Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-09-25

Sammanträde 2019-09-25

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

4 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 - justering av beslut om resultatenheter

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Det upparbetade överskottet för resultatenhet förskola 3 559 000
kronor avskrivs.
2. 197 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018
överförs till budget 2019. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut
2019-04-25 § 32 punkt 4.

Beskrivning av ärendet
När kommunfullmäktige godkände årsredovisningen 2018 beslöt fullmäktige
även om hur resultatöverföringen för resultatenheterna skulle göras mellan 2018
och 2019. När effekterna av detta skulle läsas in i ekonomisystemet visade det
sig att en beslutspunkt, att det upparbetade överskottet för förskolan skulle
avskrivas, inte hade kommit med i beslutsunderlaget. D essutom fanns några
felaktigheter och förtydliganden som borde göras i beslutsunderlaget. Därför
har ett förslag till justerat beslut tagits fram. För att tydliggöra vilka ändringar
som görs och för att underlätta den framtida dokumentationen har hela
tjänsteskrivelsen justerats och de föreslagna ändringarna färgmarkerats.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att det upparbetade överskottet för resultatenhet förskola 3 559 000
kronor avskrivs. Förvaltningen föreslår också att 197 000 kronor avseende
övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019, och ersätter
kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 32 punkt 4.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 Justering av beslut
om resultatenheter.pdf

5 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Dnr 2019/KS 0164 11

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21
september 2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Tyresö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninve sts nuvarande och blivande borgenärer.

2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun
den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är medlem i Kommuninvest. Den solidariska borgen som alla
medlemmar i Kommuninvest ingår innebär att man gemensamt garanterar de
förpliktelser som uppstår inom ramen för Kommuninvests verksamhet.
Medlemmarna har också tecknat ett särskilt garantiavtal som reglerar
medlemmarnas ansvar för de motpartsexponeringar som uppstår som en följd av
Kommuninvests användning av derivatkontrakt.

Enligt svensk lagstiftning gäller ett ingånget borgensåtagande i 10 år. Då Tyresö
kommun ingick denna solidariska borgen år 2010 löper den ut under år 2020, och
förvaltningen föreslår att borgen förnyas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest.pdf
Kommuninvest Följebrev borgen avtal Tyresö kommun.pdf

6 Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut
2019-08-27 §§ 37-43, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet
enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt
alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med
offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt
strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-g ovan ska tillämpas från och med den 1 januari
2020.
3. Förbundet ges i uppdrag att kontinuerligt se över möjligheter att effektivisera
verksamheten för att ge kunder och medlemskommuner bästa nytta för
medlemsavgifter och taxor samt för att minska behovet av uppräkning av dessa.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade
taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari
2020.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska
tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Förvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige ger förbundet ett uppdrag
att kontinuerligt se över möjligheter att effektivisera verksamheten för att ge
kunder och medlemskommuner bästa nytta för medlemsavgifter och taxor samt
för att minska behovet av uppräkning av dessa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pd f
Direktionsprotokoll 2019-08-27 omedelbar justering.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020 tjänsteskrivelse rättad.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 1 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 2 2020.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020.pdf

7 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2019/KS 0299 71

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt
stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna,
gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem.
2. Beslutet ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017
§ 98 punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 98 att bevilja
investeringsmedel för projektet om- och tillbyggnad av hagar, stall inklusive
personalutrymmen och rum för ridskoleelever, nytt ridhus och maskinhall med 42
miljoner kronor. En kostnadskalkyl hösten 2018 visar att kostnaderna för
projektet beräknas till 60 miljoner kronor. Ny lösning för placering av stall och
ridhus har tagits fram, där den totala kostnaden är berä knad till 60 miljoner
kronor, vilket inte är billigare, men är en hållbarare lösning för framtiden. Den
beräknade kostnaden exklusive ridhuset uppgår till 48 miljoner kronor, vilket
motsvarar avsatta medel i kommunens investeringsprogram inför 2020 som
tillsammans med ramanslag för nämnder antogs i samband med kommunplanen
för 2020-2022 i kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka
kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever
samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem. Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 §
98.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 62.pdf

8 Svar på revisionsrapporten Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap

Dnr 2019/KS 0254 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten ”Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap”.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört
en granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap. Den sammanfattande
bedömning är att kris- och katastrofberedskapen i kommunen i allt väsentligt är
ändamålsenlig och anpassad till de krav som ställs i lagstiftningen. EY ser positivt på
att kommunen tar ett samlat grepp om trygghets- och säkerhetsfrågorna där
krisberedskap är en av flera delar i ett mer övergripande arbete. Revisorerna lämnar
tre rekommendationer till kommunstyrelsen och önskar svar senast den 18 oktober
(förlängd svarstid medgiven).

