Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-04-22

Sammanträde 2020-04-22

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

4 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om avskedande 200311.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200311.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200309.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200310.pdf
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Lärarnas
Riksförbund 200324.pdf
LOK Krislägesavtal - Lärarnas Riksförbund.pdf
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Lärarförbundet 200326.pdf
LOK Krislägesavtal - Lärarförbundet.pdf
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med DIK 200326.pdf
LOK Krislägesavtal - DIK.pdf

5 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0088 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
brandförsvarsförbund 2019 redovisas i bilagor.

Bilagor
Direktionsprotokoll 2020-03-20.pdf
Tjänsteutlåtande Årsbokslut.pdf
Årsredovisning 2019 (2).pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisonsberättelse.pdf
Revisorernas redogörelse.pdf
Granskning av årsredovisning.pdf
Granskning av förbundets styrning och uppföljning av verksamheten.pdf

6 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019

Dnr 2020/KS 0054 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
överförmyndarnämnd 2019 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokoll Södertörnsöverförmyndarnämnd §27 Årsredovisning.pdf
Årsredovisning.pdf
Revisionsberättelse Haninge kommun 2019.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2019.pdf

7 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019

Dnr 2020/KS 0087 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 redovisas i bilagor.

Bilagor
Protokoll 20200330.pdf
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra
Södertörn 2019.pdf

8 Förslag till tillgänglighetsplan 2021

Dnr 2020/KS 0052 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
3. Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2021-2022 samt förslag till aktiviteter för 2021 och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen även beslutar att Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunala funktionshindersrådet 2020 -03-11 §11.pdf
Tillgänglighetsplan 2021 förslag 20100313.pdf

9 Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

Dnr 2020/KS 0107 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapport till kommunstyrelsen den 13 januari 2020. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar till revisionen med kommentarer till deras rekommendationer och utvecklingsområden och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till
räkenskaperna.pdf
Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna - Missiv.pdf
Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf

10 Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Dnr 2020/KS 0106 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse som redovisas i bifogad förteckning kan gallras vid inaktualitet hos kommunens samtliga förvaltningar, nämnder och bolag. Förslaget ska inarbetas i kommunens rutin för arkiv- och informationsförvaltning.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunens verksamheter har det länge funnits behov av regler för en enhetlig hantering av allmänna handlingar av ringa eller tillfällig betydelse. Dessa
handlingar saknar ett bestående värde och föreslås kunna gallras när de har blivit betydelselösa för verksamheterna. Ekonomiska skäl är en anledning till att gallra handlingarna. En väl genomförd gallring bidrar till att bevara en god ordning i arkiven, motverkar platsbrist och sänker förvaringskostnaderna. Gallringen minskar även risken för att sökbarheten i verksamhetens system försämras.

Rutinen för arkiv- och informationsförvaltning planeras revideras och kompletteras med förslaget om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Gallring av handlingar av ringa betydelse.pdf

11 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2020/KS 0114 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla tills vidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för kommunstyrelsen. De huvudsakliga materiella förändringarna är uppdateringar med anledning av nya organisationen inom samhällsbyggnadskontoret som börjar gälla den 1 maj 2020, utökat antal delegater, tydliggörande av upphandlingsprocessen och tillägg om uppnådd pensionsålder enligt LAS.

Dessutom har smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden
genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med synliga ändringsmarkeringar.pdf

12 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre - och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en viktig fråga, reflektion och kollegialt lärande är en grundförutsättning för en god arbetsmiljö inom vård och omsorg. Att erbjuda våra anställda reflektionstid, spegling och teammöten är ett led i vara en attraktiv arbetsgivare en det stärker också kvaliteten i välfärden, då personalen höjer sin kompetens. Därför är det positivt att vi redan dag erbjuder det i flera olika former för personalen.

Reflektionstid i olika former ger personalen bättre förutsättningar att orka med ett arbete som ofta innebär hög belastning, såväl fysiskt som psykiskt. Motionärerna har helt rätt i att vi hela tiden behöver arbeta med insatser för en bättre arbetsmiljö. Äldreomsorg är generellt en br ansch med hög personalomsättning, även om omsättningen i Tyresös kommunala hemtjänst är låg. Det är något vi ständigt behöver aktualisera så att vi även fortsättningsvis kan behålla personal med hög kompetens och kunna rekrytera framtida behov.

Bedömningen är att motionärerna är inne på rätt spår, reflektionstid är något vi ska ha och fortsätta arbeta med. Idag har vi, precis som förvaltningen redogör för, stora möjligheter för detta och det är idag ett naturligt inslag i arbetsmiljön.

Däremot kan det finnas behov för en mer specificerad reflektion och därför är
förvaltningens påbörjade arbete glädjande, vi räknar med att det faller väl ut.

Med anledning av att personalen idag erbjuds reflektionstid i olika former och att förvaltningen redan har påbörjat ett arbete för att utveckla det, så föreslås att
motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

§26 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet. Ny version av månadsuppföljning för mars 2020 kommer till kommunstyrelsens sammanträde.

Bilagor
Månadsuppföljning 2020 Mars.pdf

§27 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§28 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

§29 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
-  Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om avskedande 200311.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 200311.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200309.pdf 
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200310.pdf 
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Lärarnas Riksförbund 200324.pdf
LOK Krislägesavtal - Lärarnas Riksförbund.pdf
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med Lärarförbundet 200326.pdf
LOK Krislägesavtal - Lärarförbundet.pdf
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med DIK 200326.pdf 
LOK Krislägesavtal - DIK.pdf

§30 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019

Dnr 2020/KS 0088 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-  Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019 noteras. 
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
brandförsvarsförbund 2019 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för
Södertörns brandförsvarsförbund 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifall er ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det. 

Bilagor
Direktionsprotokoll 2020-03-20.pdf
Tjänsteutlåtande Årsbokslut.pdf
Årsredovisning 2019 (2).pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisonsberättelse.pdf
Revisorernas redogörelse.pdf
Granskning av årsredovisning.pdf
Granskning av förbundets styrning och uppföljning av verksamheten.pdf

§31 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019

Dnr 2020/KS 0054 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-  Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2019 noteras. 
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns
överförmyndarnämnd 2019 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för
Södertörns överförmyndarnämnd 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det.

Bilagor
Protokoll Södertörnsöverförmyndarnämnd §27 Årsredovisning.pdf
Årsredovisning.pdf
Revisionsberättelse Haninge kommun 2019.pdf
Revisionsrapport Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2019.pdf

§32 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019

Dnr 2020/KS 0087 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-  Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019 redovisas i bilagor. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige noterar årsredovisning för
Samordningsförbundet Östra Södertörn 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det.

Bilagor
Protokoll 20200330.pdf
Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf 
Revisionsberättelse.pdf
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra
Södertörn 2019.pdf

§33 Förslag till tillgänglighetsplan 2021

Dnr 2020/KS 0052 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.  Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. 
2.  Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
3.  Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har arbetat fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2021-2022 samt förslag till aktiviteter för 2021 och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtag andet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen även beslutar att
Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan. 

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
 
1.  Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan. 
2.  Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2021 behandlas av kommunstyrelsen.
3.  Tyresö bostäder ska beakta tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2021 vid revidering av bolagsplan och framarbetande av verksamhetsplan. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det. 

Bilagor
Protokollsutdrag kommunala funktionshindersrådet 2020-03-11 §11.pdf
Tillgänglighetsplan 2021 förslag 20100313.pdf

§34 Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

Dnr 2020/KS 0107 016

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.
 
Beskrivning av ärendet
Revisorerna har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapport till kommunstyrelsen den 13 januari 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram förslag till svar till revisionen med kommentarer till deras rekommendationer och utvecklingsområden och föreslår att kommunstyrelsen antar skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av intern kontroll kopplat till
räkenskaperna.pdf
Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna - Missiv.pdf
Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf

§35 Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Dnr 2020/KS 0106 008

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse som redovisas i bifogad förteckning kan gallras vid inaktualitet hos kommunens samtliga förvaltningar, nämnder och bolag. Förslaget ska inarbetas i kommunens rutin för arkiv- och informationsförvaltning.
 
