Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2018-12-17

Sammanträde 2018-12-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst

Dnr 2018/KS 0409 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Vid årsbokslutet per 2018-12-31 avser kommunstyrelsen att avskriva upparbetat
negativt resultat för resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen
regi under förutsättning att beloppen inte nämnvärt avviker från oktoberprognosen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att effekterna av avskrivningen
beaktas när årsredovisningen för 2018 utarbetas.

Beskrivning av ärendet
Resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen regi har under åren
2016, 2017 och hittills under 2018 upparbetat betydande ackumulerade underskott.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att dessa underskott avskrivs vid årsbokslutet
per 2018-12-31.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst.pdf

3 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2018/KS 0410 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända antas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erhåller schablonersättning för nyanlända flyktingar med permanent
uppehållstillstånd och söker ett antal bidrag/ersättningar för asylsökande barn och
ungdomar. Bidragen är riktade till olika ändamål och ska fördelas till det de är
ämnade.

Kommunstyrelsen fattade i början av 2017 ett beslut om hur dessa medel ska fördelas
till förvaltningar och verksamheter. Fördelningsmodellens ambition är att spegla de
intentioner som bidragen avser och föreslås därför anpassas så att andelen medel till
kultur och fritid minskas något och istället fördelas till barn- och utbildning respektive
centrum för arbete och integration.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf
Bilaga 1 Fördelning asylsökande nyanlända.pdf

4 Uppföljning löneöversyn 2018

Dnr 2018/KSP 0047 22

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den formella delen av löneöversynen 2018 är avslutad i och med att arbetsgivaren har
haft avstämningar med samtliga motparter och att medarbetarna får ut sina nya löner.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att löneöversynen, trots att centrala
lönekollektivavtal för Lärarnas Samverkansråd inte blev klara förrän under hösten, har
fungerat väl. Efter avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga
arbetstagarorganisationer kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen
sammantaget förbättrats och att en del tidigare uppmärksammade
utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning. Parterna ser dock även
fortsättningsvis ytterligare behov av att förtydliga de olika chefsnivåernas roll och
ansvar i lönebildningsarbetet för att över tid möjliggöra mer rättvisande
lönestrukturer, i synnerhet inom yrkesgrupper som är utsatta för omfattande
marknadspåverkan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning av löneöversyn 2018.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet december 2018

Dnr 2018/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av
delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som
besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att
återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2018-11-22.pdf
Delegationsbeslut om beloppsgränser för attest.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 181127.pdf
Delegationsbeslut om antagande av lokalt kollektivavtal LOK18.pdf
LOK 18 - lön och allmänna anställningsvillkor LR.pdf
LOK 18 - lön och allmänna anställningsvillkor LF.pdf

6 Lokalförsörjningsplan 2019-2031

Dnr 2018/KS 0325 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2019-2031.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2022 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive
förvaltning och nämnd
a) Planera för temporära lösningar för att öka antalet förskoleplatser i centrumområdet
vid behov.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i
centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande om möjlighet till
ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till
flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och
fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att reservera tomt för nybyggnation av en
grundskola i centrumområdet
d) Utreda behov och helhetslösning för fler skolplatser i område öst år 2025-2026.
Möjligheten att bygga ut Tyresö skola och/eller utöka kapaciteten vid Brevik skola bör
övervägas.
e) Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive
utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till
godkänd och modern standard.
f) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet
av planperioden.
g) Reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning
vart tredje år från och med år 2023.
h) Utreda alternativa lokaler för Hästskons stöd och boendeenhet.
i) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall,
simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförande av cafébyggnad vid strandbadet
samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik.
j) I en samlad utredning föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas. Olika alternativ
ska övervägas;

- förstudien Kompassen (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter
samlokaliseras) inklusive möjlighet att inrymma kulturhus/ kulturaktiviteter
- möjligheter att inrymma en ny grundskola
- andra lösningar som är kommunalekonomiskt effektiva
k) Utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp och
kulturfastigheter som ägs av kommunen

4. Lösningsförslag i investeringsprogrammet angående Töresjövägen utgår.
5. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund
för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar förslag till den årliga revideringen av
lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2019-2031. Planen innehåller en
sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Den strategiska
lokalgruppen, där stadsbyggnadschefen, lokalstrategen (vakant) och fastighetschefen
ingår, har i samverkan med förvaltningarna tagit fram lösningsförslag i första hand till
år 2022 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inriktningar
fram till år 2031.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2019-2031.pdf
Lokalförsörjningsplan 2019-2031.pdf

7 Svar på revisionsrapport om kommunens projektstyrning

Dnr 2018/KS 0293 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning".

Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har givit EY ett uppdrag att genomföra en granskning av
projektstyrning och kontroll av investeringsprojekt. En sammanfattande bedömning är
att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll
av investeringsprojekt. Revisorerna har lämnat fem rekommendationer till
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med
kommentarer till respektive rekommendation, och föreslår att kommunstyrelsen antar
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten. Ärendet
behandlades av kommunstyrelsen den 4 december 2018 och återremitterades då för
komplettering från stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsenheten. En ny version
av tjänsteskrivelse har arbetats fram tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen
och fastighetsenheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av projektstyrning.pdf
revisionsskrivelse granskning av projektstyrning.pdf
Granskning av projektstyrning.pdf

8 Revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet

Dnr 2018/KS 0367 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas att gälla från
och med 2019-01-08 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ytterligare ett
utskott - hållbarhetsutskottet - inrättas under kommunstyrelsen. Mot bakgrund av att
hållbarhetsutskottet inrättas överförs ansvaret för ett flertal frågor från
stadbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och
kommunledningsutskottet. Detta utgör den huvudsakliga anledningen till förslaget om
reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet.

Kommunledningsutskottet föreslås därmed inte längre ansvara för att bevaka, bereda
och följa frågor som rör bland annat strategisk och förebyggande åtgärder rörande
kemikalier, energianvändning, buller och andra miljöåtgärder, viltvård, skötsel och
enklare underhålls- och förändringsarbete av gata och park och andra liknande
allmänna platser samt badplatser, bryggor, båtplatser, båttvätt med mera, snöröjning,
vatten, avlopp och renhållning, trafikreglerande åtgärder samt upplåtelse av allmän
plats, schakttillstånd och liknande markfrågor. Dessa ansvarsområden överflyttas
istället till hållbarhetsutskottet. Kommunledningsutskottet kommer i enlighet med
förslaget inte längre att vara kommunal väghållningsmyndighet, vilket istället åläggs
hållbarhetsutskottet.

Till kommunledningsutskottets områden kompletteras även frågor som rör
näringslivsfrågor inklusive turism och besöksnäring samt vissa frågor som rör
förtroendevalda i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. Tidigare paragraf om
sammansättning i utskottet föreslås utgå eftersom sammansättningen i enlighet med
styrelsens och nämndernas gemensamma reglemente beslutas av fullmäktige. I övrigt
föreslås endast ett fåtal språkliga justeringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf
Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet markerad version.pdf
Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf
Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet markerad.docx

9 Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0366 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas att gälla från och med
2019-01-08 och tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ytterligare ett
utskott - hållbarhetsutskottet - inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-
01-01. I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Mot bakgrund av
att hållbarhetsutskottet inrättas överförs ansvaret för ett flertal frågor från
stadbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och
kommunledningsutskottet. Med anledning av detta har förslag till arbetsordning för
stadsbyggnadsutskottet arbetats fram.

Stadsbyggnadsutskottet föreslås inte längre ansvara för att bevaka, bereda och följa
frågor som rör strategisk grönplanering inklusive inrättande av naturreservat samt
strategisk trafikplanering. Dessa ansvarsområden överflyttas istället till
hållbarhetsutskottet.

I arbetsordningen föreslås att lydelser som avser utskottets beslutanderätt vad avser
planarbete justeras så att de harmonierar med vad som framgår av kommunstyrelsens
reglemente och delegationsordning. Tidigare paragraf i arbetsordningen för miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet om sammansättning i utskottet föreslås utgå eftersom
sammansättningen i enlighet med styrelsens och nämndernas gemensamma
reglemente beslutas av fullmäktige. I övrigt föreslås endast ett fåtal språkliga
justeringar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf

10 Arbetsordning för hållbarhetsutskottet

Dnr 2018/KS 0408 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas att gälla från och med 2019-
01-08.

Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ett
hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till arbetsordning för
hållbarhetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen. Hållbarhetsutskottet föreslås ta
över ansvaret för ett flertal frågor från stadsbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Hållbarhetsutskottet
föreslås i huvudsak bevaka, bereda och följa frågor inom miljö- och trafikområdet,
vatten och avlopp samt gata/park. Hållbarhetsutskottet föreslås därmed ta över
ansvaret som kommunal väghållningsmyndighet från kommunledningsutskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf

11 Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2018/KS 0348 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-06-14 beslutat att beredningen för medborgardialog och
mångfald byter namn till beredningen för medborgardialog och integration från och
med 2019-01-01, att beredningen ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare och att
beredningen ska ha i uppdrag att följa och bereda frågor inom följande områden:
- Medborgardialog och inflytande
- Service och nåbarhet
- Internationella frågor
- Integration

Beredningen för medborgardialog och integration är ett beredande organ under
kommunstyrelsen. I förslag till arbetsordning förtydligas beredningens uppgifter och
arbetsformer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och
integration.pdf
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och integration.pdf

12 Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0354 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ under kommunstyrelsen. Det
kommunala pensionärsrådets arbetsordning föreslås revideras inför den nya
mandatperioden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning kommunala pensionärsrådet.pdf
Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet synliga ändringar.pdf

13 Revidering av kommunala funktionshindersrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0355 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet antas.

Beskrivning av ärendet
Det kommunala funktionshindersrådet är ett organ under kommunstyrelsen. Det
kommunala funktionshindersrådets arbetsordning föreslås revideras inför den nya
mandatperioden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av kommunala funktionshindersrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning kommunala funktionshindersrådet.pdf
Arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet med synliga ändringar.pdf

14 Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten

Dnr 2018/KS 0376 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten antas och börjar gälla från 2019-01-
08.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har länge saknat en aktuell dokumenthanteringsplan och har nu i
samråd med kommunarkivarien tagit fram ett förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse kvalitetsenhetens dokumenthanteringsplan.pdf
Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten.pdf

15 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige *

Dnr 2018/KS 0250 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående
uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag
som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De
uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens
styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag januari 2019.pdf

16 Redovisning av pågående och bifallna motioner *

Dnr 2018/KS 0357 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige förväntas vid sitt sammanträde den 13 december 2018 avskriva
de motioner som ännu inte har behandlats. Kommunkansliet har sammanställt läget
vad gäller de motioner som bifallits tidigare under mandatperioden och som ännu inte
fullt ut har verkställts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-10-31 § 1071.pdf

§211 Ekonomisk information

Dnr 2018/KS 0011 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.
 
Bilagor
Ekonomisk rapport December 2018.pdf
Månadsuppföljning november 2018.pdf

§212 Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst

Dnr 2018/KS 0409 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Vid årsbokslutet per 2018-12-31 avser kommunstyrelsen att avskriva upparbetat negativt resultat för resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen regi under förutsättning att beloppen inte nämnvärt avviker från oktoberprognosen.
2. Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att effekterna av avskrivningen beaktas när årsredovisningen för 2018 utarbetas.
 
Beskrivning av ärendet
Resultatenheterna hemtjänst i egen regi och grundskola i egen regi har under åren 2016, 2017 och hittills under 2018 upparbetat betydande ackumulerade underskott.  Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att dessa underskott avskrivs vid årsbokslutet per 2018-12-31.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Avskrivning av underskott för grundskola och hemtjänst.pdf

§213 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända

Dnr 2018/KS 0410 10
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Revidering av fördelningen av medel för asylsökande och nyanlända antas.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun erhåller schablonersättning för nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd och söker ett antal bidrag/ersättningar för asylsökande barn och ungdomar. Bidragen är riktade till olika ändamål och ska fördelas till det de är ämnade.
 
Kommunstyrelsen fattade i början av 2017 ett beslut om hur dessa medel ska fördelas till förvaltningar och verksamheter. Fördelningsmodellens ambition är att spegla de intentioner som bidragen avser och föreslås därför anpassas så att andelen medel till kultur och fritid minskas något och istället fördelas till barn- och utbildning respektive centrum för arbete och integration.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf
Bilaga 1 Fördelning asylsökande nyanlända.pdf

§214 Uppföljning löneöversyn 2018

Dnr 2018/KSP 0047 22
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den formella delen av löneöversynen 2018 är avslutad i och med att arbetsgivaren har haft avstämningar med samtliga motparter och att medarbetarna får ut sina nya löner.
 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att löneöversynen, trots att centrala lönekollektivavtal för Lärarnas Samverkansråd inte blev klara förrän under hösten, har fungerat väl. Efter avstämningar mellan Tyresö kommun och samtliga arbetstagarorganisationer kan konstateras att löneöversynsprocessen i kommunen sammantaget förbättrats och att en del tidigare uppmärksammade utvecklingsområden utvecklats i positiv riktning. Parterna ser dock även fortsättningsvis ytterligare behov av att förtydliga de olika chefsnivåernas roll och ansvar i lönebildningsarbetet för att över tid möjliggöra mer rättvisande lönestrukturer, i synnerhet inom yrkesgrupper som är utsatta för omfattande marknadspåverkan.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse uppföljning av löneöversyn 2018.pdf

§215 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet december 2018

Dnr 2018/KS 0026 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2018-11-22.pdf
Delegationsbeslut om beloppsgränser för attest.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 181127.pdf
Delegationsbeslut om antagande av lokalt kollektivavtal LOK18.pdf
LOK 18 - lön och allmänna anställningsvillkor LR.pdf
LOK 18 - lön och allmänna anställningsvillkor LF.pdf

§216 Lokalförsörjningsplan 2019-2031

Dnr 2018/KS 0325 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2019-2031.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2022 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a)      Planera för temporära lösningar för att öka antalet förskoleplatser i centrumområdet vid behov.
b)     Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c)      Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande om möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan,  förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet
d)     Utreda behov och helhetslösning för fler skolplatser i område öst år 2025-2026. Möjligheten att bygga ut Tyresö skola och/eller utöka kapaciteten vid Brevik skola bör övervägas.
e)      Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive  utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
f)      Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.  
g)      Reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart tredje år från och med år 2023.
h)     Utreda alternativa lokaler för Hästskons stöd och boendeenhet.
i)       Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall, simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförande av restaurang- och cafébyggnad vid strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik.
j)       I en samlad utredning föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas. Olika alternativ ska övervägas;
- förstudien Kompassen (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter samlokaliseras) inklusive möjlighet att inrymma kulturhus/ kulturaktiviteter
- möjligheter att inrymma en ny grundskola
- andra lösningar som är kommunalekonomiskt effektiva
k)     Utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen
 
4. Lösningsförslag i investeringsprogrammet angående Töresjövägen utgår.
5. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.
 
Reservation
Dick Bengtson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.
 
Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar förslag till den årliga revideringen av lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2019-2031. Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Den strategiska lokalgruppen, där stadsbyggnadschefen, lokalstrategen (vakant) och fastighetschefen ingår, har i samverkan med förvaltningarna tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2022 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inriktningar fram till år 2031.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1. Lokalförsörjningsplan 2019-2031 godkänns.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2022 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a)      Planera för temporära lösningar för att öka antalet förskoleplatser i centrumområdet vid behov.
b)     Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c)      Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande om möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan,  förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativet är att reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet
d)     Utreda behov och helhetslösning för fler skolplatser i område öst år 2025-2026. Möjligheten att bygga ut Tyresö skola och/eller utöka kapaciteten vid Brevik skola bör övervägas.
e)      Arbeta fram förslag till helhetslösning för Björkbackens äldrecentrum inklusive  utreda möjligheterna att renovera delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende till godkänd och modern standard.
f)      Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.  
g)      Reservera tomter för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart tredje år från och med år 2023.
h)     Utreda alternativa lokaler för Hästskons stöd och boendeenhet.
i)       Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall, gymnastikhall, simhall och Fårdala ridhus samt initiera genomförande av cafébyggnad vid strandbadet samt arbeta med samverkanslösningar för mötesplats Brevik.
j)       I en samlad utredning föreslå hur gymnasiets lokaler ska användas. Olika alternativ ska övervägas;
 
-       förstudien Kompassen (gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter samlokaliseras) inklusive möjlighet att inrymma kulturhus/ kulturaktiviteter
-       möjligheter att inrymma en ny grundskola
-       andra lösningar som är kommunalekonomiskt effektiva
k)     Utreda och redovisa förslag kring framtida nyttjande av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen
 
4. Lösningsförslag i investeringsprogrammet angående Töresjövägen utgår.
5. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.
 
Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar avslag till förslag e). Ulrica Riis-Pedersen (C) stödjer yrkandet.
 
Dick Bengtson (M) yrkar att förslag i) ändras till restaurang- och cafébyggnad vid strandbadet. Ulrica Riis-Pedersen (C) och Mats Larsson (L) stödjer yrkandet.
 
Dick Bengtson (M) yrkar att förslag k) ändras till framtida nyttjande eller försäljning av de torp och kulturfastigheter som ägs av kommunen.
 
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Dick Bengtsons (M) yrkanden.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande på förslag e). Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår Dick Bengtsons (M) yrkande på förslag e). Kommunledningsutskottet avslår Dick Bengtsons (M) yrkande på förslag e).
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande på förslag i). Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår Dick Bengtsons (M) yrkande på förslag i). Kommunledningsutskottet avslår Dick Bengtsons (M) yrkande på förslag i).
Dick Bengtson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 3 ja och 4 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.
 
Kommunledningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att förslag i) ändras till restaurang- och cafébyggnad vid strandbadet.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande på förslag k). Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår Dick Bengtsons (M) yrkande på förslag k). Kommunledningsutskottet avslår Dick Bengtsons (M) yrkande på förslag k).
 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet i övrigt bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2019-2031.pdf
Lokalförsörjningsplan 2019-2031.pdf

§217 Svar på revisionsrapport om kommunens projektstyrning

Dnr 2018/KS 0293 016
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Granskning av projektstyrning".
 
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer har givit EY ett uppdrag att genomföra en granskning av projektstyrning och kontroll av investeringsprojekt. En sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av investeringsprojekt. Revisorerna har lämnat fem rekommendationer till kommunstyrelsen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med kommentarer till respektive rekommendation, och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten. Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 4 december 2018 och återremitterades då för komplettering från stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsenheten. En ny version av tjänsteskrivelse har arbetats fram tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och fastighetsenheten.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av projektstyrning.pdf
revisionsskrivelse granskning av projektstyrning.pdf
Granskning av projektstyrning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2018-12-04 §231.pdf

§218 Revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet

Dnr 2018/KS 0367 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet antas att gälla från och med 2019-01-08 och tills vidare.
 
Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ytterligare ett utskott - hållbarhetsutskottet - inrättas under kommunstyrelsen. Mot bakgrund av att hållbarhetsutskottet inrättas överförs ansvaret för ett flertal frågor från stadbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Detta utgör den huvudsakliga anledningen till förslaget om reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet.
 
Kommunledningsutskottet föreslås därmed inte längre ansvara för att bevaka, bereda och följa frågor som rör bland annat strategisk och förebyggande åtgärder rörande kemikalier, energianvändning, buller och andra miljöåtgärder, viltvård, skötsel och enklare underhålls- och förändringsarbete av gata och park och andra liknande allmänna platser samt badplatser, bryggor, båtplatser, båttvätt med mera, snöröjning, vatten, avlopp och renhållning, trafikreglerande åtgärder samt upplåtelse av allmän plats, schakttillstånd och liknande markfrågor. Dessa ansvarsområden överflyttas istället till hållbarhetsutskottet. Kommunledningsutskottet kommer i enlighet med förslaget inte längre att vara kommunal väghållningsmyndighet, vilket istället åläggs hållbarhetsutskottet.
 
Till kommunledningsutskottets områden kompletteras även frågor som rör näringslivsfrågor inklusive turism och besöksnäring samt vissa frågor som rör förtroendevalda i enlighet med kommunstyrelsens reglemente. Tidigare paragraf om sammansättning i utskottet föreslås utgå eftersom sammansättningen i enlighet med styrelsens och nämndernas gemensamma reglemente beslutas av fullmäktige. I övrigt föreslås endast ett fåtal språkliga justeringar.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf
Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet markerad version.pdf
Reviderad arbetsordning för kommunledningsutskottet.pdf

§219 Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet

Dnr 2018/KS 0366 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet antas att gälla från och med 2019-01-08 och tills vidare.
 
Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ytterligare ett utskott - hållbarhetsutskottet - inrättas under kommunstyrelsen från och med 2019-01-01. I samband med mandatskiftet föreslås också att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet byter namn till stadsbyggnadsutskottet. Mot bakgrund av att hållbarhetsutskottet inrättas överförs ansvaret för ett flertal frågor från stadbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Med anledning av detta har förslag till arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet arbetats fram.
 
