Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2021-05-19

Sammanträde 2021-05-19

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

2 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

3 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

4 Information om HR-frågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Punken avsätts för eventuella frågor inom HR-området från kommunledningsutskottet.

5 Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2020 Sbff

Diarienummer 2021/KS 0144 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2020 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. De enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2020 redovisas i bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
SBFF Protokollsutdrag §20 - Årsredovisning 2020.pdf
SBFF Årsredovisning 2020.pdf
Revisionsberättelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionsskrivelse med rapport Granskning av årsredovisning 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionernas redogörelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
SBFF Förstasida protokoll.pdf

6 Samordningsförbundet Östra Södertörn Årsredovisning 2020.

Diarienummer 2021/KS 0139 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Södertörn noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för förbundets verksamhet 2020. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2020 redovisas i bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Östra Samordningsförbundet Södertörn.pdf
Protokoll 20210322.pdf
Årsredovisning 2020.pdf
Östra Södertörn Revisionsberättelse 2020.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Östra Södertörn_slutlig.pdf

7 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0199 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020 redovisas i bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll-SMOFF-2021-02-24.pdf
Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020.pdf
Revisorernas granskning, tillsynsverksamhet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

8 Delårsrapport 1 kommunstyrelsen inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll

Diarienummer 2021/KS 0165 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

9 Delårsrapport 1 kommun inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll

Diarienummer 2021/KS 0164 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

10 Kommunens mål 2022-2032

Diarienummer 2021/KS 0187 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Målområden och mål för 2022-2032 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på reviderade mål för Tyresö kommun för 2022-2032. Förslaget innebär att befintliga mål står fast men mål 4 kompletteras med "klimatneutralt" och att målen blir långsiktiga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens Mål 2022-2032.pdf
Bilaga Bedömning av barnets bästa.docx

11 Reviderad finanspolicy

Diarienummer 2021/KS 0193 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad finanspolicy fastställs.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad finanspolicy har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget innebär att koncernperspektivet tydliggörs ytterligare i finanspolicyn. Ett mål förs in om att finansieringsverksamheten ska eftersträva stabila finansieringskostnader över tid. Finansiella placeringar får inte ske. Kommuninvest tillåts som ensam finansieringskälla. Ränte- och finansieringsrisk begränsas genom ett nytt mått för medelbindningstid samt krav på en spridning i förfallostrukturen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad finanspolicy.pdf
Finanspolicy förslag revidering 2021-05-07.pdf
Finanspolicy Förslag revidering 2021-05-07 Ändringsmarkerad.pdf

12 Reviderad investeringspolicy

Diarienummer 2021/KS 0159 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2020-12-01 §178.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Kommunens investeringspolicy fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-01. Sedan dess tillämpas policyn i arbetet med investeringsprojekt. I syfte att förenkla och förbättra föreslås revideringar i policyn på några områden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad investeringspolicy 20210422.pdf
Investeringspolicy version 2021-04-22.pdf

13 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2021/KS 0160 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan 2021-2032.pdf

14 Investeringsprogram för 2021-2032

Diarienummer 2021/KS 0161

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
2. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 514 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. Varav 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
3. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2022-2032.pdf
Investeringsprogram version 20210511.pdf

15 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Diarienummer 2021/KS 0163 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunens reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner fastställdes av kommunfullmäktige 2016-10-20 och gäller sedan 2017-01-01.
Två förändringar föreslås i reglementet:
Kravet på att beslutsattestanter och ersättare ska lämna in namnteckning stryks samt att betalning av låneräntor får ske via autogiro.
Förslaget till beslut innebär inga kostnader och behöver inte finansieras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Attestreglemente.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner - med ändringar.pdf

16 Anmälan tilldelade upphandlingar

Diarienummer 2021/KS 0195 011

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tilldelade upphandlingar som ska delges kommunstyrelsen i enlighet med delegationsordningen.

Bilagor
Rapport Tilldelade upphandlingar 20210101-20210504 .docx.pdf

17 Beslut om upphandling för projekt Wättinge Etapp A Infra

Diarienummer 2021/KS 0185 011

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked ges för upphandling av projekt Wättinge Etapp A Infra.
2. Investering av projekt Wättinge Etapp A Infra finansieras inom investeringsplanen

Beskrivning av ärendet
Wättinge Etapp A Infra är en deletapp för utbyggnaden av infrastrukturen inom Wättingeprojektet. Denna deletapp ska förse detaljplan Wättingebacken 1 och 2 med infrastruktur. Projektet har genomgått en systemhandlingsprojektering. Detaljprojektering planeras att påbörjas i augusti 2021 för att vara färdig i februari 2022. Preliminär byggstart är planerad till Q3 2022. Projektet ryms inom given investeringsram. Omfattning av projektets visas i bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för projekt Wättinge Etapp A.pdf
Bilaga 1. Omfattning Wättinge Etapp A Infra.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa Wättinge Etapp A.docx

18 Ansökan om medel till förstudier

Diarienummer 2021/KS 0179 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budgeten för utförande av förstudier godkänns
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för den medelreserv för förstudier som står till kommunstyrelsens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen ansöker om medel för att finansiera förstudier beställda av Kultur- och Fritidförvaltningen samt Barn- och Utbildningsförvaltningen Förstudierna syftar till att ge förutsättningar för genomförande av projekt. Förslaget innebär en ansökan för pågående och i år genomförda förstudier till en summa om 2 690 tkr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om medel förstudier.pdf

19 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Trollsländans förskola

Diarienummer 2021/KS 0183 40

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budget för inköp och montering av solceller vid Trollsländans förskola läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och investeringsprogrammet.
2. Genomförandet kan starta när investeringsprogrammet med föreslagen budget är fastställd i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en ny solcellsanläggning på Trollsländans förskola. Installationen av solcellsanläggningen för fastighetsel budgeteras till 225 000 kronor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Trollsländans förskola.pdf
Trollsländan förskola LCC Solceller.xls

20 Budget för projekt Norra Tyresö Centrum Konst

Diarienummer KSM 2021-466

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Investeringsbudget för genomförandet av 'Konstprogram för Norra Tyresö Centrum om 5 mnkr godkänns.
2. Investeringen ingår i befintlig budgetram för Norra Tyresö Centrum och genomförs i takt med paraplyprojektets etappindelning.

Beskrivning av ärendet
Just nu planläggs och bebyggs den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum. Ambitionen är att Norra Tyresö Centrum ska vara ett modernt kommundelscentrum med stora stadskvaliteter. För att nå detta vill Tyresö kommun uppföra offentlig konst i den nya stadsdelen. Ett konstprogram för Norra Tyresö centrum togs 2016 fram av en konstkonsult tillsammans med en arbetsgrupp i kommunen och år 2018 påbörjades arbetet med att genomföra konstprogrammet. Processen som kommunen arbetar efter i genomförandet av konstprogrammet är fastslagen i styrdokumentet "Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun" Enligt dessa riktlinjer ska beslut angående budget för konstnärlig gestaltning fattas i den nämnd som ansvarar för byggprojektets budget. I detta fall ligger den konstnärliga gestaltningen inom projektet Norra Tyresö Centrum (NTC) vars budget beslutas av kommunstyrelsen. Projektet NTC Konst har fram tills nu haft en egen budgetpost inom NTC i investeringsprogrammet, som beslutats årligen, men förvaltningen anser inte att det är ett sådant beslut som avses i riktlinjerna. Ett separat formellt budgetbeslut bör fattas varför detta ärende nu tas upp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om budget för projekt NTC Konst.pdf
Bilaga 1. Tidplan och budgetfördelning för NTC Konst.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf

21 Kommunägda kulturfastigheter

Diarienummer KSM 2021-367

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Strategi för kommunens kulturfastigheter antas.

Beskrivning av ärendet
Den strategiska lokalgruppen gav i januari 2019 fastighetsenheten i uppdrag att lämna förslag till vilka fastigheter som ur ett kulturhistoriskt perspektiv långsiktigt bör förvaltas av kommunen.

Under utredningsarbetet konstaterades ett antal aspekter som gör att det inte är så lätt att peka ut en förändrad användning ut utan att ta fram en strategi för hur Tyresö kommun ska arbeta med de fastigheter med kulturhistoriska värden som kommunen äger.

Den här utredningen lyfter helhetsperspektivet kring att äga och förvalta fastigheter med kulturhistoriska värden i ett förslag till strategi för kommunägda kulturfastigheter.

Målet är att alla kulturfastigheter som kommunen äger ska vara i ett sådant skick att de går att upplåta till den användning de är utpekade till. Som en bilaga till strategin har en plan tagits fram som beskriver både mål, kulturvärden och behoven ytterligare. För att komma vidare i arbetet behöver en förstudie för respektive fastighet genomföras som ytterligare belyser det praktiska genomförandet och de ekonomiska konsekvenserna av strategin föreslagna åtgärder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_kommunägda kulturfastigheter 2021-04-22.pdf
Strategi och plan för kommunägda kulturfastigheter_20210423.pdf

22 Svar på ledamotsinitiativ om att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid

Diarienummer 2021/KS 0112

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ledamotsinitiativet att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid godkänns.
2. Beviljande av vaccination på arbetstid görs av respektive verksamhet och sker utifrån verksamheternas förutsättningar.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson, Moderaterna Tyresö, vill genom ett ledamotsinitiativ att kommunen låter sin personal vaccineras under arbetstid. Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19 och SKR har därför förordat att arbetsgivare har en generös inställning och bidrar till att möjliggöra för personal att kunna vaccinera sig.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse ledamotsinitiativ vaccination arbetstid 210430.pdf
Initiativ från ledamot om att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid.pdf

23 Motion om att upprätta en policy för klottersanering

Diarienummer 2021/KS 0075 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Johan Carlsson lämnade i januari 2021 in en motion till kommunfullmäktige om att införa en policy för klottersanering som en del i arbetet att stävja och göra klotter mindre intressant. Det föreslås även i motionen att det ska finnas en enkel funktion för allmänheten att anmäla klotter till kommunen för åtgärd. Svar på motionen skall beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion som syftar till att minska förekomsten av klotter i Tyresö kommun samt att det lättillgängligt ska finnas möjligheter för invånare att anmäla klotter.

Klotter bidrar, precis som motionärerna uppger, till otrygghet och förfulning av våra offentliga miljöer. Att vi kontinuerligt och metodiskt arbetar mot detta är viktigt för både den upplevda tryggheten och för trivseln.

Tyresö arbetar i dagsläget efter rutiner där invånare, anställda och vaktbolag rapporterar in klotter. De anställda har en intern kanal via fastighet som de kan gå igenom och invånare kan kontakta kommunen via hemsida eller servicecenter. Därefter går ärendet vidare till det upphandlade företag som sanerar klottret. Vanligtvis tas klottret bort nästkomman vardag.

Klotter som sker på privat egendom och privatägda fastigheter ligger utanför Tyresö kommuns ansvarsområde. I dagsläget har kommunen en aktiv dialog med Tyresö bostäder och Vattenfall för att gemensamt minska klotter. Tillsammans med dessa aktörer har kommunen undertecknat "Ett handslag för ett vackrare Tyresö" där kommunen tillsammans med Vattenfall och Tyresö Bostäder kommer överens om en nolltolerans mot all form av klotter och insatser för att förebygga detsamma. Övriga företag, myndigheter, fastighetsägare med flera inom kommunen, uppmanas enligt riktlinjerna "att åtgärda olika typer av skadegörelse skyndsamt".
Med dessa rutiner har Tyresö en väl uppbyggd rutin för hur vi hanterar klotter. Med detta får motionen anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse ang Policy klotter.pdf
Bilaga 1 Rutin vid klotter Servicecenter 2019.pdf
Bilaga 2 Ett handslag för ett vackrare Tyresö.pdf
Bilaga 3 Strategi brottsförebyggande arbete 2020KS 0256 antagen.pdf
Motion om införande av policy för klottersanering (SD).pdf

24 Motion att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska

Diarienummer 2021/KS 0074 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö kommun. Syftet med tjänsten är att utöka Tyresö kommuns förmåga att hantera situationer likt den nuvarande pandemin samt ge Tyresös invånare större trygghet i en orolig tid. Motionen föreslår att en hygiensjuksköterska ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som den kan verka operativt ute i verksamheterna.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.

Ordförandeutlåtande
Moderaterna har lämnat in en motion om att inrätta en ny tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö. Motionärerna uppger att syftet med detta inrättade är att stärka Tyresö kommuns strategiska och operativa förmåga att hantera smittsamma sjukdomar och att ge ökad trygghet.

Motionärernas lyfter en viktig fråga om vikten av att ha ett effektivt och kompetent arbetssätt på plats mot smittspridning och för ökad trygghet för de äldre i kommunen.

Tyresö kommun arbetar idag utifrån de lagkrav och styrdokument som finns för god handhygien samt arbetar efter framtagna riktlinjer. Dessa riktlinjer slår fast att basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner.