Beskrivning av ärendet
Inom kommunens verksamheter har det länge funnits behov av regler för en
enhetlig hantering av allmänna handlingar av ringa eller tillfällig betydelse. Dessa
handlingar saknar ett bestående värde och föreslås kunna gallras när de har blivit betydelselösa för verksamheterna. Ekonomiska skäl är en anledning till att gallra handlingarna. En väl genomförd gallring bidrar till att bevara en god ordning i arkiven, motverkar platsbrist och sänker förvaringskostnaderna. Gallringen minskar även risken för att sökbarheten i verksamhetens system försämras.
 
Rutinen för arkiv- och informationsförvaltning planeras revideras och kompletteras med förslaget om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att handlingar av ringa eller tillfällig betydelse som edovisas i bifogad förteckning kan gallras vid inaktualitet hos kommunens amtliga förvaltningar, nämnder och bolag. Förslaget ska inarbetas i kommunens rutin för arkiv- och informationsförvaltning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller rdförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det.  

Bilagor
Tjänsteskrivelse Gallring av handlingar av ringa betydelse.pdf

§36 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2020/KS 0114 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas att gälla tills vidare.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för kommunstyrelsen. De huvudsakliga materiella örändringarna är uppdateringar med anledning av nya organisationen inom
samhällsbyggnadskontoret som börjar gälla den 1 maj 2020, utökat antal elegater, tydliggörande av upphandlingsprocessen och tillägg om uppnådd
pensionsålder enligt LAS.
 
Dessutom har smärre språkliga och redaktionella ändringar samt förtydliganden
genomförts. Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till reviderad delegationsordning för ommunstyrelsen att gälla tills vidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller rdförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med synliga ändringsmarkeringar.pdf

§37 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
-  Motionen anses besvarad.
 
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska  uppdra åt äldre- och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för
hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.
 
Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår a tt kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad, eftersom hemtjänsten redan har reflektionstid som i stort sett motsvarar den reflektionstid som beskrivs i motionsförslaget.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en viktig fråga, reflektion och kollegialt  lärande är en
grundförutsättning för en god arbetsmiljö inom vård och omsorg. Att erbjuda våra anställda reflektionstid, spegling och teammöten är ett led i vara en attraktiv arbetsgivare en det stärker också kvaliteten i välfärden, då personalen höjer sin kompetens. Därför är det positivt att vi redan dag erbjuder det i flera olika former för personalen. 
 
Reflektionstid i olika former ger personalen bättre förutsättningar att orka med ett arbete som ofta innebär hög belastning, såväl fysiskt som psykiskt. Motionärerna har helt rätt i att vi hela tiden behöver arbeta med insatser för en bättre arbetsmiljö. Äldreomsorg är generellt en bransch med hög personalomsättning, även om omsättningen i Tyresös kommunala hemtjänst är låg. Det är något vi ständigt behöver aktualisera så att vi även fortsättningsvis kan behålla personal med hög kompetens och kunna rekrytera framtida behov.
 
Bedömningen är att motionärerna är inne på rätt spår, reflektionstid är något vi ska ha och fortsätta arbeta med. Idag har vi, precis som förvaltningen redogör för, stora möjligheter för detta och det är idag ett naturligt inslag i arbetsmiljön.
Däremot kan det finnas behov för en mer specificerad reflektion och därför är
förvaltningens påbörjade arbete glädjande, vi räknar med att det faller väl ut.
 
Med anledning av att personalen idag erbjuds reflektionstid i olika former och att förvaltningen redan har påbörjat ett arbete för att utveckla det, så föreslås att motionen ska anses besvarad.  

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att utskottet bifaller det. 

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf