS 0188 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2019 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser.
 
Kommunallagen reglerar att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år, 4 kapitlet 32 § kommunallagen. Eftersom samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat in redovisning för 2017 föreslås att fullmäktige fattar beslut om att utbetala partistöd till samtliga berörda partier enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande lokala bestämmelser om kommunalt partistöd i Tyresö kommun.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd för år 2017 samt beslut om partistöd för år 2019.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Moderaterna.pdf
Redovisning av kommunlat partistöd - Sverigedemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd - Liberalerna.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet.docx.pdf
Redovisnimng av kommunlat partistöd - Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av partistöd till Kristdemokraterna Tyresö 2017.pdf
Redovisning av kommunalt partistöd - Miljöpartiet.pdf
2017 Centerpartiet Redovisning av partistöd i Tyresö kommun.docx.pdf
C-Budget2018.docx.pdf
C-Resultat-Balans-2017.docx.pdf

§186 Bidrag till politiska ungdomsförbund under mandatperioden 2018-2022

Dnr 2018/KS 0316 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige kan under mandatperioden 2018-2022 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att
1) partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
2) det finns ett lokalt ungdomsförbund,
3) bidraget används i det lokala arbetet,
4) ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
 
Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under tidigare mandatperiod. En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet. Chefen för kommunkansliet föreslås få delegation att hantera ansökningarna i enlighet med de förutsättningar som fullmäktige har beslutat.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2018-2022.pdf

§187 Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018/KS 0297 20
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samtliga partier som är representerade i fullmäktige under mandatperioden 2019-2022 får tillgång till stöd av en politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-06-14.
2. Minsta omfattning för en anställning för en politisk sekreterare är 15 procent av en heltidstjänst.
3. Grundlön för heltidstjänst (100 procent) är 38 700/mån från den 1 januari 2019. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från den 1 januari nästkommande år.
4. HR-chefen är administrativ chef för de politiska sekreterarna. Dessa utses av respektive parti, och anställs av HR- chefen.
5. Arbetsledare för den politiska sekreteraren är partiets kommunalråd eller dess gruppledare i kommunstyrelsen eller annan som denne föreslår. Partier som saknar kommunalråd/gruppledare i kommunstyrelsen avgör på annat sätt hur den politiska sekreteraren ska arbetsledas. Det är i första hand arbetsledaren som fördelar och prioriterar vilka arbetsuppgifter som den politiska sekreteraren ska utföra i sin roll som biträde till de förtroendevalda.
6. De politiska sekreterarna är anställda med stöd av kommunallagen och lagen om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig. De har förtroendearbetstid, vilket innebär att de inte har rätt till ersättning vid obekväm arbetstid eller övertidsersättning.
7. De politiska sekreterarna omfattas inte av kommunens regler om bisysslor.
 
Beskrivning av ärendet
Av kommunallagen 4 kap. 33 § framgår att kommuner får anställa politiska sekreterare att biträda förtroendevalda i det politiska arbetet. I detta ärende föreslås att kommunen under mandatperioden 2019-2022 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Samtliga politiska sekreterare placeras i kommunstyrelseförvaltningen.
 
Lönen föreslås till 38 700 kr/månad för 100 procent tjänstgöringsgrad. Löneutvecklingen ska följa övriga kommunanställda. En årlig uppräkning av lönen sker med genomsnittet i procent av de kommunanställdas löneutveckling under föregående år, att gälla från och med den 1 januari nästkommande år.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Anställning av politiska sekreterare under mandatperioden 2019-2022.pdf