Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2019-12-18

Sammanträde 2019-12-18

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2019/KS 0028 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

4 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 191112.pdf
Delegationsbeslut Uppsägning hyreskontrakt Pysslingen_Inspira 191128.pdf
Fullmakt Fylgia företräda gällande hyresavtal 191204_2056 Stjärnan.pdf
Fullmakt Fulgia avseende Pysslingen 191204_2057 Brevik skola.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen dnr 2019 KS 0010 11.pdf

5 Lokalförsörjningsplan 2020-2032

Dnr 2019/KS 0365 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lokalförsörjningsplanen 2020-2032 godkänns.
2. Lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive
nämnd:
a) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
b) Utreda lokaleffektivisering av förskolor i Trollbäcken med anledning av
prognostiserad överkapacitet under planperioden.
c) Planera för temporära lösningar för att snarast öka antalet förskoleplatser i
centrumområdet.
d) Planera för att säkerställa förskoleplatser i östra området med anledning av
försening av förskolan på Sågentomten.
e) Utreda permanent lösning för Hanvikens skola som idag har två paviljonger vars
tillfälliga bygglov löper ut i slutet av planperioden.
f) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i
centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande och möjlighet
till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt
möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan,
förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativt reservera tomt för nybyggnation
av en grundskola i centrumområdet.
g) Utreda behov av helhetslösning för fler skolplatser i området öst år 2025.
h) Se över utbyggnadstakten för planerade vård- och omsorgsboenden för äldre.
i) Utreda lokaler för dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa
behovet av lokaler för träffpunkt för äldre under planperioden.
j) Utreda förutsättningar för ett nytt gruppboende innan 2024.
k) Reservera tomt för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning
vart annat år från och med år 2024.
l) Utreda behov och lösningsförslag för korttidstillsyn och daglig verksamhet på sikt
för personer med funktionsnedsättning.
m) Utreda och planera för att tillgodose lokalbehoven inom individ och
familjeomsorgen.
n) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall och
gymnastik.
o) Redovisa förslag för eventuell omlokalisering av Café Bonza till mer centrumnära
lokaler samt planera för utredning för lösningsförslag för Fårdala ridhus.
p) Utreda vilka spontana idrottsaktiviteter inom Wättinge kvalitetsprogram som ska
prioriteras, exempelvis aktivitetsområde, samt utreda behov och möjliga
lösningsförslag för lokaler till kulturverksamhet.

4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till
grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och
långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-
årsperspektiv ska tas fram årligen. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en
revidering av lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2020 -2032.

Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler.
Den strategiska lokalgruppen, där stadsbyggnadschef, fastighetschef, lokalstrateg,
kommundirektör, ekonomichef samt förvaltningschefer för barn och utbildning
respektive liv och hälsa ingår, har tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2023
och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inriktningar fram
till år 2032.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2020-2032.pdf.pdf
Lokalförsörjningsplan 2020-2032.pdf

6 Ägardirektiv för Tyresö bostäder

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
1. Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder
AB ska genomföra ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.
2. Investeringskostnaderna, inklusive kommunens kostnader för förstudien, ska
åvila Tyresö Bostäder AB.

Beskrivning av ärendet
Kommunen förhyr av Tyresö Bostäder AB fastigheterna Bollmora 2:590
(Björkdalen), Bollmora 2:134 (Björkebo) samt Bollmora 2:588 (Vinkelhuset). I
fastigheterna bedrivs verksamhet inom äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har
beslutat om förbud för kommunen att efter den 2 januari 2022 bedriva
omvårdnadsarbete i dessa fastigheter och Tyresö Bostäder har ålagts förbud att
upplåta lokalerna för detta ändamål.

Kommunstyrelsen har 2019-11-12 § 191 beslutat att fastigheten Björkdalen ska
byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö
Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska genomföra ombyggnad av
fastigheten Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12, samt
att investeringskostnaderna, inklusive kommunens kostnader för förstudien, ska
åvila Tyresö Bostäder AB.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf

7 Försäljning av bostadsrätt på Myggdalsvägen

Dnr KSM20191389 253

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunen säljer bostadsrätt om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö
kommun.
2. Kommundirektören ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för
bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunen äger en bostadsrätt på 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i
Bostadsrättföreningen Sjötungan, med lägenhetsnummer 504. Bostadsrätterna
nyttjas idag enbart för LSS-boende, då dessa insatser stöds av annat lagrum som
innebär mer anpassningar och lång boendetid. Lägenheten, som är vakant sedan
hösten 2019, är avskilt placerat i förhållande till andra lägenheter där verksamheten
bedrivs, vilket gör att verksamheten får höga driftkostnader i form av resetider och
ineffektivt nyttjande av resurser.

