Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2016-03-02

Sammanträde 2016-03-02

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Information om entreprenad på Ugglevägen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Byggprojektledare Franco Panfichi informerar om pågående projekt på Ugglevägen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

2 Planbesked Kumla 10-1, Skogsängsvägen 31 Trollbäcken

2015 KSM 0896.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser med reservationer positivt på en utveckling av fastigheten Kumla 10:1, på Skogsängsvägen 3 i Trollbäcken. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet anser inte att föreslagen bebyggelse är lämplig men är positiva till att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten för att främst möjliggöra utveckling av verksamheter, handel eller arbetsplatser. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kumla 10:1, Skogsängsvägen 3 i Trollbäcken, inkom i november 2015 med en förfrågan om att upprätta ny detaljplanen för fastigheten. Anledningen till detta är en önskan om att kunna bebygga fastigheten mer effektivt genom en förtätning där parhus ska kunna uppföras i östra halvan av fastigheten och kontors- eller verksamhetslokaler i den västra, mot Gudöbroleden.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser generellt att en utveckling av fastigheten är positiv, men att det föreligger för många risker och svårigheter för att inlämnat förslag till bebyggelse ska vara lämplig. Fastigheten ligger strategiskt bra och ansluter till utvecklingsområde beläget på västra sidan om Gudöbroleden enligt gällande översiktsplan från 2008.

Bilagor
Planbesked_Kumla10-1_Skogsängsvägen3.pdf

3 Planbesked Kumla 69-3, Venselsövägen 47

2015 KSM 0892.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser, under de förutsättningar som anges i planbeskedet, med reservationer positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för förtätning av fastigheten Kumla 69:3 genom påbyggnad av befintlig bebyggelse. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kumla 69:3, Vendelsövägen 47 i Trollbäcken, inkom i november 2015 med en förfrågan om att upprätta ny detaljplanen för fastigheten. Anledningen är en önskan om att kunna bebygga fastigheten mer effektivt genom en förtätning där påbyggnad av befintliga byggnader med kontor, verksamheter och/eller bostäder möjliggörs.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för att tillskapa ny bebyggelse och ett mer effektivt utnyttjande av fastigheten som ligger strategiskt vid Alléplan, Trollbäckens centrum. I dagsläget bedrivs färghandel i största del av denna byggnad, samt restaurangverksamhet. Fastighetens yta är ca 2000 kvm och befintlig byggnad, som nu föreslås få en påbyggnad, har en byggnadsarea om ca 1000 kvm.

Bilagor
Planbesked_Kumla69-3_Venselsövägen47.pdf

4 Planbesked för Forellen 17, Bollmora allé

2016 KSM 0394.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser, under de förutsättningar som anges i planbeskedet, positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för del av fastigheterna Forellen 17 och Bollmora 2:1 vid Bollmora allé och Dalgränd. Detta för att möjliggöra utveckling av Tyresö centrum mot väster i samband med utveckling av Wättingestråket. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 3, 2016.

Beskrivning av ärendet
Skandia fastigheter inkom till kommunen i februari 2016 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Forellen 17 och Bollmora 2:1. Syftet med ansökan är att möjliggöra utveckling av Tyresö centrum. Förslaget innebär en expansion av centrumet mot väster med lokaler för handel och service, parkering och bostäder. Utvecklingen ska enligt ansökan stärka det breda gaturummet mot Wättingestråket och skapa en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för aktuellt område i anslutning till Norra Tyresö Centrum för att möjliggöra för centrum- och bostadsändamål. En förutsättning är att utvecklingen ska stärka både centrumet och Wättingestråket och genomföras i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Under planarbetet behöver särskilt avgränsning mellan stråket och bebyggelsen samt flytt av de flera stora ledningar som sträcker sig genom området utredas och anpassas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Forellen 17 _ Bollmora allé och Dalgränd.pdf

5 Planbesked för Forellen 17, Bollmora torg

Dnr 2016/KSM0396 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för del av Forellen 17, kvarter 3 inom Norra Tyresö Centrum. Detta för att möjliggöra för ett kvarter med centrumändamål och bostäder i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 2, 2016.