Utöver de lagar, styrdokument och rutiner kommunen följer, har vi idag ett avtal med Vårdhygien Stockholm. Avtalet ger Tyresö kommun tillgång till både hygienläkare och hygiensjuksköterska som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Genom denna tjänst har Tyresö tillgång till rådgivning, undervisning och hjälp att kvalitetssäkra den egna verksamheten. Ingen kommun har i dagsläget någon egen anställd hygiensjuksköterska.

Förvaltningen uppger att Tyresö kommun har god följsamhet av hygienrutinerna och anser att Vårdhygien Stockholm erbjuder ett bra stöd. Att anställa en egen kommunal hygiensjuksköterska skulle innebära ett snävt uppdrag som inte fyller en heltidstjänst.

Vi kan konstatera att Tyresö idag har tillgång till en hygiensjuksköterska och hygienläkare via Vårdhygien Stockholm. Följsamheten av hygienrutiner är god. Motionen bör därför anses besvarad.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse hygiensjuksköterska.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska (M).pdf

§53 Information om Södertörnssamarbetet 2021

Diarienummer 2021/KS 0013 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom Södertörnssamarbetet föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20210519.pdf (112 kb)

§54 Information med anledning av Coronakrisen

Diarienummer 2020/KS 0120 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar från avdelningar och kontor med anledning av Coronakrisen.

Bilagor
Information med anledning av Coronakrisen.pdf
Rapport 2021.6 Covid-19 i Stockholms län till och med mars 2021.pdf

§55 Information om IT- och digitaliseringsfrågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0014 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
IT-chefen informerar vid sammanträdet om IT- och digitaliseringsfrågor.

Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20210519.pdf (112 kb)

§56 Information om HR-frågor 2021

Diarienummer 2021/KS 0015 001

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Aktuella frågor inom HR-området föredras vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20210519.pdf (112 kb)

§57 Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2020 Sbff

Diarienummer 2021/KS 0144 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2020 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. De enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Anders Linder (S) deltar inte i handläggningen av beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2020 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisning 2020 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. De enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
SBFF Protokollsutdrag §20 - Årsredovisning 2020.pdf
SBFF Årsredovisning 2020.pdf
Revisionsberättelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionsskrivelse med rapport Granskning av årsredovisning 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
Revisionernas redogörelse för år 2020 Södertörns Bransförsvarsförbund.pdf
SBFF Förstasida protokoll.pdf

§58 Samordningsförbundet Östra Södertörn Årsredovisning 2020.

Diarienummer 2021/KS 0139 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Södertörn noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Dick Bengtson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Ajda Asgari (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för förbundets verksamhet 2020. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2020 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Östra Södertörn noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Östra Samordningsförbundet Södertörn.pdf
Protokoll 20210322.pdf
Årsredovisning 2020.pdf
Östra Södertörn Revisionsberättelse 2020.pdf
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Östra Södertörn_slutlig.pdf

§59 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Årsredovisning 2020

Diarienummer 2021/KS 0199 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Susann Ronström (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2020. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Årsredovisningen 2020 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund noteras.
2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Protokoll-SMOFF-2021-02-24.pdf
Årsredovisning 2020 Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Revisionsberättelse Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2020.pdf
Revisorernas granskning, tillsynsverksamhet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf

§60 Delårsrapport 1 kommunstyrelsen inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll

Diarienummer 2021/KS 0165 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delårsrapport presenteras under mötet.

§61 Delårsrapport 1 kommun inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll

Diarienummer 2021/KS 0164 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens delårsrapport presenteras under sammanträdet.

§62 Kommunens mål 2022-2032

Diarienummer 2021/KS 0187 002

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Målområden och mål för 2022-2032 fastställs.
Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Reservation
Anki Svensson (M) och Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på reviderade mål för Tyresö kommun för 2022-2032. Förslaget innebär att befintliga mål står fast men mål 4 kompletteras med "klimatneutralt" och att målen blir långsiktiga.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att målområden och mål för 2022-2032 fastställs.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunens Mål 2022-2032.pdf
Bilaga Bedömning av barnets bästa.docx

§63 Reviderad finanspolicy

Diarienummer 2021/KS 0193 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderad finanspolicy fastställs.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad finanspolicy har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen. Förslaget innebär att koncernperspektivet tydliggörs ytterligare i finanspolicyn. Ett mål förs in om att finansieringsverksamheten ska eftersträva stabila finansieringskostnader över tid. Finansiella placeringar får inte ske. Kommuninvest tillåts som ensam finansieringskälla. Ränte- och finansieringsrisk begränsas genom ett nytt mått för medelbindningstid samt krav på en spridning i förfallostrukturen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag till reviderad finanspolicy fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse reviderad finanspolicy.pdf
Finanspolicy förslag revidering 2021-05-07.pdf
Finanspolicy Förslag revidering 2021-05-07 Ändringsmarkerad.pdf

