Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2016-08-30

Sammanträde 2016-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Rapport internationellt samarbete

Dnr 2015/KS 0155 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda internationellt samarabete med inom beredningens ansvarsområden. I bilaga redovisar kommunstyrelseförvaltningen pågående projekt och samarbete. Utifrån det omfattande arbete som pågår för att följa upp och utvidga partnerskapet med Theewaterskloof i Sydafrika är kommunstyrelseförvaltningens bedömning att det i nuläget inte är aktuellt att ytterligare söka samarbetspartners. Planeringen är att under hösten undersöka möjligheterna att ytterligare vidga det internationella samarbetet. Förvaltningens bedömning är att det i nuläget inte är aktuellt att söka ytterligare samarbetspartners. Planeringen är att under hösten 2016 undersöka möjligheterna att ytterligare vidga det internationella samarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse internationellt samarbete.pdf
Rapport internationellt samarbete.pdf

2 Svar på motion angående CEMR-deklarationen *

Dnr 2015/KS 0462 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har i oktober 2015 lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående CEMR-deklarationen. Motionären föreslår att Tyresö kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.
Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsens ordförande för yttrande.

Ordförandeutlåtande
Motionären Marcus Svanfeldt Obligado yrkar för vänsterpartiet att Tyresö kommun följer Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.

De styrdokument i Tyresö kommun som främst styr det övergripande arbetet med jämställdhet och likabehandling är kommunens likabehandlingspolicy (antagen av kommunfullmäktige i november 2012), kommunens likabehandlingsplan (antagen av kommunstyrelsen i februari 2016) samt kommunens jämställdhetsplan(antagen av kommunstyrelsen i januari 2015) som är upprättad i enlighet med diskrimineringslagen. Utifrån dokumenten har nämnderna i uppgift att arbeta med likabehandling, vilket innefattar jämställhet, inom sina respektive områden.
Kommunens antagna styrdokument präglas av tydligt jämställdhetsperspektiv och kommunen har valt att fokusera extra på arbete med HBT- frågor (homo-, bisexuella och transpersoner) som en del i kommunens arbete med likabehandling.

Mot bakgrund av detta föreslår jag att motionen avslås.

Bilagor
Motion angående CEMR-deklarationen.pdf

3 Svar på motion om ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö *

Dnr 2016/KS 0141 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag i kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Beredningen för medborgardialogs förslag till kommunstyrelsen
- Integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur och Pål Keusch har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i mars 2016 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ny integrationsplan för Tyresö kommun.

Motionärerna föreslår att Tyresö kommun, i samverkan med föreningslivet, näringslivet och frivilligorganisationerna, skyndsamt tar fram en ny plan för integrationsarbetet i Tyresö, samt att arbetet ska leda till att den nya integrationsplanen kan komma till praktisk användning senast vid årsskiftet 2016/2017.

Motionen har efter remiss behandlats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har föreslagit att motionen avslås förutom socialnämnden som föreslår att motionen anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda om en separat integrationsplan ska upprättas, alternativt om frågan införlivas i andra planer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås, och att integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Motionen har även remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter upp att vi har en ny aspekt att förhålla oss till, vilket förvisso stämmer, vi i Tyresö tar emot fler ensamkommande barn, barnfamiljer och fler asylsökande än vad vi har gjort tidigare. Och vår tidigare integrationsplan har blivit inaktuell, det är förvisso också sant, detta är något vi förhåller oss till och arbetar med, i enlighet med gällande kommunplan 2014-2018.

Att vi inte har haft eller har en lyckad integration stämmer däremot inte. Enligt en undersökning var Tyresö bäst i länet på integration. Här får vi tacka alla som bidragit till en lyckad integration och vi ska fortsätta vara i topp.

Och det är därför som vi inom alliansen gett uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att organisera en frivilligsamordnare inom kommunens försorg, så att vi fortsätter detta viktiga arbete.

Jag har bett kommunstyrelseförvaltningen om löpande information till vår beredning, så att vi nogsamt kan följa vårt arbete med integration och ställer mig bakom kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

- Motionen avslås
- Integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen; förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen

Bilagor
Motion om ett Tyresö för alla och en ny integrationsplan.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 20160526 § 31 Motion (S) integrationsplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 52.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-06-22 § 1057.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar på motion Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö.pdf

4 Ändrad mötestid för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 20 september

Dnr 2016/KS 0252 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Beredningen för medborgardialog och mångfald sammanträder kl. 19:30- 20:30 den 20 september i gymnasiets aula.

