Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-02-22

Sammanträde 2023-02-22

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Ansökan om utökade medel för Strandskolan ombyggnation

Diarienummer 2021/KS 0393 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Strandskolans ombyggnation enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för Strandskolans ombyggnation. Sedan dess har arbetet påbörjats och behov av utredningar och tidplan klarlagts ytterligare. Inom projektet med förstudie finns behov av utökade medel för utredningsarbetet. Justerad budget är 920 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om 520 000 kronor.

Förslag till beslut innebär ingen förändring för barnens bästa från tidigare beslut gällande förstudien och detaljplanen. I arbetet med varje förstudie och ingår att för det enskilda projektet genomföra en prövning av barnens bästa.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för Strandskolan ombyggnation.pdf
Bilaga 1- Ekonomisk konsekvensanalys Strandskolans ombyggnation.pdf

2 Revisionsrapport - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

Diarienummer 2023/KS 0019

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna och lämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 21 december 2022.

Revisionen bedömer att det inte förekommer några väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Revisionen lämnar däremot fem rekommendationer som syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön inom följande områden: Löner, VA- och renhållningsavgifter, Leverantörsskulder och Materiella anläggningstillgångar.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet med berörda verksamheter och lämnar förslag till svar inom de olika områdena.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf
Rutin för kontroll av ändringar i lönesystemet.pdf
Rapport granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf
Missiv - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf

3 Förnyat förordnande som borgerlig vigselförrättare Mikael Ordenius

Diarienummer 2023/KS 0047

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandet som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 oktober 2027 för Mikael Ordenius.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.
Tyresö kommun har i nuläget fem borgerliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. Mikael Ordenius, vars förordnande löper ut den 31 mars 2023, har lämnat önskemål om förnyat förordnande.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige föreslår Länsstyrelsen att förnya förordnandet för Mikael Ordenius. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 oktober 2027. Mikael Ordenius är idag 1:e vice ordförande i kultur-och fritidsnämnden och har under 2014-2022 haft flera politiska uppdrag, bland annat i kommunfullmäktige. Han arbetar idag som IT-chef. Mikael Ordenius bedöms vara kompetent och kunnig och ha de kvalifikationer och kunskaper som krävs för uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Förnyat förordnande som borgerlig vigselförrättare Mikael Ordenius.docx

4 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2023/KS 0050 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen. De huvudsakliga förändringarna rör avsnitt M- GDPR och dataskyddslagen. Hela avsnittet har setts över i syfte att förtydliga och förenkla för kommunens verksamheter, samt att renodla delegationsordningen till att enbart omfatta beslut och inte reglera vem som ska skriva yttranden och liknande. Smärre redaktionella ändringar har också genomförts.

Bilagor
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.docx

5 Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026 (SUP 2040)

Diarienummer 2023/KS 0063 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2040 godkänns och ersätter motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2019-09-20 § 136.

Beskrivning av ärendet
Södertörns samarbetskommitté har tagit fram ett förslag till gemensamt utvecklingsprogram för Södertörnskommunerna. Detta innehåller visionen för Södertörnssamverkan, de strategiska målen för perioden samt en beskrivning av hur arbetet ska ske.

Utvecklingsprogrammet ska beslutas i respektive kommunstyrelse för att vara gällande. Södertörns utvecklingsprogram 2040 ska gälla från 2023 - 2026 och ersätter tidigare utvecklingsprogram som beslutades 2019.

Bilagor
SUP 2040 Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026.pdf
Underlag Tjänsteskrivelse för beslut SUP 2040.docx

6 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO) avseende anmälan angående utlämnande av allmän handling

Diarienummer 2023/KS 0067

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande och överlämnar det till Riksdagens Ombudsmän (JO).
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av rutiner kring utlämning av allmänna handlingar och hantering av situationer då klagomål inkommer samt att kontrollera behov av utbildning till berörda.

Beskrivning av ärendet
Gunilla Malmqvist har fört fram klagomål mot kommunstyrelsen, i en anmälan till JO. Hon berättar att hon inte fått del av allmänna handlingar som hon begärt. JO begär att kommunstyrelsen ska yttra sig. Den eller de befattningshavare som berörs bör ges tillfälle att lämna synpunkter. Kommunstyrelsen ska också redovisa sin bedömning, särskilt utifrån reglering i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Nedan redovisas ett yttrande där förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen medger att rutiner behöver förbättras med anledning av det inträffade. De tjänstepersoner som berörs, det vill säga en trafikplanerare och personal vid kommunens kontaktcenter, samt arkivarie vid kommunen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående yttrande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO).pdf
JO begäran om yttrande.pdf
JO-anmälan 1.pdf
JO-anmälan 2.pdf

§7 Ansökan om utökade medel för Strandskolan ombyggnation

Diarienummer 2021/KS 0393 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Utökade medel från medelreserven beviljas för förstudie för Strandskolans
ombyggnation enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet
med förstudie för Strandskolans ombyggnation. Sedan dess har arbetet
påbörjats och behov av utredningar och tidplan klarlagts ytterligare. Inom
projektet med förstudie finns behov av utökade medel för utredningsarbetet.
Justerad budget är 920 000 kronor, vilket innebär behov av utökade medel om
520 000 kronor.

Förslag till beslut innebär ingen förändring för barnens bästa från tidigare
beslut gällande förstudien och detaljplanen. I arbetet med varje förstudie och
ingår att för det enskilda projektet genomföra en prövning av barnens bästa.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen beslutar att utökade medel från medelreserven beviljas
för förstudie för Strandskolans ombyggnation enligt bilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade medel för Strandskolan
ombyggnation.pdf
Bilaga 1- Ekonomisk konsekvensanalys Strandskolans ombyggnation.pdf

§8 Revisionsrapport - Granskning av intern kontrollmiljö kopplat till

Diarienummer 2023/KS 0019

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar
på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontrollmiljö kopplat till
räkenskaperna och lämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till
kommunstyrelsen 21 december 2022.

