Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala pensionärsrådet > Sammanträde 2021-05-04

Sammanträde 2021-05-04

Datum
Klockan
13:00
Plats
Zoom

§15 Information om vändbara toaletter

Diarienummer 2021/KS 0149 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Christian Amato från Bano Sverige AB informerar om sina vändbara toaletter.

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20210504.pdf (109 kb)

§16 Information från förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen

Diarienummer 2021/KS 0005 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
* Peter Berg informerar om Skönsmomodellen.
* Läget kring vaccinering.
* Volymerna dvs efterfrågan på hemtjänst och boende.

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20210504.pdf (116 kb)

§17 Information från ordföranden

Diarienummer 2021/KS 0003 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Ärendet utgår

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådets ordförande informerar om aktuella frågor.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20210504.pdf (109 kb)

§18 Önskemål om att utse/anställa en digital fixare som kan hjälpa de äldre i Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0151 22

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Rådet överlämnar önskemålet till äldre- och omsorgsnämnden

Beskrivning av ärendet
Förslag har inkommit angående att utse/anställa en digital fixare för att kunna hjälpa de äldre i Tyresö kommun. Ett upplevt problem finns i samband med bokningarna till Corona-vaccinationerna. Enligt uppgift har Skövde kommun med stor framgång prövat detta.

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20210504.pdf (109 kb)

§19 Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/ÄON 0044 50

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Kommunala pensionärsrådet stöder förvaltningens förslag, dvs. lösningsalternativ 2 i tjänsteutlåtandet

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Björkdalen inom Björkbackens äldrecentrum planeras att byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende med välfärdsteknik i framkant. Tyresö Bostäder AB, som äger fastigheten kommer att genomföra ombyggnaden och investeringen i fastigheten. Kommunens fastighetsavdelning har genomfört en förstudie, vilken bifogas och ett konsultbolag, som anlitats av Tyresö Bostäder, har lämnat förslag med tre alternativ. Alternativen redovisas i bilaga.

Utifrån ändamålsenlighet och kostnadsaspekter förordar förvaltningen ombyggnad enligt alternativ två och förtydligar förvaltningens förslag till inriktning för det nya boendet.

Planeringen är att boendet ska omfatta 44 platser med huvudinriktning för personer med demenssjukdom.

Den preliminära bedömningen är att årshyran för verksamheten kommer att öka med 2-3 mnkr. En utredning kommer att genomföras för att tydliggöra kostnadsökningen och bedöma nämndens behov av ekonomisk kompensation i ramen för äldreomsorg.

Ordförandeförslag
Ordförande Bo Toresson (PRO) föreslår att kommunala pensionärsrådet beslutar att: Kommunala pensionärsrådet stöder förvaltningens förslag, dvs. lösningsalternativ 2 i tjänsteutlåtandet

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan kom kommunala pensionärsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum.pdf
Förstudie - Björkbacken slutversion 200609.pdf

§20 Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/KS 0004 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- -Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen informerar om aktuellt läge avseende Björkbackens äldrecentrum.
* Marita Sjögren informerar om Björkdalen

Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20210504.pdf (116 kb)

§21 Meddelanden till kommunala pensionärsrådet

Diarienummer 2021/KS 0006 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Information om vilka stimulansbidrag som är aktuella.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON.docx
Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2020.xlsx

§22 Övriga frågor

Diarienummer 2021/KS 0007 001

Kommunala pensionärsrådets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Eventuella övriga frågor behandlas.
* Önskemål om redovisning av rutiner för omprövning och överklaganden av biståndsbeslut.
* Önskemål om redovisning av bostadsanpassningsbidrag.
* Önskemål framförs om förslaget på tält som vaccinationslokal i stället för Kvarnhjulet.

Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20210504.pdf (97 kb)