Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2015-11-24

Sammanträde 2015-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information om Tyresö kommuns kvalitetsdag 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Catrin Ullbrand, chef för kvalitetsenheten, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att berätta om Tyresö kommuns kvalitetsdag.

Kvalitetsdagen anordnades den 19 november 2015 klockan 12:00-16:00 på Tyresö gymnasium. Syftet med dagen var att sprida framgångsfaktorer och goda exempel i verksamheter som kommunen ansvarar för, i såväl egen som i privat regi.

2 Program för medborgardialog *

Dnr 2015/KS 0277 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas.

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
2. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
3. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
4. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsplanen för kommunövergripande verksamheter för år 2015 finns målet att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet och beslut ska öka. En insats som är tänkt att bidra till att målet uppnås är att Tyresö kommun framöver ska arbeta utifrån ett program för medborgardialog.

Förslaget på program för medborgardialog har arbetats fram av kommunkansliet under år 2015. I arbetet har kommunikation främst skett med beredningen för medborgardialog och mångfald och med förvaltningarna inom Tyresö kommun kring de former för medborgardialog och brukardialog som finns idag och kring önskemål på nya former och innehåll i programmet. Kommunledningskontorets chefsgrupp har även varit involverad i arbetet. För utformningen av programmet har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) material om medborgardialog varit vägledande.

Kommunledningskontoret föreslår att:
1. Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas.
2. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
3. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
4. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Program för medborgardialog.pdf
Program för medborgardialog.pdf

3 Återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år
2016-2017.
2. Satsningen finansieras med medel från kommundirektörens budget.
3. Satsningen att erbjuda gratis broddar till medborgare över 80 år ska följas upp under år 2017.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald behandlade på sitt sammanträde den 22 september ett ärende om återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyreöbor. Beredningen beslutade att återremittera ärendet för att kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska erbjudas möjlighet att yttra sig över ärendet. I återremissen ingick även att kommunledningskontoret ska undersöka om kommunen kan få hjälp av Tyresö väntjänstförening med administrationen.

Ordföranden för kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Mats Larsson (FP) har besvarat remissen för rådens del och föreslår att Tyresöbor som är över 65 år ska erbjudas gratis broddar.

Kommunledningskontoret har kompletterat ärendet med underlag kring kostnader och föreslår att gratis broddar inte ska erbjuds Tyresöbor i nuläget med hänvisning till genomförd utredning.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald, Ulrica Riis Pedersen (C) föreslår att medborgare som är över 80 år ska erbjudas gratis broddar på test under år 2016-2017 och att försöket följs upp under år 2017. Insatsen föreslås finansieras med medel från kommundirektörens budget. Ordförandeutlåtande är under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse broddar.pdf
Svar på remiss om halkskydd till Tyresös äldre från KPR och KFR.pdf
Tjänsteskrivelse halkskydd - komplettering inför remiss till råden 151102.docx
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 41.pdf

4 Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2015/KS 0490 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Sammanträdesdatum och tider för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under år 2016. I framtagandet av förslaget har hänsyn tagits till övriga nämnders sammanträdesdatum samt till inlämningstider till kommunstyrelsen.

Datum för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under 2016 föreslås fastställas enligt förslaget nedan. Samtliga möten föreslås starta klockan 18:00.

Förslag på sammanträdesdatum för år 2016
26 januari, klockan 18:00
16 februari, klockan 18:00
22 mars, klockan 18:00
26 april, klockan 18:00
17 maj, klockan 18:00
30 augusti, klockan 18:00
20 september, klockan 18:00
18 oktober, klockan 18:00
22 november, klockan 18:00
20 december, klockan 18:00

§52 Information om Tyresö kommuns kvalitetsdag 2015

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Catrin Ullbrand, chef för kvalitetsenheten, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att berätta om Tyresö kommuns kvalitetsdag.

Kvalitetsdagen anordnades den 19 november 2015 klockan 12:00-16:00 på Tyresö gymnasium. Syftet med dagen var att sprida framgångsfaktorer och goda exempel i verksamheter som kommunen ansvarar för, i såväl egen som i privat regi.

Beslut/Protokollsutdrag
§52_prot_20151124.pdf (162 kb)

§53 Program för medborgardialog

Dnr 2015/KS 0277 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas.

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
2. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
3. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
4. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Beredningen för medborgardialog och mångfald ska tillsätta tvärpolitiska arbetsgrupper för vidare arbete med medborgardialog.

Reservation
Pål Keusch (S) och Eija Räty (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade ställt sig bakom Pål Keuschs (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsplanen för kommunövergripande verksamheter för år 2015 finns målet att medborgarnas inflytande och insyn i kommunens verksamhet och beslut ska öka. En insats som är tänkt att bidra till att målet uppnås är att Tyresö kommun framöver ska arbeta utifrån ett program för medborgardialog.

Förslaget på program för medborgardialog har arbetats fram av kommunkansliet under år 2015. I arbetet har kommunikation främst skett med beredningen för medborgardialog och mångfald och med förvaltningarna inom Tyresö kommun kring de former för medborgardialog och brukardialog som finns idag och kring önskemål på nya former och innehåll i programmet. Kommunledningskontorets chefsgrupp har även varit involverad i arbetet. För utformningen av programmet har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) material om medborgardialog varit vägledande.