Beskrivning av ärendet
Skandia fastigheter inkom till kommunen i februari 2016 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Forellen 17. Syftet med ansökan är att göra det möjligt att uppföra ett nytt kvarter med centrumändamål med kultur- och kunskapscentrum, bibliotek, handel, kontor, konsertsal och service.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för kvarter 3 inom Norra Tyresö Centrum för att möjliggöra för centrum- och bostadsändamål i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum.

Bilagor
Planbesked_Forellen 17_bollmora torg_ påskriven.pdf
Bilaga 1 Illustrationer kv. 3_160205.pdf

6 Beslut om granskning för Kryddvägen etapp 3

2015 KSM 0599

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder vid Basilikagränd och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda om upphävande av 113§-förordnandet inom rubricerat planområde, i samband med plangranskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus. Planområdet omfattas av ett så kallat. 113 §-förordnande.

Bilagor
Tjänsteutlåtande Basilikagränd beslut om granskning.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen3_utan namn.pdf
Kryddvägen-planbeskrivning-västra-Reinova.pdf
DP-Kryddvagen_PKgranskning_FOKUS.färg.pdf
Dagvattenutredning_Basilikagränd_slutlig.pdf
Basilikagränd Kvalitetsprogram_160217.pdf

7 Beslut om granskning för detaljplanen Lastbilen 7

Dnr 2014 KSM 1040 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner granskningshandlingarna gällande detaljplan för industriverksamhet inom fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta förslaget till granskning.

2. Omedelbar justering.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 i Petterboda industriområde inkom i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till kommunal mark öster om fastigheten med avsikt att bygga ut befintlig verksamhet. Verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 bedrivs av Montage Consult Produktions AB och innebär tillverkning av stålkonstruktioner och metallkomponenter till bygg- och industriföretag.

Området som avses för tillköp och exploatering är 1288 kvm stor. Det är en del av fastigheten Bollmora 2:1och ingår i Petterboda parkstråk, som fungerar som spridningskorridor för växter och djur, grön buffert samt visuellt skydd mellan Petterboda verksamhetsområde och intilliggande bostadsområden. Delar av planområdet består av skogsmark med företrädesvis gran, björk, asp och större tallar som dominerande trädarter. Den mark som föreslås för utbyggnad av verksamhet bedöms inte vara av särskilt känslig karaktär, men är viktigt då den fungerar som grön buffert.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_beslut_antagande_Lastbilen7.pdf
DP_Lastbilen7_PKgranskning A2-L.pdf
Planbeskrivning_granskning_Lastbilen 7.pdf
PM Gestaltningsprinciper_granskning_Lastbilen 7.pdf
Samrådsredgörelse_Lastbilen 7.pdf

8 Godkännande av exploateringsavtal för Agaten 32 *

2016 KSM 0089

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Exploateringsavtalet avseende Agaten 32 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Stadsbyggnadsförvaltningens får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder på fastigheten Agaten 32 längs Åvägen i Öringe har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige i mars 2016. Detaljplanen möjliggör tre parhus med sex stycken bostadslägenheter samt tillhörande parkering, miljöstation och cykelförråd på fastigheten.
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder på Agaten 32. För att säkerställa kvalitéen på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har Stadsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_Agaten 32_undertecknad.pdf
Exploateringsavtal_undertecknatUTC.pdf
Exploateringsavtal_bilaga1.pdf
Exploateringsavtal_bilaga2.pdf
Exploateringsavtal_bilaga3.pdf

9 Beslut om antagande detaljplan Agaten 32 *

2014 KSM 0796

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- En ny detaljplan för Agaten 32 antas med utökad byggrätt till tre parhus.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till Agaten 32 på Åvägen 11 i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att uppföra flera parhus.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Agaten 32 i Öringe. Förslaget innebär ändrad byggrätt inom planområdet för att kunna ersätta en befintlig villa med tre nya parhus, anpassade till tomtens topografi. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen. Planarbetet sker med standardförfarande. Exploateringsavtal och kvalitetsprogram upprättas.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_Agaten_undertecknad.pdf
Agaten32_Plankarta_skala 1_500_160215.pdf
Agaten32_Planbeskrivning_160216.pdf
Agaten32_Granskningsutlåtande_160216.pdf

