Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2023-12-08

Sammanträde 2023-12-08

Datum
Klockan
13:00
Plats
Bollmora

1 Information om civilt försvar

Diarienummer 2023/KS 0385

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Markus Poletti San Martin, säkerhetssamordnare på kommunstyrelseförvaltningen, kommer och informerar om civilt försvar.

2 Brukarundersökning Äldreomsorg 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0120 50

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen genomför årligen sedan 2013 (med undantag av år 2021) den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen är en totalundersökning och riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).

2023 års undersökning genomfördes från den 20 mars till och med den 26 maj 2023. I årets undersökning fick 143 931 personer i ordinärt boende med hemtjänst möjlighet att medverka och av dessa svarade 58 procent på enkäten. I Tyresö svarade 260 personer, vilket är 57 procent av de tillfrågade. Det var 72 843 personer på särskilt boende som hade möjlighet att medverka och av dessa svarade 45 procent på enkäten. I Tyresö svarade 99 personer, vilket är 39 procent av de tillfrågade.

Årets resultat jämförs i första hand med 2022 års resultat. Eftersom 2020 och 2022 var annorlunda år jämförs årets resultat även med 2019 års undersökning, som var innan pandemin.

Svarsfrekvensen i årets undersökning var något högre hos personer som bor i särskilt boende, en ökning med 3 procentenheter. Hos personer som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst var svarsfrekvensen oförändrad i jämförelse med tidigare år.

Maria Söder, socialt ansvarig samordnare på äldre- och omsorgsförvaltningen, kommer och föredrar ärendet.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-10-23 § 82.pdf
Brukarundersökning ÄO 2023.pptx
Bilaga brukarundersökning ÄO 2023.docx

3 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor.

4 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

5 Sammanträdesplan kommunala pensionärsrådet 2024

Diarienummer 2023/KS 0346 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* De föreslagna datumen för kommunala pensionärsrådets sammanträden 2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Datum för kommunala pensionärsrådets sammanträden 2024 föreslås enligt följande:
Tisdag 6 februari
Onsdag 17 april
Onsdag 5 juni
Tisdag 27 augusti
Tisdag 8 oktober
Tisdag 10 december

Bilagor
Reviderad Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2024.docx
Reviderad sammanträdesplan KPR 2024.docx

6 Remiss - synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden

Diarienummer 2023/KS 0387

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Pensionärsorganisationernas skrivelse med synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
En motion angående språkkrav för personal inom välfärden ska behandlas av äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd, arbetsmarknads- och socialförvaltningen med nämnd samt barn- och utbildningsförvaltningen med nämnd. Önskemål finns att kommunala pensionärsrådet lämnar synpunkter utifrån förvaltningens underlag som därefter delges nämnda nämnder.

Motionen är lagd som bilaga till ärendet.
Handlingar är under utarbetande.

7 Remiss - synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden

Diarienummer 2023/KS 0388

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Pensionärsorganisationernas skrivelse med synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beskrivning av ärendet
En motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden ska behandlas av äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen med nämnd. Önskemål finns att kommunala pensionärsrådet lämnar synpunkter utifrån förvaltningens underlag som därefter delges nämnda nämnder.

Motionen är lagd som bilaga till ärendet.
Handlingar är under utarbetande.

8 Information från ordföranden

Diarienummer 2023/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande Anita Mattsson (S) informerar om aktuella frågor.

9 Meddelanden till KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0326 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till pensionärsrådet listas:

Skrivelse till äldre- och omsorgsnämnden.
Information från Nestor seniorråd.
Nämnd och förvaltningsplan ÄON samt 5 bilagor.
Nyhetsbrev november 2023 Myndigheten för Delaktighet.

Bilagor
Skrivelse till äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Minnesanteckningar Seniorråd 230915.pdf
Presentation Seniorråd 2023-09-15.pdf
Uppdragsbeskrivning Nestors seniorråd_fasställd 230922.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 91.docx
Nämnd- och förvaltningsplan 2024.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Styrprocessens årshjul 2024.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument.pdf
Bilaga 4 Ersättningar.pdf
Bilaga 5 Uppföljning av privata och kommunala utförare 2024.pdf
Nyhetsbrev november 2023 Myndigheten för Delaktighet.html

10 Övriga frågor

Diarienummer 2023/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.

§45 Brukarundersökning Äldreomsorg 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0120 50

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen genomför årligen sedan 2013 (med undantag av år 2021) den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen är en totalundersökning och riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).

2023 års undersökning genomfördes från den 20 mars till och med den 26 maj 2023. I årets undersökning fick 143 931 personer i ordinärt boende med hemtjänst möjlighet att medverka och av dessa svarade 58 procent på enkäten. I Tyresö svarade 260 personer, vilket är 57 procent av de tillfrågade. Det var 72 843 personer på särskilt boende som hade möjlighet att medverka och av dessa svarade 45 procent på enkäten. I Tyresö svarade 99 personer, vilket är 39 procent av de tillfrågade.

