Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Presentation av arbetet som kommunikationschef i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Karin Hassler presenterar kommunikationsenhetens arbete.

2 Kommunkompassen 2015

Dnr 2015/KS 0282 010
Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö deltar i Sveriges kvalitetskommun 2015, en tävling där man utvärderar deltagarnas kvalitet på en kommunövergripande nivå. Utvärderingen görs med ledning av Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Catrin Ullbrand från kvalitetsenheten presenterar resultatet i kommunkompassen 2015.

Bilagor
Presentation om kommunkompassen.pdf

3 Motion om jämställdhet i förskola och skola *

Dnr 2013/KS 0481 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt möte den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf

4 Program för medborgardialog 2015

Dnr 2015/KS 0277 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under år 2015 ska ett program för medborgardialog arbetas fram. En nulägesbeskrivning av aktuella satsningar inom medborgardialog bifogas ärendet.

På mötet ska beredningen för medborgardialog och mångfald samtala kring hur beredningen skulle önska att arbetet med programmet för medborgardialog fortsätter.

Bilagor
PM nulägesbeskrivning medborgardialog.pdf
Bilaga 1 statistik från frågepanelen.pdf

5 Rapport från Demokratidagen på SKL

Dnr 2015/KS 0229 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från beredningen för medborgardialog och mångfald deltog den 14 april 2015 på Demokratidagen som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting. Demokratidagen har arrangerats sedan 2002 och har blivit en allt viktigare mötesplats för förtroendevalda och tjänstemän med ansvar och intresse för demokratifrågor och medborgardialog.

På beredningens sammanträde lämnas en muntlig rapport från dagen.

6 Lämnade uppdrag från beredningen för medborgadialog och mågfald

Dnr 2015/KS 0283 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetschef Catarina Stavenberg ger en muntlig återrapportering kring de uppdrag som lämnats av beredningen för medborgardialog och mångfald under år 2015.

7 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Övriga frågor
Rädda Barnen i Tyresö har skicka en e-post om modell för dialog med barn och unga i Tyresö till beredningen för medborgardialog och mångfald. Ordföranden Ulrica Riis Pedersen (C) har svarat att beredningen ska ta upp frågan på detta möte med beredningen. Rädda Barnens e-post bifogas ärenden.

Bilagor
E-post om modell för dialog med barn och unga i Tyresö från Rädda Barnen.html

§27 Presentation av arbetet som kommunikationschef i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Karin Hassler presenterar kommunikationsenhetens arbete.

Bilagor
Presentation om kommunikationsenhetens arbete.pdf

§28 Kommunkompassen 2015

Dnr 2015/KS 0282 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö deltar i Sveriges kvalitetskommun 2015, en tävling där man utvärderar deltagarnas kvalitet på en kommunövergripande nivå. Utvärderingen görs med ledning av Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Catrin Ullbrand från kvalitetsenheten presenterar resultatet i kommunkompassen 2015.

Bilagor
Presentation om kommunkompassen.pdf

§29 Motion om jämställdhet i förskola och skola

Dnr 2013/KS 0481 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Peter Bylund (MP) och Eija Räty (S) lämnar in en reservation för Miljöpartiets och Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Ulla Hoffmann (V) lämnar in ett ersättaryttrande för sin egen räkning som ersättare för Vänsterpartiet (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade ställt sig bakom Peter Bylunds (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt möte den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Eija Räty (S) stödjer Peter Bylunds (MP) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande och finner att beredningen avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att beredningen bifaller förslaget.

Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf

§30 Rapport från Demokratidagen på SKL

Dnr 2015/KS 0229 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Informationen noteras.
2. Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) ska inför nästa möte kontakta Angelica Andersson från Sveriges ungdomsråd för att höra om hon är intresserad av att komma och besöka Tyresö kommun för att berätta om ungdomsrådets arbete och diskutera medborgadialog.

Beskrivning av ärendet
Representanter från beredningen för medborgardialog och mångfald deltog den 14 april 2015 på Demokratidagen som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting. Demokratidagen har arrangerats sedan 2002 och har blivit en allt viktigare mötesplats för förtroendevalda och tjänstemän med ansvar och intresse för demokratifrågor och medborgardialog.

På beredningens sammanträde lämnas en muntlig rapport från dagen.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att informationen från Demokratidagen noteras och att hon inför nästa möte tar kontakt med Angelica Andersson från Sveriges ungdomsråd för att höra om hon är intresserad av att komma och besöka Tyresö kommun för att berätta om ungdomsrådets arbete och diskutera medborgadialog.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att beredningen bifaller förslaget.

Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20150519.pdf (149 kb)

§31 Program för medborgardialog 2015

Dnr 2015/KS 0277 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under år 2015 ska ett program för medborgardialog arbetas fram. En nulägesbeskrivning av aktuella satsningar inom medborgardialog bifogas ärendet.

På mötet samtalar beredningen för medborgardialog och mångfald om hur beredningen önska att arbetet med programmet för medborgardialog fortsätter.

Bilagor
PM nulägesbeskrivning medborgardialog.pdf
Bilaga 1 statistik från frågepanelen.pdf

§32 Lämnade uppdrag från beredningen för medborgadialog och mångfald

Dnr 2015/KS 0283 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetschef Catarina Stavenberg ger en muntlig återrapportering kring de uppdrag som lämnats av beredningen för medborgardialog och mångfald under år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20150519.pdf (161 kb)

§33 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att kontakta Botkyrka kommun och återkomma med information om möjlighet till besök från demokratiutvecklaren för konkreta tips och förslag utifrån hur de har arbetat.
2. Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) svarar Rädda Barnen att beredningen avvaktar det möte som Rädda Barnen och tjänstemän från kommunen har planerat in att ha för att diskutera samarbetsformer mellan Tyresö kommun och Rädda Barnen.
3. Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) ska se över möjligheten att bjuda in rektorerna från gymnasiet till ett kommande möte med beredningen för att diskutera ungdomsförbundens möjlighet att informera på gymnasiet.
4. Övrig information noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Övriga frågor
Rädda Barnen i Tyresö har skicka en e-post om modell för dialog med barn och unga i Tyresö till beredningen för medborgardialog och mångfald.

Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) har svarat att beredningen ska ta upp frågan på detta möte med beredningen. Rädda Barnens e-post bifogas ärenden.

Frågor som inte var med på dagordningen som anmäls och diskuteras på mötet:
* Studiebesök i Botkyrka kommun.
* Ungdomsförbundens möjlighet att informera på gymnasiet.

Ordförandeförslag
Odföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att hon ger kommunledningskontoret i uppdrag att kontakta Botkyrka kommun och återkomma med information om möjlighet till besök från demokratiutvecklaren för konkreta tips och förslag utifrån hur de har arbetat.

Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår att hon svarar Rädda Barnen att beredningen avvaktar det möte som Rädda Barnen och tjänstemän från kommunen har planerat in att ha för att diskutera samarbetsformer mellan Tyresö kommun och Rädda Barnen.

Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) föreslår hon ser över möjligheten att bjuda in rektorerna från gymnasiet till ett kommande möte med beredningen för att diskutera ungdomsförbundens möjlighet att informera på gymnasiet

Bilagor
E-post om modell för dialog med barn och unga i Tyresö från Rädda Barnen.pdf