§64 Reviderad investeringspolicy

Diarienummer 2021/KS 0159 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Reviderad investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
3. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2020-12-01 §178.
4. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Beskrivning av ärendet
Kommunens investeringspolicy fastställdes av kommunfullmäktige 2020-12-01. Sedan dess tillämpas policyn i arbetet med investeringsprojekt. I syfte att förenkla och förbättra föreslås revideringar i policyn på några områden.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att sammanträdet ajourneras kl 13:58 till kl 14:05.

Vidare föreslår han att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Reviderad investeringspolicy för Tyresö kommun och dess bolag fastställs.
2. Investeringspolicyn ersätter den investeringsprocess som fastställdes av kommunstyrelsen 2020-12-01 §178.
3. Investeringspolicyn utvärderas årligen samt uppdateras vid behov.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderad investeringspolicy 20210422.pdf
Investeringspolicy version 2021-04-22.pdf

§65 Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar

Diarienummer 2021/KS 0160 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Planen är en förutsättning för investeringsprogrammet som fastställs av kommunfullmäktige i ett eget ärende.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens plan 2021-2032.pdf

§66 Investeringsprogram för 2021-2032

Diarienummer 2021/KS 0161

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
2. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 514 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. Varav 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
3. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.
Anki Svensson (M), Anders Wickberg (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet ska fastställas två gånger per år, i juni och november, enligt gällande investeringspolicy. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige. Programmet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar som fastställts av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Tidigare beslutade medel för ej längre aktuella projekt på 18 mnkr, enligt bilaga 1, avförs från programmet.
2. Nya och utökade budgetmedel för investering på totalt 514 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet. Varav 100 mnkr avser anslag till kommunstyrelsens förfogande för beslut om ny eller utökad budget till enskilt projekt mellan budgetbeslut om investeringsprogrammet. Varav 51 mnkr avser Tyresö Bostäder.
3. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 1 fastställs.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2022 och framåt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse investeringsprogram 2022-2032.pdf
Investeringsprogram version 20210511.pdf

§67 Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Diarienummer 2021/KS 0163 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunens reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner fastställdes av kommunfullmäktige 2016-10-20 och gäller sedan 2017-01-01.
Två förändringar föreslås i reglementet:
Kravet på att beslutsattestanter och ersättare ska lämna in namnteckning stryks samt att betalning av låneräntor får ske via autogiro.
Förslaget till beslut innebär inga kostnader och behöver inte finansieras.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Attestreglemente.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner.pdf
Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner - med ändringar.pdf

§68 Anmälan tilldelade upphandlingar

Diarienummer 2021/KS 0195 011

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tilldelade upphandlingar som ska delges kommunstyrelsen i enlighet med delegationsordningen.

Bilagor
Rapport Tilldelade upphandlingar 20210101-20210504 .docx.pdf

§69 Beslut om upphandling för projekt Wättinge Etapp A Infra

Diarienummer 2021/KS 0185 011

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked ges för upphandling av projekt Wättinge Etapp A Infra.
2. Investering av projekt Wättinge Etapp A Infra finansieras inom investeringsplanen.

Beskrivning av ärendet
Wättinge Etapp A Infra är en deletapp för utbyggnaden av infrastrukturen inom Wättingeprojektet. Denna deletapp ska förse detaljplan Wättingebacken 1 och 2 med infrastruktur. Projektet har genomgått en systemhandlingsprojektering. Detaljprojektering planeras att påbörjas i augusti 2021 för att vara färdig i februari 2022. Preliminär byggstart är planerad till Q3 2022. Projektet ryms inom given investeringsram. Omfattning av projektets visas i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Startbesked ges för upphandling av projekt Wättinge Etapp A Infra.
2. Investering av projekt Wättinge Etapp A Infra finansieras inom investeringsplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för projekt Wättinge Etapp A.pdf
Bilaga 1. Omfattning Wättinge Etapp A Infra.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa Wättinge Etapp A.docx

§70 Ansökan om medel till förstudier

Diarienummer 2021/KS 0179 10

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budgeten för utförande av förstudier godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för den medelreserv för förstudier som står till kommunstyrelsens förfogande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen ansöker om medel för att finansiera förstudier beställda av Kultur- och Fritidförvaltningen samt Barn- och Utbildningsförvaltningen Förstudierna syftar till att ge förutsättningar för genomförande av projekt. Förslaget innebär en ansökan för pågående och i år genomförda förstudier till en summa om 2 690 tkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Budgeten för utförande av förstudier godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för den medelreserv för förstudier som står till kommunstyrelsens förfogande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om medel förstudier.pdf

§71 Ansökan om investeringsmedel för ny solcellsanläggning på Trollsländans förskola

Diarienummer 2021/KS 0183 40

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budget för inköp och montering av solceller vid Trollsländans förskola läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och investeringsprogrammet.
2. Genomförandet kan starta när investeringsprogrammet med föreslagen budget är fastställd i kommunfullmäktige.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig med hänvisning till den gemensamma reservationerna inlämnade till kommunledningsutskottet 2021-03-17 §31 och §32 bilagor.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ansöka om nytt investeringsmedel för en ny solcellsanläggning på Trollsländans förskola. Installationen av solcellsanläggningen för fastighetsel budgeteras till 225 000 kronor.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Budget för inköp och montering av solceller vid Trollsländans förskola läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar och investeringsprogrammet.
2. Genomförandet kan starta när investeringsprogrammet med föreslagen budget är fastställd i kommunfullmäktige.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras i väntan på presenterad utredning som pågår. I det fall återremissyrkandet avslås yrkar Anki Svensson (M) avslag på ordförandeförslaget.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) återremissyrkande. I det fall återremissyrkandet avslås yrkar Ulrica Riis-Pedersen (C) avslag på ordförandeförslaget.

Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) återremissyrkande. I det fall återremissyrkandet avslås yrkar Anders Wickberg (SD) bifall till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet skall avgöras idag samt yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet avgörs under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet återremitteras enligt yrkande från Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders WIckberg SD). Ordföranden finner att ärendet avgörs under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ny solcellsanläggning Trollsländans förskola.pdf
Trollsländan förskola LCC Solceller.xls

§72 Budget för projekt Norra Tyresö Centrum Konst

Diarienummer KSM 2021-466

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Investeringsbudget för genomförandet av 'Konstprogram för Norra Tyresö Centrum om 5 mnkr godkänns.
2. Investeringen ingår i befintlig budgetram för Norra Tyresö Centrum och genomförs i takt med paraplyprojektets etappindelning.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet (bilaga). Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Just nu planläggs och bebyggs den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum. Ambitionen är att Norra Tyresö Centrum ska vara ett modernt kommundelscentrum med stora stadskvaliteter. För att nå detta vill Tyresö kommun uppföra offentlig konst i den nya stadsdelen. Ett konstprogram för Norra Tyresö centrum togs 2016 fram av en konstkonsult tillsammans med en arbetsgrupp i kommunen och år 2018 påbörjades arbetet med att genomföra konstprogrammet. Processen som kommunen arbetar efter i genomförandet av konstprogrammet är fastslagen i styrdokumentet "Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun" Enligt dessa riktlinjer ska beslut angående budget för konstnärlig gestaltning fattas i den nämnd som ansvarar för byggprojektets budget. I detta fall ligger den konstnärliga gestaltningen inom projektet Norra Tyresö Centrum (NTC) vars budget beslutas av kommunstyrelsen. Projektet NTC Konst har fram tills nu haft en egen budgetpost inom NTC i investeringsprogrammet, som beslutats årligen, men förvaltningen anser inte att det är ett sådant beslut som avses i riktlinjerna. Ett separat formellt budgetbeslut bör fattas varför detta ärende nu tas upp.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Investeringsbudget för genomförandet av 'Konstprogram för Norra Tyresö Centrum om 5 mnkr godkänns.
2. Investeringen ingår i befintlig budgetram för Norra Tyresö Centrum och genomförs i takt med paraplyprojektets etappindelning.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till redan beslutade budgeten för konstprojektet på 2,6 mkr och yrkar avslag för ytterligare medel tills vidare.
Anders Wickberg (SD) bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet kan besluta enligt ordförandeförslaget i beslutspunkt 1. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller beslutspunkt 1 i ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet kan besluta enligt ordförandeförslaget i beslutspunkt 2 och finner att kommunledningsutskottet bifaller beslutspunkt 2.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Beslut om budget för projekt NTC Konst.pdf
Bilaga 1. Tidplan och budgetfördelning för NTC Konst.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
§ 72 Reservation Moderaterna.pdf

