Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2016-12-20

Sammanträde 2016-12-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information om SCB:s medborgarundersökning

Dnr 2016/KS 0395 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Catrin Ullbrand, chef för kvalitetsenheten, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att berätta om resultatet av SCB:s medborgarundersökning.

2 Motion om demokrati-en rättighet för alla *

Dnr 2016/KS 0267 001

Förslag till beslut
Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Motionen ska anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Pål Keusch (S), Sara Granestrand (S), Kjell Andersson (S) och Eija Räty (S) har väckt motionen "Demokrati - en rättighet för alla" vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2016. Motionärerna föreslår att kommunen i god tid inför nästa val undersöker olika sätt att öka valdeltagandet i de områden som hade ett röstdeltagande under 80% i de senaste valet 2014. Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald Ulrica Riis-Pedersen har besvarat motionen i ordförandeutlåtandet nedan.
Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna har kommit in med en motion Demokrati- en rättighet för alla.
I motionen föreslås att kommunen i god tid inför nästa val undersöker olika sätt att öka valdeltagandet i de områden som har ett röstdeltagande under 80 % i det senaste valet 2014.

Motionen har remitterats till Beredningen för medborgardialog och mångfald.

Jag ställer mig verkligen bakom den rättighet som tas upp i motionen, en rättighet att värna om och som är oss förunnat.

Det ligger i Beredningen för medborgardialog och mångfalds uppdrag att öka medborgardialogen - inte enbart från kommunen/politiker till kommuninvånare, utan framför allt ta in synpunkter från kommuninvånarna för att de ska kunna känna sig delaktiga och kunna påverka i smått och i stort kring sitt boende, omsorgen för barn och vuxna, för äldre och på sitt arbete, såväl i valtider som i mellanvalstider.

Socialdemokraterna deltar i detta arbete tillsammans med Alliansen och övriga partier i Beredningen för medborgardialog och mångfald där uppdraget är: " Att öka medborgarnas deltagande och inflytande/påverkan i kommunen". Bland annat diskuterar vi hur vi ska nå grupper som idag inte är med och påverkar vare sig i valtider eller i mellanvalsperioder. Vi diskuterar också om hur vi ska nå ut i de områden där vi vet om att valdeltagandet är lågt.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har även utarbetat förslag till remissvar över betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden av 2014 års demokratiberedning. I betänkandet ingår olika förslag för att öka delaktighet och jämlikt inflytande och vikten av att öka valdeltagandet i röstsvaga distrikt.

Jag håller med om att demokrati är en rättighet för alla. Socialdemokraterna har lämnat en motion om något som vi redan arbetar med och som de också är delaktiga i.

Med detta föreslår jag att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om demokrati-en rättighet för alla.pdf

3 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2016

Dnr 2016/KS 0394 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppmärksammandet av FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor genomfördes i Tyresö kommun den 25 november. I år har denna dag uppmärksammats för tredje gången. Säkerhetssamordnare Malin Jonsson redogör i bifogad tjänsteskrivelse för de aktiviteter som genomfördes via den globala kampanjen Orange day.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.pdf

4 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningens sammanträde informeras om följande:

Ett brev adresserat till beredningen för medborgardialog och mångfald från Annika Nilsson på Rädda Barnen har inkommit (se bilaga). Ordförande Ulrica Riis-Pedersen har tillsammans med vice ordförande Mats Fält skrivit ett svar (se bilaga).

Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och mångfald bör minst ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium har tackat ja till ett samråd vid nästa ordinarie sammanträde den 19 januari.

Ett "öppet möte" där beredningen för medborgardialog och mångfald står för värdskapet planeras inför kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2017.

Bilagor
Brev Uppföljning av barns och ungas inflytande från Rädda Barnen.pdf
Brevsvar till Rädda Barnen Uppföljning av arbetet med barns och ungas inflytande.pdf

§37 Information om SCB:s medborgarundersökning

Dnr 2016/KS 0395 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Catrin Ullbrand, chef för kvalitetsenheten och Sandra Rosendahl, kvalitetscontroller, informerar beredningen om resultatet av SCB:s medborgarundersökning.

Bilagor
Medborgarundersökning Tyresö hösten 2016 (2).pdf

§38 Motion om demokrati-en rättighet för alla

Dnr 2016/KS 0267 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
 
- Motionen ska anses besvarad.

Reservation
Pål Keusch (S) och Eija Räty (S) lämnar en skriftlig reservation för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning med hänvisning till den egna motionen (bilaga). Peter Bylund (MP) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Särskilt yttrande
Ulla Hoffman (V) lämnar ett ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Pål Keusch (S), Sara Granestrand (S), Kjell Andersson (S) och Eija
Räty (S) har väckt motionen "Demokrati - en rättighet för alla" vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 september 2016. Motionärerna föreslår att kommunen i god tid inför nästa val undersöker olika sätt att öka valdeltagandet i de områden som hade ett röstdeltagande under 80% i de senaste valet 2014. Motionen har remitterats till beredningen för medborgardialog och mångfald.

