Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-02-20

Sammanträde 2019-02-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018

Dnr 2019/KS 0021 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Årsrapporten för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning har under 2018 omfattat totalt 33 verksamheter inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden, både i kommunal regi och i fristående regi.

Bland de slutsatser som kan dras av kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning är att verksamheterna har uppvisat både styrkor och utvecklingsområden. Allvarliga brister som uppdagats eller misstänkts föreligga har främst förekommit i verksamheter inom socialnämndens ansvarsområden. Det har handlat om brister inom ledning och styrning samt systematiskt kvalitetsarbete. Brister inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden har främst handlat om det systematiska kvalitetsarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018.pdf
Årsrapport Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018.pdf

4 Försäljning av Fältvägen 4

Dnr KSM2019953 370

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Fastighetsavdelningen ges i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras.
2. Fastighetschefen ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för fastigheten belägen på adressen Fältvägen 4 i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun köpte Fältvägen 4 för 10 244 262 kr. Internhyran som betalas av förvaltningen är 969 400 kr för 2018. Fastigheten införskaffades i syfte att ordna med ett HVB-hem för ensamkommande. Förvaltningen för liv och hälsa har fattat beslut om att stänga HVB-hemmet eftersom det har varit låg beläggning och behovet har platser har kunnat ordnas på annat sätt.

Då ingen annan förvaltning har intresse av att hyra objektet föreslår den strategiska lokalgruppen att fastighetsavdelningen ges i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras, för att undvika kapitalkostnader motsvarande internhyran samt driftkostnader för att hålla fastigheten i skick. Fastighetschefen föreslås få fullmakt att skriva under försäljningsavtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av Fältvägen 4.pdf

5 Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler

Dnr 2019/KS 0110 84

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avsätter 3 miljoner kronor för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza. Handlingar är under utarbetande.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-01-28 § 4.pdf

6 Svar på revisorernas granskning av intern kontroll

Dnr 2018/KS 0436 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om intern kontroll.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av den interna kontrollen kopplat till räkenskaperna. Inga brister som kan leda till väsentliga fel i den finansiella rapporteringen har noterats. Revisorerna har lämnat några rekommendationer till kommunstyrelsen, vilka syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med kommentarer till respektive rekommendation (handling under utarbetande), och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Revisionsskrivelse intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf
Tyresö kommun Rapport intern kontroll 2018.pdf

7 Revidering av årsarvode till förtroendevalda 2019

Dnr 2019/KS 0068 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,08 procent. Höjningen gäller från och med den 1 april 2019.
2. Bilagor 1-2 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva årsarvodet till förtroendevalda, vilka ska följa löneutvecklingen för kommunens chefer. Med anledning av detta föreslås att årsarvodet höjs med 3,08 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 april 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av årsarvode till förtroendevalda 2019.pdf
Bilaga 1-2 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf

8 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter under 2018

Dnr 2019/KS 0076 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Verksamhetsberättelsen för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2018 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har lämnat en verksamhetsberättelse för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tillsynen enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter under 2018.

Bilagor
Verksamhetsberättelse alkohol tobak och e-cigaretter 2018.pdf

9 Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter 2019

Dnr 2019/KS 0097 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter för år 2019 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med Polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och e-cigaretter. I tobakslagen och lagen om e-cigaretter finns det inga krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.

I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet och till enhetschef och handläggare.

Kvalitetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för 2019. Den är i huvudsak en uppdatering av tillsynsplanen för 2018. Kommunfullmäktige har beslutat att prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter ska föras över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast den 31 maj 2019. Förbundet kommer att använda tillsynsplanen tills dess att man antagit en egen tillsynsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan enligt alkohollagen tobakslagen och lagen om e-cigaretter 2019.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2019.pdf

10 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Lavalhallen AB på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3

Dnr 2018/KS 0324 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Lavalhallen AB, 556572-3276, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3, samt stadigvarande cateringtillstånd för slutna sällskap i Tyresö.
2. Ansökan om stadigvarande serveringstid på uteserveringen klockan 11.00 - 01.00 avslås.
3. Serveringstiden för allmänheten är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen. Serveringstiden för slutna sällskap är 11.00 - 02.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen.
4. Utökad serveringstid på uteserveringen klockan 23.00 - 01.00 på fredagar, lördagar, helgdagsaftnar och helgdagar beviljas.
5. För tillståndet gäller följande villkor:
a) Efter klockan 22.00 får musik får inte spelas på uteserveringen.
b) Serveringstiden klockan 23.00 - 01.00 på uteserveringen beviljas med en prövotid till och med den 1 mars 2020. Den kan vid prövotidens slut återkallas om störningar kopplade till verksamheten konstaterats.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Lavalhallen AB, 556572-3276, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3. Ansökan gäller servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten och till slutna sällskap. Sökt serveringstid för allmänheten är 11.00 - 01.00 både inomhus och på uteserveringen och för slutna sällskap 11.00 - 02.00 inomhus och 11.00 - 01.00 på uteserveringen. Bolaget har också ansökt om cateringtillstånd för slutna sällskap.

Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att tillstånd kan beviljas. När det gäller uteserveringen bedöms risken för störningar till närboende vara relativt liten. Serveringstid utomhus till klockan 01.00 kan beviljas för fredagar, lördagar, helgdagsaftnar och helgdagar med villkor om prövotid och att ingen musik spelas efter klockan 22.00.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd för Lavalhallen AB på Tyresö Slottskrog.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2019-01-18.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 190124 2019 KSP 0001 20.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 190124 2019 KSP 0002 20.pdf
190211 anmälan av delegationsbeslut enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

12 Påföljd enligt alkohollagen för Kina restaurangen i Tyresö AB

Dnr 2017/KS 0133 013

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Kina restaurangen i Tyresö AB, 556975-7510, meddelas en varning med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen.

Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Kina restaurangen i Tyresö AB, 556975-7510, har stadigvarande serveringstillstånd på Tyresö Sjökrog, Tegelbruksvägen 1. Bolaget och dess företrädare har brustit i lämplighet på flera punkter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att bolaget meddelas en varning med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen. Tjänsteskrivelse i ärendet skickas med vanlig postgång på grund av sekretess.

Bilagor
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§6 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.
 
Bilagor
Ekonomisk rapport februari 2019 m bilagor.pdf

§7 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20190220.pdf (164 kb)

§8 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018

Dnr 2019/KS 0021 010
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Årsrapporten för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning har under 2018 omfattat totalt 33 verksamheter inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden, både i kommunal regi och i fristående regi.
 
Bland de slutsatser som kan dras av kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning är att verksamheterna har uppvisat både styrkor och utvecklingsområden.  Allvarliga brister som uppdagats eller misstänkts föreligga har främst förekommit i verksamheter inom socialnämndens ansvarsområden. Det har handlat om brister inom ledning och styrning samt systematiskt kvalitetsarbete. Brister inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden har främst handlat om det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018.pdf
Årsrapport Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018.pdf

§9 Försäljning av Fältvägen 4

Dnr KSM2019953 370
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Fastighetsavdelningen ges i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras.
2. Fastighetschefen ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för fastigheten belägen på adressen Fältvägen 4 i Tyresö kommun.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun köpte Fältvägen 4 för 10 244 262 kr. Internhyran som betalas av förvaltningen är 969 400 kr för 2018. Fastigheten införskaffades i syfte att ordna med ett HVB-hem för ensamkommande. Förvaltningen för liv och hälsa har fattat beslut om att stänga HVB-hemmet eftersom det har varit låg beläggning och behovet har platser har kunnat ordnas på annat sätt.
 
Då ingen annan förvaltning har intresse av att hyra objektet föreslår den strategiska lokalgruppen att fastighetsavdelningen ges i uppdrag att sälja Fältvägen 4 så snart som HVB-hemmet beläget i fastigheten avetableras, för att undvika kapitalkostnader motsvarande internhyran samt driftkostnader för att hålla fastigheten i skick. Fastighetschefen föreslås få fullmakt att skriva under försäljningsavtalet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av Fältvägen 4.pdf

§10 Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler

Dnr 2019/KS 0110 84
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Ärendet remitteras till lokalgruppen för yttrande innan beslut i kommunstyrelsen.
 
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avsätter 3 miljoner kronor för att iordningställa nya lokaler till Café Bonza. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärendet remitteras till lokalgruppen för yttrande innan beslut i kommunstyrelsen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Flytt av Café Bonzas verksamhet till nya lokaler.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019-01-28 § 4.pdf

§11 Svar på revisorernas granskning av intern kontroll

Dnr 2018/KS 0436 016
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som svar på revisionsrapporten om intern kontroll.
 
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunens revisorer har EY genomfört en granskning av den interna kontrollen kopplat till räkenskaperna. Inga brister som kan leda till väsentliga fel i den finansiella rapporteringen har noterats. Revisorerna har lämnat några rekommendationer till kommunstyrelsen, vilka syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar till revisorerna med kommentarer till respektive rekommendation, och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse intern kontroll kopplat till räkenskaperna.pdf
Tyresö kommun Rapport intern kontroll 2018.pdf

§12 Revidering av årsarvode till förtroendevalda 2019

Dnr 2019/KS 0068 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 3,08 procent. Höjningen gäller från och med den 1 april 2019.
2. Bilagor 1-2 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av besluten ovan.
 
Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande ompröva årsarvodet till förtroendevalda, vilka ska följa löneutvecklingen för kommunens chefer. Med anledning av detta föreslås att årsarvodet höjs med 3,08 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med den 1 april 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av årsarvode till förtroendevalda 2019.pdf
Bilaga 1-2 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf

§13 Verksamhetsberättelse för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter under 2018

Dnr 2019/KS 0076 013
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Verksamhetsberättelsen för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2018 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten har lämnat en verksamhetsberättelse för arbetet med prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tillsynen enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter under 2018.
 
Bilagor
Verksamhetsberättelse alkohol tobak och e-cigaretter 2018.pdf

§14 Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter 2019

Dnr 2019/KS 0097 003
 
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter för år 2019 antas.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt alkohollagen har kommunen tillsammans med Polismyndigheten ansvaret för tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen, och till viss del polisen, har även tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och e-cigaretter. I tobakslagen och lagen om e-cigaretter finns det inga krav på att kommunen ska ha en tillsynsplan.
 
I Tyresö är det kommunstyrelsen som ansvarar för alkohol- och tobakstillsynen. Beslutsfattande som rör prövning och tillsyn har delegerats till kommunledningsutskottet och till enhetschef och handläggare.
 
Kvalitetsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för 2019. Den är i huvudsak en uppdatering av tillsynsplanen för 2018. Kommunfullmäktige har beslutat att prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om e-cigaretter ska föras över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast den 31 maj 2019. Förbundet kommer att använda tillsynsplanen tills dess att man antagit en egen tillsynsplan.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Tillsynsplan enligt alkohollagen tobakslagen och lagen om e-cigaretter 2019.pdf
Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om e-cigaretter 2019.pdf

§15 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Lavalhallen AB på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3

Dnr 2018/KS 0324 013
 
Kommunledningsutskottets beslut
1. Lavalhallen AB, 556572-3276, får stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten och slutna sällskap på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3, samt stadigvarande cateringtillstånd för slutna sällskap i Tyresö.
2. Ansökan om stadigvarande serveringstid på uteserveringen klockan 11.00 - 01.00 avslås.
3. Serveringstiden för allmänheten är 11.00 - 01.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen. Serveringstiden för slutna sällskap är 11.00 - 02.00 inomhus och 11.00 - 23.00 på uteserveringen.
4. Utökad serveringstid på uteserveringen klockan 23.00 - 01.00 på fredagar, lördagar, helgdagsaftnar och helgdagar beviljas.
5. För tillståndet gäller följande villkor:
a) Efter klockan 22.00 får musik får inte spelas på uteserveringen.
b) Serveringstiden klockan 23.00 - 01.00 på uteserveringen beviljas med en prövotid till och med den 1 mars 2020. Den kan vid prövotidens slut återkallas om störningar kopplade till verksamheten konstaterats.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.
 
Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.
 
Beskrivning av ärendet
Lavalhallen AB, 556572-3276, har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd på Tyresö Slottskrog, Kyrkvägen 3. Ansökan gäller servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten och till slutna sällskap. Sökt serveringstid för allmänheten är 11.00 - 01.00 både inomhus och på uteserveringen och för slutna sällskap 11.00 - 02.00 inomhus och 11.00 - 01.00 på uteserveringen. Bolaget har också ansökt om cateringtillstånd för slutna sällskap. 
 
Kvalitetsenheten bedömer att alkohollagens krav är uppfyllda och att tillstånd kan beviljas. När det gäller uteserveringen bedöms risken för störningar till närboende vara relativt liten. Serveringstid utomhus till klockan 01.00 kan beviljas för fredagar, lördagar, helgdagsaftnar och helgdagar med villkor om prövotid och att ingen musik spelas efter klockan 22.00.  
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse stadigvarande serveringstillstånd för Lavalhallen AB på Tyresö Slottskrog.pdf
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf

§16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Bilagor
Delegationsbeslut om lån 2019-01-18.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 190124 2019 KSP 0001 20.pdf
Delegationsbeslut om disciplinpåföljd 190124 2019 KSP 0002 20.pdf
190211 anmälan av delegationsbeslut  enligt alkohollagen och lotterilagen.pdf

§17 Påföljd enligt alkohollagen för Kina restaurangen i Tyresö AB

Dnr 2017/KS 0133 013
 
Kommunledningsutskottets beslut
- Kina restaurangen i Tyresö AB, 556975-7510, meddelas en varning med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen.
 
Motivering till beslutet finns i förvaltningens tjänsteskrivelse.
 
Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.
 
Beskrivning av ärendet
Kina restaurangen i Tyresö AB, 556975-7510, har stadigvarande serveringstillstånd på Tyresö Sjökrog, Tegelbruksvägen 1. Bolaget och dess företrädare har brustit i lämplighet på flera punkter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att bolaget meddelas en varning med stöd av 9 kap 17 § alkohollagen. Tjänsteskrivelse i ärendet skickas med vanlig postgång på grund av sekretess.
 
Bilagor
Information om hur man överklagar beslut enligt alkohollagen.pdf