§73 Kommunägda kulturfastigheter

Diarienummer KSM 2021-367

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Strategi för kommunens kulturfastigheter antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa både kort- och långsiktigt underhåll och skötsel av kommunala kulturfastigheter. Kommundirektören får återkomma om det krävs ytterligare ekonomiska medel.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig (bilaga). Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Den strategiska lokalgruppen gav i januari 2019 fastighetsenheten i uppdrag att lämna förslag till vilka fastigheter som ur ett kulturhistoriskt perspektiv långsiktigt bör förvaltas av kommunen.

Under utredningsarbetet konstaterades ett antal aspekter som gör att det inte är så lätt att peka ut en förändrad användning ut utan att ta fram en strategi för hur Tyresö kommun ska arbeta med de fastigheter med kulturhistoriska värden som kommunen äger.

Den här utredningen lyfter helhetsperspektivet kring att äga och förvalta fastigheter med kulturhistoriska värden i ett förslag till strategi för kommunägda kulturfastigheter.

Målet är att alla kulturfastigheter som kommunen äger ska vara i ett sådant skick att de går att upplåta till den användning de är utpekade till. Som en bilaga till strategin har en plan tagits fram som beskriver både mål, kulturvärden och behoven ytterligare. För att komma vidare i arbetet behöver en förstudie för respektive fastighet genomföras som ytterligare belyser det praktiska genomförandet och de ekonomiska konsekvenserna av strategin föreslagna åtgärder.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Strategi för kommunens kulturfastigheter antas.
Vidare föreslår Mats Lindblom (L) att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande att:
2. Kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa både kort- och långsiktigt underhåll och skötsel av kommunala kulturfastigheter. Kommundirektören får återkomma om det krävs ytterligare ekonomiska medel.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar återremiss för att få kostnader specificerade för de olika fastigheterna. I det fall återremissyrkandet avslås yrkar hon avslag på ordförandeförslaget.

Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) återremissyrkande. I det fall återremissyrkandet avslås yrkar han avslag på ordförandeförslaget.
Martin Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget och inkommer med ett tilläggsyrkande enligt följande "Kommundirektören ges i uppdrag att säkerställa både kort- och långsiktigt underhåll och skötsel av kommunala kulturfastigheter. Kommundirektören får återkomma om det krävs ytterligare ekonomiska medel."
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet avgörs under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet återremitteras enligt yrkande från Anki Svensson (M). Ordföranden finner att ärendet avgörs under dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller beslutspunkt 1 i ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår beslutspunkt 1 ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller beslutspunkt 1 ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller beslutspunkt 2 ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet avslår beslutspunkt 2 i ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller beslutspunkt 2 i ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_kommunägda kulturfastigheter 2021-04-22.pdf
Strategi och plan för kommunägda kulturfastigheter_20210423.pdf
§ 73 Reservation Moderaterna.pdf
§ 73 Särskilt Yttrande Liberalerna.pdf

§74 Svar på ledamotsinitiativ om att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid

Diarienummer 2021/KS 0112

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Ledamotsinitiativet att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid godkänns.
2. Beviljande av vaccination på arbetstid görs av respektive verksamhet och sker utifrån verksamheternas förutsättningar.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson, Moderaterna Tyresö, vill genom ett ledamotsinitiativ att kommunen låter sin personal vaccineras under arbetstid. Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19 och SKR har därför förordat att arbetsgivare har en generös inställning och bidrar till att möjliggöra för personal att kunna vaccinera sig.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ledamotsinitiativet att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid godkänns.
2. Beviljande av vaccination på arbetstid görs av respektive verksamhet och sker utifrån verksamheternas förutsättningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-09 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse ledamotsinitiativ vaccination arbetstid 210430.pdf
Initiativ från ledamot om att låta personal i kommunens verksamhet vaccinera sig under arbetstid.pdf

§75 Motion om att upprätta en policy för klottersanering

Diarienummer 2021/KS 0075 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna i Tyresö genom Johan Carlsson lämnade i januari 2021 in en motion till kommunfullmäktige om att införa en policy för klottersanering som en del i arbetet att stävja och göra klotter mindre intressant. Det föreslås även i motionen att det ska finnas en enkel funktion för allmänheten att anmäla klotter till kommunen för åtgärd. Svar på motionen skall beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.