Ordföranden för beredningen för medborgardialog och mångfald Ulrica Riis-Pedersen har besvarat motionen i ordförandeutlåtandet nedan.                                                                                                             

Ordförandeutlåtande
Socialdemokraterna har kommit in med en motion Demokrati- en rättighet för alla.

I motionen föreslås att kommunen i god tid inför nästa val undersöker olika sätt att öka valdeltagandet i de områden som har ett röstdeltagande under
80 % i det senaste valet 2014.
Motionen har remitterats till Beredningen för medborgardialog och mångfald.
 
Jag ställer mig verkligen bakom den rättighet som tas upp i motionen, en rättighet att värna om och som är oss förunnat.
 
Det ligger i Beredningen för medborgardialog och mångfalds uppdrag att öka medborgardialogen - inte enbart från kommunen/politiker till kommuninvånare, utan framför allt ta in synpunkter från kommuninvånarna för att de ska kunna känna sig delaktiga och kunna påverka i smått och i stort kring sitt boende, omsorgen för barn och vuxna, för äldre och på sitt arbete, såväl i valtider som i mellanvalstider.
 
Socialdemokraterna deltar i detta arbete tillsammans med Alliansen och övriga partier i Beredningen för medborgardialog och mångfald där uppdraget är: " Att öka medborgarnas deltagande och inflytande/påverkan i kommunen". Bland annat diskuterar vi hur vi ska nå grupper som idag inte är med och påverkar vare sig i valtider eller i mellanvalsperioder. Vi diskuterar också om hur vi ska nå ut i de områden där vi vet om att valdeltagandet är lågt.

Beredningen för medborgardialog och mångfald har även utarbetat förslag till remissvar över betänkandet SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden av 2014 års demokratiberedning. I betänkandet ingår olika förslag för att öka delaktighet och jämlikt inflytande och vikten av att öka valdeltagandet i röstsvaga distrikt.
 
Jag håller med om att demokrati är en rättighet för alla. Socialdemokraterna har lämnat en motion om något som vi redan arbetar med och som de också är delaktiga i.
 
Med detta föreslår jag att motionen ska anses besvarad.
 
Yrkande
Peter Bylund (MP) och Pål Keusch (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om motionen ska bifallas. Beredningen för medborgardialog och mångfald beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion om demokrati-en rättighet för alla.pdf

§39 Uppmärksammande av FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 2016

Dnr 2016/KS 0394 52

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppmärksammandet av FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor genomfördes i Tyresö kommun den 25 november. I år har denna dag uppmärksammats för tredje gången. Säkerhetssamordnare Malin Jonsson redogör i bifogad tjänsteskrivelse för de aktiviteter som genomfördes via den globala kampanjen Orange day.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Uppföljning av FNs internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.pdf

§40 Information till beredningen för medborgardialog och mångfald 2016

Dnr 2016/KS 0039 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På beredningens sammanträde informeras om följande:
 
Ett brev adresserat till beredningen för medborgardialog och mångfald från Annika Nilsson på Rädda Barnen har inkommit (bilaga). Ordförande Ulrica Riis-Pedersen har tillsammans med vice ordförande Mats Fält skrivit ett svar (bilaga). Brevets frågeställningar kommer att följas upp vid ett kommande sammanträde genom en kortfattad redogörelse avseende Tyresö kommuns arbete med barns och ungas inflytande.
 
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och mångfald bör minst ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium har tackat ja till ett samråd vid nästa ordinarie sammanträde den 19 januari.
 
Ett "öppet möte" där beredningen för medborgardialog och mångfald står för värdskapet planeras inför kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars 2017.
 
Pål Keusch (S) har inkommit med en fråga till Catarina Stavenberg angående kommunens förhållningssätt till förtroendevaldas vidarebefordran av e-post från tyreso.se e-postadresser till andra e-postadresser. Kanslichef Ulrika Josephson Westberg har lämnat följande svar:

Kommunen har i nuläget inte någon riktlinje som reglerar om det är tillåtet eller ej att lägga en regel om att vidareförmedla sin tyreso.se e-post som man får i egenskap av sin roll som förtroendevald till en privat e-postadress eller e-postadress som man har i tjänsten. Tyreso.se e-posten finns lättillgänglig på webben (e-post.tyreso.se), och kommunen rekommenderar att man i första hand läser sin e-post via den ingången. Kommunen har ingen kontroll på informationen efter att den har lämnat kommunens e-postservrar.  Om man vidareförmedlar sin e-post bör man tänka på hur bra säkerheten är när det gäller det privata e-postkontot. Kommunen skickar inga sekretessuppgifter via e-post, däremot behöver man vara medveten om att någon annan kan maila uppgifter som inte bör spridas till e-postadressen. Det kan även finnas regler hos arbetsgivaren som gör att man inte bör förmedla sin e-post vidare dit.

Frågan om lämpligheten i att vidareförmedla sin e-post finns med i översynen av informationssäkerhet som ska påbörjas inom kort.
 
Bilagor
Brev Uppföljning av barns och ungas inflytande från Rädda Barnen.pdf
Brevsvar till Rädda Barnen Uppföljning av arbetet med barns och ungas inflytande.pdf