Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunledningsutskottet > Sammanträde 2023-06-28

Sammanträde 2023-06-28

Datum
Klockan
13:00
Plats
Kommunhuset

1 Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till Tyresö Sportcenter AB

Ärende 1 Diarienummer 2023/KS 0217

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns
5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns.
6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens tennisklubb (TTK) äger dotterbolaget Tyresö Sportcenter AB som driver en racketsporthall på mark som arrenderats av kommunen. Tennisklubben har 2014 fått kommunal borgen för ett lån på 4 mnkr med löptid fram till 2024. Om borgen ska beviljas efter 2024 behövs nytt beslut i kommunfullmäktige.
Under 2021 genomförde TTK genom Tyresö Sportcenter AB en utbyggnad av rackethallen som finansierades genom ett medlemslån med hög ränta. Under 2022 har tennisklubben inkommit med en förfrågan om kommunen kan tillåta arrendeavtalet pantsätts så att klubben kan ersätta medlemslånet med upplåning i bank vilket skulle innebära betydande besparing för klubben. Klubben har också redovisat betydande underhålls- och investeringsbehov som man önskar finansiera med upplåning. Utifrån denna förfrågan har diskussioner förts mellan företrädare för tennisklubben och kommunen om tennisklubbens finansiering.
Den lösning man kommit fram till, och som förespråkas av kommunstyrelseförvaltningen, är att den ursprungliga borgen till Trollbäckens Tennisklubb på 4 mnkr avvecklas, och ersätts av en ny borgen på 12 mnkr som ges till Trollbäckens Sportcenter AB. Förutsättningen för att kommunen ger detta stöd är att arrendeavtalet justeras på två punkter, samt att samarbetsavtalet mellan kommunen och klubben skrivs om i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till Tyresö Sportcenter AB.pdf
Bilaga 1 Förslag Samarbetsavtal.pdf
Bilaga 2 Arrendeavtal -justeringsförslag.pdf

2 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsutskott samt strategidagar för 2024

Ärende 2 Diarienummer 2023/KS 0213

Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2024 fastställs.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 20 februari, 26 mars samt 26 april.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsutskott.pdf
Sammanträdesplan 2024 förslag.pdf

3 Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola

Ärende 3 Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 "PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola".
2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
1. Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 "PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola"

Beskrivning av ärendet
Projekt Bergfotens förskola är i slutfasen av färdigställandet av ett förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör. Syftet med projektet är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att uppföra ett modernt och effektivt tillagningskök för grundskolan och förskolan med tillhörande skolmatsal.
En kostnadsbedömning baserat på projektets systemhandling visar att slutkostnadsprognosen för projektet överstiger den budget som beslutades i kommunstyrelsen 2021-05-26 §50.
Behovet av utökad budget beror dels på att underlaget som presenterades i tjänsteskrivelsen 2021-04-27 baserades på fel alternativ i kalkylunderlaget där kostnaden för tillagningsköket inte ingick. Den andra faktorn som påverkat kostnaden är omvärldsläget, inflationstakten och ökade materialkostnader. Utöver kostnadsökningen på varor och arbeten har byggnationen av en konceptförskola i Bergfoten visat sig mer omfattande än den tidiga utredningen kunnat påvisa.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.
Emellertid, i ett osäkert omvärldsläge där inflation och materialkostnader ökat, bör beslut rörande behov av om- och utbyggnad inom Barn- och utbildnings verksamhetsområde tas med stor aktsamhet för att kunna hantera framtida kostnader.
Befolkningsökningen i Tyresö kommun har minskat i förhållande till gällande befolkningsprognos. Detta medför att behovet av att utöka kapaciteten på Bergfotens skola har minskat. Om Bergfotens skolas elevantal inte utökas behöver inte nytt storkök och matsal anläggas i den nya förskolebyggnaden. Det skulle dock krävas, inom en snar framtid, en mindre renovering av grundskolans nuvarande skolkök och matsal.
I projektfasen har anpassningar i utemiljön fått göras då det är fler verksamheter som ska dela på en yta. Skolgården är kuperad och krav som tillgänglighet och väganslutning har haft stor påverkan på utformningen av gården. Om projektet exkluderar nytt storkök och matsal till Bergfotens skola frigörs en större yta till förmån för förskolegården och därmed skapa en bättre utemiljö för barnen.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att projektet bör exkludera tillagningskök och matsal till Bergfotens skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola.pdf
Bilaga-1-PM utökad budget SEKRETESS.pdf
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf

§45 Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
 2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
 3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
 4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns.
 5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns.
 6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Jeanette Hellmark (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet

Trollbäckens tennisklubb (TTK) äger dotterbolaget Tyresö Sportcenter AB som driver en racketsporthall på mark som arrenderats av kommunen. Tennisklubben har 2014 fått kommunal borgen för ett lån på 4 mnkr med löptid fram till 2024. Om borgen ska beviljas efter 2024 behövs nytt beslut i kommunfullmäktige.