10 Beslut om granskning för Raksta etapp 8

Dnr 2013 KSM 0891 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Raksta, etapp 8 godkänns.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt förfarande påbörjat innan den 1 januari 2015 varvid beslut om granskning tas i KS. Planen har stöd i kommunens översiktsplan och fördjupad översiktsplan för östra Tyresö och tas därmed fram utan program.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_beslut om granskning, raksta 8.pdf
Planbeskrivning_Raksta_granskning.pdf
Planbeskrivning_Raksta_granskning_Bilaga 1.pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(M).pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(V).pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(Ö).pdf
Samrådsredogörelse_Raksta 8.pdf

11 Beslut om granskning, gatukostnadsutredning Raksta etapp 8

Dnr 2013 KSM 0921

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Raksta, etapp 8 godkänns.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med utredningen.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Raksta, etapp 8 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området.
Den totala kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 27 038 535 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden bli 150 682 kronor för en befintlig fastighet, baserat på kostnadsnivå för februari 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_granskning_gatukostnader Raksta_påskriven.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 1.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 2.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 3.pdf
Gatukostnadsutredning Raksta Samrådsredogörelse.pdf

12 Beslut ansökan om upphävande av § 113 inom Raksta etapp 8

Dnr 2013 KSM 0891

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ansöka om upphävande av 113§-förordnandet inom Raksta, etapp 8.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8 i östra Tyresö. Planområdet omfattas dock av ett sk. 113 §-förordnande. Detta måste upphävas för att planläggningen i området ska kunna fortsätta. Upphävandet har kommunicerats med alla sakägare inom de gamla byggnadsplanerna som berörs av den pågående planläggningen av etapp 8. För upphävande ansöks hos länsstyrelsen. För upphävande ansöks hos länsstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_ansökan om upphävande av §113, raksta 8.pdf

13 Plåtslagaren 11 antagande

2015 KSM 0920.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändringen av detaljplan för fastigheten Plåtslagaren 11 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ändring av gällande detaljplaner för fastigheten Plåtslagaren 11, Radiovägen 16 och 20 i Bollmora. Ändringens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt och större flexibilitet i var man får bygga inom fastigheten. Detta för att möjliggöra uppförandet av en hallbyggnad så att verksamheten som bedrivs där idag ska kunna fortsätta. Planarbetet sker med begränsat standardförfarande enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse eftre 1 januari 2015.

Samråd har hållits i två veckor, mellan 27 januari och 10 februari, enligt de bestämmelser som finns i PBL gällande begränsat standardförfarande. Samtliga sakägare har medgivit förslaget till ändring, vilket är ett lagstadgat krav för att planändringen ska kunna tas vidare direkt för beslut om antagande utan granskning. Synpunkter som inkommit under samrådet är sammanfattade och redogjorda för i samrådsredogörelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_beslut_antagnade_Plåtslagaren11.pdf
samrådsredgorelse_plåtslagaren11_antagande.pdf
plankarta_plåtslagaren11_nyversion-A3-L.pdf
planbeskrivning_plåtslagaren11_antagande.pdf

14 Godkännande av nyttjanderättsavtal Skandia fastigheter

2016 KSM 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskotten godkänner nyttjanderättsavtalen gällande nedläggning av ledningar inom entreprenadområdet för Norra Tyresö Centrum etapp 1.

2. Avdelningschefen för mark och exploatering i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har inlett ett detaljplanearbete för Norra Tyresö centrum. I etapp 1 planeras för två nya bostadskvarter. Detaljplanen är planerad att vinna laga kraft under våren 2016.

Tyresö kommun har ett behov av att inleda entreprenadarbetena för fjärrvärme- VA- och Elledningar innan detaljplanen har vunnit laga kraft och fastighetsregleringarna av områden som ska läggas ut som allmän plats mark har genomförts. Detta eftersom fjärrvärmeledningsflyttar endast kan utföras under den varma årstiden och entreprenaden således behöver startas i mars 2016.

Bilagor
Godkännande av Nyttjanderättsavtalen.pdf
skandia.fjärrv.pdf
skandia.va.el.pdf

15 Godkännande av arrendeavtal för Brevik 1:1 Ällmora

Dnr 2016 KSM 0546

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till arrendeavtal med Nobina Sverige AB.

