Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-05-13

Sammanträde 2020-05-13

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

4 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

5 Samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2020/KS 0134 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samverkansavtalet godkänns.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till samverkansavtal har tagits fram för kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö vad gäller stöd till den lokala brottsofferjouren. I förslaget till avtal anges att samtliga tre samverkande kommuner ska lämna ett årligt bidrag till Brottsofferjouren om 5 kronor per invånare baserat på invånarantalet i respektive kommun den 30 september varje år och att bidraget sedan ska utbetalas under första kvartalet nästkommande år. Det är samma summa som Tyresö kommun och Nacka kommun har legat på de senaste två åren. Samverkansavtalet föreslås gälla under perioden 2021-01-01 — 2023-12-31. Senast 6 månader innan avtalet löper ut ska en ny förhandling ske mellan Brottsofferjouren och kommunerna.

För åren fram till 2020 har Brottsofferjouren sökt bidrag från respektive kommun för varje år. Det har inneburit en viss administration från föreningen samt för kommunerna. Det har också inneburit att kommunerna har fattat beslut utifrån sina förutsättningar och ibland beslutat om olika bidragsnivåer per kommuninvånare i de olika kommunerna. I nuläget fattar kommunerna dessutom beslut i olika tidsperioder vilket medför osäkerhet och dålig förutsägbarhet för Brottsofferjouren om deras ekonomiska situation. För att komma ifrån detta och hitta en långsiktig lösning där samtliga samverkande kommuner bidrar med lika mycket har bifogat samverkansavtal tagits fram.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samverkansavtalet godkänns och att
förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal Nacka Tyresö Värmdö kommuner och brottsofferjouren.pdf
Samverkansavtal mellan BOJ och Nacka Tyresö Värmdö.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200330.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200316.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200327.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200401.pdf

§38 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

Bilagor
Ekonomisk rapport maj 2020.pdf

§39 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§40 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

§41 Redovisning av lokalförsörjningsfrågor

Dnr 2019/KS 0371 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lokalstrategen rapporterar från strategiska lokalgruppen vid sammanträdet.

§42 Samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Dnr 2020/KS 0134 012

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Samverkansavtalet godkänns.
2. Beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till samverkansavtal har tagits fram för kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö vad gäller stöd till den lokala brottsofferjouren. I förslaget till avtal anges att samtliga tre samverkande kommuner ska lämna ett årligt bidrag till
Brottsofferjouren om 5 kronor per invånare baserat på invånarantalet i respektive kommun den 30 september varje år och att bi draget sedan ska utbetalas under första kvartalet nästkommande år. Det är samma summa som Tyresö kommun och Nacka kommun har legat på de senaste två åren. Samverkansavtalet föreslås gälla under perioden 2021-01-01 — 2023-12-31. Senast 6 månader innan avtalet löper ut ska en ny förhandling ske mellan Brottsofferjouren och kommunerna.

För åren fram till 2020 har Brottsofferjouren sökt bidrag från respektive kommun för varje år. Det har inneburit en viss administration från föreningen samt för kommunerna. Det har också inneburit att kommunerna har fattat beslut utifrån sina förutsättningar och ibland beslutat om olika bidragsnivåer per kommuninvånare i de olika kommunerna. I nuläget fattar kommunerna dessutom beslut i olika tidsperioder vilket medför osäkerhet och dålig förutsägbarhet för Brottsofferjouren om deras ekonomiska situation. För att komma ifrån detta och hitta en långsiktig lösning där samtliga samverkande kommuner bidrar med lika mycket har bifogat samverkansavtal tagits fram.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samverkansavtalet godkänns och att
förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet samt att beslutet finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal Nacka Tyresö Värmdö kommuner och
brottsofferjouren.pdf
Samverkansavtal mellan BOJ och Nacka Tyresö Värmdö med loggor.pdf

§43 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes. 

Bilagor
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200330.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200316.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200327.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200401.pdf

§44 Budgetförutsättningar inför 2021

Dnr 2020/KS 0124 10

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Budgetförutsättningar inför 2021 fastställs.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
3. Strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16 september.
4. Kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 beslöts att senarelägga
budgetprocessen för 2021 så att budget fastställs av kommunfullmäktige senast i
november 2020. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i juni 2020 fastställa ett
inriktningsbeslut för höstens budgetprocess, vilket ska innehålla preliminär
ekonomiplan för 2021 samt tidpunkt för beslut om nämndplaner.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant inriktningsbeslut genom det bifogade dokumentet Budgetförutsättningar inför 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att:

1. Kommunledningsutskottet tar upp ärendet som ett extra ärende.
2. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till budgetförutsättningar inför 2021.
3. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att strategidagar hösten 2020 för kommunledning och presidier hålls den 4 och 16 september.
4. Kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 flyttas till den 27 oktober 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Budgetförutsättningar inför 2021.pdf
Budgetförutsättningar 2021 KLU.pdf