Revisionen bedömer att det inte förekommer några väsentliga fel i den
finansiella rapporteringen. Revisionen lämnar däremot fem rekommendationer
som syftar till att förstärka den interna kontrollmiljön inom följande områden:
Löner, VA- och renhållningsavgifter, Leverantörsskulder och Materiella
anläggningstillgångar.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet med berörda verksamheter
och lämnar förslag till svar inom de olika områdena.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas
som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontrollmiljö
kopplat till räkenskaperna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_svar på revisionsrapport intern kontroll.pdf
Rutin för kontroll av ändringar i lönesystemet.pdf
Rapport granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf

§9 Förnyat förordnande som borgerlig vigselförrättare Mikael Ordenius *

Diarienummer 2023/KS 0047

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandet som vigselförrättare i Tyresö
kommun till och med 31 oktober 2027 för Mikael Ordenius.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag
från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva
att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för
uppdraget.

Tyresö kommun har i nuläget fem borgerliga vigselförrättare förordnade av
Länsstyrelsen. Mikael Ordenius, vars förordnande löper ut den 31 mars 2023,
har lämnat önskemål om förnyat förordnande.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige föreslår Länsstyrelsen att
förnya förordnandet för Mikael Ordenius. Förordnandetiden föreslås till och
med den 31 oktober 2027. Mikael Ordenius är idag 1:e vice ordförande i
kultur-och fritidsnämnden och har under 2014-2022 haft flera politiska
uppdrag, bland annat i kommunfullmäktige. Han arbetar idag som IT-chef.
Mikael Ordenius bedöms vara kompetent och kunnig och ha de kvalifikationer
och kunskaper som krävs för uppdraget.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandet som vigselförrättare i Tyresö
kommun till och med 31 oktober 2027 för Mikael Ordenius.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Förnyat förordnande som borgerlig vigselförrättare Mikael
Ordenius.docx

§10 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2023/KS 0050 003

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera
vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall
som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver
kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte
beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för kommunstyrelsen. De huvudsakliga förändringarna rör
avsnitt M- GDPR och dataskyddslagen. Hela avsnittet har setts över i syfte att
förtydliga och förenkla för kommunens verksamheter, samt att renodla delegationsordningen till att enbart omfatta beslut och inte reglera vem som ska skriva yttranden och liknande. Smärre redaktionella ändringar har också genomförts.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen beslutar att förslag till reviderad delegationsordning för
kommunstyrelsen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.docx

§11 Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026 (SUP 2040)

Diarienummer 2023/KS 0063 005

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2040 godkänns och ersätter
motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2019-09-20 § 136.

Reservationer
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna
förslaget, se bilaga.

Beskrivning av ärendet
Södertörns samarbetskommitté har tagit fram ett förslag till gemensamt
utvecklingsprogram för Södertörnskommunerna. Detta innehåller visionen för
Södertörnssamverkan, de strategiska målen för perioden samt en beskrivning
av hur arbetet ska ske.

Utvecklingsprogrammet ska beslutas i respektive kommunstyrelse för att vara
gällande. Södertörns utvecklingsprogram 2040 ska gälla från 2023 – 2026 och
ersätter tidigare utvecklingsprogram som beslutades 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen beslutar att:
- Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2040 godkänns och ersätter
motsvarande program som godkändes av kommunstyrelsen 2019-09-20 § 136.

Yrkanden
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag på ordförandeförslaget och bifall till eget
förslag på svar till södertörnskommunerna, se bilaga.

Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget
och avslag på Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet
bifaller Marie Åkesdotters (MP) förslag. Kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget.

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till Marie Åkesdotters (MP) förslag om
hon hade haft rösträtt. Hon hade också reserverat sig mot
kommunledningsutskottets beslut om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026 (SUP 2040).pdf
SUP 2040 Södertörns utvecklingsprogram 2023-2026.pdf
Alternativt yrkande från Miljöpartiet Södertörnskommunerna
utvecklingsprogram.pdf

§12 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO) avseende anmälan angående

Diarienummer 2023/KS 0067

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande och överlämnar det till
Riksdagens Ombudsmän (JO).
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av rutiner kring
utlämning av allmänna handlingar och hantering av situationer då
klagomål inkommer samt att kontrollera behov av utbildning till
berörda.

Beskrivning av ärendet
Gunilla Malmqvist har fört fram klagomål mot kommunstyrelsen, i en anmälan
till JO. Hon berättar att hon inte fått del av allmänna handlingar som hon
begärt. JO begär att kommunstyrelsen ska yttra sig. Den eller de
befattningshavare som berörs bör ges tillfälle att lämna synpunkter.

Kommunstyrelsen ska också redovisa sin bedömning, särskilt
utifrån reglering i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Nedan redovisas ett yttrande där förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen
medger att rutiner behöver förbättras med anledning av det inträffade. De
tjänstepersoner som berörs, det vill säga en trafikplanerare och personal vid
kommunens kontaktcenter, samt arkivarie vid kommunen, har beretts möjlighet att lämna synpunkter på nedanstående yttrande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande och överlämnar det till
Riksdagens Ombudsmän (JO).
2. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av rutiner kring
utlämning av allmänna handlingar och hantering av situationer då klagomål inkommer samt att kontrollera behov av utbildning till berörda.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO).pdf
JO begäran om yttrande.pdf
JO-anmälan 1.pdf
JO-anmälan 2.pdf