Kommunledningskontoret föreslår att:
1. Program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas.
2. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
3. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
4. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
6. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis Pedersen (C) föreslår att beredningen beslutar att:
Föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018 antas.

Föreslå kommunstyrelsen att:
1. Dialogforumen Frågepanelen och Tyresöpanelen avslutas, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta program för medborgardialog för mandatperioden 2014-2018.
2. Dialogforumet Tyresöinitiativet startas som ett löpande dialogverktyg i Tyresö kommun.
3. Beredningen för medborgardialg och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar, att komplettera programmets del 6.1 Löpande dialogverktyg med.
4. Beredningen för medborgardialog och mångfald ges i uppdrag att under år 2016 ta fram förslag på ytterligare redskap och metoder för medborgardialog, att komplettera bilagan till programmet, Verktygslåda för medborgardialog, med.
5. Beredningen för medborgardialog och mångfald ska rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen innan sommaren 2016.

Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar att tillsätta tvärpolitiska arbetsgrupper för vidare arbete med medborgardialog.

Yrkande
Pål Keusch (S) yrkar att:
- både Frågepanelen och Tyresöpanelen ska vara kvar tills det har arbetats fram fullgoda ersättnings forum finns tillgängliga för kommunens invånare.
- de erfarenheterna av Frågepanelen och Tyresöpanelen utvärderas och analyseras inför det kommande utvecklingsarbetet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Pål Keusch (S) yrkande. Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Program för medborgardialog.pdf
Program för medborgardialog.pdf

§54 Återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar till Tyresöbor

Dnr 2015/KS 0066 014

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1. Medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017.
2. Satsningen finansieras med medel från kommundirektörens budget.
3. Satsningen att erbjuda gratis broddar till medborgare över 80 år ska följas upp under år 2017.

Reservation
Peter Bylund (MP) och Nasrin Isfandary (MP) reserverar sig för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Pål Keusch (S) och Eija Räty (S) reserverar sig för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade ställt sig bakom Peter Bylunds (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald behandlade på sitt sammanträde den 22 september ett ärende om återrapportering av uppdrag att undersöka möjlighet att erbjuda gratis broddar (halkskydd) till Tyreöbor. Beredningen beslutade att återremittera ärendet för att kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska erbjudas möjlighet att yttra sig över ärendet. I återremissen ingick även att kommunledningskontoret ska undersöka om kommunen kan få hjälp av Tyresö väntjänstförening med administrationen.

Ordföranden för kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Mats Larsson (FP) har besvarat remissen för rådens del och föreslår att Tyresöbor som är över 65 år ska erbjudas gratis broddar.

Kommunledningskontoret har kompletterat ärendet med underlag kring kostnader och föreslår att gratis broddar inte ska erbjuds Tyresöbor i nuläget med hänvisning till genomförd utredning.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald Ulrica Riis Pedersen (C) föreslår att medborgare som är över 80 år ska erbjudas gratis broddar på test under år 2016-2017 och att försöket följs upp under år 2017. Insatsen föreslås finansieras med medel från kommundirektörens budget.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ulrica Riis Pedersen (C) föreslår att:
1. Medborgare över 80 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017.
2. Satsningen finansieras med medel från kommundirektörens budget.
3. Satsningen att erbjuda gratis broddar till medborgare över 80 år ska följas upp under år 2017.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att medborgare över 65 år ska erbjudas gratis broddar under år 2016-2017.

Eija Räty (S) ställer sig bakom Peter Bylunds (MP) yrkande.

Martin Skjöldebrand (L) ställer sig bakom ordföranden Ulrica Riis Pedersens (C) förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande. Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse broddar.pdf
Svar på remiss om halkskydd till Tyresös äldre från KPR och KFR.pdf
Tjänsteskrivelse halkskydd - komplettering inför remiss till råden 151102.docx
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2015-09-22 § 41.pdf
Ordförandeutlåtande broddar.pdf

§55 Sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2015/KS 0490 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Sammanträdesdatum och tider för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under 2016 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under år 2016. I framtagandet av förslaget har hänsyn tagits till övriga nämnders sammanträdesdatum samt till inlämningstider till kommunstyrelsen.

Datum för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträden under 2016 föreslås fastställas enligt förslaget nedan. Samtliga möten föreslås starta klockan 18:00.

Förslag på sammanträdesdatum för år 2016
26 januari, klockan 18:00
16 februari, klockan 18:00
22 mars, klockan 18:00
26 april, klockan 18:00
17 maj, klockan 18:00
30 augusti, klockan 18:00
20 september, klockan 18:00
18 oktober, klockan 18:00
22 november, klockan 18:00
20 december, klockan 18:00

Beslut/Protokollsutdrag
§55_prot_20151124.pdf (163 kb)

§56 Övriga frågor

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Frågor som diskuteras
Ulla Hoffmann (V) tar upp ett exempel på vardagsrasism och väcker frågan hur beredningen för medborgardialog och mångfald kan arbeta mot vardagsrasism.

Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20151124.pdf (162 kb)