Ordförandeutlåtande
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion som syftar till att minska förekomsten av klotter i Tyresö kommun samt att det lättillgängligt ska finnas möjligheter för invånare att anmäla klotter.

Klotter bidrar, precis som motionärerna uppger, till otrygghet och förfulning av våra offentliga miljöer. Att vi kontinuerligt och metodiskt arbetar mot detta är viktigt för både den upplevda tryggheten och för trivseln.

Tyresö arbetar i dagsläget efter rutiner där invånare, anställda och vaktbolag rapporterar in klotter. De anställda har en intern kanal via fastighet som de kan gå igenom och invånare kan kontakta kommunen via hemsida eller servicecenter. Därefter går ärendet vidare till det upphandlade företag som sanerar klottret. Vanligtvis tas klottret bort nästkomman vardag.

Klotter som sker på privat egendom och privatägda fastigheter ligger utanför Tyresö kommuns ansvarsområde. I dagsläget har kommunen en aktiv dialog med Tyresö bostäder och Vattenfall för att gemensamt minska klotter. Tillsammans med dessa aktörer har kommunen undertecknat "Ett handslag för ett vackrare Tyresö" där kommunen tillsammans med Vattenfall och Tyresö Bostäder kommer överens om en nolltolerans mot all form av klotter och insatser för att förebygga detsamma. Övriga företag, myndigheter, fastighetsägare med flera inom kommunen, uppmanas enligt riktlinjerna "att åtgärda olika typer av skadegörelse skyndsamt".

Med dessa rutiner har Tyresö en väl uppbyggd rutin för hur vi hanterar klotter. Med detta får motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) yrkande? Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse ang Policy klotter.pdf
Bilaga 1 Rutin vid klotter Servicecenter 2019.pdf
Bilaga 2 Ett handslag för ett vackrare Tyresö.pdf
Bilaga 3 Strategi brottsförebyggande arbete 2020KS 0256 antagen.pdf
Motion om införande av policy för klottersanering (SD).pdf

§76 Motion att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska

Diarienummer 2021/KS 0074 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson och Peter Freij från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö kommun. Syftet med tjänsten är att utöka Tyresö kommuns förmåga att hantera situationer likt den nuvarande pandemin samt ge Tyresös invånare större trygghet i en orolig tid. Motionen föreslår att en hygiensjuksköterska ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som den kan verka operativt ute i verksamheterna.

Förvaltningen redovisar underlag inför beslut.

Yttrande
Anki Svensson (M) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Ordförandeutlåtande
Moderaterna har lämnat in en motion om att inrätta en ny tjänst som hygiensjuksköterska i Tyresö. Motionärerna uppger att syftet med detta inrättade är att stärka Tyresö kommuns strategiska och operativa förmåga att hantera smittsamma sjukdomar och att ge ökad trygghet.

Motionärernas lyfter en viktig fråga om vikten av att ha ett effektivt och kompetent arbetssätt på plats mot smittspridning och för ökad trygghet för de äldre i kommunen.

Tyresö kommun arbetar idag utifrån de lagkrav och styrdokument som finns för god handhygien samt arbetar efter framtagna riktlinjer. Dessa riktlinjer slår fast att basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner.

Utöver de lagar, styrdokument och rutiner kommunen följer, har vi idag ett avtal med Vårdhygien Stockholm. Avtalet ger Tyresö kommun tillgång till både hygienläkare och hygiensjuksköterska som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Genom denna tjänst har Tyresö tillgång till rådgivning, undervisning och hjälp att kvalitetssäkra den egna verksamheten. Ingen kommun har i dagsläget någon egen anställd hygiensjuksköterska.

Förvaltningen uppger att Tyresö kommun har god följsamhet av hygienrutinerna och anser att Vårdhygien Stockholm erbjuder ett bra stöd. Att anställa en egen kommunal hygiensjuksköterska skulle innebära ett snävt uppdrag som inte fyller en heltidstjänst.

Vi kan konstatera att Tyresö idag har tillgång till en hygiensjuksköterska och hygienläkare via Vårdhygien Stockholm. Följsamheten av hygienrutiner är god. Motionen bör därför anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller Anders Wickbergs (SD) och Anki Svenssons (M) yrkanden? Ordföranden finner att kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-01-28 § 3.pdf
Tjänsteskrivelse hygiensjuksköterska.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som hygiensjuksköterska (M).pdf