Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-03-22

Sammanträde 2023-03-22

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun februari.pdf

2 Årsredovisning 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KS 0104

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2022 godkänns.
2. Kommunen avsätter 50 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2022. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2022.pdf
Årsredovisning för Tyresö kommun 2022.pdf
AoS Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Genomlysning nettokostnadsavvikelse IFO.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2022.pdf
Verksamhetsberättelse Äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf
Verksamhetsberättelse 2022 BUN.pdf
Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden 2022.pdf

3 Justerad budget för Kumla skola ombyggnation Hus A, H, M, S

Diarienummer 2023/KS 0107

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "Justering av budget för projekt Projekt Ombyggnation i kumla skola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då renoveringen färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Projekt ombyggnation Kumla skola Hus A, H, M, S är i fas för uppstart av upphandling av entreprenör. De beslutade medlen är ej tillräckliga på grund av kostnadsökningar till följd av att en rad förutsättningar har förändrats under projekteringens gång. Bland annat berör ändringarna i projektet åtgärder avseende avhjälpandet av fuktproblem i skolan; nytt fläktrum på tak; uppgradering av befintliga elsystem som motsvarar dagens krav på elsäkerhet; större omfattningar för att uppfylla lagkrav för brandsäkerhet samt krav på tillgänglighet.

Kommunen har analyserat ändringarna och föreslagna åtgärder bedöms nödvändiga och vara utformade för att minimera behovet av utökade medel. Tidigare beslutade medel framkommer i kommunfullmäktiges beslut från 2022-06-21 §57. Utökade medel är en förutsättning för att kontrakt ska kunna skrivas med entreprenör och därmed även för att skapa en säker miljö ur ett brand-, tillgänglighets- och elsäkerhetsperspektiv samt minska störningar för barnen under entreprenadskedet i skolan och för verksamheten genom att möjliggöra att fastställda projekttidplaner ska kunna hållas.

Bilagor
SEKRETESS PM för utökad budget-Kumla..pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

4 Information om kommunens fastighetsbestånd

Diarienummer 2023/KS 0100

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För att öka informationsflödet och kunskapen kring kommunens egna fastighetsbestånd, både dess kvantitet och kvalitet har samhällsbyggnadskontoret tagit fram information som presenteras överskådligt vid första tillfället och, om mer specifika frågeställningar kommer fram, mer djupgående vid nästkommande tillfällen. Informationsmottagarna uppmuntras till att ställa fördjupande frågor om fastighetsbeståndet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om information om kommunens fastighetsbestånd.pdf

5 Information om Bollmoravägen

Diarienummer 2023/KS 0101

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om Bollmoravägen med fokus på funktions- och gestaltningsprogram samt systemhandling.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Informationsärende Bollmoravägen..pdf

6 Riktlinje för riskhantering

Diarienummer 2023/KS 0092

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinje för riskhantering fastställs.
2. Riktlinjer för riskhantering och internkontroll beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-12 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsgruppen har lämnat i uppdrag att revidera kommunens riktlinjer för riskhantering utifrån kommunens nya plan för styrning, planering och uppföljning. Uppdraget innebar också att samordna de olika arbetssätten kring riskhantering så att alla risker följer samma process och hanteras på ett samordnat sätt. En arbetsgrupp, bestående av utredare på juridik och utredning, HR-koordinator, HR-specialist, verksamhetsutvecklare inom projektkontoret, dataskyddsombud och säkerhetschef, har tillsammans arbetat fram förslaget till riktlinje.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje riskhantering.pdf
Riktlinje riskhantering.pdf

7 Revidering av arbetsordning för hållbarhetsutskottet

Diarienummer 2023/KS 0088

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tre utskott med uppgift att bevaka följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut - kommunledningsutskottet (KLU), stadsbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns även Beredningen för medborgardialog och integration (BMI). Sedan den 1 januari 2023 har ansvaret från BMI övergått till hållbarhetsutskottet.

Med anledning av det behöver ansvarsfördelningen förtydligas och arbetsordningen för hållbarhetsutskottet förtydligas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse -Revidering av arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet - med ändringsmarkeringar.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf

8 Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden antas och gäller tillsvidare.
2. Förslag till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde för politisk verksamhet för den digitala plattformen för hybrida sammanträden samt inom ramen för verksamhetsområde Gemensam verksamhet (ITD) för personalkostnader för teknisk support.
3. Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun revideras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden. I riktlinjen föreslås huvudregeln vara att politiska sammanträden i Tyresö kommun hålls på plats i kommunens lokaler där deltagarna närvarar fysiskt. Beslut att sammanträden ska vara hybrida fattas av ordförande, efter samråd med förvaltningen, om förutsättningar som beskrivs i riktlinjen är uppfyllda. Specifika skäl för att en ledamot eller ersättare ska ha möjlighet att delta på distans finns även specificerade i riktlinjen.