Årets resultat jämförs i första hand med 2022 års resultat. Eftersom 2020 och 2022 var annorlunda år jämförs årets resultat även med 2019 års undersökning, som var innan pandemin.

Svarsfrekvensen i årets undersökning var något högre hos personer som bor i särskilt boende, en ökning med 3 procentenheter. Hos personer som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst var svarsfrekvensen oförändrad i jämförelse med tidigare år.

Maria Söder, socialt ansvarig samordnare på äldre- och omsorgsförvaltningen, kommer och föredrar ärendet.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-10-23 § 82.pdf
Brukarundersökning ÄO 2023.pptx
Bilaga brukarundersökning ÄO 2023.docx

§46 Information om civilt försvar

Diarienummer 2023/KS 0385

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Markus Poletti San Martin, säkerhetssamordnare på kommunstyrelseförvaltningen, kommer och informerar om civilt försvar.

§47 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2023/KS 0034 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuella frågor.

§48 Nytt vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2023/KS 0035 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, Förvaltningschefen på äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar om aktuellt läge avseende nytt vård- och omsorgsboende.

§49 Sammanträdesplan kommunala pensionärsrådet 2024

Diarienummer 2023/KS 0346 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* De föreslagna datumen för kommunala pensionärsrådets sammanträden 2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets sammanträden 2024 föreslås ske kl. 13:00 följande datum:
Tisdag 6 februari
Onsdag 17 april
Onsdag 5 juni
Tisdag 27 augusti
Tisdag 8 oktober
Tisdag 10 december

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
* De föreslagna datumen för kommunala pensionärsrådets sammanträden 2024 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Reviderad Tjänsteskrivelse sammanträdesplan 2024.pdf
Reviderad sammanträdesplan KPR 2024.pdf

§50 Remiss - synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom

Diarienummer 2023/KS 0387

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Pensionärsorganisationernas skrivelse med synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet
En motion angående språkkrav för personal inom välfärden ska behandlas av äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd, arbetsmarknads- och socialförvaltningen med nämnd samt barn- och utbildningsförvaltningen med nämnd. Önskemål finns att kommunala pensionärsrådet lämnar synpunkter utifrån förvaltningens underlag som därefter delges nämnda nämnder.

Motionen samt pensionärsorganisationernas skrivelse med synpunkter har lagts som bilaga i ärendet. Förvaltningens underlag är under behandling inför hantering i ansvarig nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
* Pensionärsorganisationernas skrivelse med synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden antas och lämnas över till äldre- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf

§51 Remiss - synpunkter på motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och

Diarienummer 2023/KS 0388

Kommunala pensionärsrådets beslut
1. Det noteras att inga synpunkter lämnas av pensionärsorganisationerna på motionen om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.
2. Äldre- och omsorgsnämnden respektive arbetsmarknads- och socialnämnden meddelas att inga synpunkter har lämnats i ärendet av pensionärsorganisationerna.

Beskrivning av ärendet
En motion om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden ska behandlas av äldre- och omsorgsförvaltningen med nämnd samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen med nämnd. Önskemål finns att kommunala pensionärsrådet lämnar synpunkter utifrån förvaltningens underlag som därefter delges nämnda nämnder.

Motionen har lagts som bilaga i ärendet. Förvaltningens underlag är under behandling inför hantering i ansvarig nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att:
1. Det noteras att inga synpunkter lämnas av pensionärsorganisationerna på motionen om rimliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.
2. Äldre- och omsorgsnämnden respektive arbetsmarknads- och socialnämnden meddelas att inga synpunkter har lämnats i ärendet av pensionärsorganisationerna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Motion (M) om rikliga ekonomiska förutsättningar och likabehandling mellan kommunala och externa utförare inom välfärden.pdf

§52 Information från ordföranden

Diarienummer 2023/KS 0033

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala pensionärsrådets ordförande Anita Mattsson (S) informerar om aktuella frågor.

§53 Meddelanden till KPR 2023

Diarienummer 2022/KS 0326 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till pensionärsrådet listas:

Skrivelse till äldre- och omsorgsnämnden.
Information från Nestor seniorråd.
Nämnd och förvaltningsplan ÄON samt 5 bilagor.
Nyhetsbrev november 2023 Myndigheten för Delaktighet.

Bilagor
Skrivelse till äldre- och omsrogsnämnden.pdf
Minnesanteckningar Seniorråd 230915.pdf
Presentation Seniorråd 2023-09-15.pdf
Uppdragsbeskrivning Nestors seniorråd_fasställd 230922.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 91.docx
Nämnd- och förvaltningsplan 2024.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Styrprocessens årshjul 2024.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument.pdf
Bilaga 4 Ersättningar.pdf
Bilaga 5 Uppföljning av privata och kommunala utförare 2024.pdf
Nyhetsbrev november 2023 Myndigheten för Delaktighet.html

§54 Övriga frågor

Diarienummer 2023/KS 0036 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.