Beskrivning av ärendet
Den 20 september arrangerar beredningen för medborgardialog och mångfald en föreläsning på temat modern extremism i gymnasiets aula klockan 18-19:30. Med anledning av detta föreslås beredningen flytta sin sammanträdestid från kl. 18 till kl. 19:30-20:30. Beredningens sammanträder i gymnasiets aula.

5 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information som går till beredningen för medborgardialog och mångfald för kännedom bifogas ärendet:
1. Utvärdering av promenadfestival
2. Konferensinbjudan: Bryt trenden - fler unga i politiken. Arrangör är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Information om konferensen finns på webbplatsen http://www.mucf.se/bryt-trenden-fler-unga-i-politiken
3. Inbjudan till föresläsning om Modern extremism

Bilagor
Promenadfestivalen program webb.pdf
uppföljning promenadfestival 2016.pdf
Bryt trenden - inbjudan till konferens.docx
Inbjudan förtroendevalda Tyresö kommun.doc

§20 Rapport internationellt samarbete

Dnr 2015/KS 0155 005

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns andra projekt och samarbetspartners att inleda internationellt samarabete med inom beredningens ansvarsområden. I bilaga redovisar kommunstyrelseförvaltningen pågående projekt och samarbete. Utifrån det omfattande arbete som pågår för att följa upp och utvidga partnerskapet med Theewaterskloof i Sydafrika är kommunstyrelseförvaltningens bedömning att det i nuläget inte är aktuellt att ytterligare söka samarbetspartners. Planeringen är att under hösten undersöka möjligheterna att ytterligare vidga det internationella samarbetet. Förvaltningens bedömning är att det i nuläget inte är aktuellt att söka ytterligare samarbetspartners. Planeringen är att under hösten 2016 undersöka möjligheterna att ytterligare vidga det internationella samarbetet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse internationellt samarbete.pdf
Rapport intenationellt samarbete.pdf
Tillägg till rapport om internationellt samarbete.pdf

§21 Svar på motion angående CEMR-deklarationen

Dnr 2015/KS 0462 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås

Reservation
Pål Keusch (S) reserverar sig för de tjänstegörande socialdemokraternas räkning mot beslutet. Peter Bylund (MP) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).
 
Särskilt yttrande
Ulla Hoffmann (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkandet bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Marcus Obligado (V) har i oktober 2015 lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående CEMR-deklarationen. Motionären föreslår att Tyresö kommun följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.

Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald och kommunstyrelsens ordförande för yttrande.

Ordförandeutlåtande
Motionären Marcus Svanfeldt Obligado yrkar för vänsterpartiet att Tyresö kommun följer Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer och undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå framtagen av Rådet för kommuner och regioner i Europa, CEMR.
 
De styrdokument i Tyresö kommun som främst styr det övergripande arbetet med jämställdhet och likabehandling är kommunens likabehandlingspolicy (antagen av kommunfullmäktige i november 2012), kommunens likabehandlingsplan (antagen av kommunstyrelsen i februari 2016) samt kommunens jämställdhetsplan(antagen av kommunstyrelsen i januari 2015) som är upprättad i enlighet med diskrimineringslagen. Utifrån dokumenten har nämnderna i uppgift att arbeta med likabehandling, vilket innefattar jämställhet, inom sina respektive områden.
Kommunens antagna styrdokument präglas av tydligt jämställdhetsperspektiv och kommunen har valt att fokusera extra på arbete med HBTQ- frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) som en del i kommunens arbete med likabehandling. Bland annat har utbildningsinsatser genomförts, och bidrag har beviljats av socialstyrelsen för utbildningsinsatser inom socialförvaltningen för att öka kunskapen om hbt-personers situation.
 
Mot bakgrund av detta föreslår jag att motionen avslås.
 
Yrkande
Pål Keusch (S) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.