I ärendet redogör förvaltningen kring utvärderingen av den hybrida sammanträdesformen samt den föreslagna riktlinjen för distansdeltagande vid politiska sammanträden.
Förvaltningen föreslår även en revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun avseende punkt 2-4 som reglerar sammanträden på distans för att ge ordförande rätt att bestämma hur närvaro på distans ska anges inför ett sammanträde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse -utvärdering och riktlinje hybrida sammanträden.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [med ändringsmarkeringar].pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [utan ändringsmarkeringar].pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 75.pdf
Bilaga 1 Tekniska förutsättningar och support för hybrida sammanträden.pdf
Svar från KPR om digitala möten.pdf
Svar på PM från KFR angående hybridmöten.pdf
Enkätsvar Sverigedemokraterna.pdf
Enkätsvar Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Vänsterpartiet.pdf
Enkätsvar Miljöpartiet.pdf
Enkätsvar Centerpartiet.pdf
Enkätsvar Socialdemokraterna.pdf
Enkätsvar Kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Enkätsvar Liberalerna.pdf
Enkätsvar Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Enkätsvar Moderaterna.pdf
Enkätsvar Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf
Enkätsvar IT.pdf
Nämndsekreterarnas utvärdering.pdf

9 Närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen och dess utskott

Diarienummer 2023/KS 0089

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen och kommunens gemensamma reglemente för samtliga nämnder regleras utomståendes närvarorätt på nämndernas sammanträden. Enligt dessa bestämmelser beslutar nämnderna om närvarorätt på sina sammanträden. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram ett förslag när det gäller närvaro för politiska sekreterare på kommunstyrelsens sammanträden samt dess utskotts sammanträden.

Förslaget innebär att:
Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.

Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Närvarorätt för politiska sekreterare.pdf

§13 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun februari.pdf

§14 Årsredovisning 2022 för Tyresö kommun *

Diarienummer 2023/KS 0104

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2022 godkänns.
2. Kommunen avsätter 50 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2022. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2022 godkänns.
2. Kommunen avsätter 50 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2022.pdf
Årsredovisning för Tyresö kommun 2022.pdf
AoS Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Genomlysning nettokostnadsavvikelse IFO.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2022.pdf
Verksamhetsberättelse Äldre- och omsorgsnämnden 2022.pdf
Verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf
Verksamhetsberättelse 2022 BUN.pdf
Verksamhetsberättelse Byggnadsnämnden 2022.pdf

§15 Justerad budget för Kumla skola ombyggnation Hus A, H, M, S

Diarienummer 2023/KS 0107

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "Justering av budget för projekt Projekt Ombyggnation i kumla skola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då renoveringen färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Projekt ombyggnation Kumla skola Hus A, H, M, S är i fas för uppstart av upphandling av entreprenör. De beslutade medlen är ej tillräckliga på grund av kostnadsökningar till följd av att en rad förutsättningar har förändrats under projekteringens gång. Bland annat berör ändringarna i projektet åtgärder avseende avhjälpandet av fuktproblem i skolan; nytt fläktrum på tak; uppgradering av befintliga elsystem som motsvarar dagens krav på elsäkerhet; större omfattningar för att uppfylla lagkrav för brandsäkerhet samt krav på tillgänglighet.

Kommunen har analyserat ändringarna och föreslagna åtgärder bedöms nödvändiga och vara utformade för att minimera behovet av utökade medel. Tidigare beslutade medel framkommer i kommunfullmäktiges beslut från 2022-06-21 §57. Utökade medel är en förutsättning för att kontrakt ska kunna skrivas med entreprenör och därmed även för att skapa en säker miljö ur ett brand-, tillgänglighets- och elsäkerhetsperspektiv samt minska störningar för barnen under entreprenadskedet i skolan och för verksamheten genom att möjliggöra att fastställda projekttidplaner ska kunna hållas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "Justering av budget för projekt Projekt Ombyggnation i kumla skola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då renoveringen färdigställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Justerad budget för Kumla skola ombyggnation Hus A, H, M, S.pdf
SEKRETESS PM för utökad budget-Kumla..pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

§16 Information om kommunens fastighetsbestånd

Diarienummer 2023/KS 0100

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För att öka informationsflödet och kunskapen kring kommunens egna fastighetsbestånd, både dess kvantitet och kvalitet har samhällsbyggnadskontoret tagit fram information som presenteras överskådligt vid första tillfället och, om mer specifika frågeställningar kommer fram, mer djupgående vid nästkommande tillfällen. Informationsmottagarna uppmuntras till att ställa fördjupande frågor om fastighetsbeståndet.

