Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2017-06-01

Sammanträde 2017-06-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida *

Dnr 2017/KS 0099 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 23 februari 2017 där de föreslår att Tyresö kommun snarast lägger upp en motionsbank med en snabblänk på kommunens startsida. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen.

Tyresö kommun publicerar sedan många år tillbaka kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser, protokoll och tillhörande handlingar via Insyn på tyreso.se. Via Insyn är det möjligt att hitta handlingarna sorterade på respektive politisk organ samt årtal. Det är också möjligt att fritextsöka ärendet och enskilda dokument, däribland motioner. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att kommunen därigenom på ett överskådligt och enkelt sätt tillgängliggör beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf

2 Information om krishantering och krissamverkan

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Säkerhetschef Maj Ingels Fagerlund kommer till beredningen och redogör för kommunens arbetssätt i samband med en allvarlig händelse eller kris.

3 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kort information om kommunens kvalitet i korthet (se bilagd artikel ur maj månads kommunbilaga i Mitt i Tyresö).

Muntlig redogörelse om Tyresö kommuns nominering till utmärkelsen "Sveriges kvalitetskommun 2017"

Datumet för årets Orange day.

Kort muntlig information om hanteringen av Tyresöinitiativet i nämnderna.

Bilagor
Artikel kommunbilagan, kvalitet i korthet.pdf

4 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0037 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En kort diskussion kring de arbetsområden som anges i beredningens arbetsordning (bilaga).

Beredningen reflekterar kring erfarenheterna av det öppna medborgarmöte som beredningen stod värd för den 30 maj.

Bilagor
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf

§23 Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida

Dnr 2017/KS 0099 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Eija Räty (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Peter Bylund (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning (bilaga).

Särskilt yttrande
Ersättaryttrande
Ulla Hoffman (V) lämnar ett ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 23 februari 2017 där de föreslår att Tyresö kommun snarast lägger upp en motionsbank med en snabblänk på kommunens startsida. Motionen har remitterats till kommunstyrelseförvaltningen.

Tyresö kommun publicerar sedan många år tillbaka kommunfullmäktiges och nämndernas kallelser, protokoll och tillhörande handlingar via Insyn på tyreso.se. Via Insyn är det möjligt att hitta handlingarna sorterade på respektive politisk organ samt årtal. Det är också möjligt att fritextsöka ärendet och enskilda dokument, däribland motioner.  Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att kommunen därigenom på ett överskådligt och enkelt sätt tillgängliggör beslutsunderlagen. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Peter Bylund (MP) och Eija Räty (S) yrkar bifall till motionen.

Bilagor
Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Reservation MP Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns hemsida.pdf
Ersättaryttrande V Svar på motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf

§24 Information om krishantering och krissamverkan

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Säkerhetschef Maj Ingels Fagerlund kommer till beredningen och redogör för kommunens arbetssätt i samband med en allvarlig händelse eller kris.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20170601.pdf (162 kb)

§25 Information till beredningen

Dnr 2017/KS 0024 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kort information om kommunens kvalitet i korthet (se bilagd artikel ur maj månads kommunbilaga i Mitt i Tyresö).

Muntlig redogörelse om Tyresö kommuns nominering till utmärkelsen "Sveriges kvalitetskommun 2017"

Datumet för årets uppmärksammande av Orange day den 25 november diskuteras. Beredningen återkommer till frågan vid ett senare sammanträde.

Kort muntlig information om hanteringen av Tyresöinitiativet i nämnderna.

Bilagor
Artikel kommunbilagan, kvalitet i korthet.pdf

§26 Övriga frågor

Dnr 2017/KS 0037 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med information kring området folkhälsa som ingår i beredningens arbetsområden.

Beskrivning av ärendet
En kort diskussion kring de arbetsområden som anges i beredningens arbetsordning (bilaga).

Beredningen reflekterar kring erfarenheterna av det öppna medborgarmöte som beredningen stod värd för den 30 maj.
 
Bilagor
Arbetsordning beredningen för medborgardialog och mångfald.pdf