Stadsbyggnadsutskottet föreslås inte längre ansvara för att bevaka, bereda och följa frågor som rör strategisk grönplanering inklusive inrättande av naturreservat samt strategisk trafikplanering. Dessa ansvarsområden överflyttas istället till hållbarhetsutskottet.
 
I arbetsordningen föreslås att lydelser som avser utskottets beslutanderätt vad avser planarbete justeras så att de harmonierar med vad som framgår av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning. Tidigare paragraf i arbetsordningen för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet om sammansättning i utskottet föreslås utgå eftersom sammansättningen i enlighet med styrelsens och nämndernas gemensamma reglemente beslutas av fullmäktige. I övrigt föreslås endast ett fåtal språkliga justeringar.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf
Arbetsordning för stadsbyggnadsutskottet.pdf

§220 Arbetsordning för hållbarhetsutskottet

Dnr 2018/KS 0408 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas att gälla från och med 2019-01-08.
 
Beskrivning av ärendet
Till fullmäktiges sammanträde den 13 december 2018 föreslås att ett hållbarhetsutskott inrättas under kommunstyrelsen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till arbetsordning för hållbarhetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen. Hållbarhetsutskottet föreslås ta över ansvaret för ett flertal frågor från stadsbyggnadsutskottet (tidigare miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) och kommunledningsutskottet. Hållbarhetsutskottet föreslås i huvudsak bevaka, bereda och följa frågor inom miljö- och trafikområdet, vatten och avlopp samt gata/park. Hållbarhetsutskottet föreslås därmed ta över ansvaret som kommunal väghållningsmyndighet från kommunledningsutskottet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf

§221 Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration

Dnr 2018/KS 0348 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration antas.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2018-06-14 beslutat att beredningen för medborgardialog och mångfald byter namn till beredningen för medborgardialog och integration från och med 2019-01-01, att beredningen ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare och att beredningen ska ha i uppdrag att följa och bereda frågor inom följande områden:
- Medborgardialog och inflytande
- Service och nåbarhet
- Internationella frågor
- Integration
 
Beredningen för medborgardialog och integration är ett beredande organ under kommunstyrelsen. I förslag till arbetsordning förtydligas beredningens uppgifter och arbetsformer.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och integration.pdf
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och integration.pdf

§222 Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0354 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet antas.
 
Reservation
Dick Bengtson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig.
 
Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ under kommunstyrelsen. Det kommunala pensionärsrådets arbetsordning föreslås revideras inför den nya mandatperioden.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet.
 
Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar att kommunala pensionärsrådet utökas med en ordinarie ledamot och en ersättare från Seniornet. Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Dick Bengtsons (M) yrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår Dick Bengtsons (M) yrkande. Kommunledningsutskottet avslår Dick Bengtsons (M) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunala pensionärsrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning kommunala pensionärsrådet.pdf
Arbetsordning för Kommunala pensionärsrådet synliga ändringar.pdf

§223 Revidering av kommunala funktionshindersrådets arbetsordning

Dnr 2018/KS 0355 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet antas.
 
Beskrivning av ärendet
Det kommunala funktionshindersrådet är ett organ under kommunstyrelsen. Det kommunala funktionshindersrådets arbetsordning föreslås revideras inför den nya mandatperioden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av kommunala funktionshindersrådets arbetsordning.pdf
Arbetsordning kommunala funktionshindersrådet.pdf
Arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet med synliga ändringar.pdf

§224 Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten

Dnr 2018/KS 0376 008
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten antas och börjar gälla från 2019-01-08.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har länge saknat en aktuell dokumenthanteringsplan och har nu i samråd med kommunarkivarien tagit fram ett förslag.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse kvalitetsenhetens dokumenthanteringsplan.pdf
Dokumenthanteringsplan för kvalitetsenheten.pdf

§225 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2018/KS 0250 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.
 
Bilagor
Pågående uppdrag januari 2019.pdf

§226 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2018/KS 0357 001
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 13 december 2018 avskrivit de motioner som ännu inte har behandlats. Kommunkansliet har sammanställt läget vad gäller de motioner som bifallits tidigare under mandatperioden och som ännu inte fullt ut har verkställts.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-10-31 § 1071.pdf