Joakim Wangler, t.f fastighetschef, informerar utskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om information om kommunens fastighetsbestånd.pdf
Fastighetsbestånd 2023 feb-mar.pdf

§17 Information om Bollmoravägen

Diarienummer 2023/KS 0101

Kommunledningsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen informerar om Bollmoravägen med fokus på funktions- och gestaltningsprogram samt systemhandling. Krister Knutsson och Naser Dabaas, projektledare, närvarar och informerar utskottet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Informationsärende Bollmoravägen..pdf
Informationsärende Bollmoravägen.pdf

§18 Riktlinje för riskhantering

Diarienummer 2023/KS 0092

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinje för riskhantering fastställs.
2. Riktlinjer för riskhantering och internkontroll beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-12 upphävs.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsgruppen har lämnat i uppdrag att revidera kommunens riktlinjer för riskhantering utifrån kommunens nya plan för styrning, planering och uppföljning. Uppdraget innebar också att samordna de olika arbetssätten kring riskhantering så att alla risker följer samma process och hanteras på ett samordnat sätt. En arbetsgrupp, bestående av utredare på juridik och utredning, HR-koordinator, HR-specialist, verksamhetsutvecklare inom projektkontoret, dataskyddsombud och säkerhetschef, har tillsammans arbetat fram förslaget till riktlinje.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Riktlinje för riskhantering fastställs.
2. Riktlinjer för riskhantering och internkontroll beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-12 upphävs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje riskhantering.pdf
Riktlinje riskhantering.pdf

§19 Revidering av arbetsordning för hållbarhetsutskottet

Diarienummer 2023/KS 0088

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tre utskott med uppgift att bevaka följa och bereda frågor och att fatta vissa beslut - kommunledningsutskottet (KLU), stadsbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU). Tidigare fanns även Beredningen för medborgardialog och integration (BMI). Sedan den 1 januari 2023 har ansvaret från BMI övergått till hållbarhetsutskottet.
Med anledning av det behöver ansvarsfördelningen förtydligas och arbetsordningen för hållbarhetsutskottet förtydligas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till reviderad arbetsordning för hållbarhetsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse -Revidering av arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet - med ändringsmarkeringar.pdf
Arbetsordning för hållbarhetsutskottet.pdf

§20 Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden antas och gäller tillsvidare.
2. Förslag till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde för politisk verksamhet för den digitala plattformen för hybrida sammanträden samt inom ramen för verksamhetsområde Gemensam verksamhet (ITD) för personalkostnader för teknisk support.
3. Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun revideras enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden. I riktlinjen föreslås huvudregeln vara att politiska sammanträden i Tyresö kommun hålls på plats i kommunens lokaler där deltagarna närvarar fysiskt. Beslut att sammanträden ska vara hybrida fattas av ordförande, efter samråd med förvaltningen, om förutsättningar som beskrivs i riktlinjen är uppfyllda. Specifika skäl för att en ledamot eller ersättare ska ha möjlighet att delta på distans finns även specificerade i riktlinjen.

I ärendet redogör förvaltningen kring utvärderingen av den hybrida sammanträdesformen samt den föreslagna riktlinjen för distansdeltagande vid politiska sammanträden.

Förvaltningen föreslår även en revidering av det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun avseende punkt 2-4 som reglerar sammanträden på distans för att ge ordförande rätt att bestämma hur närvaro på distans ska anges inför ett sammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Riktlinje för distansnärvaro vid politiska sammanträden antas och gäller tillsvidare.
2. Förslag till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområde för politisk verksamhet för den digitala plattformen för hybrida sammanträden samt inom ramen för verksamhetsområde Gemensam verksamhet (ITD) för personalkostnader för teknisk support.
3. Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun revideras enligt förslag.