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på
revisionsrapporten och föreslår att kommunledningsutskottet före slår att
kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om granskning av kommunens
krisberedskap.pdf
Krisberedskap Missiv.pdf
Revisionsrapport Krisberedskap.pdf

9 Riktlinjer för representation och uppvaktning

Dnr 2019/KS 0189 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjerna ”Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning resor mm”
antagna av kommunstyrelsen 2012-09-25 § 138 upphävs.
2. Kommundirektören får i uppdrag att omgående utfärda kommunövergripande
riktlinjer för representation och uppvaktning som riktas till anställda.
3. Riktlinjer för resor utgår då dessa har ersatts av nya regler för tjänsteresor
antagna av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88.

Beskrivning av ärendet
En översyn har genomförts av kommunens riktlinjer för representation,
uppvaktning, resor mm med anledning av att riktlinjerna blivit inaktuella och
hänvisar till andra riktlinjer som är upphävda. Kommunstyrelseförv altningen
föreslår att riktlinjerna för representation, uppvaktning, resor mm upphävs och
att kommunstyrelsen överlåter till kommundirektören att snarast utfärda
kommunövergripande riktlinjer som riktas till anställda inom detta område.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för representation och uppvaktning.pdf

10 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2019/KS 0152 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö
kommun revideras enligt kommunkansliets förslag och ersätter bestämmelserna
antagna i kommunfullmäktige 2018 -12-13 § 137.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Redovisningen av uppdraget om att utreda om årsarvoden till förtroendevalda
kan utformas utifrån en mer utjämnande princip noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 13 mars 2019 att
utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer
utjämnande princip, exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden.
Utredningen ska enligt beslut återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
oktober 2019.

Kommunkansliet har sett över bestämmelserna om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda enligt uppdraget, och föreslår under punkt 21 att den årliga
revideringen av årsarvoden ska följa samma modell som revideringen av
timarvoden samt att den ska ske vid samma tillfälle som revideringen av
timarvoden. Utöver detta, föreslår kommunkansliet ett antal uppdateringar och
förtydliganden i bestämmelserna som inte utgör ändringar i sak.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda med
ändringsmarkeringar.pdf

11 Strategidag november 2019

Dnr 2018/KS 0203 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Strategidagen den 14 november 2019 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Strategidagen den 14 november 2019 för presidier och kommunledning föreslås
ställas in då underlag inför kommunplan 2021 ännu inte är framtaget.
Strategidagen planeras hållas i början av år 2020.

12 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Dnr 2019/KS 0187 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i
uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera
den samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa
inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhet sområde.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har behandlat
ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska
anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Att kunna erbjuda våra äldre att göra dagligvaruinköp via internet är en aktuell
fråga. Det handlar om valfrihet och möjlighet att ta del av digitala lösningar för
många av våra äldre. Men det handlar också om att kunna kvalitetssäkra och
effektivisera verksamheten, där tid kan frigöras för den personal som arbetar
närmast Tyresöborna. Inte minst, såsom också påpekas i motionen, handlar det
om arbetsmiljön för våra anställda.

Initiativet som togs redan av den förre ordföranden för socialnämnden, Dick
Bengtsson (M), är lovvärt och det finns inga planer på att vare sig stoppa eller
hejda den utvecklingen. Redan idag finns det möjlighet för våra äldre som har
biståndsbedömd hemtjänst att via internet beställa mat, antingen för
upphämtning eller hemkörning, vilket är positivt.

Det pågår också ett arbete för att utveckla detta i ett par parallella processer.
Dels genomför hemtjänsten ett pilotprojekt och dels utreder förvaltningen
konsekvenser och effekter av större och bättre möjligheter till inköp av
dagligvaror via internet.

I nämndplanen för äldreomsorgen 2019 prioriteras också tekniska lösningar för
att skapa en mer modern, effektiv och kvalitativ äldreomsorg. Tillsammans för
Tyresö har inte som ambition att slå av på takten när det gäller innovativa idéer
och lösningar, tvärtom. Ambitionerna och takten ska öka, en del i detta är att se
över äldreomsorgens möjligheter vad gäller välfärdsteknik och andra tekniska
lösningar.