2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Nobina vill säkerställa kollektivtrafiken i Tyresö genom att upprätthålla lagstadgad möjlighet till rast för sina anställda. Arrendet innebär att mark upplåts för rastlokal i form av en mörkröd container på 12 kvm. Lokalen är planerad att vara belägen på Ällmoravägen vid ändhållplatsen för Tyresö Brevik bussen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse undertecknad.pdf
Arrendeavtal påskrift av Nobina.pdf

16 Uppdrag om riktlinjer för strategisk markförsörjning

2016 KSM 0564

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för strategisk markförsörjning.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen finns angivet att den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en förutsättning för att framgångsrikt kunna nå den vision som finns för Tyresö kommun 20130. En målsättning är att det ska finnas en bra blandning av olika boendeformer med både bostads- och hyresrätter samt egna hem. Visionen är att Tyresö centrum ska vara omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats.

Som en del av att uppnå visionen är ett av de särskilda uppdragen i kommunplanen att utarbeta riktlinjer och en process kring hur strategiska markförvärv ska ske.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_uppdrag_markförsörjningsstrategi, underskriven av Jenny Linné.pdf

17 Svar på ordförandeförslag angående förbättrade förbindelser mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark

Dnr 2015 KSM 0723

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens svar godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett förslag angående förbättrade förbindelser och kopplingar mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark:

1. Utred hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark.
2. Senast i april 2016 återkomma med förslag på hur förstärkta kopplingar kan uppnås, samt förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunen på bästa sätt stärker kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark genom:

1. En ny broförbindelse över Nyforsviken, samt
2. att Sörmlandsledsen dras om via den nya bron och ansluter till befintlig led vid Rundmar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_ordförandeförslag_förbindelser_Alby_Tyresta.pdf

18 Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling *

2015 KS 0468.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion den 22oktober 2015 om att Tyresö kommun bör skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen som föreslår att motionen ska anses besvarad. Motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör och har som ambition att utveckla i och med den nya organisationen. I dag saknas resurser for det strategiska trafikplaneringsarbetet men vid den nya översiktsplaneringsenheten rekryteras nu en strategisk trafikplanerare. Den nya rollen kommer bland annat att ta fram en kommunövergripande trafikstrategi i vilken alla trafikslag ingår. Motionens förslag stämmer även väl med den ambition som anges i Kommunplanen och förvaltningens pågående uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Bilagor
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §107.pdf
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Remiss.html
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf

19 Beslut om ändrad mötestid för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM 0512

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 10 augusti ändras till den 13 juni kl 8:30

Beskrivning av ärendet
Just nu pågår många större stadsbyggnadsprojekt i kommunen. För att hålla tidplanerna i projekten behöver politiska beslut tas före sommaren. Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 10 augusti att förläggas till den 13 juni.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Ändrad sammanträdelsetid_MSU.pdf

20 Information om Södergården

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Annie Söder informerar om Södergården.

21 Information om gatunamn i Norra Tyresö Centrum

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson berättar om arbetet med att namnsättning av gator i Norra Tyresö Centrum.

22 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport från SBF .pdf

§18 Information om etreprenad på Ugglevägen

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Franco Panfichi informerar om pågående projekt på Ugglevägen.

§19 Planbesked Kumla 10-1, Skogsängsvägen 3 i Trollbäcken

2015 KSM 0896.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser med reservationer positivt på en utveckling av fastigheten Kumla 10:1, på Skogsängsvägen 3 i Trollbäcken. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet anser inte att föreslagen bebyggelse är lämplig men är positiva till att pröva möjligheten att göra en ny detaljplan för fastigheten för att främst möjliggöra utveckling av verksamheter, handel eller arbetsplatser. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en blank reservation till förmån för sitt tilläggsyrkande.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kumla 10:1, Skogsängsvägen 3 i Trollbäcken, inkom i november 2015 med en förfrågan om att upprätta ny detaljplanen för fastigheten. Anledningen till detta är en önskan om att kunna bebygga fastigheten mer effektivt genom en förtätning där parhus ska kunna uppföras i östra halvan av fastigheten och kontors- eller verksamhetslokaler i den västra, mot Gudöbroleden.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser generellt att en utveckling av fastigheten är positiv, men att det föreligger för många risker och svårigheter för att inlämnat förslag till bebyggelse ska vara lämplig. Fastigheten ligger strategiskt bra och ansluter till utvecklingsområde beläget på västra sidan om Gudöbroleden enligt gällande översiktsplan från 2008.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP)yrkar att det fortsatta arbetet ska bedrivas så att avsteg inte görs från regeringens riktlinjer om buller vid bostadsbyggande.

Beslutsgång
Ordförande finner att det bara finns ett bifallsyrkande till förvaltningens förslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förslaget.
Ordförande ställer Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att avslå tilläggsyrkandet.

Bilagor
Planbesked_Kumla10-1_Skogsängsvägen3.pdf

§20 Planbesked Kumla 69-3, Venselsövägen 47

2015 KSM 0892.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser, under de förutsättningar som anges i planbeskedet, med reservationer positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för förtätning av fastigheten Kumla 69:3 genom påbyggnad av befintlig bebyggelse. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017, efter det att centrumutvecklingsplanen är klar.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en blank reservation till förmån för sitt tilläggsyrkande.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kumla 69:3, Vendelsövägen 47 i Trollbäcken, inkom i november 2015 med en förfrågan om att upprätta ny detaljplanen för fastigheten. Anledningen är en önskan om att kunna bebygga fastigheten mer effektivt genom en förtätning där påbyggnad av befintliga byggnader med kontor, verksamheter och/eller bostäder möjliggörs.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för att tillskapa ny bebyggelse och ett mer effektivt utnyttjande av fastigheten som ligger strategiskt vid Alléplan, Trollbäckens centrum. I dagsläget bedrivs färghandel i största del av denna byggnad, samt restaurangverksamhet. Fastighetens yta är ca 2000 kvm och befintlig byggnad, som nu föreslås få en påbyggnad, har en byggnadsarea om ca 1000 kvm.

Yttrande
Anita Mattsson (S) anser att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska tydliggöra att planarbetet tidigast ska kunna inledas under 2017, efter det att centrumutvecklingsplanen är klar.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att sista meningen i beslutspunkten ändras till: Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017, efter det att centrumutvecklingsplanen är klar.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP)yrkar att det fortsatta arbetet ska bedrivas så att avsteg inte görs från regeringens riktlinjer om buller vid bostadsbyggande.

Beslutsgång
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut på punkt nummer 1 och det är Fredrik Saweståhls (M) yrkande. Ordförande finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att besluta i enlighet med det.
Ordförande ställer därefter Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att avslå tilläggsyrkandet.

Bilagor
Planbesked_Kumla69-3_Venselsövägen47.pdf

§21 Planbesked för Forellen 17, Bollmora allé

2016 KSM 0394.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser, under de förutsättningar som anges i planbeskedet, positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för del av fastigheterna Forellen 17 och Bollmora 2:1 vid Bollmora allé och Dalgränd. Detta för att möjliggöra utveckling av Tyresö centrum mot väster i samband med utveckling av Wättingestråket. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 3, 2016.

Beskrivning av ärendet
Skandia fastigheter inkom till kommunen i februari 2016 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Forellen 17 och Bollmora 2:1. Syftet med ansökan är att möjliggöra utveckling av Tyresö centrum. Förslaget innebär en expansion av centrumet mot väster med lokaler för handel och service, parkering och bostäder. Utvecklingen ska enligt ansökan stärka det breda gaturummet mot Wättingestråket och skapa en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för aktuellt område i anslutning till Norra Tyresö Centrum för att möjliggöra för centrum- och bostadsändamål. En förutsättning är att utvecklingen ska stärka både centrumet och Wättingestråket och genomföras i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum. Under planarbetet behöver särskilt avgränsning mellan stråket och bebyggelsen samt flytt av de flera stora ledningar som sträcker sig genom området utredas och anpassas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Forellen 17 _ Bollmora allé och Dalgränd.pdf

§22 Planbesked för Forellen 17, Bollmora torg

Dnr 2016/KSM0396 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för del av Forellen 17, kvarter 3 inom Norra Tyresö Centrum. Detta för att möjliggöra för ett kvarter med centrumändamål och bostäder i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 2, 2016.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ett ersättaryttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Skandia fastigheter inkom till kommunen i februari 2016 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Forellen 17. Syftet med ansökan är att göra det möjligt att uppföra ett nytt kvarter med centrumändamål med kultur- och kunskapscentrum, bibliotek, handel, kontor, konsertsal och service.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för kvarter 3 inom Norra Tyresö Centrum för att möjliggöra för centrum- och bostadsändamål i enlighet med det övergripande kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum.