Yrkanden
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Per Carlberg (SD) och Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse -utvärdering och riktlinje hybrida sammanträden.pdf
Riktlinje distansnärvaro vid politiska sammanträden.pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [med ändringsmarkeringar].pdf
Gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun [utan ändringsmarkeringar].pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 75.pdf
Bilaga 1 Tekniska förutsättningar och support för hybrida sammanträden.pdf
Svar från KPR om digitala möten.pdf
Svar på PM från KFR angående hybridmöten.pdf
Enkätsvar Sverigedemokraterna.pdf
Enkätsvar Barn- och utbildningsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Vänsterpartiet.pdf
Enkätsvar Miljöpartiet.pdf
Enkätsvar Centerpartiet.pdf
Enkätsvar Socialdemokraterna.pdf
Enkätsvar Kommunstyrelseförvaltningen.pdf
Enkätsvar Liberalerna.pdf
Enkätsvar Arbetsmarknad- och socialförvaltningen.pdf
Enkätsvar Moderaterna.pdf
Enkätsvar Kultur- och fritidsförvaltningen.pdf
Enkätsvar Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf
Enkätsvar IT.pdf
Nämndsekreterarnas utvärdering.pdf

§21 Närvarorätt för politiska sekreterare på sammanträden med kommunstyrelsen

Diarienummer 2023/KS 0089

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

Beskrivning av ärendet
I kommunallagen och kommunens gemensamma reglemente för samtliga nämnder regleras utomståendes närvarorätt på nämndernas sammanträden. Enligt dessa bestämmelser beslutar nämnderna om närvarorätt på sina sammanträden. På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunkansliet tagit fram ett förslag när det gäller närvaro för politiska sekreterare på kommunstyrelsens sammanträden samt dess utskotts sammanträden.

Förslaget innebär att:
Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.

Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.

Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunstyrelsen ges rätt att närvara på kommunstyrelsens sammanträden.
2. Politisk sekreterare vars parti är representerat i kommunledningsutskottet, stadsbyggnadsutskottet respektive hållbarhetsutskottet ges rätt att närvara på utskottets sammanträden.
3. Närvarorätten gäller inte vid behandling av ärenden som rör myndighetsutövning eller är belagda med sekretess.

Yrkanden
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Närvarorätt för politiska sekreterare.pdf

§22 Möjliggöra svenskundervisning

Diarienummer 2023/KS 0122 45

Kommunledningsutskottets beslut
- Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet, oavsett om de bor i kommunens boende på Björkdalen eller i eget boende, erbjuds svenskundervisning inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen i egen regi på Tyresö komvux, C3L.
2. Extra kostnader som eventuellt uppstår till följd av beslutet redovisas separat vid bokslut 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören uppdraget att skyndsamt utreda hur intensiv svenskundervisning snarast kan startas upp i Tyresö kommun för grupper som omfattas av massflyktsdirektivet. Utredningen ska även beskriva eventuella skillnader relaterat grupper som befinner sig i Tyresö utifrån annan lagstiftning.

Utifrån regelverket för vuxna som flytt och är i Sverige med stöd av massflyktsdirektivet så har gruppen enligt Skollagen 29 kap 2-3§§ inte rätt till SFI eller annan utbildning på komvux. Dock regleras ingenstans att en kommun inte får erbjuda SFI eller annan utbildning på komvux till grupper som inte har rätt till det. Förändringar av rätten till SFI och utbildning för vuxna som flytt kan komma att ändras då sådana initiativ i nuläget pågår på nationell nivå.

För att komma igång snabbast möjligt med svenskundervisning för målgruppen bör det ske inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen på Tyresö komvux, C3L.

Undervisning inom ramen för den reguljära SFI undervisningen skulle innebära att kartläggning/nivåtest på Tyresö komvux, C3L kan starta omgående. De blivande studerande kan därefter erbjudas plats i en befintlig SFI-grupp hänsyn tagen till individens utbildningsbakgrund och förkunskaper. Löpande antagning enligt den rutin som finns innebär att de elever inom målgruppen som vill börja studera kan göra det utan längre väntetid.

Om kommunen beslutar att erbjuda svenskundervisning för målgruppen så behöver kommunen sprida information om detta erbjudande i flera kanaler.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet tar upp ärendet som ett extra samt att utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet, oavsett om de bor i kommunens boende på Björkdalen eller i eget boende, erbjuds svenskundervisning inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen i egen regi på Tyresö komvux, C3L.
2. Extra kostnader som eventuellt uppstår till följd av beslutet redovisas separat vid bokslut 2023.

Yrkanden
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Protokollsanteckningar
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse SFI massflyktsdirektivet.pdf