Kommunen har en del vakanta hyresrätter och kommer även få fler hyresrätter från
nyproduktioner som pågår i kommunen. Således kommer kommunens behov av
lägenheter tillgodoses på detta sätt. Förvaltningen föreslår att kommunen säljer
bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun samt att
kommundirektören ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av bostadsrätt.pdf

8 Arvode till och avgift för kommunal begravningsförrättare

Dnr 2019/KS 0346 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arvodet till av kommunen utsedda begravningsförrättare fastställs till 1400
kronor per förrättningstillfälle och betalas av den som använder tjänsten.
2. Beslutet gäller från och med 1 februari 2020 och ersätter tidigare arvodesbeslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har särskilt utsedda borgerliga begravningsförrättare som idag får
168 kr/timme i arvode från kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
en ersättning på 1400 kronor per uppdrag fastställs, att inga övriga kostnader
ersätts samt att ersättningen erläggs av den som använder tjänsten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arvode till och avgift för kommunal begravningsförrättare.pdf

9 Ansökan om verksamhetsbidrag. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö 2020.

Dnr 2019/KS 0353 007

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2020
med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 30 november 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet
senast den sista april 2021.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och
religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och
vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.

Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö.
För 2019 beviljades föreningen bidrag med 5 kronor per invånare i Tyresö kommun,
5 kronor per invånare i Nacka kommun och 3,50 kronor per invånare i Värmdö
kommun.

Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare för 2020 med motiveringen
att verksamheten fortfarande har ett kraftigt ekonomiskt underskott och för att
brottsofferjouren ska kunna fortsätta ge brottsutsatta, vittnen och anhöriga ett
fullgott brottsofferstöd. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är
rimligt att ligga kvar på 5 kronor per invånare utifrån att en höjning skedde 2019
från 4 kronor per invånare till 5 kronor per invånare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Nacka Tyresö
Värmdö 2020.pdf
Ansökan verksamhetsbidrag 2020 redovisning 2019 Tyresö kommun.pdf
Brottsofferjouren NTV Verksamhetsberättelse 2018 (1).pdf
Verksamhetsplan 2019.pdf
Signerad årsredovisning 2018.pdf

10 Svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering

Dnr 2019/KS 0356 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyreförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på
revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit revisionsbyrån EY genomföra en granskning
av Tyresö kommuns dokumenthantering i syfte att bedöma om nämnders och
kommunstyrelsens informationshantering är ändamålsenlig och rättssäker.

I sin granskning av kommunens dokumenthantering har revisorerna funnit att det i
allt väsentligt finns ändamålsenliga styrdokument för dokumenthanteringen och att
granskade protokoll i allt väsentligt är ändamålsenliga. Revisorerna har samtidigt
funnit brister i diarieföring och dokumenthanteringsplaner samt otydligheter i
protokollen och ärendebeskrivningarna. Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar
på revisionsrapportens rekommendationer senast 31 januari 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisorernas
rekommendationer och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som svar på
revisorernas granskning av dokumenthanteringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens
dokumenthantering.pdf
Missiv Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf

11 Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen

Dnr 2019/KS 0372 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen antas.
2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den nya organisationens
ikraftträdande.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiservice har en dokumenthanteringsplan som beslutades 2014. Sedan dess
har regler kring gallring ändrats i Lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS
2018:597). Med anledning av detta behöver nya gallringsfrister antas enligt
föreliggande förslag. I och med den föreslagna organisationsförändringen för
administrativa funktioner föreslås dokumenthanteringsplanen för
ekonomiavdelningen gälla från och med den nya organisationens ikraftträdande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen.pdf
Dokumenthanteringsplan Ekonomiavdelningen.pdf

12 Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2018/KS 0189 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 106 under rubriken ”Svar på
motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag” att bifalla motionen med
förslag:
att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför ledamöterna
lämnar sina uppdrag, samt
att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda
ledamöter ska kunna/vilja fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Kommunkansliet har med anledning av den bifallna motionen genomfört en
enkätundersökning, med frivillighet och anonymitet som grund, för att ta reda på
anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag. Med tanke på
svarsfrekvensen och det låga antalet personer som svaren från
enkätundersökningen avser är det svårt att dra några säkra slutsatser från
undersökningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra
sitt uppdrag.pdf

13 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2019/KS 0272 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående
uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag
som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De
uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens
styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020.pdf

14 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2019/KS 0360 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till
kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit
fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 6 motioner under beredning. Av dem har ingen motion
passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka
ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen. Handlingarna
kommer att uppdateras inför kommunledningsutskottets sammanträde med
anledning av kommunfullmäktiges behandling av motioner vid sitt sammanträde
den 12 december 2019.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående motioner 2020.pdf

§120 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0022 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Månadsuppföljning november 2019-12-18.pdf

§121 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2019/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Svenska Kraftnät.pdf

§122 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2019/KS 0028 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

§123 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2019/KS 0038 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 191112.pdf
Delegationsbeslut Uppsägning hyreskontrakt Pysslingen_Inspira 191128.pdf
Fullmakt Fylgia företräda gällande hyresavtal 191204_2056 Stjärnan.pdf
Fullmakt Fulgia avseende Pysslingen 191204_2057 Brevik skola.pdf
Delegationsbeslut om lån dnr 2019 KS 0010 11.pdf

§124 Lokalförsörjningsplan 2020-2032

Dnr 2019/KS 0365 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lokalförsörjningsplanen 2020-2032 godkänns.
2. Lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd:
a) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
b) Utreda lokaleffektivisering av förskolor i Trollbäcken med anledning av prognostiserad överkapacitet under planperioden.
c) Planera för temporära lösningar för att snarast öka antalet förskoleplatser i centrumområdet.
d) Planera för att säkerställa förskoleplatser i östra området med anledning av försening av förskolan på Sågentomten.
e) Utreda permanent lösning för Hanvikens skola som idag har två paviljonger vars tillfälliga bygglov löper ut i slutet av planperioden.
f) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande och möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativt reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet.
g) Utreda behov av helhetslösning för fler skolplatser i området öst år 2025.
h) Se över utbyggnadstakten för planerade vård- och omsorgsboenden för äldre.
i) Utreda lokaler för dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa behovet av lokaler för träffpunkt för äldre under planperioden.
j) Utreda förutsättningar för ett nytt gruppboende innan 2024.
k) Reservera tomt för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart annat år från och med år 2024.
l) Utreda behov och lösningsförslag för korttidstillsyn och daglig verksamhet på sikt för personer med funktionsnedsättning.
m) Utreda och planera för att tillgodose lokalbehoven inom individ och familjeomsorgen.
n) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall och gymnastik.
o) Redovisa förslag för eventuell omlokalisering av Café Bonza till mer centrumnära lokaler samt planera för utredning för lösningsförslag för Fårdala ridhus.
p) Utreda vilka spontana idrottsaktiviteter inom Wättinge kvalitetsprogram som ska prioriteras, exempelvis aktivitetsområde, samt utreda behov och möjliga lösningsförslag för lokaler till kulturverksamhet.

4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort - och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av lokalförsörjningsplanen som ska gälla 2020 -2032.

Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Den strategiska lokalgruppen, där stadsbyggnadschef,
fastighetschef, lokalstrateg, kommundirektör, ekonomichef samt förvaltningschefer för barn och utbildning respektive liv och hälsa ingår, har tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2023 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/inri ktningar fram till år 2032.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Lokalförsörjningsplanen 2020-2032 godkänns.
2. Lösningsförslagen för lokalbehov fram till 2023 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd:
a) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
b) Utreda lokaleffektivisering av förskolor i Trollbäcken med anledning av prognostiserad överkapacitet under planperioden.
c) Planera för temporära lösningar för att snarast öka antalet förskoleplatser i centrumområdet.
d) Planera för att säkerställa förskoleplatser i östra området med anledning av försening av förskolan på Sågentomten.
e) Utreda permanent lösning för Hanvikens skola som idag har två paviljonger vars tillfälliga bygglov löper ut i slutet av planperioden.
f) Arbeta fram förslag till helhetslösning för att utöka antalet grundskoleplatser i centrumområdet. Utredningen ska innehålla ett samlat övervägande och möjlighet till ombyggnad/tillbyggnad av befintliga skolor, inklusive gymnasiet, samt möjligheter till flytt och samordning av verksamheter som exempelvis särskolan, förskolor och fritidsgårdar i skollokaler. Alternativt reservera tomt för nybyggnation av en grundskola i centrumområdet.
g) Utreda behov av helhetslösning för fler skolplatser i området öst år 2025.
h) Se över utbyggnadstakten för planerade vård- och omsorgsboenden för äldre.
i) Utreda lokaler för dagverksamhet, företrädesvis i Trollbäcken, samt säkerställa behovet av lokaler för träffpunkt för äldre under planperioden.
j) Utreda förutsättningar för ett nytt gruppboende innan 2024.
k) Reservera tomt för ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning vart annat år från och med år 2024.
l) Utreda behov och lösningsförslag för korttidstillsyn och daglig verksamhet på sikt för personer med funktionsnedsättning.
m) Utreda och planera för att tillgodose lokalbehoven inom individ och familjeomsorgen.
n) Utreda behovet och lösningsförslag för anläggningar för rackethall och gymnastik.
o) Redovisa förslag för eventuell omlokalisering av Café Bonza till mer centrumnära lokaler samt planera för utredning för lösningsförslag för Fårdala ridhus.
p) Utreda vilka spontana idrottsaktiviteter inom Wättinge kvalitetsprogram som ska prioriteras, exempelvis aktivitetsområde, samt utreda behov och möjliga lösningsförslag för lokaler till kulturverksamhet.