Bilagor
Motion angående CEMR-deklarationen.pdf

§22 Svar på motion om ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö

Dnr 2016/KS 0141 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
Beredningen för medborgardialogs förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Beredningen för medborgardialogs förslag till kommunstyrelsen
Integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.

Reservation
Pål Keusch (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen. Peter Bylund (MP) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Särskilt yttrande
Ulla Hoffman (V) lämnar ersättaryttrande.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkandet bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kristjan Vaigur och Pål Keusch har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i mars 2016 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ny integrationsplan för Tyresö kommun.

Motionärerna föreslår att Tyresö kommun, i samverkan med föreningslivet, näringslivet och frivilligorganisationerna, skyndsamt tar fram en ny plan för integrationsarbetet i Tyresö, samt att arbetet ska leda till att den nya integrationsplanen kan komma till praktisk användning senast vid årsskiftet 2016/2017.
 
Motionen har efter remiss behandlats av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Nämnderna har föreslagit att motionen avslås förutom socialnämnden som föreslår att motionen anses besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår även att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda om en separat integrationsplan ska upprättas, alternativt om frågan införlivas i andra planer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås, och att integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen, förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen.
Motionen har även remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter upp att vi har en ny aspekt att förhålla oss till, vilket förvisso stämmer, vi i Tyresö tar emot fler ensamkommande barn, barnfamiljer och fler asylsökande än vad vi har gjort tidigare. Och vår tidigare integrationsplan har blivit inaktuell, det är förvisso också sant, detta är något vi förhåller oss till och arbetar med, i enlighet med gällande kommunplan 2014-2018.
 
Att vi inte har haft eller har en lyckad integration stämmer däremot inte. Enligt en undersökning var Tyresö bäst i länet på integration. Här får vi tacka alla som bidragit till en lyckad integration och vi ska fortsätta vara i topp.
 
Och det är därför som kommunledningen har tagit initiativ till att organisera en frivilligsamordnare inom kommunens försorg, så att vi fortsätter detta viktiga arbete.
 
Jag har bett kommunstyrelseförvaltningen om löpande information till vår beredning, så att vi nogsamt kan följa vårt arbete med integration och ställer mig bakom kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
 
-        Motionen avslås
-        Integrationsstrategin ska integreras i styrprocessen; förslag på aktiviteter ska behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan och kommunövergripande aktiviteter ska behandlas av kommunstyrelsen
 
Yrkande
Pål Keusch (S) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen. Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska avslås. Ordföranden ställer frågan om motionen ska bifallas. Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Ordföranden ställer därefter frågan om att föreslå kommunstyrelsen att bifalla att-sats två i ordförandeutlåtandet. Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bifalla att-sats två i ordförandeutlåtandet.

Bilagor
Motion om ett Tyresö för alla och en ny integrationsplan.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 20160526 § 31 Motion (S) integrationsplan.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-06-15 § 52.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-06-22 § 1057.pdf
Kommunstyrelseförvaltningens svar på motion Ett Tyresö för alla - ny integrationsplan för Tyresö.pdf

§23 Ändrad mötestid för beredningen för medborgardialog och mångfalds sammanträde den 20 september

Dnr 2016/KS 0252 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Beredningen för medborgardialog och mångfald sammanträder kl. 19:30- 20:30 den 20 september i gymnasiets aula.

Beskrivning av ärendet
Den 20 september arrangerar beredningen för medborgardialog och mångfald en föreläsning på temat modern extremism i gymnasiets aula klockan 18-19:30. Med anledning av detta föreslås beredningen flytta sin sammanträdestid från kl. 18 till kl. 19:30-20:30. Beredningens sammanträder i gymnasiets aula.

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20160830.pdf (150 kb)

§24 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information som går till beredningen för medborgardialog och mångfald för kännedom bifogas ärendet:
1. Utvärdering av promenadfestival
2. Konferensinbjudan: Bryt trenden - fler unga i politiken. Arrangör är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  Information om konferensen finns på webbplatsen http://www.mucf.se/bryt-trenden-fler-unga-i-politiken
3. Inbjudan till föresläsning om Modern islamofobi

Bilagor
Promenadfestivalen program webb.pdf
uppföljning promenadfestival 2016.pdf
Bryt trenden - inbjudan till konferens.docx
Inbjudan förtroendevalda Tyresö kommun.doc