Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2020-08-12

Sammanträde 2020-08-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

2 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

3 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning
av Coronakrisen.

4 Information om IT- och digitaliseringsfrågor

Dnr 2020/KS 0026 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

5 Information om HR-frågor

Dnr 2020/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

6 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om antagande av lokalt kollektivavtal KOM-KR.pdf
Lokalt kollektivavtal - KOM-KR.pdf
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med
Akademikerförbundet SSR.pdf
LOK Krislägesavtal - Akademikerförbundet SSR.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200512.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200427.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20200526.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20200210.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20190308.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20190823.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20190909.pdf

7 Svar angående förslag om masstestning av personal i förskola och skola

Dnr 2020/KS 0185 014

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ärendet anses besvarat.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni att överlämna ärendet Masstestning av
personal i förskola och skola till förvaltningen för beredning. Ärendet avser ett
förslag från Anki Svensson (M) om att kommunen ska låta testa all personal inom
förskola och skola för Covid-19 och därmed minska risken för smittspridning i
samband med höstterminens start.

Förvaltningen har utrett frågan och redovisar svar i bifogad tjänsteskrivelse med
förslag till kommunstyrelsen om att ärendet ska anses besvarat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse masstestning av personal i förskola och skola.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 112.pdf

8 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2020/KS 0196 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående
uppdrag som kommunstyrelsen och kommun fullmäktige har beslutat om. Uppdrag
som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De
uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens
styrprocess.

Sammanställningen redovisas två gånger per år, i augusti till
kommunledningsutskottet och i januari även till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Bilagor
Pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf

9 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2021

Dnr 2020/KS 0183 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2021 fastställs
enligt kommunkansliets förslag. Kommunledningsutskottets förslag till
kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2021 fastställs enligt
kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2021 för presidier och kommunledning hålls 1 1 mars, 15 april, 29
april och 18 november.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i
kommunfullmäktige
4. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 fastställs enligt
kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige samt strategidagar för år 2021 föreslås fastställas enligt bifogat
förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum samt strategidagar 2021.pdf

§45 Ekonomisk information till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0023 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor om kommunens ekonomi föredras vid sammanträdet.

§46 Information om Södertörnssamarbetet

Dnr 2020/KS 0024 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

§47 Information med anledning av Coronakrisen

Dnr 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

§48 Information om IT- och digitaliseringsfrågor - ärendet utgår

§49 Information om HR-frågor

Dnr 2020/KS 0025 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

§50 Anmälan av delegationsbeslut till kommunledningsutskottet

Dnr 2020/KS 0027 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut om antagande av lokalt kollektivavtal KOM-KR.pdf
Lokalt kollektivavtal - KOM-KR.pdf
Delegationsbeslut om antagande av LOK Krislägesavtal med
Akademikerförbundet SSR.pdf
LOK Krislägesavtal - Akademikerförbundet SSR.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200512.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 200427.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20200526.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20200210.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20190308.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20190823.pdf
Delegationsbeslut om kommunal borgen 20190909.pdf

§51 Svar angående förslag om masstestning av personal i förskola och skola

Dnr 2020/KS 0185 014

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ärendet anses besvarat.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni att överlämna ärendet Masstestning av
personal i förskola och skola till förvaltningen för beredning. Ärendet avser ett förslag från Anki Svensson (M) om att kommunen ska låta testa all personal inom förskola och skola för Covid-19 och därmed minska risken för smittspridning i samband med höstterminens start.

Förvaltningen har utrett frågan och redovisar svar i bifogad tjänsteskrivelse med
förslag till kommunstyrelsen om att ärendet ska anses besvarat.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska anse ärendet besvarat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse masstestning av personal i förskola och skola.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 112.pdf

§52 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2020/KS 0196 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommun fullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Sammanställningen redovisas två gånger per år, i augusti till kommunledningsutskottet och i januari även till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bilagor
Pågående uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.pdf

§53 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2021

Dnr 2020/KS 0183 001

Kommunledningsutskottets beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag. 

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
3. Strategidagar 2021 för presidier och kommunledning hålls 11 mars, 15 april, 29 april och 18 november.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
4. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige samt strategidagar för år 2021 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Ordförandeförslag
Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet fastställer datum för
kommunledningsutskottets sammanträden under 2021 enligt kommunkansliets
förslag, att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa
kommunstyrelsens sammanträden samt strategidagar under 2021 enligt
kommunkansliets förslag och att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum samt strategidagar 2021.pdf

§54 Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0205 003

Kommunledningsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
2. Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
3. Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställd jurist, Sam Norryd, som föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen utser Sam Norryd, jurist, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud,
informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet kan tas upp som ett extra ärende och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf