Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-02-19

Sammanträde 2020-02-19

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari 2020.pdf
Bokslutskommunike2019.pdf

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Återrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
HR-specialist Eva Liliequist återrapporterar om det systematiska arbetsmiljöarbetet
2019, till exempel årlig utredning, sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud samt åtgärder
inom området.

4 Lönekartläggning 2019

Dnr 2020/KSP 0001 20

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser genomfört
en lönekartläggning avseende 2019 års löner. Kartläggningen har utgått ifrån den
viktning och värdering av tio olika faktorer (bestående av utbildning, ansvar,
arbetsledning, psykisk och fysisk arbetsmiljö med flera) som varit den samma sedan
2014 och som tar sin utgångspunkt i kommunens lönepolitiska inriktning.

2019 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner vad gäller
såväl lika som likvärdiga arbeten. Vidare visar lönekartläggningen att kommunen
fortsätter sin positiva utveckling vad gäller en fortsatt minskning av löneskillnader
mellan kvinnor och män.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lönekartläggning 2019.pdf
Lönekartläggning 2019.pdf
Bilaga 1 - Tyresö kommuns personalpolicy.pdf
Bilaga 2 - Tyresö kommuns likabehandlingsplan 2016-2019.pdf
Bilaga 3 - Sammanställning lönedata.pdf
Bilaga 4 - Analys av lika arbetsuppgifter.pdf
Bilaga 5 - Analys av likvärdiga arbeten.pdf
Bilaga 6 - Nyckeltal.pdf
Bilaga 7 - Faktorplan.pdf
Bilaga 8 - Handlingsplaner 2017 - 2019.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Ledarna 200120.pdf
LOK Krislägesavtal - Ledarna.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 191219.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200115.pdf
Delegationsbeslut tilldelade upphandlingar aug-dec 2019.pdf

6 Uppföljning av resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads - och socialförvaltningen

Dnr 2019/KS 0286 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Uppföljning av plan för att nå förbättrat resultat inom arbetsmarknads - och
socialförvaltningen redovisas i kommunstyrelsen vid delårsrapporter och årsbokslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 10 september 2019 § 148
att till nästkommande kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat resultat
för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn samt att planen ska
följas upp och vidtagna åtgärder rapporteras månatligen till kommunstyrelsen.

Kommundirektören har i oktober 2019 till kommunstyrelsen redovisat en plan med
13 olika åtgärder för att minska kostnaderna och nå förbättrat resultat. Härefter har
en uppföljning av planen månatligen redovisats både i arbetsmarknads- och
socialnämnden och i kommunstyrelsen. Kommundirektörens bedömning är att
åtgärdsplanen för att minska kostnaderna och förbättra resultatet inom
förvaltningen fungerar väl. Planen följs upp varje månad i arbetsmarknads- och
socialnämnden. Bedömning är att uppföljning i kommunstyrelsen bör kunna
tillgodoses vid ordinarie redovisning i delårsrapporter och årsbokslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads-
och socialförvaltningen.pdf

7 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019

Dnr 2020/KS 0037 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning har under året omfattat totalt 15
verksamheter inom äldre- och omsorgsnämndens samt barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområden, både i kommunal och i fristående/privat
regi. Resultaten 2019 visar att verksamheterna överlag lever upp till kraven i lagar,
föreskrifter och nationella mål och uppvisar en god kvalitet inom många områden,
men att det också finns områden som behöver utvecklas och brister som behöver
åtgärdas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2019.pdf
Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2019.pdf

8 Ny förskola på Akvarievägen

Dnr KSM20171075 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

9 Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och mindre hagar på Fårdala gård

Dnr 2020/KS 0045 71

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Dispens från föreskrifterna A11 och A12 för Alby naturreservat beviljas gällande
byggnation av uteboxar och mindre hagar vid Fårdala gård.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening önskar att på fastigheten Fårdala gård bygga mindre boxar
samt hagar för att säkerställa en god djurhållning. Fårdala gård ligger i Alby
naturreservat och enligt naturreservatets föreskrifter är det kommunstyrelsen som
ger tillstånd att enligt punkt A11 uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till
befintlig bebyggelse eller anläggning och enligt punkt A12 uppföra stängsel eller
andra hägnader än betesstängsel.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja
Tyresö Ryttarförening att uppföra mindre hagar och boxar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och hagar
på Fårdala gård.pdf

10 Ändring av ersättare för säkerhetsskyddschef

Dnr 2020/KS 0036 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationssäkerhetssamordnaren utses som ersättare för kommunens
säkerhetsskyddschef vid dennes frånvaro.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-06 § 27 att kommunens säkerhetschef tillika
ska vara säkerhetsskyddschef och att kommunens IT-chef är ersättare för
kommunens säkerhetsskyddschef. Kommunen har efter det anställt en
informationssäkerhetssamordnare som tillsammans med säkerhetskyddschef är två
funktioner som utövar tillsyn och kontroll av säkerhetsskydd och
informationssäkerhet i alla kommunens verksamheter.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunens
informationssäkerhetssamordnare ska vara ersättare för säkerhetsskyddschef vid
dennes frånvaro.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring ersättare för säkerhetsskyddschef.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 11.pdf (77 kb)

§1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet. 

Bilagor
Ekonomisk rapport februari 2020.pdf
Bokslutskommunike2019.pdf

§2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§3 Återrapportering av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
HR-specialist Eva Liliequist återrapporterar om det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019, till exempel årlig utredning, sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud samt åtgärder inom området.

§4 Lönekartläggning 2019

Dnr 2020/KSP 0001 20

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser genomfört en lönekartläggning avseende 2019 års löner. Kartläggningen har utgått ifrån den viktning och värdering av tio olika faktorer (bestående av utbildning, ansvar, arbetsledning, psykisk och fysisk arbetsmiljö med flera) som varit den samma sedan 2014 och som tar sin utgångspunkt i kommunens
lönepolitiska inriktning.
 
2019 års lönekartläggning visar att Tyresö kommun har jämställda löner vad gäller såväl lika som likvärdiga arbeten. Vidare visar lönekartläggningen att
kommunen fortsätter sin positiva utveckling vad gäller en fortsatt minskning av
löneskillnader mellan kvinnor och män.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lönekartläggning 2019.pdf
Lönekartläggning 2019.pdf
Bilaga 1 - Tyresö kommuns personalpolicy.pdf
Bilaga 2 - Tyresö kommuns likabehandlingsplan 2016-2019.pdf
Bilaga 3 - Sammanställning lönedata.pdf
Bilaga 4 - Analys av lika arbetsuppgifter.pdf
Bilaga 5 - Analys av likvärdiga arbeten.pdf
Bilaga 6 - Nyckeltal.pdf
Bilaga 7 - Faktorplan.pdf
Bilaga 8 - Handlingsplaner 2017 - 2019.pdf

§5 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Ledarna 200120.pdf
LOK Krislägesavtal - Ledarna.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 191219.pdf 
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200115.pdf
Delegationsbeslut tilldelade upphandlingar aug-dec 2019.pdf

§6 Uppföljning av resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Dnr 2019/KS 0286 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Uppföljning av plan för att nå förbättrat resultat inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisas i kommunstyrelsen vid delårsrapporter och årsbokslut.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag den 10 september 2019 § 148 att till nästkommande kommunstyrelse redovisa en plan för att nå förbättrat
resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn samt att
planen ska följas upp och vidtagna åtgärder rapporteras månatligen till
kommunstyrelsen.
 
Kommundirektören har i oktober 2019 till kommunstyrelsen redovisat en plan med 13 olika åtgärder för att minska kostnaderna och nå förbättrat resultat.
Härefter har en uppföljning av planen månatligen redovisats både i
arbetsmarknads- och socialnämnden och i kommunstyrelsen.
Kommundirektörens bedömning är att åtgärdsplanen för att minska kostnaderna och förbättra resultatet inom förvaltningen fungerar väl. Planenföljs upp varje månad i arbetsmarknads- och socialnämnden. Bedömning är att
uppföljning i kommunstyrelsen bör kunna tillgodoses vid ordinarie redovisning i delårsrapporter och årsbokslut.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av plan för att nå förbättrat resultat inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisas i kommunstyrelsen vid delårsrapporter och årsbokslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

§7 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019

Dnr 2020/KS 0037 010

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning har under året omfattat totalt 15 verksamheter inom äldre- och omsorgsnämndens samt barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden, både i kommunal och i fristående/privat regi. Resultaten 2019 visar att verksamheterna överlag lever upp till kraven i lagar, föreskrifter och nationella mål och uppvisar en god kvalitet inom många områden, men att det också finns områden som behöver utvecklas och brister som behöver åtgärdas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2019.pdf
Årsrapport tillsyn och kvalitetsgranskning 2019.pdf

§8 Ny förskola på Akvarievägen

Dnr KSM20171075 301

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.  Budget för investeringen i Akvarievägens förskola ökas med 2 000 000 kronor till 82 000 000 kronor.
2.  Utökningen av investeringsramen inarbetas i investeringsprogrammet för 2021.
3.  Byggandet av Akvarievägens förskola får inledas.
 
Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i juni 2019 togs beslut om
utökad investeringsram för Akvarievägens förskola. Ramen ökade från 50 till 80 miljoner kronor. Skolan är en första typförskola, där stor vikt har lagts på miljöpåverkan och möjlighet för en högkvalitativ förskoleverksamhet. Vid
upphandlingen av entreprenaden har inkomna anbud legat högre än estimerat.
En översyn har gjorts och besparingsåtgärder på ca 5,0 miljoner konor har identifierats.  Dock krävs en utökning av ramen med 2,0 miljoner konor för att projektet ska kunna igångsättas. 

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1.  Budget för investeringen i Akvarievägens förskola ökas med 2 000 000 kronor till 82 000 000 kronor.
2.  Utökningen av investeringsramen inarbetas i investeringsprogrammet för 2021.
3.  Byggandet av Akvarievägens förskola får inledas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ny förskola Akvarievägen Tyresö centrum.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa Ny förskola på Akvarievägen.pdf

§9 Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och mindre hagar på Fårdala gård

Dnr 2020/KS 0045 71

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Dispens från föreskrifterna  A11 och A12 för Alby naturreservat beviljas gällande byggnation av uteboxar och mindre hagar vid Fårdala gård.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö Ryttarförening önskar att på fastigheten Fårdala gård bygga mindre boxar samt hagar för att säkerställa en god djurhållning. Fårdala gård ligger i Alby naturreservat och enligt naturreservatets föreskrifter är det kommunstyrelsen som ger tillstånd att enligt punkt A11 uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning och enligt punkt A12 uppföra stängsel eller andra hägnader än betesstängsel.
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Tyresö Ryttarförening att uppföra mindre hagar och boxar. 

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar dispens från föreskrifterna  A11 och A12 för Alby naturreservat gällande byggnation av uteboxar och mindre hagar vid Fårdala gård.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att utskottet bifall er det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dispens från reservatsföreskrift för att bygga uteboxar och hagar på Fårdala gård.pdf
Kartbilaga till 2020KS 0045 71 Alby naturreservat.pdf
Fastgihetskarta 2020KS 0045 71.pdf

§10 Ändring av ersättare för säkerhetsskyddschef

Dnr 2020/KS 0036 31

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Informationssäkerhetssamordnaren utses som ersättare för kommunens
säkerhetsskyddschef vid dennes frånvaro.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-06 § 27 att kommunens säkerhetschef
tillika ska vara säkerhetsskyddschef och att kommunens IT-chef är ersättare för
kommunens säkerhetsskyddschef. Kommunen har efter det anställt en
informationssäkerhetssamordnare som tillsammans med säkerhetskyddschef är två funktioner som utövar tillsyn och kontroll av säkerhetsskydd och
informationssäkerhet i alla kommunens verksamheter. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunens informationssäkerhetssamordnare ska vara ersättare för säkerhetsskyddschef vid
dennes frånvaro.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen utser informationssäkerhetssamordnaren som ersättare för kommunens säkerhetsskyddschef vid dennes frånvaro.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ändring ersättare för säkerhetsskyddschef.pdf

§11 Översyn av arrendekontrakt Uddby gård

Dnr 2020/KS 0060 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av det befintliga arrendekontraktet avseende Uddby gård i Tyresö kommun samt vid behov vidta de erforderliga åtgärder som krävs inom angivna lagstadgade tider såsom att initiera eventuella villkorsändringar, genomföra förhandling etc.
3. Vid kommunens begäran om villkorsändring ges kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat arrendekontrakt som ska godkännas av kommunstyrelsen innan undertecknande sker.

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ägare av Uddby gård i Alby naturreservat. Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2015 § 197 att teckna arrendekontrakt med David Neveling. Arrendekontraktet är ett gårdsarrende och arrendetiden löper under perioden fr.o.m 14 mars 2016 t.o.m. 13 mars 2021. Enligt arrendekontraktet ska uppsägning eller begäran om villkorsändring vara skriftlig och ska ske senast ett år före arrendetidens utgång. Om arrendet inte sägs upp eller begäran om villkorsändring initieras av någon av parterna förlängs detsamma ytterligare fem år på oförändrade villkor. För det fall Tyresö kommun önskar göra någon förändring avseende arrendekontraktet måste detta skriftligen meddelas och delges arrendatorn senast den 13 mars 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att ärendet tas upp som ett extra ärende, att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra en översyn av det befintliga arrendekontraktet avseende Uddby gård i Tyresö kommun samt vid behov vidta de erforderliga åtgärder som krävs inom angivna lagstadgade tider såsom att initiera eventuella villkorsändringar, genomföra förhandling etc, samt att paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att beslutet förtydligas med att för de fall arrendekontraktet revideras ska det tas upp till beslut i kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 1 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 2 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anki Svensson (M) yrkande om en förtydligande beslutspunkt 3 med ordalydelsen ”Vid kommunens begäran om villkorsändring ges kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat arrendekontrakt som ska godkännas av kommunstyrelsen innan undertecknande sker.” Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller förslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslagets punkt 4 och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Översyn av arrendekontrakt Uddby gård.pdf