4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifall er det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2020-2032.pdf.pdf
Lokalförsörjningsplan 2020-2032.pdf

§125 Ägardirektiv för Tyresö bostäder

Dnr 2019/KS 0221 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig (bilaga).

Per Carlberg (SD) hänvisar till reservation i kommunstyrelsen 2019 -11-12 § 191
(bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunen förhyr av Tyresö Bostäder AB fastigheterna Bollmora 2:590 (Björkdalen), Bollmora 2:134 (Björkebo) samt Bollmora 2:588 (Vinkelhuset). I
fastigheterna bedrivs verksamhet inom äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket har
beslutat om förbud för kommunen att efter den 2 januari 2022 bedriva
omvårdnadsarbete i dessa fastigheter och Tyresö Bostäder har ålagts förbud att
upplåta lokalerna för detta ändamål.

Kommunstyrelsen har 2019-11-12 § 191 beslutat att fastigheten Björkdalen ska
byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ett nytt äg ardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska genomföra ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut
2019-11-12, samt att investeringskostnaderna, inklusive kommunens kostnader för förstudien, ska åvila Tyresö Bostäder AB.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ett nytt ägardirektiv ges till Tyresö Bostäder AB innebärande att Tyresö Bostäder AB ska projektera ombyggnad av fastigheten Björkdalen i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-11-12.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Susann Ronström (S), Mats Lindblom (L) och Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö bostäder.pdf

§126 Försäljning av bostadsrätt på Myggdalsvägen

Dnr KSM20191389 253

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunen säljer bostadsrätt om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun.
2. Kommundirektören ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Kommunen äger en bostadsrätt på 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i
Bostadsrättföreningen Sjötungan, med lägenhetsnummer 504. Bostadsrätterna
nyttjas idag enbart för LSS-boende, då dessa insatser stöds av annat lagrum som
innebär mer anpassningar och lång boendetid. Lägenheten, som är vakant sedan
hösten 2019, är avskilt placerat i förhållande till andra lägenheter där verksamheten bedrivs, vilket gör att verksamheten får höga driftkostnader i form av resetider och ineffektivt nyttjande av resurser.

Kommunen har en del vakanta hyresrätter och kommer även få fler hyresrätter från nyproduktioner som pågår i kommunen. Således kommer kommunens behov av lägenheter tillgodoses på detta sätt. Förvaltningen föreslår att kommunen säljer bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun samt att kommundirektören ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommunen säljer bostadsrätt om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun.
2. Kommundirektören ges fullmakt att skriva under försäljningsavtalet för bostadsrätten om 2 rum och kök på Myggdalsvägen 104 i Tyresö kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Försäljning av bostadsrätt.pdf

§127 Arvode till och avgift för kommunal begravningsförrättare

Dnr 2019/KS 0346 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Arvodet till av kommunen utsedda begravningsförrättare fastställs till 1400 kronor per förrättningstillfälle och betalas av den som använder tjänsten.
2. Beslutet gäller från och med 1 februari 2020 och ersätter tidigare arvodesbeslut.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har särskilt utsedda borgerliga begravningsförrättare som idag får 168 kr/timme i arvode från kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en ersättning på 1400 kronor per uppdrag fastställs, att inga övriga kostnader ersätts samt att ersättningen erläggs av den som använder tjänsten.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Arvodet till av kommunen utsedda begravningsförrättare fastställs till 1400 kronor per förrättningstillfälle och betalas av den som använder tjänsten.
2. Beslutet gäller från och med 1 februari 2020 och ersätter tidigare arvodesbeslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Arvode till och avgift för kommunal begravningsförrättare.pdf

§128 Ansökan om verksamhetsbidrag

Dnr 2019/KS 0353 007

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö 2020

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2020 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 30 november 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2021.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.

Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. För 2019 beviljades föreningen bidrag med 5 kronor per invånare i Tyresö kommun, 5 kronor per invånare i Nacka kommun och 3,50 kronor per
invånare i Värmdö kommun.

Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare för 2020 med
motiveringen att verksamheten fortfarande har ett kraftigt ekonomiskt underskott och för att brottsofferjouren ska kunna fortsätta ge brottsutsatta, vittnen och anhöriga ett fullgott brottsofferstöd. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det är rimligt att ligga kvar på 5 kronor per invånare utifrån att en höjning skedde 2019 från 4 kronor per invånare till 5 kronor per invånare.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2020 med 5 kronor per invånare (baserat på invånarantal 30 november 2019).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast den sista april 2021.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar att brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö beviljas verksamhetsbidrag för 2020 med 6 kronor per invånare (baserat på invånarantal 30 november 2019).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande. Kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 1. Ordföranden
ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 2 och finner att kommunledningsutskottet bifaller den.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Nacka Tyresö Värmdö 2020.pdf
Ansökan verksamhetsbidrag 2020 redovisning 2019 Tyresö kommun.pdf
Brottsofferjouren NTV Verksamhetsberättelse 2018 (1).pdf
Verksamhetsplan 2019.pdf
Signerad årsredovisning 2018.pdf

§129 Svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering

Dnr 2019/KS 0356 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyreförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har låtit revisionsbyrån EY genomföra en granskning av Tyresö kommuns dokumenthantering i syfte att bedöma om nämnders och kommunstyrelsens informationshantering är ändamålsenlig och
rättssäker.

I sin granskning av kommunens dokumenthantering har revisorerna funnit att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga styrdokument för dokumenthanteringen och att granskade protokoll i allt väsentligt är ändamålsenliga. Revisorerna har samtidigt funnit brister i diarieföring och dokumenthanteringsplaner samt otydligheter i protokollen och ärendebeskrivningarna. Revisorerna önskar kommunstyr elsens svar på revisionsrapportens rekommendationer senast 31 januari 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på revisorernas
rekommendationer och föreslår att förvaltningens skrivelse antas som svar på
revisorernas granskning av dokumenthanteringen.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunstyreförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Missiv Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf
Granskning av kommunens dokumenthantering.pdf

§130 Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen

Dnr 2019/KS 0372 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen antas.
2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den nya organisationens ikraftträdande.

Beskrivning av ärendet
Ekonomiservice har en dokumenthanteringsplan som beslutades 2014. Sedan dess har regler kring gallring ändrats i Lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597). Med anledning av detta behöver nya gallringsfrister
antas enligt föreliggande förslag. I och med den föreslagna organisationsförändringen för administrativa funktioner föreslås dokumenthanteringsplanen för ekonomiavdelningen gälla från och med den nya
organisationens ikraftträdande.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskott et föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Reviderad dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen antas.
2. Dokumenthanteringsplanen gäller från och med den nya organisationens ikraftträdande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dokumenthanteringsplan för ekonomiavdelningen.pdf
Dokumenthanteringsplan Ekonomiavdelningen.pdf

§131 Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

Dnr 2018/KS 0189 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 106 under rubriken ”Svar på motion om folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag” att bifalla motionen med förslag:

att Tyresö kommun gör en genomlysning av anledningarna till varför
ledamöterna lämnar sina uppdrag, samt
att utreda om några förändringar kan göras för att underlätta för att folkvalda
ledamöter ska kunna/vilja fullgöra sina kommunpolitiska uppdrag.

Kommunkansliet har med anledning av den bifallna motionen genomfört en
enkätundersökning, med frivillighet och anonymitet som grund, för att ta reda på anledningarna till varför ledamöter lämnar sina uppdrag. Med tanke på svarsfrekvensen och det låga antalet personer som svaren från enkätundersökningen avser är det svårt att dra några säkra slutsatser från
undersökningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av genomlysning av folkvaldas möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.pdf

§132 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2019/KS 0272 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommun fullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Bilagor
Pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfu llmäktige 2020.pdf

§133 Redovisning av pågående och bifallna motioner

Dnr 2019/KS 0360 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

För närvarande finns 7 motioner under beredning. Av dem har ingen motion
passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner från tidigare år, vilka
ännu inte fullt ut har verkställts, redovisas i tjänsteskrivelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående och bifallna motioner.pdf
Pågående motioner 2020.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Pågående motioner 2020.pdf