Bilagor
Planbesked_Forellen 17_bollmora torg_ påskriven.pdf
Bilaga 1 Illustrationer kv. 3_160205.pdf

§23 Beslut om granskning för Kryddvägen etapp 3

2015 KSM 0599.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för bostäder vid Basilikagränd och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på granskning.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda om upphävande av 113§-förordnandet inom rubricerat planområde, i samband med plangranskning.

Jäv
Mats Lindblom (L) anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus. Planområdet omfattas av ett sk. 113 §-förordnande.

Bilagor
Tjänsteutlåtande Basilikagränd beslut om granskning.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen3_utan namn.pdf
Kryddvägen-planbeskrivning-västra-Reinova.pdf
DP-Kryddvagen_PKgranskning_FOKUS.färg.pdf
Dagvattenutredning_Basilikagränd_slutlig.pdf
Basilikagränd Kvalitetsprogram_160217.pdf

§24 Beslut om granskning för detaljplanen Lastbilen 7

Dnr 2014KSM1040 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner granskningshandlingarna gällande detaljplan för industriverksamhet inom fastigheterna Lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1 och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta förslaget till granskning.

2. Omedelbar justering.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiets reservation § 97 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-08-12.

Ersättaryttrande
Marcus Obligado (V) lämnar ett ersättaryttrade (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Lastbilen 7 i Petterboda industriområde inkom i december 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att köpa till kommunal mark öster om fastigheten med avsikt att bygga ut befintlig verksamhet. Verksamheten inom fastigheten Lastbilen 7 bedrivs av Montage Consult Produktions AB och innebär tillverkning av stålkonstruktioner och metallkomponenter till bygg- och industriföretag.

Området som avses för tillköp och exploatering är 1288 kvm stor. Det är en del av fastigheten Bollmora 2:1och ingår i Petterboda parkstråk, som fungerar som spridningskorridor för växter och djur, grön buffert samt visuellt skydd mellan Petterboda verksamhetsområde och intilliggande bostadsområden. Delar av planområdet består av skogsmark med företrädesvis gran, björk, asp och större tallar som dominerande trädarter. Den mark som föreslås för utbyggnad av verksamhet bedöms inte vara av särskilt känslig karaktär, men är viktigt då den fungerar som grön buffert.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.
Marcus Obligado (V) skulle ansluta sig till Marie Åkesdotters (MP) yrkande om han hade yrkanderätt.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till beslutspunkt 1 med hänvisning till Miljöpartiets reservation § 97 miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2015-08-12.
Anita Mattsson (S) yrkar att pengarna från markförsäljningen ska gå till miljöstärkande åtgärder, exempelvis dagvattendammar.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandes bifallsyrkande mot Marie Åkesdotters (MP) avslagsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Ordförande ställer Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att avslå tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_beslut_antagande_Lastbilen7.pdf
DP_Lastbilen7_PKgranskning A2-L.pdf
Planbeskrivning_granskning_Lastbilen 7.pdf
PM Gestaltningsprinciper_granskning_Lastbilen 7.pdf
Samrådsredgörelse_Lastbilen 7.pdf

§25 Godkännande av exploateringsavtal för Agaten 32

2016 KSM 0089

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Exploateringsavtalet avseende Agaten 32 godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för Stadsbyggnads-förvaltningens får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för bostäder på fastigheten Agaten 32 längs Åvägen i Öringe har upprättats och förväntas antas i kommunfullmäktige i mars 2016. Detaljplanen möjliggör tre parhus med sex stycken bostadslägenheter samt tillhörande parkering, miljöstation och cykelförråd på fastigheten.