Under 2021 genomförde TTK genom Tyresö Sportcenter AB en utbyggnad av rackethallen som finansierades genom ett medlemslån med hög ränta. Under 2022 har tennisklubben inkommit med en förfrågan om kommunen kan tillåta arrendeavtalet pantsätts så att klubben kan ersätta medlemslånet med upplåning i bank vilket skulle innebära betydande besparing för klubben. Klubben har också redovisat betydande underhålls- och investeringsbehov som man önskar finansiera med upplåning. Utifrån denna förfrågan har diskussioner förts mellan företrädare för tennisklubben och kommunen om tennisklubbens finansiering.

Den lösning man kommit fram till, och som förespråkas av kommunstyrelseförvaltningen, är att den ursprungliga borgen till Trollbäckens Tennisklubb på 4 mnkr avvecklas, och ersätts av en ny borgen på 12 mnkr som ges till Trollbäckens Sportcenter AB. Förutsättningen för att kommunen ger detta stöd är att arrendeavtalet justeras på två punkter, samt att samarbetsavtalet mellan kommunen och klubben skrivs om i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
 2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
 3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
 4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns
 5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns
 6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Yrkanden

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

§46 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsutskott samt strategidagar för 2024

Kommunledningsutskottets beslut

 1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 1. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

 1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
 2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 20 februari, 26 mars samt 26 april.

Beskrivning av ärendet

Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet beslutar att:

 1. Datum för kommunledningsutskottets sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
 2. Strategidagar för presidier och kommunledning hålls 20 februari, 26 mars samt 26 april.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag

§47 Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt Bergfotens förskola

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

 1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola”.
 2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
 3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

 1. Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola”

Beskrivning av ärendet

Projekt Bergfotens förskola är i slutfasen av färdigställandet av ett förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör. Syftet med projektet är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att uppföra ett modernt och effektivt tillagningskök för grundskolan och förskolan med tillhörande skolmatsal.

En kostnadsbedömning baserat på projektets systemhandling visar att slutkostnadsprognosen för projektet överstiger den budget som beslutades i kommunstyrelsen 2021-05-26 §50.

Behovet av utökad budget beror dels på att underlaget som presenterades i tjänsteskrivelsen 2021-04-27 baserades på fel alternativ i kalkylunderlaget där kostnaden för tillagningsköket inte ingick. Den andra faktorn som påverkat kostnaden är omvärldsläget, inflationstakten och ökade materialkostnader. Utöver kostnadsökningen på varor och arbeten har byggnationen av en konceptförskola i Bergfoten visat sig mer omfattande än den tidiga utredningen kunnat påvisa.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag kända förutsättningar.

Emellertid, i ett osäkert omvärldsläge där inflation och materialkostnader ökat, bör beslut rörande behov av om- och utbyggnad inom Barn- och utbildnings verksamhetsområde tas med stor aktsamhet för att kunna hantera framtida kostnader.

Befolkningsökningen i Tyresö kommun har minskat i förhållande till gällande befolkningsprognos. Detta medför att behovet av att utöka kapaciteten på Bergfotens skola har minskat. Om Bergfotens skolas elevantal inte utökas behöver inte nytt storkök och matsal anläggas i den nya förskolebyggnaden. Det skulle dock krävas, inom en snar framtid, en mindre renovering av grundskolans nuvarande skolkök och matsal.

I projektfasen har anpassningar i utemiljön fått göras då det är fler verksamheter som ska dela på en yta. Skolgården är kuperad och krav som tillgänglighet och väganslutning har haft stor påverkan på utformningen av gården. Om projektet exkluderar nytt storkök och matsal till Bergfotens skola frigörs en större yta till förmån för förskolegården och därmed skapa en bättre utemiljö för barnen.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att projektet bör exkludera tillagningskök och matsal till Bergfotens skola.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

 1. Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola"

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för projekt Bergfotens förskola”.
 2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut.
 3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då förskolan färdigställs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

§48 Partnerskap Ukraina

Kommunledningsutskottets beslut

Informationen noteras.

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

En politisk styrgrupp för deltagande i partnerskap med Ukraina utses.

Beskrivning av ärendet

Anita Mattsson, kommunledningsutskottets ordförande, och Cynthia Runefjärd, kommundirektör, informerar utskottet om ett eventuellt framtida partnerskap med den ukrainska kommunen Bilhorodka.

Den 19-20 juni organiserade Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) ett möte med kommunrepresentanter från kommuner i Ukraina och Sverige. Syftet med mötet var att diskutera framtida eventuella kommunala partnerskap. Anita Mattsson och Cynthia Runefjärd deltog på mötet som representanter för Tyresö kommun.

Tyresö kommun och den ukrainska kommunenen Bilhorodka har inlett samtal för ett eventuellt kommunalt partnerskap.

Kommunledningsutskottet bestämmer gemensamt att en politisk styrgrupp bör utses av kommunstyrelsen den 15 augusti.

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet noterar informationen.

Vidare förslår ordförande att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att utse en politisk styrgrupp.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.