Din position: Hem > Tyresö kommun > Beredningen för medborgardialog och integration > Sammanträde 2019-01-15

Sammanträde 2019-01-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Återrapportering av uppdrag avseende medborgardialog

Dnr 2017/KS 0240 001

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisning av uppdraget noteras.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att initiera ett arbete för att utveckla ungdomsdialogen i kommunen med hjälp av några av de förslag som anges i rapporten.
3. Förvaltningen återkommer med en rapport om arbetet i slutet av 2019.

Beskrivning av ärendet
2014 års Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt inflytande, fastslår i sitt betänkande från 2016, Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5 att:
Unga ska, enligt målet för ungdomspolitiken, ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt att unga ges de verktyg och kunskaper som de behöver för att kunna föra fram sina åsikter till beslutsfattarna. Vi anser att kommuner och landsting bör arbeta aktivt för att inhämta ungas åsikter inför politiska beslut. I syfte att säkra den politiska jämlikheten är det viktigt att de forum som används för att inhämta synpunkter är representativa för gruppen unga i sin helhet.

Sedan utredningen presenterade sitt betänkande har det pågått ett arbete för att förbättra medborgar- och ungdomsdialogen i Tyresö kommuns beredning för medborgardialog och mångfald. Som ett led i detta arbete har kommunikationschefen fått i uppdrag att komma med förslag på hur en sådan dialog i kommunen skulle kunna utformas och genomföras.

I den till ärendet bifogade rapporten görs en genomgång av hur ungdomars engagemang ser ut, andra kommuners erfarenheter av ungdomsdialog samt vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med ungdomsdialog. Sist i rapporten föreslås några aktiviteter att gå vidare med.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Återrapportering av uppdrag avseende medborgardialog.pdf
Rapport, Ökat engagemang, ungdomsdialog i Tyresö kommun.pdf

2 Information om SCB:s medborgarundersökning 2018

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller Robert Sirviö informerar beredningen om resultatet av SCB:s medborgarundersökning.

3 Kommunikationsplan för Tyresöinitiativet

Dnr 2018/KS 0444 010

Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till beslut
- Kommunikationsplan för Tyresöinitiativet fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommundirektören och chefen för medborgarfokus tagit fram ett förslag till kommunikationsplan med förslag på hur Tyresöinitiativet kan lyftas fram och kontinuerligt synliggöras. Kommunikationsplanen ska fastställas av beredningen för medborgardialog och integration.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kommunikationsplan för Tyresöinitiativet.pdf
Kommunikationsplan för Tyresöinitiativet.pdf

§1 Återrapportering av uppdrag avseende medborgardialog

Dnr 2017/KS 0240 001
 
Beredningen för medborgardialog och integrations förslag till kommunstyrelsen
1. Redovisning av uppdraget noteras.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att initiera ett arbete för att utveckla ungdomsdialogen i kommunen med hjälp av några av de förslag som anges i rapporten.
3. Förvaltningen återkommer med en rapport om arbetet i slutet av 2019.
 
Beskrivning av ärendet
2014 års Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt inflytande, fastslår i sitt betänkande från 2016, Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5 att:
Unga ska, enligt målet för ungdomspolitiken, ha makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt att unga ges de verktyg och kunskaper som de behöver för att kunna föra fram sina åsikter till beslutsfattarna. Vi anser att kommuner och landsting bör arbeta aktivt för att inhämta ungas åsikter inför politiska beslut. I syfte att säkra den politiska jämlikheten är det viktigt att de forum som används för att inhämta synpunkter är representativa för gruppen unga i sin helhet.
 
Sedan utredningen presenterade sitt betänkande har det pågått ett arbete för att förbättra medborgar- och ungdomsdialogen i Tyresö kommuns beredning för medborgardialog och mångfald. Som ett led i detta arbete har kommunikationschefen fått i uppdrag att komma med förslag på hur en sådan dialog i kommunen skulle kunna utformas och genomföras.
 
I den till ärendet bifogade rapporten görs en genomgång av hur ungdomars engagemang ser ut, andra kommuners erfarenheter av ungdomsdialog samt vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med ungdomsdialog. Sist i rapporten föreslås några aktiviteter att gå vidare med.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, Återrapportering av uppdrag avseende medborgardialog.pdf
Rapport, Ökat engagemang, ungdomsdialog i Tyresö kommun.pdf

§2 Information om SCB:s medborgarundersökning 2018

Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller Robert Sirviö informerar beredningen om resultatet av SCB:s medborgarundersökning.
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20190115.pdf (161 kb)

§3 Kommunikationsplan för Tyresöinitiativet

Dnr 2018/KS 0444 010
 
Beredningen för medborgardialog och integrations beslut
- Kommunikationsplan för Tyresöinitiativet fastställs.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommundirektören och chefen för medborgarfokus tagit fram ett förslag till kommunikationsplan med förslag på hur Tyresöinitiativet kan lyftas fram och kontinuerligt synliggöras. Kommunikationsplanen ska fastställas av beredningen för medborgardialog och integration.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kommunikationsplan för Tyresöinitiativet.pdf
Slutversion kommunikationsplan för Tyresöinitiativet.pdf