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för bostäder på Agaten 32. För att säkerställa kvalitéen på bebyggelsen, tydliggöra ansvarförhållanden och reglera genomförandet av bebyggelsen har Stadsbyggnadsförvaltningen nu upprättat ett förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_Agaten 32_undertecknad.pdf
Exploateringsavtal_undertecknatUTC.pdf
Exploateringsavtal_bilaga1.pdf
Exploateringsavtal_bilaga2.pdf
Exploateringsavtal_bilaga3.pdf

§26 Beslut om antagande detaljplan Agaten 32

2014 KSM 0796.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- En ny detaljplan för Agaten 32 antas med utökad byggrätt till tre parhus.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) anmäler jäv.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till Agaten 32 på Åvägen 11 i Öringe inkom till kommunen i september 2014 med förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att uppföra flera parhus.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Agaten 32 i Öringe. Förslaget innebär ändrad byggrätt inom planområdet för att kunna ersätta en befintlig villa med tre nya parhus, anpassade till tomtens topografi. Förslaget bedöms kunna bidra till en varierad bostadsstruktur till kommundelen. Planarbetet sker med standardförfarande. Exploateringsavtal och kvalitetsprogram upprättas.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_antagande_Agaten_undertecknad.pdf
Agaten32_Plankarta_skala 1_500_160215.pdf
Agaten32_Planbeskrivning_160216.pdf
Agaten32_Granskningsutlåtande_160216.pdf

§27 Beslut om granskning för Raksta etapp 8

Dnr 2013KSM0891 214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan för Raksta, etapp 8 godkänns.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt förfarande påbörjat innan den 1 januari 2015 varvid beslut om granskning tas i KS. Planen har stöd i kommunens översiktsplan och fördjupad översiktsplan för östra Tyresö och tas därmed fram utan program.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_beslut om granskning, raksta 8.pdf
Planbeskrivning_Raksta_granskning.pdf
Planbeskrivning_Raksta_granskning_Bilaga 1.pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(M).pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(V).pdf
DP_Raksta_PKgranskning_FOKUS PK_A0_1_1000(Ö).pdf
Samrådsredogörelse_Raksta 8.pdf

§28 Beslut om granskning, gatukostnadsutredning Raksta etapp 8

Dnr 2013KSM0921

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Raksta, etapp 8 godkänns.

2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att gå ut på samråd med utredningen.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Raksta, etapp 8 utreder stadsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 27 038 535 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden bli 150 682 kronor för en befintlig fastighet, baserat på kostnadsnivå för februari 2016.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_granskning_gatukostnader Raksta_påskriven.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 1.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 2.pdf
Gatukostnadsutredning_granskning_bilaga 3.pdf
Gatukostnadsutredning Raksta Samrådsredogörelse.pdf

§29 Beslut ansökan om upphävande av § 113 inom Raksta etapp 8

Dnr 2013KSM0891

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ansöka om upphävande av 113§-förordnandet inom Raksta, etapp 8.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8 i östra Tyresö. Planområdet omfattas dock av ett sk. 113 §-förordnande. Detta måste upphävas för att planläggningen i området ska kunna fortsätta. Upphävandet har kommunicerats med alla sakägare inom de gamla byggnadsplanerna som berörs av den pågående planläggningen av etapp 8. För upphävande ansöks hos länsstyrelsen. För upphävande ansöks hos länsstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_ansökan om upphävande av §113, raksta 8.pdf

§30 Plåtslagaren 11 antagande

2015 KSM 0920.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Ändringen av detaljplan för fastigheten Plåtslagaren 11 antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till ändring av gällande detaljplaner för fastigheten Plåtslagaren 11, Radiovägen 16 och 20 i Bollmora. Ändringens syfte är att möjliggöra en ökad byggrätt och större flexibilitet i var man får bygga inom fastigheten. Detta för att möjliggöra uppförandet av en hallbyggnad så att verksamheten som bedrivs där idag ska kunna fortsätta. Planarbetet sker med begränsat standardförfarande enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse eftre 1 januari 2015.

Samråd har hållits i två veckor, mellan 27 januari och 10 februari, enligt de bestämmelser som finns i PBL gällande begränsat standardförfarande. Samtliga sakägare har medgivit förslaget till ändring, vilket är ett lagstadgat krav för att planändringen ska kunna tas vidare direkt för beslut om antagande utan granskning. Synpunkter som inkommit under samrådet är sammanfattade och redogjorda för i samrådsredogörelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_beslut_antagnade_Plåtslagaren11.pdf
samrådsredgorelse_plåtslagaren11_antagande.pdf
plankarta_plåtslagaren11_nyversion-A3-L.pdf
planbeskrivning_plåtslagaren11_antagande.pdf

§31 Godkännande av nyttjanderättsavtal Skandia fastigheter

2016 KSM 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskotten godkänner nyttjanderättsavtalen gällande nedläggning av ledningar inom entreprenadområdet för Norra Tyresö Centrum etapp 1.