Tyresö kommun behöver fortsätta att tänka nytt, framförallt vad gäller
utnyttjandet av den tekniska utvecklingen i samhället. Genom väl genomtänkta
och planerade processer kan tekniska lösningar inom verksamheten bidra till
mer effektiv verksamhet närmast Tyresöborna, och leda till mer tid till att möta
invånarna i kommunen. Så stärker vi också vårt mål om att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Då arbetet är i full gång och dessutom en viktig del i en långsiktig utveckling av
våra verksamheter bör motionen anses besvarad.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -08-29 § 1067.pdf
Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten (SD).pdf

13 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen
har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -08-27 § 1071.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -08-29 §
69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf

14 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att kommunstyrelsen och kultur - och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en
multisportanläggning enligt motionens intentioner avslås.
2. Motionens andra attsats om att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion til l
kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt
motionens intentioner samt att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionens första attsats och att anse motionens
andra attsats besvarad.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

15 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva
besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut,
men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Kommunal
190826.pdf
LOK Krislägesavtal - Kommunal.pdf
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse 190829.pdf

§81 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Månadsuppföljning augusti 2019-09-25.pdf

§82 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§83 Information om lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

§84 Årsredovisning för Tyresö kommun 2018 - justering av beslut om resultatenheter

Dnr 2019/KS 0130 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Det upparbetade överskottet för resultatenhet förskola 3 559 000 kronor avskrivs.
2. -184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 32 punkt 4.

Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) hänvisar till Sverigedemokraternas budgetalternativ för år 2018.

Beskrivning av ärendet
När kommunfullmäktige godkände årsredovisningen 2018 beslöt fullmäktige även om hur resultatöverföringen för resultatenheterna skulle göras mellan 2018 och 2019. När effekterna av detta skulle läsas in i ekonomisystemet visade det sig att en beslutspunkt, att det upparbetade överskottet för förskolan skulle avskrivas, inte hade kommit med i beslutsunderlaget. Dessutom fanns några felaktigheter och förtydliganden som borde göras i beslutsunderlaget. Därför har ett förslag till justerat beslut tagits fram. För att tydliggöra vilka ändringar som görs och för att underlätta den framtida dokumentationen har hela tjänsteskrivelsen justerats och de föreslagna ändringarna färgmarkerats.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det upparbetade överskottet för resultatenhet förskola 3 559 000 kronor avskrivs. Förvaltningen föreslår också att - 184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019, och ersätter  kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 § 32 punkt 4.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att det upparbetade överskottet för resultatenhet förskola 3 559 000 kronor avskrivs, att -184 000 kronor avseende övriga resultatenheters utfall för 2018 överförs till budget 2019 samt att beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2019 -04-25 § 32 punkt 4.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget.

Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun Justerng av beslut om
resultatenheter.pdf

§85 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Dnr 2019/KS 0164 11

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21  september 2010 (”Borgensförbindelsen”), vari Tyresö kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Tyresö kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Tyresö kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Tyresö kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Tyresö kommun den 21 juni 2011, vari Tyresö kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Anita Mattsson och Stefan Hollmark utses att för kommunens räkning  underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är medlem i Kommuninvest. Den solidariska borgen som alla
medlemmar i Kommuninvest ingår innebär att man gemensamt garanterar de
förpliktelser som uppstår inom ramen för Kommuninvests verksamhet.
Medlemmarna har också tecknat ett särskilt garantiavtal som reglerar  medlemmarnas ansvar för de motpartsexponeringar som uppstår som en följd av Kommuninvests användning av derivatkontrakt.

