Din position: Hem > Tyresö kommun > Medborgardialog och mångfald > Sammanträde 2018-09-13

Sammanträde 2018-09-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus

Dnr 2018/KS 0280 010

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Granskningsplan år 2019 för medborgarfokus fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten inom avdelningen medborgarfokus har i uppdrag att genomföra fristående och oberoende granskningar och tillsyn av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras.. Granskningarna utgår alltid från ett medborgarperspektiv. Förslaget till granskningsplan för 2019 innehåller förändringar i intervallet och i prioriteringsordningen för granskning och tillsyn. Vidare föreslås temagranskningar för 2019 som omfattar trafikområdet samt resultat från Skolinspektionens tillsyn vid grundskolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus.pdf

2 Utvecklingsförslag för Tyresöinitiativet

Dnr 2017/KS 0242 009

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1 Kommundirektören och chefen för medborgarfokus får i uppdrag att genomföra följande utvecklingsåtgärder för Tyresöinitiativet:

a) Handläggningstiden för beslut utifrån ett förslag från medborgare ska förkortas. Publiceringstiden för att få stöd för ett förslag kortas från 90 dagar till 1 månad och nämnderna bör behandla förslag inom 2 månader.
b) Antalet som ska stödja ett förslag för att det ska gå vidare som ett beslutsärende höjs från 50 personer till 100 personer.
c) Gränsdragningen för att ge förslag enligt Tyresöinitiativet respektive förslag inom kommunens synpunktshanteringssystem förtydligas.
d) En kommunikationsplan med förslag på hur Tyresöinitiativet kan lyftas fram och kontinuerligt synliggöras ska fastställas av beredningen för medborgadialog och mångfald.
e) En processkartläggning av synpunktshanteringen genomförs och möjligheterna att inom servicecenter handlägga en större andel av frågorna/förslagen ses över.

Beskrivning av ärendet
Tyresöinitiativet, som är en form av e-petition (förslag från medborgare) startade den 31 januari 2017. På uppdrag av kommunstyrelsen redovisas en uppföljning och syftet är att beredningen för medborgardialog och mångfald ska överväga utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet. Utifrån analys av statistiksammanställning, enkätresultat och intervjusvar kan kommunstyrelseförvaltningen se några fokusområden för utvecklingen av Tyresöinitiativet. Bland annat föreslås att informationen om vilka områden förslag kan lämnas bör klargöras. Likaså anser förvaltningen att handläggningen av initiativen bör bli kortare, effektivare och mer likvärdig. Utredningen har även kommit fram till att avgränsningen avseende kommunens synpunktshantering behöver, i likhet med Tyresöinitiativet, ses över och förtydligas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utvecklingsförslag för Tyresöinitiativet.pdf

3 Information till beredningen

Dnr 2018/KS 0068 001

Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Catarina Stavenberg informerar om förslaget till ny förvaltningsorganisation.

Eija Räty (S) återraporterar kortfattat från konferens om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.

§18 Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus

Dnr 2018/KS 0280 010
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
- Granskningsplan år 2019 för medborgarfokus fastställs.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsenheten inom avdelningen medborgarfokus har i uppdrag att genomföra fristående och oberoende granskningar och tillsyn av verksamheter som kommunen ansvarar för. Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en övergripande plan för vilka granskningar som ska genomföras.. Granskningarna utgår alltid från ett medborgarperspektiv. Förslaget till granskningsplan för 2019 innehåller förändringar i intervallet och i prioriteringsordningen för granskning och tillsyn. Vidare föreslås temagranskningar för 2019 som omfattar trafikområdet samt resultat från Skolinspektionens tillsyn vid grundskolan.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, Granskningsplan 2019 - Medborgarfokus.pdf

§19 Utvecklingsförslag för Tyresöinitiativet

Dnr 2017/KS 0242 009
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds förslag till kommunstyrelsen
1 Kommundirektören och chefen för medborgarfokus får i uppdrag att genomföra följande utvecklingsåtgärder för Tyresöinitiativet:
a) Handläggningstiden för beslut utifrån ett förslag från medborgare ska förkortas. Publiceringstiden för att få stöd för ett förslag kortas från 90 dagar till 1 månad och nämnderna bör behandla förslag inom 2 månader.
b) Antalet som ska stödja ett förslag för att det ska gå vidare som ett beslutsärende ligger kvar på 50 personer.
c) Gränsdragningen för att ge förslag enligt Tyresöinitiativet respektive förslag inom kommunens synpunktshanteringssystem förtydligas.
d) En kommunikationsplan med förslag på hur Tyresöinitiativet kan lyftas fram och kontinuerligt synliggöras ska fastställas av beredningen för medborgadialog och mångfald.
e) En processkartläggning av synpunktshanteringen genomförs och möjligheterna att inom servicecenter handlägga en större andel av frågorna/förslagen ses över.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresöinitiativet, som är en form av e-petition (förslag från medborgare) startade den 31 januari 2017. På uppdrag av kommunstyrelsen redovisas en uppföljning och syftet är att beredningen för medborgardialog och mångfald ska överväga utvecklingsmöjligheter för Tyresöinitiativet. Utifrån analys av statistiksammanställning, enkätresultat och intervjusvar kan kommunstyrelseförvaltningen se några fokusområden för utvecklingen av Tyresöinitiativet. Bland annat föreslås att informationen om vilka områden förslag kan lämnas bör klargöras. Likaså anser förvaltningen att handläggningen av initiativen bör bli kortare, effektivare och mer likvärdig. Utredningen har även kommit fram till att avgränsningen avseende kommunens synpunktshantering behöver, i likhet med Tyresöinitiativet, ses över och förtydligas.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår efter att beredningen diskuterat förslaget att lydelsen för beslutspunkt 1b ändras till "Antalet som ska stödja ett förslag för att det ska gå vidare som ett beslutsärende ligger kvar på 50 personer."
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om beredningen vill ändra lydelsen för beslutspunkt 1b till "Antalet som ska stödja ett förslag för att det ska gå vidare som ett beslutsärende ligger kvar på 50 personer" och finner att beredningen beslutar enligt förslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utvecklingsförslag för Tyresöinitiativet.pdf

§20 Information till beredningen

Dnr 2018/KS 0068 001
 
Beredningen för medborgardialog och mångfalds beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Catarina Stavenberg informerar om förslaget till ny förvaltningsorganisation.
Eija Räty (S) återraporterar kortfattat från konferens om medborgardialog i komplexa samhällsfrågor.
 
Ordföranden informerar om det stundande besöket från kommunen Luanshya i Zambia som är Tyresös partnerkommun i förstudien i ICLDs regi.
 
Ordföranden informerar vidare om den partigemensamma lunch som ägde rum den 6 september på Tyresö gymnasium och som BMM initierat och planerat. Gymnasieeleverna gavs möjlighet att över en lunch diskutera med partirepresentanterna och ställa frågor om partiernas hållning i olika frågor.
Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20180913.pdf (162 kb)