Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Presentation av arbetet som kommunikationschef i Tyresö kommun

Dnr 2015/KS 0054 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationschef Karin Hassler presenterar kommunikationsenhetens arbete.

2 Kommunkompassen 2015

Dnr 2015/KS 0282 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö deltar i Sveriges kvalitetskommun 2015, en tävling där man utvärderar deltagarnas kvalitet på en kommunövergripande nivå. Utvärderingen görs med ledning av Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Catrin Ullbrand från kvalitetsenheten presenterar resultatet i kommunkompassen 2015.

Bilagor
Presentation om kommunkompassen.pdf

3 Motion om jämställdhet i förskola och skola *

Dnr 2013/KS 0481 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige om jämställdhet i förskola och skola den 12 december 2013. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som behandlade motionen på sitt möte den 31 mars 2015. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 §39.pdf

4 Program för medborgardialog 2015

Dnr 2015/KS 0277 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under år 2015 ska ett program för medborgardialog arbetas fram. En nulägesbeskrivning av aktuella satsningar inom medborgardialog bifogas ärendet.

På mötet ska beredningen för medborgardialog och mångfald samtala kring hur beredningen skulle önska att arbetet med programmet för medborgardialog fortsätter.

Bilagor
PM nulägesbeskrivning medborgardialog.pdf
Bilaga 1 statistik från frågepanelen.pdf

5 Rapport från Demokratidagen på SKL

Dnr 2015/KS 0229 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från beredningen för medborgardialog och mångfald deltog den 14 april 2015 på Demokratidagen som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting. Demokratidagen har arrangerats sedan 2002 och har blivit en allt viktigare mötesplats för förtroendevalda och tjänstemän med ansvar och intresse för demokratifrågor och medborgardialog.

På beredningens sammanträde lämnas en muntlig rapport från dagen.

6 Lämnade uppdrag från beredningen för medborgadialog och mågfald

Dnr 2015/KS 0283 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetschef Catarina Stavenberg ger en muntlig återrapportering kring de uppdrag som lämnats av beredningen för medborgardialog och mångfald under år 2015.

7 Övriga frågor för beredningen för medborgardialog och mångfald 2015

Dnr 2015/KS 0078 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och mångfald diskuterar övriga frågor.

Övriga frågor
Rädda Barnen i Tyresö har skicka en e-post om modell för dialog med barn och unga i Tyresö till beredningen för medborgardialog och mångfald. Ordföranden Ulrica Riis Pedersen (C) har svarat att beredningen ska ta upp frågan på detta möte med beredningen. Rädda Barnens e-post bifogas ärenden.

Bilagor
E-post om modell för dialog med barn och unga i Tyresö från Rädda Barnen.html

§14 Svar på remissen Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Dnr 2016/KS 0145 006

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Remissyttrandet antas som kommunstyrelsens svar på remissen om betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden.

Reservation
Peter Bylund (MP) anmäler en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samtliga kommuner har lämnats tillfälle att skicka in remissyttrande angående betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden av 2014 års demokratiutredning med underrubrik "delaktighet och jämlikt inflytande". Demokratifrågorna tillhör organisatoriskt Kulturdepartementet. Särskild utredare har varit Olle Wästberg.
 
Utredningen föreslår ett antal lagändringar i kommunallagen (KL) samt en ny lag om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder vid kommunala val och kommunala folkomröstningar. En sammanfattning av utredningsförslagen bifogas ärendet. Hela utredningen finns på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/01/sou-201596/
 
Ett förslag till remissyttrande har sammanställts av kommunstyrelseförvaltningen. Innehållet i remissyttrandet har utarbetats av presidiet för beredningen för medborgardialog och mångfald. I yttrandet lyfts de förslag fram där kommunen antingen är positiv eller negativ.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att beredningen för medborgardialog och mångfald föreslår kommunstyrelsen att remissyttrandet antas som kommunstyrelsens svar på remissen om betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden.

Yrkande
Peter Bylund (MP) yrkar att Tyresö kommun ska vara positiv till försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder i remissyttrandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och mångfald vill bifalla Peter Bylunds (MP) yrkande.
Ordföranden ställer frågan om beredningen för medborgardialog och mångfald vill besluta enligt ordförandens förslag.
Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar enligt ordförandens förslag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
remissyttrande - låt fler forma framtiden.pdf
Remiss Låt fler forma framtiden.pdf
Sammanfattning SOU 2016 5 Låt fler forma framtiden!.pdf

§15 Delrapport om beredningen för medborgardialog och mångfalds arbete med verktyg för medborgardialog under år 2016

Dnr 2016/KS 0112 003

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras.
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Delrapporten godkänns och skickas till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Den 8 december 2015 fick beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag av kommunstyrelsen att under år 2016 ta fram förslag på redskap och metoder för medborgardialog och ta fram ett förslag på ett löpande dialogverktyg som är anpassat för att föra dialog med kommunens ungdomar. Kommunstyrelsen gav även beredningen i uppdrag att rapportera till kommunstyrelsen om det pågående arbetet med dialogverktygen senast innan sommaren 2016. I bifogad skrivelse delrapporteras uppdragen.

Bilagor
Delrapport om beredningen för medborgardialog och mångfalds arbete med dialogverktyg.pdf

§16 Föreläsning om islamofobi

Dnr 2016/KS 0182 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den 20 september kommer beredningen för medborgardialog och mångfald att bjuda in till en föreläsning om modern islamofobi. En föreläsare från EXPO är bokad och föreläsningen kommer att fokusera på den organiserade islamofobin i Sverige och världen och samtida antimuslimska yttringar. Läs mer om föreläsningen i bifogad skrivelse.

Bilagor
Föreläsning om modern islamofobi.pdf

§17 Rapport från Demokratidagen

Dnr 2016/KS 0181 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från beredningen för medborgardialog och mångfald deltog den 6 april 2016 på Demokratidagen som arrangerades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Demokratidagen har arrangerats sedan 2002 och har blivit en allt viktigare mötesplats för förtroendevalda och tjänstemän med ansvar och intresse för demokratifrågor och medborgardialog.

På beredningens sammanträde lämnas en muntlig rapport från dagen.

Bilagor
Inbjudan-program-Demokratidagen-2016.pdf

§18 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information som går till beredningen för medborgardialog och mångfald för kännedom bifogas ärendet.

Bilagor
Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för dialog med ungdomar den 14 april.pdf
Minnesanteckningar gruppen för dialogverktyg med samtliga av kommunens invånare 2016-04-25.pdf

§19 Övriga frågor

Dnr 2016/KS 0053 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Frågor som diskuteras
Ett möte som har varit med den internationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tas upp. Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) berättar att Malin Jonsson, brottsförebyggare, kommer att komma till beredningen till hösten och informera om arbetet mot våldsbejakande extremism.

Pål Keusch (S) tar upp att Socialdemokraterna har sina möten inför kommunfullmäktige samma dagar som beredningen för medborgardialog och mångfald vanligen har sina möten, på tisdagar samma vecka som kommunfullmäktiges möten.

Ordföranden Ulrica Riis-Pedersen (C) kommer att kolla upp om det finns möjlighet att flytta några möten detta år och kansliet kommer att informeras för att ta hänsyn till detta vid planeringen för nästa års möten.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20160517.pdf (264 kb)