Enligt svensk lagstiftning gäller ett ingånget borgensåtagande i 10 år. Då Tyresö
kommun ingick denna solidariska borgen år 2010 löper den ut under år 2020,
och förvaltningen föreslår att borgen förnyas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Borgensförbindelse och avtal Kommuninvest.pdf
Kommuninvest Följebrev borgen avtal Tyresö kommun.pdf

§86 Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Dnr 2019/KS 0287 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2019-08-27 §§ 37-43, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt  strålskyddslagen.
2. Samtliga taxor enligt a-g ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun antar reviderade taxor vad gäller nedan områden. Taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår  kommunfullmäktige att anta de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2020 för kontroll och tillsyn inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Direktionsprotokoll 2019-08-27 omedelbar justering.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020 tjänsteskrivelse rättad.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 1 2020.pdf
Ärende 7 taxa miljöbalken bilaga 2 2020.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8 taxa livsmedel 2020.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9 taxa receptfria läkemedel 2020.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 10 taxa sprängämnen 2020.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11 taxa alkohol och tobak 2020.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12 taxa animaliska biprodukter 2020.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020 tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 13 taxa strålskydd 2020.pdf

§87 Reviderat beslut kring ombyggnad av stall och maskinhall på Fårdala gård

Dnr 2019/KS 0299 71

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem.
2. Beslutet ovan ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 98 punkt 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 98 att bevilja  investeringsmedel för projektet om- och tillbyggnad av hagar, stall inklusive
personalutrymmen och rum för ridskoleelever, nytt ridhus och maskinhall med 42 miljoner kronor. En kostnadskalkyl hösten 2018 visar att kostnaderna för  projektet beräknas till 60 miljoner kronor. Ny lösning för placering av stall och
ridhus har tagits fram, där den totala kostnaden är beräknad till 60 miljoner
kronor, vilket inte är billigare, men är en hållbarare lösning för framtiden. Den
beräknade kostnaden exklusive ridhuset uppgår till 48 miljoner kronor, vilket
motsvarar avsatta medel i kommunens investeringsprogram inför 2020 som
tillsammans med ramanslag för nämnder antogs i samband med kommunplanen  för 2020-2022 i kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att investeringen om 48 miljoner kronor ska täcka
kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever
samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem. Beslutet föreslås ersätta tidigare beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2017 § 98.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 62.pdf

§88 Svar på revisionsrapporten Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap

Dnr 2019/KS 0254 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap”.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har EY genomfört en granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap. Den sammanfattande bedömning är att kris- och katastrofberedskapen i kommunen i allt väsentligt är ändamålsenlig och anpassad till de krav som ställs i lagstiftningen. EY ser positivt på att kommunen tar ett samlat grepp om trygghets- och säkerhetsfrågorna där krisberedskap är en av flera delar i ett mer övergripande arbete. Revisorerna lämnar tre rekommendationer till kommunstyrelsen och önskar svar senast den 18 oktober (förlängd svarstid medgiven).

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar på  revisionsrapporten och föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om granskning av kommunens
krisberedskap.pdf
Krisberedskap Missiv.pdf
Revisionsrapport Krisberedskap.pdf

§89 Riktlinjer för representation och uppvaktning

Dnr 2019/KS 0189 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinjerna ”Revidering av riktlinjer för representation, uppvaktning resor mm” antagna av kommunstyrelsen 2012-09-25 § 138 upphävs.
2. Kommundirektören får i uppdrag att omgående utfärda kommunövergripande riktlinjer för representation och uppvaktning som riktas till anställda.
3. Riktlinjer för resor utgår då dessa har ersatts av nya regler för tjänsteresor antagna av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88.

Beskrivning av ärendet
En översyn har genomförts av kommunens riktlinjer för representation,  uppvaktning, resor mm med anledning av att riktlinjerna blivit inaktuella och
hänvisar till andra riktlinjer som är upphävda. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att riktlinjerna för representation, uppvaktning, resor mm upphävs och
att kommunstyrelsen överlåter till kommundirektören att snarast utfärda
kommunövergripande riktlinjer som riktas till anställda inom detta område.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för representation och uppvaktning.pdf

§90 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Dnr 2019/KS 0152 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö
kommun revideras enligt kommunkansliets förslag och ersätter bestämmelserna antagna i kommunfullmäktige 2018 -12-13 § 137. Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Redovisningen av uppdraget om att utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer utjämnande princip noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 13 mars 2019 att utreda om årsarvoden till förtroendevalda kan utformas utifrån en mer utjämnande princip, exempelvis att beräknas på likartat sätt som timarvoden. Utredningen ska enligt beslut återrapporteras till kommunstyrelsen senast i oktober 2019.

