Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-01-19

Sammanträde 2017-01-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information angående resultatet av servicemätningen för telefoni och e-post

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Thomas Halvarsson, chef för Servicecenter, kommer till beredningen för medborgardialog och mångfald för att berätta om resultatet från senaste servicemätningen för telefoni och e-post.

2 Lägesrapport angående utdelningen av gratis broddar till kommuninvånare över 80 år

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
I enlighet med förslag till beslut som lämnades av beredningen för medborgardialog och mångfald beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 8 december 2015 att kommuninvånare över 80 år ska erbjudas gratis broddar. Utdelningen av broddar startades av Servicecenter den 4 januari 2016 och kommer att fortsätta även under hela 2017. Thomas Halvarsson, chef för Servicecenter, ger en lägesrapport.

3 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och mångfald bör minst ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium.

4 Sammanfattning av pågående och genomförda uppdrag för beredningen för medborgardialog och mångfald

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Seniorkonsult Catarina Stavenberg lämnar en kortfattad muntlig sammanfattning av både de uppdrag som beredningen slutfört under det gångna året och de uppdrag som fortfarande pågår.

5 Återraportering från presidiets besök på kommunala funktionshinderrådets sammanträde

Dnr 2017/KS 0027 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presidiet för beredningen för medborgardialog och mångfald gjorde ett besök på kommunala funktionshinderrådets sammanträde den 14 december 2016. Paragrafen ur funktionshinderrådets protokoll som redogör för besöket biläggs till ärendet och presidiet redogör muntligt om sina intryck av mötet.

Bilagor
Protokoll KFR 161214 § 52 Beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

6 Information angående avslag på ansökan om kommunalt partnerskap

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns och Theewaterskloofs (Sydafrika) SIDA-finansierade partnerskapsansökningar för ökad demokrati har fått avslag av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Projektets fokus var att genom förbättrad kommunikation på flera språk i bägge länder, och i samarbete med SFI (svenska för invandrare) i Tyresö, satsa på en bättre inkludering, större transparens och delaktighet för ökad demokrati i våra kommuner.

Motiveringen till avslagsbeslutet lyder: ICLD anser bland annat att Tyresö har mycket lite eller inget att vinna på projektet och att problemanalysen för svagt knyter an till ökad demokrati. Catarina Stavenberg redogör kortfattat för ärendet.

7 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen inbjuds till Strategidag den 16 februari (bilaga). Observera att dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde som börjar redan klockan 15 (ändrad tid).

Bilagor
Inbjudan till BMMs Strategidag 2017-02-16.pdf

§1 Information angående resultatet av servicemätningen för telefoni och e-post

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Thomas Halvarsson, chef för Servicecenter, informerar beredningen om resultatet från senaste servicemätningen för telefoni och e-post.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20170119.pdf (161 kb)

§2 Lägesrapport angående utdelningen av gratis broddar till kommuninvånare över 80 år

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
-Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
I enlighet med förslag till beslut som lämnades av beredningen för medborgardialog och mångfald beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 8 december 2015 att kommuninvånare över 80 år ska erbjudas gratis broddar. Utdelningen av broddar startades av Servicecenter den 4 januari 2016 och kommer att fortsätta även under hela 2017. Thomas Halvarsson, chef för Servicecenter, ger en lägesrapport.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20170119.pdf (162 kb)

§3 Samråd med kommunstyrelsens presidium

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt § 3 i arbetsordningen för beredningen för medborgardialog och mångfald bör minst ett sammanträde per år innefatta ett samråd med kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium besöker sammanträdet och en gemensam diskussion förs med tonvikt på beredningens arbetsområden och aktuella uppdrag.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20170119.pdf (161 kb)

§4 Sammanfattning av pågående och genomförda uppdrag för beredningen för medborgardialog och mångfald

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Seniorkonsult Catarina Stavenberg lämnar en kortfattad muntlig sammanfattning av både de uppdrag som beredningen slutfört under det gångna året och de uppdrag som fortfarande pågår.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20170119.pdf (161 kb)

§5 Återraportering från presidiets besök på kommunala funktionshinderrådets sammanträde

Dnr 2017/KS 0027 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presidiet för beredningen för medborgardialog och mångfald gjorde ett besök på kommunala funktionshinderrådets sammanträde den 14 december 2016. Paragrafen ur funktionshinderrådets protokoll som redogör för besöket biläggs till ärendet och presidiet redogör muntligt om sina intryck av mötet.

Bilagor
Protokoll KFR 161214 § 52 Beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§6 Information angående avslag på ansökan om kommunalt partnerskap

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns och Theewaterskloofs (Sydafrika) SIDA-finansierade partnerskapsansökningar för ökad demokrati har fått avslag av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Projektets fokus var att genom förbättrad kommunikation på flera språk i bägge länder, och i samarbete med SFI (svenska för invandrare) i Tyresö, satsa på en bättre inkludering, större transparens och delaktighet för ökad demokrati i våra kommuner.

Motiveringen till avslagsbeslutet lyder: ICLD anser bland annat att Tyresö har mycket lite eller inget att vinna på projektet och att problemanalysen för svagt knyter an till ökad demokrati. Catarina Stavenberg och ordförande Ulrica Riis-Pedersen (C) redogör kortfattat för ärendet.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20170119.pdf (162 kb)

§7 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Beredningen inbjuds till Strategidag den 16 februari (bilaga). Observera att dagen avslutas med ett ordinarie sammanträde som börjar redan klockan 15 (ändrad tid).

Bilagor
Inbjudan till BMMs Strategidag 2017-02-16.pdf

§8 Övriga frågor

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ulla Hoffmann (V) lyfter frågan om tidsramen för utskick av kallelser till extrainsatta möten. Vidare vill Ulla även påtala frågan om hur information sprids till övriga beredningen från dess presidium eller förmötesgrupp inför exempelvis planerade studiebesök eller besvarande av inkomna brev. Frågorna diskuteras av beredningen. 

Beredningen informeras om SKLs Demokratidag den 14 mars 2017. Eventuellt intresse att delta anmäls till beredningens sekreterare.

Vice ordförande Mats Fält (M) avger en kort lägesrapport om vänortsföreningens samarbete med vänorten Savigny-le-Temple.
 
Ordförande Ulrica Riis-Pedersen (C) lämnar ett ordförandeuppdrag där kommunkansliet ombeds att avge en rapport "om ansvar om vilka rutiner/metoder/tillgänglighet vi tillämpar inför och i ett val".

Ordförande Ulrica Riis-Pedersen (C) informerar om att förberedelsearbete pågår inför ett besök från Tyresö kommuns vänort Cesis i Lettland. Eventuellt kommer besöket att ske i samband med årets Tyresöfestival i augusti.

Beredningen planerade i december 2016 ett "öppet möte" inför kommunstyrelsens sammanträde i mars. Av tidsskäl kommer det öppna mötet där beredningen står för värdskapet istället att äga rum inför maj månads kommunstyrelsesammanträde.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20170119.pdf (165 kb)