2. Avdelningschefen för mark och exploatering i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har inlett ett detaljplanearbete för Norra Tyresö centrum. I etapp 1 planeras för två nya bostadskvarter. Detaljplanen är planerad att vinna laga kraft under våren 2016.

Tyresö kommun har ett behov av att inleda entreprenadarbetena för fjärrvärme- VA- och Elledningar innan detaljplanen har vunnit laga kraft och fastighetsregleringarna av områden som ska läggas ut som allmän plats mark har genomförts. Detta eftersom fjärrvärmeledningsflyttar endast kan utföras under den varma årstiden och entreprenaden således behöver startas i mars 2016.

Bilagor
Godkännande av Nyttjanderättsavtalen.pdf
skandia.fjärrv.pdf
skandia.va.el.pdf

§32 Godkännande av arrendeavtal för Brevik 1:1 Ällmora

Dnr 2016 KSM 0546

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till arrendeavtal med Nobina Sverige AB.

2. Mark- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Nobina vill säkerställa kollektivtrafiken i Tyresö genom att upprätthålla lagstadgad möjlighet till rast för sina anställda. Arrendet innebär att mark upplåts för rastlokal i form av en mörkröd container på 12 kvm. Lokalen är planerad att vara belägen på Ällmoravägen vid ändhållplatsen för Tyresö Brevik bussen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse undertecknad.pdf
Arrendeavtal påskrift av Nobina.pdf

§33 Uppdrag om riktlinjer för strategisk markförsörjning

Ärendet utgår från sammanträdet och skjuts fram till miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2016-03-22.

§34 Svar på ordförandeförslag angående förbättrade förbindelser mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark

Dnr 2015 KSM 0723

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningens förslag godkänns.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett förslag angående förbättrade förbindelser och kopplingar mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark.

1. Utred hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark.
2. Senast i april 2016 återkomma med förslag på hur förstärkta kopplingar kan uppnås, samt förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kommunen på bästa sätt stärker kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark genom:

1. En ny broförbindelse över Nyforsviken, samt
2. att Sörmlandsledsen dras om via den nya bron och ansluter till befintlig led vid Rundmar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_ordförandeförslag_förbindelser_Alby_Tyresta.pdf

§35 Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling

2015 KS 0468.001

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet de gröna lämnade in en motion den 22oktober 2015 om att Tyresö kommun bör skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.

Motionen remitterades till Stadsbyggnadsförvaltningen som föreslår att motionen ska anses besvarad. Motionens förslag ligger i linje med det arbete förvaltningen gör och har som ambition att utveckla i och med den nya organisationen. I dag saknas resurser for det strategiska trafikplaneringsarbetet men vid den nya översiktsplaneringsenheten rekryteras nu en strategisk trafikplanerare. Den nya rollen kommer bland annat att ta fram en kommunövergripande trafikstrategi i vilken alla trafikslag ingår.

Motionens förslag stämmer även väl med den ambition som anges i Kommunplanen och förvaltningens pågående uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att motionen ska besvaras i enlighet med förvaltningens förslag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer Marie Åkesdotters (MP) bifallsyrkande mot besvarande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att besvara motionen.

Bilagor
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige §107.pdf
Motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf
Remiss.html
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skärpa ambitionen i cykelplanen och arbetet för ökad cykling.pdf

§36 Beslut om ändrad mötestid för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2016 KSM 0512

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Tiden för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 10 augusti ändras till den 13 juni kl 8:30

Beskrivning av ärendet
Just nu pågår många större stadsbyggnadsprojekt i kommunen. För att hålla tidplanerna i projekten behöver politiska beslut tas före sommaren. Därför föreslås sammanträdet som var planerat till den 10 augusti att förläggas till den 13 juni.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Ändrad sammanträdelsetid_MSU.pdf

§37 Information om Södergården

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Annie Söder informerar om Södergården.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20160302.pdf (166 kb)

§38 Information om gatunamn i Norra Tyresö Centrum

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson berättar om arbetet med namnsättning av gator i Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20160302.pdf (166 kb)

§39 Månadsrapport från Stadsbyggnadsförvaltningen 2016

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens rapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport från SBF .pdf