Kommunkansliet har sett över bestämmelserna om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda enligt uppdraget, och föreslår under punkt 21 att den årliga
revideringen av årsarvoden ska följa samma modell som revideringen av
timarvoden samt att den ska ske vid samma tillfälle som revideringen av
timarvoden. Utöver detta, föreslår kommunkansliet ett antal uppdateringar och
förtydliganden i bestämmelserna som inte utgör ändringar i sak.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda med
ändringsmarkeringar.pdf

§91 Strategidag november 2019

Dnr 2018/KS 0203 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Strategidagen den 14 november 2019 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Strategidagen den 14 november 2019 för presidier och kommunledning föreslås
ställas in då underlag inför kommunplan 2021 ännu inte är framtaget. Strategidagen planeras hållas i början av år 2020.

§92 Svar på motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom hemtjänstverksamheten

Dnr 2019/KS 0187 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Ronnie Norén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i
uppdrag åt äldre- och omsorgsnämnden att insamla, ta del av samt utvärdera den samlade erfarenhet som finns runt e-inköp av dagligvaror, och att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänstens verksamhetsområde.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har behandlat
ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska  anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Att kunna erbjuda våra äldre att göra dagligvaruinköp via inte rnet är en aktuell
fråga. Det handlar om valfrihet och möjlighet att ta del av digitala lösningar för
många av våra äldre. Men det handlar också om att kunna kvalitetssäkra och
effektivisera verksamheten, där tid kan frigöras för den personal som arbetar
närmast Tyresöborna. Inte minst, såsom också påpekas i motionen, handlar det
om arbetsmiljön för våra anställda.

Initiativet som togs redan av den förre ordföranden för socialnämnden, Dick
Bengtsson (M), är lovvärt och det finns inga planer på att vare sig stoppa eller
hejda den utvecklingen. Redan idag finns det möjlighet för våra äldre som har
biståndsbedömd hemtjänst att via internet beställa mat, antingen för  upphämtning eller hemkörning, vilket är positivt.

Det pågår också ett arbete för att utveckla detta i ett par parallella processer. Dels genomför hemtjänsten ett pilotprojekt och dels utreder förvaltningen konsekvenser och effekter av större och bättre möjligheter till inköp av dagligvaror via internet.

I nämndplanen för äldreomsorgen 2019 prioriteras också tekniska lösningar för att skapa en mer modern, effektiv och kvalitativ äldreomsorg. Tillsammans för Tyresö har inte som ambition att slå av på takten när det gäller innovativa idéer och lösningar, tvärtom. Ambitionerna och takten ska öka, en del i detta är att se över äldreomsorgens möjligheter vad gäller välfärdsteknik och andra tekniska lösningar.

Tyresö kommun behöver fortsätta att tänka nytt, framförallt vad gäller
utnyttjandet av den tekniska utvecklingen i samhället. Genom väl genomtänkta  och planerade processer kan tekniska lösningar inom verksamheten bidra till
mer effektiv verksamhet närmast Tyresöborna, och leda till mer tid till att möta
invånarna i kommunen. Så stärker vi också vårt mål om att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Då arbetet är i full gång och dessutom en viktig del i en långsiktig utveckling av
våra verksamheter bör motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller  ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019 -08-29 § 1067.pdf
Motion om inköp av dagligvaror via internet till brukare inom
hemtjänstverksamheten (SD).pdf

§93 Svar på motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/KS 0104 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemod ellen. Motionen
har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Nämnderna har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller  ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämndens protokollsutdrag 2019 -08-27 § 1071.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2019 -08-29 §
69.pdf
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf

§94 Svar på motion angående multisportanläggning i Tyresö

Dnr 2019/KS 0159 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första attsats om att kommunstyrelsen och kultur - och  fritidsnämnden får i uppdrag att utreda, planera och uppföra en
multisportanläggning enligt motionens intentioner avslås.
2. Motionens andra attsats om att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Johan Carlsson från Sverigedemokraterna lämnade in en motion till
kommunfullmäktige den 7 februari 2019 om multisportanläggning i Tyresö. I
motionen föreslås att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda, planera och uppföra en multisportanläggning enligt
motionens intentioner samt att multisportanläggningen skrivs in i
lokalförsörjningsplanen. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden.

Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionens första attsats och att anse motionens
andra attsats besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens förs ta att-sats och att anse den andra att-satsen besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller  ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2019 -09-02 § 63.pdf
Motion om multisportanläggning i Tyresö.pdf

§95 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva  besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut,  men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Kommunal
190826.pdf
LOK Krislägesavtal - Kommunal.pdf
Delegationsbeslut avseende enskild överenskommelse 190829.pdf